Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Dębnie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała nr XX/131/2003


UCHWAŁA NR XX/ 131/ 2003

RADY MIEJSKIEJW DĘBNIE

z dnia 30 grudnia 2003 roku

w sprawie : przyjęcia Miejsko - Gminnego Programu

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów

Alkoholowych w Dębnie.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (roku Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( tekst jednolity Dz. U. 2002r. Nr 147 , poz. 1231 z późniejszymi zmianami) uchwala co następuje:

§ 1

Przyjmuje się Miejsko-Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Dębnie na rok 2004 stanowiący załącznik Nr 1 do uchwały.

§ 2

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy w Dębnie.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Helena Sługocka

ROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W DĘBNIE NA ROK 2004

1/ KLUB ABSTYNENTA 15.000 zł

2/ OGNISKO WYCHOWAWCZE

„ NASZ DOM „ 36.000 zł

- wypoczynek dla dzieci -zimowisko- 3.000 zł.

3/ OGNISKO DLA DZIECI I MŁ.

MBFatimskiej 28.500 zł

1/ Pomoc psychologiczna dla osób

uzależnionych i współuzależnionych

PORADNIA UZALEŻNIEŃ

- wynagrodzenie instruktorów terapii 33.600 zł

- czynsz za pomieszczenia 2.900 zł

- telefon 700 zł

2/ Profilaktyka w Szkołach

na terenie Gminy 14.000 zł

3/ Środowisko wiejskie -

działalność świetlic pełniących rolę

świetlic środowiskowych

- zakupy 11.500 zł

- wynagrodzenie opiekunów 40.800 zł

- składki na ubezpieczenie 1050 zł.

- składki na Fundusz Pracy 150 zł.

4/ Wypoczynek dzieci z rodzin

z problemem alkoholowych

- pobyt na koloni i 23.000 zł

- przewóz dzieci

5/ Dożywianie dzieci poprzez OPS dzieci

z rodzin z problemem alkoholowym 40.000 zł

1/ Opinie psychologiczne 4.000 zł

2/ Szkolenia członków komisji

oraz delegacje 1.734 zł

3/ Punkt interwencji kryzysowej 2.000 zł.

4/ Wynagrodzenia członków komisji 7.000 zł

5/ Wynagrodzenie i jego składniki/ Pełnomocnika 18.066 zł

283.000 zł

Załącznik Nr 1

PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2004

Miejsko-Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Dębnie rozpoczęła swoją działalność 19 czerwca 1997r. , w skład komisji wchodziło 15 osób , przedstawiciele : środowisk abstynenckich , Policji, Kościoła , Szkół , Poradni Odwykowej , Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej ,Ośrodka Pomocy Społecznej ,Radni.

W chwili obecnej w komisji pracuje 7 osób , trzy z nich to te , które pracowały od początku tj od 1997r , przyjęliśmy wyznaczone przez ustawę „o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi” zadania do realizacji i konsekwentnie staramy się realizować, budujemy jednocześnie politykę przeciwdziałania alkoholizmowi na terenie naszego miasta i gminy.

Przy Państwa współpracy , akceptacji i pomocy możemy edukować dzieci , a w szczególności młodzież w dziedzinie uzależnień , podajemy im informacje o środkach odurzających , psychoaktywnych , o działaniu alkoholu na ich młody organizm , uczymy mówienia „ nie” uzależnieniom , to oni sami przy pomocy informacji i swojej świadomości muszą wybrać czy wejdą w krąg ludzi uzależnionych , czy wybiorą drogę bez uzależnień.

Staramy się pomóc ludziom uzależnionym i współuzależnionym przy pomocy Poradni Uzależnień , która w naszym mieście pracuje wg nowych metod terapeutycznych , odchodzi się od podawania leków ,tzw. wszywek , pacjenci-klienci naszej poradni mogą korzystać z profesjonalnej terapii indywidualnej , prowadzimy także terapię dla współuzależnionych , udzielamy konsultacji i porad. Zadaniem naszym jest zwiększenie dostępności terapii uzależnienia od alkoholu i wspóluzależnienia dla mieszkańców gminy. Dostępność profesjonalnej i efektywnej terapii warunkuje skuteczność jakichkolwiek innych działań podejmowanych na rzecz osób z problemami alkoholowymi i członków ich rodzin.

Poprzez komisję można przymusić osobę uzależnioną do przymusowego leczenia odwykowego zakończonego postanowieniem Sądu Rejonowego w Myśliborzu Wydział Rodzinny i Nieletnich.

