Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Dębnie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Protokół z Sesji Nr XLIII z dnia 31.03.2005


Protokół z przebiegu XLIII/2005 sesji Rady Miejskiej w Dębnie w dniu 31 marca 2005 roku.

Obrady odbyły się w sali posiedzeń UMiG.

Czas rozpoczęcia sesji 10.00

Godzina zakończenia 17.30.

Obrady otworzyła i prowadziła - Przewodnicząca RM Helena Sługocka.

Stwierdziła, że na sali posiedzeń obecni są : Burmistrz MiG, Z-ca Burmistrza MiG , Wicestarosta, radni powiatowi, Komendant Policji w Dębni, Prezesi spółek, Dyrektorzy i Kierownicy jednostek gminnych , Kierownicy Wydziałów MiG, przedstawiciele prasy lokalnej i regionalnej, Sołtysi wsi, mieszkańcy MiG.

Lista obecności gości stanowi załącznik nr 1.

W obradach udział wzięło 20 radnych co stanowi 95,23 % stanu ogólnego Rady. Wobec czego Rada może obradować i podejmować prawomocne uchwały.

Nieobecny - radny Ryszard Święcicki.

Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 2.

Poinformowała, że do wpłynął wniosek od Burmistrza o wprowadzenie do porządku obrad 2 projektów uchwał:

 • 8 j - projekt uchwały w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o

charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Dębno.

 • 8 k - projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniego Programu Inwestycyjnego na lata 2005-2009.

Kto jest za wprowadzeniem projektów uchwał do porządku obrad?

Stan radnych na sali 19/ nieobecny Jarki Jacek/

Głosowanie: za jednogłośnie.

Stwierdzam, że Rada wprowadziła do porządku obrad projekty uchwał.

Przedstawiam porządek obrad:

 1. Sprawy regulaminowe:

a/ otwarcie sesji RM,

b/ stwierdzenie kworum,

 1. Przyjęcie protokołów z przebiegu XLI i XLII sesji Rady Miejskiej w Dębnie.

 2. Informacja Przewodniczącego RM o działaniach podejmowanych między sesjami.

 3. Sprawozdanie z pracy Komisji Rewizyjnej RM za I kwartał 2005 r.

 • Sprawozdanie z działalności Burmistrza MiG.

a/ pytania do sprawozdania,

b/ odpowiedzi na pytania dotyczące sprawozdania,

c/ przyjęcie sprawozdania z działalności Burmistrza.

 1. Interpelacje i zapytania radnych.

 2. Analiza realizacji i aktualizacji Strategii Ekorozwoju Rozwoju MiG Dębno.

 3. Podjęcie uchwał w sprawie:

a/ rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu MiG Dębno za 2004 rok i udzielenie

absolutorium dla Burmistrza MiG Dębno,

b/ zmiany budżetu i zmian w budżecie MiG Dębno na 2005 rok,

c/ upoważnienie Burmistrza MiG Dębno do zaciągnięcia zobowiązania finansowego,

d/ zmian w budżecie MiG Dębno na 2005 rok,

e/ zapewnienia dzieciom z Mostna, Więcławia i Łaz bezpłatnego transportu do szkoły

Podstawowej w Barnówku,

f/ przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego dla obrębu geodezyjnego Dargomyśl, gmina Dębno,

g/ zatwierdzenia planu rozwoju miejscowości pod nazwą "Plan Odnowy wsi Barnówko"

h/ przyznania medalu pamiątkowego "Zasłużony Dla MiG Dębno".

i/ nadania nazw nowo powstałym ulicom na terenie miasta Dębna,

j/ ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla

uczniów zamieszkałych na terenie gminy Dębno,

k/ zmiany Wieloletniego Programu Inwestycyjnego na lata 2005-2009.

 1. Odpowiedzi na zapytania.

 2. Sprawy różne.

 3. Zamknięcie sesji RM.

Czy są pytania lub uwagi do porządku obrad?

Kto jest za przyjęciem przedstawionego porządku obrad XLIII sesji RM?

Stan radnych 19.

Głosowanie : za jednogłośnie.

Stwierdzam, że Rada przyjęła porządek obrad.

Informuję, że protokoły z przebiegu XLI i XLII sesji RM zostały sporządzone i wyłożone do wglądu w Biurze Rady. Dotychczas nie wniesiono uwag. Czy w dniu dzisiejszym ktoś chce wnieść poprawki do protokołów.

Kto jest za przyjęciem protokołów z przebiegu XLI i XLII sesji RM?

Stan radnych na sali 19.

Głosowanie: za jednogłośnie

Stwierdzam, że Rada przyjęła protokoły.

====================================================

PKT 3 - informacja Przewodniczącego RM o działaniach podejmowanych między sesjami.

Pani Przewodnicząca złożyła sprawozdanie, które stanowi załącznik nr 3.

=================================================

PKT 4 - Sprawozdanie z pracy Komisji Rewizyjnej RM za I kwartał 2005 roku.

Radny A. Brzozowski - w pierwszym kwartale tego roku Komisja Rewizyjna zajmowała się tematami związanymi z wypracowaniem opinii do absolutorium a także kontrolą wybranych inwestycji i zadaniami uwzględnionych w sprawozdaniu za rok 2004. Na kwartał następny przechodzą takie sprawy jak certyfikat jakości i struktura organizacyjna Urzędu. Tematy dodatkowe przyjęte przez Radę i włączone do planu pracy KR była kontrola wydanych środków na dokumentację kanalizacji sanitarnej wsi.

W tym miejscu odczytał treść protokołu KR z przeprowadzonej kontroli PT kanalizacji sanitarnej wsi łącznie z wnioskami.

