Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Dębnie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Sprawozdanie z działalności za okres od 29.04.05 r. do 31.05.05 r.


S P R A W O Z D A N I E

z działalności Burmistrza MiG Dębno

za okres od 29.04.2005 r. do 31.05.2005 r.

W okresie sprawozdawczym podjąłem zarządzenia w następujących sprawach:

 1. Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2005: zadanie nr 1 Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci ubogich, zadanie nr 2 Udzielenie pomocy osobom w trudnej sytuacji życiowej poprzez zapewnienie pomocy i opieki organizacyjnej osobom tego pozbawionym i zapewnienie pomocy rzeczowej osobom z terenu Gminy Dębno, zadanie nr 3 Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych, w tym z problemem alkoholowym w formie półkolonii z realizacją programu profilaktycznego, zadanie nr 4 Organizacja turnieju wędkarskiego podczas obchodów Dni Dębna z okazji 50-lecia istnienie Polskiego Związku Wędkarskiego.

 2. Oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Cychry określonej dz. Nr 358/7 o pow. 0,1126 ha wraz z przeniesieniem własności znajdującego się na tej działce budynku magazynowego w formie bezprzetargowej na rzecz gminnej spółdzielni „Samopomoc Chłopska”.

 3. Zmiany budżetu i zmian w budżecie oraz wprowadzenia zmian do układu wykonawczego budżetu Miasta i Gminy Dębno na 2005 r.

 4. Zatwierdzenia Regulaminu pracy Komisji Stypendialnej powołanej do rozpatrzenia wniosków o udzielenie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Dębno.

 5. Wprowadzenia zmian do układu wykonawczego budżetu Miasta i Gminy Dębno oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej zleconych ustawami na 2005 rok.

 6. Ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargowej tj. nieruchomość położona przy ul. I Armii, oznaczona dz. Nr 40/8 o pow. 773 m2 za cenę wywoławczą 17.000 zł.+ 22% VAT, zgodnie z planem szczegółowym zagospodarowania przestrzennego jest to teren oznaczony symbolem D1 MJ MN i zapisem teren zabudowy jednorodzinnej do utrzymania obecnej funkcji z dopuszczeniem zabudowy niskiej szeregowej i małych domów mieszkalnych.

 7. Ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargowej, położonych przy ul. Łąkowej oznaczonych dz. Nr 549/69 o pow. 862 m2 za cenę wywoławczą 17.500 zł. + 22% VAT, oraz dz. Nr 549/70 o pow. 871 m2 za cenę wywoławczą 17.500 zł + 22 % VAT.

 8. Wykupu działki nie zabudowanej położonej w Dębnie Obr. 2 przy ul. Wspólnej określonej dz. Nr 99/8 o pow. 0,0456 ha pod gminną drogę publiczną za cenę ustalona w drodze rokowań z właścicielem

 9. Zmiany Zarządzenia nr 44/17/2005 z dnia 11 kwietnia 2005 r. dotyczącego powołania Zespołów Ekspertów ds. aktualizacji zapisów „Strategii Ekorozwoju Miasta i Gminy Dębno” w zakresie gospodarczym, społecznym i przestrzeni miejskiej.

 10. Zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu Miasta i Gminy Dębno na 2005 r.

 11. Nieodpłatnego przejęcia w mienie komunalne działki położonej w obrębie Grzymiradz oznaczonej wg ewidencji gruntów nr 128/6 o pow. 0,0020 ha wchodzącej w skład Zasobów własności Rolnej Skarbu Państwa na realizację celu publicznego tj. budowę przepompowni ścieków.

 12. Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2005 .- remont elewacji budynków zgodnie z Uchwała Rady Miejskiej w Dębnie Nr VI/37/2003 z dnia 27.02.2003 r.

 13. Stawek czynszu za 1m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych będących w zasobach Miasta i Gminy Dębno: podnieć stawkę bazowa czynszu w lokalach przy ul. Jeziorna 4 i Konopnicka 3-5 na kwotę 2,52 zł. za 1 m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych. Na pozostałych lokalach komunalnych podnieść stawkę czynszu do kwoty 2,45 zł.za 1m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych.

Ponadto podjąłem decyzje w następujących sprawach:

- odstąpiłem od inicjatywy uchwałodawczej w sprawie wyodrębnienia z Sołectwa Mostno- Więcław wsi Więcław w celu utworzenia odrębnego Sołectwa Więcław,

- zatwierdzenia preliminarza wydatków z okazji obchodów Dnia Dziecka organizowanego przez Przedszkole nr 1,

- przekazania kwoty 2.500 zł dla Zespołu Szkól w Smolnicy z przeznaczeniem na zakup sztandaru z okazji obchodów 40 -lecia istnienia.

-dofinansowania wyjazdu do Brukseli grupy „Pastele” w kwocie 1200 zł.,
- przekazania samochodu osobowego marki Polonez używanego przez Straż Miejską do dyspozycji Komendanta Gminnego Ochotniczej Straży Pożarnej w Dębnie,

- ogłoszenia negocjacji w sprawie sprzedaży nieruchomości lokalowej nr 7 położonej w budynku po byłej szkole w Cychrach , lokal o pow. 70,33m2 oraz piwnica 7,30 m2 za cenę wywoławcza 19.300 zł. - negocjacje zaplanowane na dzień 30 czerwca br.