Współpracujemy także ze środowiskiem abstynenckim, wspieramy w działaniach, a także finansowo.

Działają w naszym mieście świetlice- ogniska wychowawcze , znajdujące się przy dwóch Parafiach Rzymsko-Katolickich , z którymi współpracujemy i wspomagamy finansowo.

Współpracujemy z Komisariatem Policji w Dębnie , Izbą Wytrzeźwień w Gorzowie , Sądem Rejonowym w Myśliborzu , Kuratorami Zawodowymi.

W roku 2001 rozpoczęliśmy zadanie reaktywowania świetlic wiejskich, które w przyszłości mają pełnić rolę świetlic terapeutycznych, nasz pomysł spotkał się z dobrym przyjęcie w środowisku wiejskim. Chcemy by opiekunowie tych świetlic również brali udział w szkoleniach, przygotowaniach do prawidłowej pracy z dziećmi mającymi największe trudności. Jest to min wzrost ilości miejsc świadczących pomoc dzieciom, w tym w rodzinach z problemem alkoholowym.

Wspieranie stowarzyszeń i placówek działających na rzecz promowania trzeźwego stylu życia:

1/ KLUB ABSTYNENTA 15.000 zł

Powstał w listopadzie 1991 roku, mieści się w Dębnie przy ul. Kościuszki 23 a , zrzesza ok. 40 członków , którzy płacą składki członkowskie.

Klub Abstynenta jest to stowarzyszenie samopomocowe , które organizuje życie abstynenckie.

Przy Klubie działają grupy samopomocowe: Anonimowych Alkoholików - AA , Współuzależnionych - Al.-Anon

Jest czynny codziennie ( z wyjątkiem sobót ) w godzinach od 1700 do 2200 , w każdy czwartek odbywa się mityng - spotkanie dla uzależnionych ( w każdy pierwszy czwartek miesiąca spotkanie otwarte dla wszystkich chętnych) , w poniedziałek odbywają się spotkania dla grupy współuzależnionych .

Dotację jaką Klub otrzymuje od Rady Miasta przeznacza na potrzeby bieżące tj. utrzymanie Klubu , środki czystości , opał , energię , wodę , wynagrodzenie gospodarza , wyjazd na obóz terapeutyczny ( dofinansowanie obozu wynosi 50% resztę pokrywają uczestnicy z własnych środków).

2/ OGNISKO WYCHOWAWCZE „ NASZ DOM „ 39.000 zl

Zostało utworzone przez Parafię Rzymsko-Katolicką Pw. Św. Ap. Piotra i Pawła w Dębnie

w październiku 1997 r. , mieści się w salkach parafialnych.

Zarejestrowane jest jako niepubliczna placówka oświatowo-wychowawcza od 1998 r. przez Kuratorium Oświaty.

Celem działalności Ogniska jest wyrównanie szans edukacyjnych dzieci z rodzin dotkniętych różnymi przejawami marginalizacji społecznej , prowadzenie zajęć poza lekcyjnych , zapewnienie dzieciom i młodzieży opieki w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych.

Uczęszczają tu dzieci w wieku 7-15 lat , mają możliwość korzystania z zajęć w kołach : plastycznym ,komputerowym , modelarni , biblioteki , nauki angielskiego , z gier i zabaw.

Dzieci w czasie zajęć otrzymują jeden posiłek.

Od roku 2000 przy Ognisku zostało zorganizowana grupa przedszkolna dla dzieci z rodzin biednych, w której działają dwie grupy wiekowe 4 i 5 latków , ok. 15 dzieci każda grupa , realizowany jest program przeszkolony dla danej grupy wiekowej. Dzieci te otrzymują trzy posiłki.

Dyrektorem Ogniska jest ks. Witold Drzyzgiewicz.

Ognisko utrzymuje się z dotacji otrzymanych od Rady Miejskiej w Dębnie , Towarzystwa Salezjańskiego oraz przez Parafię.

Dotacja z Rady Miejskiej jest wydatkowana na opłacenie nauczycieli i wychowawców, kosztów bieżących oraz na zorganizowanie zimowiska dla dzieci ( wyjazd na wycieczkę).

3/ OGNISKO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY 28.500 zł

PRZY PARAFII MBFatimskiej

Powstało 16 grudnia 1998 r. i jest zarejestrowane jako niepubliczna placówka wychowawcza przez Kuratorium Oświaty.

