Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Dębnie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała nr XX/137/2003


UCHWAŁA NR XX/137/2003

RADY MIEJSKIEJ W DĘBNIE

z dnia 30 grudnia 2003r.

w sprawie: przyjęcia „ Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami na terenie miasta i gminy Dębno”.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity z 2001r. Dz.U. Nr 142 poz.1591 ze zmianami )z art. 11a ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt ( Dz.U z 2003r Nr 106 poz. 1002 tekst jednolity) u c h w a l a się co następuje:

§1

Przyjmuje się program zapobiegający bezdomności zwierząt stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Dębno.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskie

mgr Helena Sługocka

Załącznik nr 1

Uchwały Nr XX/137/2003

z dnia 30 grudnia 2003r.

Program opieki nad bezdomnymi zwierzętami na terenie miasta i gminy Dębno

Celem wprowadzenia „Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami” jest:

 1. Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom,

 2. Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom miasta i gminy Dębno,

 3. Zapobieganie zachorowaniom na wściekliznę,

 4. Zmniejszenie populacji bezdomnych zwierząt poprzez sterylizację psów i kotów.

Podstawa prawna do działań Gminy:

 • art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity z 2001r. Dz.U. Nr 142 poz.1591 ze zmianami Dz.U. z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 214 poz. 1806.)

 • art. 11 ust.3, art. 11a ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt ( Dz. U. z 2003r Nr 106 poz. 1002 tekst jednolity)

 • Ustawa z dnia 13.09.1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.Nr 132, poz. 622).

 • Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 21.01.1999r. w sprawie szczegółowych warunków weterynaryjnych wymaganych przy organizowaniu lub urządzaniu targów, spędów i wystaw zwierząt oraz prowadzeniu schronisk dla zwierząt (Dz.U.Nr 9, poz. 84).

1. Działania dotyczące bezdomnych zwierząt.

Realizacja programu dotyczącego bezdomnych zwierząt polega na:

 1. wyłapywaniu bezdomnych zwierząt lub zagubionych przez właścicieli,

 2. przewożeniu ich do lecznicy weterynaryjnej w celu przeprowadzenia podstawowych badań lekarskich,

 3. umieszczaniu bezdomnych zwierząt w schronisku lub w miejscowym „Azylu dla zwierząt”,

 4. po okresie kwarantanny w schronisku lub w miejscowym „Azylu dla zwierząt”(14 dni), przeprowadzaniu badania i sterylizacji, znakowania (czipowania) i szczepień ochronnych,

 5. przekazywaniu bezdomnych zwierząt pod opiekę zainteresowanym mieszkańcom gminy (adopcja).

W celu umożliwienia realizacji wymienionych działań w mieście i gminie Dębno utworzono:

1.Bazę danych - rejestr oznakowanych psów i ich właścicieli.

Utworzenie i aktualizacja rejestru pozwala na:

 1. szybką identyfikację właścicieli psów w razie incydentów pogryzienia lub ataku psa, porzucenia bądź zagubienia psa,

 2. nadzór nad przestrzeganiem porządku i czystości przez właścicieli psów,

 3. unikanie nieporozumień w czasie akcji wyłapywania bezdomnych zwierząt.

2.Miejscowy „Azyl dla zwierząt” i schronisko.

„Azyl dla zwierząt” i schronisko to miejsca, do których będą dostarczane bezdomne zwierzęta wyłapane na terenie naszej gminy, zagubione przez właścicieli lub porzucone. Prowadzenie „Azylu dla zwierząt” i zasady współpracy ze schroniskami określą umowy zawarte w trybie ustawy o zamówieniach publicznych. Pobyt zwierząt w schronisku i „Azylu dla zwierząt” ma trwać przez czas określony w umowie. W tym czasie zwierzęta zostaną zbadane, zaszczepione, wysterylizowane i oznakowane.

3.Adopcja.

Adopcja polega na przekazaniu bezdomnego zwierzęcia osobie fizycznej, która zgłosi chęć opieki nad bezdomnym zwierzęciem . Osoba, która adoptowała bezdomne zwierzę staje się jego nowym właścicielem. Osoba zostanie zwolniona na czas jednego roku z opłat podatku od posiadania psa.

4.Działania dotyczące bezdomnych kotów.

Realizacja programu w zakresie bezdomnych kotów polegać będzie na ich wyłapaniu, poddaniu zabiegowi sterylizacji, zaszczepieniu przeciw wściekliźnie i wypuszczeniu na wolność w miejscu złapania.

5.Usługi weterynaryjne.

Gmina w trybie ustawy o zamówieniach publicznych zawrze umowy z podmiotami świadczącymi usługi weterynaryjne .

Zakres usług obejmować będzie przede wszystkim:

1.Przeprowadzanie badań ogólnego stanu zdrowia zwierząt.

2.Wystawianie książeczki zdrowia.

3.Szczepienia przeciw wściekliźnie.

4.Inne szczepienia ochronne.

5.Znakowanie psów ( mikroczipy elektroniczne).

6.Sterylizacja zwierząt.

7.Odrobaczanie.

8.Wyjazdy do wypadków, w których poszkodowane są zwierzęta.

9.Udział w akcjach związanych z potencjalnym zagrożeniem stwarzanym przez zwierzęta

na terenie miasta i gminy Dębno.

10.Inne działania, które okażą się niezbędne w ramach realizacji „Programu opieki nad

bezdomnymi zwierzętami”.

6.Inne przedsięwzięcia

Gmina w ramach powyższego programu będzie:

  1. Współpracować z organizacjami zajmującymi się bezdomnością zwierząt.

  2. Propagować wśród mieszkańców przeprowadzania zabiegów sterylizacji zwierząt zapobiegających nadmiernemu, niekontrolowanemu wzrostowi populacji bezdomnych zwierząt.

  3. Propagować nowoczesne metody znakowania psów (mikroczipy elektroniczne).

7.Program realizowany będzie przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami

i Ochrony Środowiska.

8.Wnioski końcowe.

 1. Wdrożony program powinien być skuteczny, oszczędny i humanitarny.

 2. Podjęcie niniejszego programu i jego realizacja w latach następujących jest niezbędna z uwagi na wzrastający problem bezdomności zwierząt.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Arkadiusz Mazepa 12-01-2004 13:34
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 12-01-2004
Ostatnia aktualizacja: - 12-01-2004 13:34