Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Dębnie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała nr XX/132/2003


UCHWAŁA Nr XX/132/2003

RADY MIEJSKIEJ w Dębnie

z dnia 30 grudnia 2003 r

w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXIX/278/2001 z dnia 31 maja 2001 r w sprawie udzielenia zgody na stosowanie bonifikat przy sprzedaży lokali mieszkalnych zmienionej uchwałą Nr XV/101/2003 z dnia 25 września 2003 r.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.9 lit „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001 r Nr 142, poz. 1591 ze zm. : z 2002 r Nr 23, poz. 220 ; Nr 62,poz.558,Nr 113, poz.984,Nr 214,poz.1806,z 2003 r Nr 80,poz.717, Nr 162 poz.1568 ) w związku z art. 68 ust.1 pkt.7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami / tj. Dz. U z 2000 r. Nr 46, poz.543 ze zm. Z 2001 r Nr 129,poz.1447, Nr 154,poz.1800, z 2002 r (Nr 25,poz.253, Nr 74, poz.676,Nr 113, poz.984,Nr 126,poz.1070,Nr 130,poz. 1112,Nr 1563,poz.1271,Nr 200,poz.1682,Nr 240,poz.2058 oraz z 2003 r Nr 1,poz.15, Nr 80, poz.717,720,721,Nr 162 poz.1568 /

Rada Miejska w Dębnie u c h w a l a co następuje:

§ 1

Zmienia się uchwałę Nr XXXIX/278/201 z dnia 31 maja 2001 r w sprawie udzielenia zgody

na stosowanie bonifikat przy sprzedaży lokali mieszkalnych w ten sposób , że

w § 1 po pkt. 2 dodaje się pkt. 3 o treści. „Zwaloryzowana kaucja mieszkaniowa wpłacona przez najemcę przy zawieraniu umowy najmu lokalu komunalnego zostanie zaliczona na poczet ceny lokalu mieszkalnego sprzedawanego najemcy przed udzieleniem bonifikaty w wys. 30 % wartości obliczonej zgodnie z ppkt. a , b , c i d niniejszej uchwały.

  1. Podstawą przeliczenia wysokości kaucji należnej nabywcy lokalu stanowi każdorazowo kwota wskazana w komunikacie Prezesa GUS w sprawie przeciętnego wynagrodzenia, publikowanym dla poszczególnych okresów w Monitorze Polskim.

  1. Współczynnik kaucji wpłaconej liczony będzie jako stosunek wpłaconej przez najemcę kwoty , do przeciętnego wynagrodzenia wskazanego w komunikacie Prezesa GUS

obowiązującej na dzień wpłacenia kaucji.

  1. Wysokość kaucji ustala się jako iloczyn współczynnika kaucji wpłaconej i wynagrodzenia

wskazanego w komunikacje Prezesa GUS na dzień nabycia lokalu na własność .

  1. Ostateczna kwota którą gmina odliczy od ceny sprzedaży wyniesie 30 % wartości

obliczonej zgodnie z ppkt. a , b i c niniejszej uchwały”

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Dębno.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Helena Sługocka

U z a s a d n i e n i e

zapis dotyczący zaliczenia kwoty kaucji na poczet ceny sprzedaży zabezpieczy Gminę przed roszczeniami właścicieli lokali o zwrot waloryzowanych kaucji mieszkaniowych.

Zważywszy na fakt, iż wpłacane przez najemców kaucje były lokowane we właściwych oddziałach NBP na odrębnym rachunku. Środki te według stanu na 30 czerwca 1975 r zostały przekazane do budżetu centralnego ( a więc do skarbu państwa ) w 70 % ( na mocy § 2ust. 3 pkt 1 zarządzenia ministra finansów oraz administracji, gospodarki terenowej i ochrony środowiska z 3 września 1975 r - M.P. nr 28,poz.175) .Na konta gmin w 1990 r trafiła więc tylko część kaucji 30%.

Dlatego też gminy mogą zwracać tylko 30 % waloryzowanych kaucji.

Przykład:

Kaucja wpłacona w 1961r w wys. 5.000 zł podzielona przez przeciętne wynagrodzenie wskazane w komunikacie Prezesa GUS w 1961r w wys. 1.625 zł

wynosi 3,07 zł jako współczynnik kaucji.

Natomiast współczynnik kaucji w wys.3,07 zł przemnożony przez wynagrodzenie

wskazane w komunikacie Prezesa GUS w 2000 r w którym dokonano zakupu lokalu na własność tj. 1.923,81 zł = 5.906,10 zł wysokość kaucji należnej.

Ostateczna kwota do odliczenia wyniesie 30 % z kwoty 5.906,10 zł co daje

kwotę 1.771,83 zł która będzie odliczona od ceny sprzedaży przed udzieleniem bonifikaty.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Arkadiusz Mazepa 12-01-2004 13:32
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 12-01-2004
Ostatnia aktualizacja: - 12-01-2004 13:32