Organem założycielskim placówki jest CARITAS Parafii Matki Bożej Fatimskiej w Dębnie ,

Ognisko mieści się przy ul. Pułaskiego 22 , kierownikiem jest Pani mgr Joanna Ryżyńska.

Zadaniem ogniska jest:

 • stworzenie właściwych warunków do nauki

 • dożywienie dzieci - jeden posiłek

 • działalność terapeutyczna

 • utrzymanie właściwej higieny oraz zapewnienie odzieży

 • rozwój zainteresowań dzieci

 • działalność rekreacyjna

 • organizowanie wypoczynku letniego

 • wychowanie w duchu chrześcijańskim

Ognisko utrzymuje się z dotacji z Rady Miejskie oraz z datków od sponsorów.

Dotacja przeznaczana jest na utrzymanie Ogniska .

Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych w Dębnie

1/ Pomoc psychologiczna dla osób uzależnionych i współuzależnionych

PORADNIA UZALEŻNIEŃ

- wynagrodzenie instruktorów terapii 33.600 zł

- czynsz za pomieszczenia 2.900 zł

- telefon 700 zł

Poradnię Uzależnień udało nam się zachować w naszym mieście dzięki dotacji z Rady Miejskiej. Przy reformie służby zdrowia okazało się , że nikt z lekarzy w Dębnie nie ma uprawnień do prowadzenia tej specjalistycznej Poradni .

Problem rozwiązaliśmy następująco:

Na przełomie roku 1999-2000 przeszkoliliśmy dwie panie , które otrzymały uprawnienia Instruktorów Terapii Uzależnień i pracują w Poradni ,także Specjalista Uzależnień Pan Marian Pędziszczak z Barlinka ma podpisany kontrakt z Kasą Chorych w Szczecinie na świadczenie usług w całym naszym powiecie, do Dębna przyjeżdża jeden raz w tygodniu.

Instruktorzy otrzymują wynagrodzenie z funduszu alkoholowego a także ponosimy koszty utrzymania poradni (lokalu).

Potrzeba utrzymania Poradni Uzależnień podyktowana jest ilością pacjentów , którzy z niej korzystają :

- styczeń 154 osoby

 • luty 188

 • marzec 145

 • kwiecień 159

 • maj 164

 • czerwiec 170

 • lipiec 166

 • sierpień 210

 • wrzesień 203

 • październik 167

 • listopad - 167

 • grudzień

2/ Profilaktyka w Szkołach na terenie Gminy 14.000 zł

Programy profilaktyczne w szkołach są to programy edukacyjno-informacyjne , podające młodzieży dużą ilość informacji o alkoholu i jego działaniu , o narkotykach , o środkach psychoaktywnych . Programy to zajęcia wielogodzinne, cykliczne, młodzież bierze w nich udział aktywnie , są bardzo dobrze przyjmowane przez uczniów jak i kadrę nauczycielską.

Udział młodzieży w programach profilaktycznych na przełomie lat 2000-2002

2001 2002 2003

ok. 1000 uczniów ok. 1800 uczniów ok. 1000 uczniów

3/ Środowisko wiejskie -

działalność świetlic pełniących rolę świetlic środowiskowych

- wynagrodzenie opiekunów 40.800 zł

- zakupy 11.500 zł

- składniki na ubezpieczenie 1050 zł.

- składki na Fundusz Pracy 150 zł.

W roku 2001 rozpoczęliśmy zadanie reaktywowania pracy świetlic wiejskich, nawiązaliśmy współpracę z Radami Sołeckimi w celu współfinansowania świetlic wiejskich, niektóre Rady współpracują z nami aktywnie inne mniej. Na dzień dzisiejszy pracuje 13 świetlic :

 • Krześnica , Cychry , Bogusław , Dargomyśl , Oborzany , Ostrowiec , Warnice , Różańsko , Dyszno , Mostno , Grzymiradz , Suchlica, Dolsk

Nasza oferta to : 250 zł brutto wynagrodzenie opiekuna ( umowa zlecenie) , 70 zł na zakupy na doposażenie w materiały do pracy , wymagamy w zamian aby świetlica była czynna 3 dni w tygodniu po 3 godziny .