- ogłoszenia I przetargu ustnego na sprzedaż nieruchomości nie zabudowanych położonych w Dębnie przy ul. Ofiar Katynia przeznaczonych pod budowę garaży tj. dz. Nr 902/12 o pow. 20 m2 za cenę 2.200 zł, dz. Nr 902/14 o pow. 18 m2 za cenę 2000 zł., dz. Nr 902/28 o pow. 20 m2 za cenę 2.200 zł, dz. Nr 902/29 o pow. 18 m2 za cenę 2000 zł., dz. Nr 902/30 o pow. 18 m2 za cenę 2000 zł., dz. Nr 902/31 o pow. 18 m2 za cenę 2000 zł., przetarg planowany jest na dzień 30 czerwca br.,

- Ogłoszenia II przetargu pisemnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości lokalowej nr 2 o powierzchni 12,13 m2 położonej w Cychrach przy ul. Jana Pawła 65/2 na działce nr 349/1 o pow. 360 m2 za cenę wywoławczą 2000 zł. - przetarg planowany jest na dzień 30 czerwca br, ponieważ I przetarg nie doszedł do skutku.

W dniu 12 maja 2005 r. odbyły się negocjacje w sprawie wykupu nieruchomości położonych przy ul. Wspólnej dz. Nr 99/8 o pow. 456 m2 za cenę 5000 zł. oraz w dniu 16 maja br. odbyły się negocjacje w sprawie wykupu nieruchomości zabudowanej przepompownią położonej przy ul. Rolniczej, które nie doszły do skutku.

W dniu 20 maja br. odbyły się rokowania w sprawie sprzedaży lokali w budynku po byłej szkole w Cychrach, w wyniku, których sprzedano lokal nr 1 o pow. 80,53 m2 za cenę 18.300 zł. płatną przed aktem notarialnym - 4500 zł, pozostałą część 13.800 zł. w 60 ratach miesięcznych, oraz lokal nr 3 o pow. 44,28 m2 za cenę 10.500 zł. płatną gotówką.

W okresie sprawozdawczym przeprowadzone zostały przez wydział Rozwoju i Inwestycji następujące przetargi- stan na dzień 30.05.2005 r.

1. „Remont mieszkania dla repatriantów” - na przetarg nieograniczony dnia 09.05.2005r. złożono cztery oferty z których odrzucono trzy z powodu błędów w kosztorysach ofertowych. Wykonawcą robót jest PUK sp. z o.o. z Dębna za kwotę 57.517,33 zł. brutto.

2. „Pt kanalizacji sanitarnej wsi: Suchlica, Sarbinowo, Młyniska, Krześnica” - na przetarg dnia 17.05.2005r. wpłynęło pięć ofert. Postępowanie jest w toku.

3. „Budowa chodnika w Barnówku” - na przetarg dnia 18.05.2005r. złożono dwie ważne oferty. Wykonawcą robót jest PUK sp. z o.o. z Dębna za kwotę 54.764,15 zł. brutto.

4.„Pt kanalizacji sanitarnej wsi: Barnówko, Ostrowiec, Dolsk” - na przetarg dnia 20.05.2005r. wpłynęły trzy oferty. Postępowanie jest w toku.

Przetargi przyszłe.

1) „Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w Smolnicy” - 10.06.2005r.

2) „Budowa ul. Rolniczej w Dębnie” - 30.06.2005r.

3) „Budowa wodociągu w rejonie ul. Kostrzyńskiej i ul. Rzemieślniczej” - 08.07.2005r.

4) „Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowościach Młyniska i Dargomyśl” - 11.07.2005r

Ponadto po szczegółowej analizie wniosków Komisji Rady postanowiłem:

 • Odnośnie wniosku wypracowanego po dyskusji i głosowaniu Komisji Rady w sprawie pozostawienia obwodów szkolnych dla Gimnazjum w Dębnie i Gimnazjum w Smolnicy, informuję, iż przychylam się do takiego stanowiska, natomiast rodzice, którzy chcą by ich dzieci uczęszczały do Gimnazjum z innego niż przypisany obwód będą musieli na swój koszt i odpowiedzialność dowieźć do niego dzieci,

 • Odnośnie kwestii powołania Komisji w sprawie ustalenia polityki oświatowej, informuję, że Komisja Oświaty, Kultury i Spraw publicznych wraz z Kierownikiem OKiS tą tematyką się zajmie i przedstawi Radzie wypracowane stanowisk na komisjach w miesiącu październiku Br.

W okresie między sesyjnym brałem udział w następujących spotkaniach:

- dnia 04.05. 2005 r. - na Walnym Zgromadzeniu w CZG-12 .

- dnia 10.05.2005 r. - w obradach powiatowej rady zatrudnienia w Myśliborzu.

- dnia 17.05 2005 - w konferencji na temat Norweskiego programu wsparcia w Szczecinie

- dnia 18.05.2005 r. - w posiedzeniu Komisji rewizyjnej Euroregionu Pomerania w Szczecinie.

- 20.05.2005 r. - w Gorzowie spotkanie z firmą KASETON w sprawie planów zagospodarowania przestrzennego.

- dnia 30.05.2005 r. - w Walnym Zgromadzeniu Euroregionu Pro Europa -Viadrina

Informuję, że uchwały podjęte na ostatniej sesji Rady są zrealizowane.

Burmistrz Miasta

i Gminy Dębno

mgr inż. Piotr Downar

2

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Arkadiusz Mazepa 15-06-2005 10:43
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 15-06-2005
Ostatnia aktualizacja: - 15-06-2005 10:43