Każda świetlica pracuje swoim stylem, sami opracowują program, który jest zatwierdzany prze Komisję, udział dzieci w zajęciach jest bardzo duży. Świetlica zapewnia pomoc w kryzysach szkolnych, rodzinnych, rówieśniczych, osobistych a także pomoc w nauce. Zapewnia również pomoc zajęcia sportowe, gry i zabawy, rozwój zainteresowań.

4/ Wypoczynek dzieci z rodzin z problemem alkoholowych

- pobyt na koloni i 23.000 zł

Od 2000 roku organizujemy kolonie dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowych przy współpracy z OPS .

Dzieci w trakcie kolonii mają zajęcia terapeutyczne z profesjonalistą.

W roku 2000 - skorzystało 36 dzieci

W roku 2001 - skorzystało 42 dzieci

W roku 2002 - skorzystalo 90 dzieci

W roku 2003 - skorzystalo 90 dzieci

5/ Dożywianie dzieci poprzez OPS dzieci z rodzin

z problemem alkoholowym 40.000 zł

Z dożywiania korzysta ok. 100 dzieci miesięcznie.

pozostała działalność komisji

1/ Opinie psychologiczne 4.000 zł

Opinie psychologiczne potrzebne są w przypadku kierowania wniosku o przymusowe leczenie odwykowe do Sądu - jest to opinia psychologiczna o uzależnieniu od alkoholu i metodzie leczenia.

W roku 2000 - wykonano 15 opinii

W roku 2001 - wykonano 34 opinie

W roku 2002 - wykonano 23 opinie

W roku 2003 - wykonano 16 opinie

2/ Szkolenia członków komisji

oraz delegacje 1.734 zł

3/ Utworzenie punktu Interwencji Kryzysowej 2.000 zł.

Zamierzamy utworzyć taki punkt interwencji, będzie to zawsze czekający wolny pokój dla osób które mogą przeczekać najgorsze chwile po zaistniałej sytuacji w związku z interwencją policji w ich domach. Osoby te otrzymają również posiłek dla siebie i dzieci. Rozmowy w tym temacie prowadzone są z dyrektorem Dębnowskiego Domu Dziecka.

4/ Wynagrodzenia członków komisji 7.000 zł

Członkowie komisji otrzymują wynagrodzenie za pracę w trakcie posiedzeń komisji - 50 zł brutto

W roku 2000 - odbyło się 46 posiedzeń

W roku 2001 - odbyło się 44 posiedzenia

W roku 2002 - odbylo się 40 posiedzeń

W roku 2003 - odbylo się 26 posiedzeń

W trakcie posiedzeń komisja prowadzi rozmowy interwencyjno-motywacyjne w stosunku do osób zgłoszonych do komisji , rozpatruje wnioski różne kierowane do komisji , bierze udział w akcjach z Policją i Strażą Miejską oraz prowadzi komisje wyjazdowe do świetlic wiejskich , oraz wyjścia do Ognisk.

W poszczególnych latach komisja rozpatrzyła :

- wnioski o leczenie odwykowe czyli rozmowy interwencyjno-motywacyjne :

2000 2001 2002 2003

52 wnioski 102 wnioski 132 wtnioski 80 wniosków

 • wnioski różne:

50 wniosków 53 wnioski 44 wnioski 22 wnioski

 • wnioski do biegłego w celu uzyskania opinii psychologicznej:

16 wniosków 56 wniosków 70 wniosków 20 wniosków

 • wnioski do Sądu o przymusowe leczenie odwykowe:

40 wniosków 37 wniosków 61 wniosków 10 wniosków

 • zapytanie do Policji :

101 zapytań 85 zapytań 117 zapytań 84 zapytania

 • przyjęcie wniosków zgłoszeniowych o problemie z alkoholem:

48 wniosków 70 wniosków 45 wniosków 45 wniosków

 • zapytania do Poradni Uzależnień :

103 wniosków

5/ Wynagrodzenie i jego składniki /Pełnomocnik 18.066 zł

W ramach programu wynagradzany jest Pełnomocnik ds. Patologii Społecznych, który jest jednocześnie sekretarzem komisji, przygotowuje pracę komisji, koordynuje prawidłową realizację budżetu Komisji, prowadzi współpracę z Sądem Rejonowym, Prokuraturą, Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Warsztatami Terapii Zajęciowej, Organizacjami społecznymi i pozarządowymi i Policją.

Razem : 283.000 zł

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Arkadiusz Mazepa 12-01-2004 13:32
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 12-01-2004
Ostatnia aktualizacja: - 12-01-2004 13:32