Burmistrz MiG - chciałem zwrócić uwagę, że ten protokół nie wpłynął do mnie a zgodnie z KPA i instrukcją kancelaryjną kontrolowany ma 7 dni na ustosunkowanie się do wniosków przedstawionych w protokole. Pierwszy raz słyszę ten protokół i mam trochę inne zdanie w kilku miejscach. Dzisiaj nie mogę odpowiedzieć na stawiane wnioski.

Radny J. Baranowicz - to był wniosek całej Rady o zajęcie się tą sprawą , prosiłbym o ksero tego protokołu i przekazanie wszystkim radnym, żeby mogli się z nim zapoznać. Mam pytanie - rozumiem, że zapłacono za niewykonaną dokumentację 57.000 zł tylko? . Pozostała kwota z tych 195.000 zł w jakiejś tam części wykonana - tak i odebrana?

Radny A. Brzozowski - trudno jest odpowiedzieć na to pytanie. Nie mieliście możliwości zapoznania się z dokumentacją w Urzędzie. Według informacji pracowników jest albo nie wykonana albo jest w starostwie albo jest w Urzędzie. W związku z tym, że nie stosowano protokołów przekazywania dokumentacji poza Urząd dlatego nie wiemy czy jakiś element dokumentacji jest w starostwie czy jest jeszcze w wykonywaniu. Proszę o wyrozumienie. Na uwagi burmistrza to tym bardziej jest potrzebna kontrola stosowania w Urzędzie certyfikatu

Radny J. Baranowicz - panie Przewodniczący KR dla mnie jeżeli ktoś z pracowników, kierownik twierdzi, że dokumentacja została przekazana to wystarczyłoby oświadczenie na piśmie, że każdy bierze odpowiedzialność prawną za to co napisze - jaka dokumentacja została wykonana i gdzie część dokumentacji trafiła. Oświadczenie podpisane jest jednoznaczne i później są sankcje za stwierdzenie nieprawdy. Po drugie ten protokół należy uznać za niedokończony. On jest tylko częścią i po zweryfikowaniu tego wszystkiego i niedomówień powinien być uzupełniony. Czy komisja pytała i badała czy Urząd podjął działania w celu albo odzyskania środków, które zostały wypłacone za to co nie zostało zrobione albo może ma potwierdzenie, że ta dokumentacja będzie wykonywana w terminie późniejszym. Czy jest coś takiego przez KR stwierdzone?

Radny A. Brzozowski - rzeczywiście jak kolega mówi. Do naszych wniosków miał się ustosunkować czy to wydział czy to Burmistrz. Burmistrz podjął postępowanie wyjaśniające. Jest pismo z Prokuratury o odmowie wszczęcia dochodzenia z dnia 30 XI.2004 r. Myślę, że będzie łatwiej jeśli spełnimy wniosek kolegi Baranowicza o dostarczeniu protokołu dla wszystkich radnych. Myślę, że koledzy radni zapoznawali się w trakcie z protokołem bo jest on dostępny w Biurze Rady, ale nie ma przeszkód aby zainteresowanym protokół skserować.

Radny J. Baranowicz - mam pytanie do pana Burmistrza czy wystąpił pan do tej firmy wykonującej dokumentację o zwrocie pieniędzy, jeżeli nie czy podał pan do prokuratury tą firmę o przywłaszczenie środków za niewykonane zadanie?

Burmistrz MiG - oczywiście - w końcówce czerwca gdy upewniłem się, że trudność wykonaniu tej dokumentacji przez firmę projektową rozpocząłem postępowanie wyjaśniające, i doprowadziłem do złożenia oświadczenia prze firmę EKOTEH że nie jest wstanie tego ukończyć. W miesiącu wrześniu określiliśmy zakres umowy, która nie została zrealizowana na kwotę 57.000 i dwutorowo sprawę skierowałem. Doniesienie na kierownika wydziału o popełnieniu przestępstwa o czym Radę informowałem we wrześniu i pozew był kierowany do firmy EKOTEH. Następnie skierowałem sprawę na drogę cywilną w stosunku do dwóch współwłaścicieli, którzy podpisali umowy. Jest prowadzona sprawa na drodze cywilnej. Takie było moje postępowanie wyjaśniające. Co do przyczyn powstania tego długu komisja wyjaśniła.

============================================

PKT 5 - sprawozdanie z działalności Burmistrza MiG Dębno za okres od 27 lutego do 31 marca 2005 roku

Burmistrz - złożył sprawozdanie. Załącznik nr 4.

Radny B. Ircha - w pkt 3 w postępowaniu przetargowym jest modernizacja ul. Łokietka i terenu przy DOK. Wpłynęła jedna oferta EKOINSTAL i INTER_PROJEKT z Gorzowa. Mogę domniemywać, że to ci sami panowie co wykonywali północną część miasta. Następna sprawa to kanalizacja wsi Barnówko, Ostrowiec i Dolsk - przecież to było objęte projektem za 195.000zł. czy to coś innego jest? Wydaje mi się, że jest jakaś nieścisłość. Jeśli chodzi o świetlicę to na komisji powiedzieliśmy, że kontener nie , ludzie orzekli, że nie. Należy temat pozostawić przyszłym rozmową i przyszłym zebraniom wiejskim czy budować czy nie. Mimo, że komisje powiedziały nie to pan zajął stanowisko na tak. W przyszłości będzie tak, że nie wszystko co Rada chce pan będzie realizować.

Burmistrz MIG - projekt północnej części - kwota 57.000 zł i zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych odpowiednia firma ukończy. Musi być postępowanie przetargowe na określony zakres, należy to zadanie ukończyć. Sprawa , że komisja powiedziała nie- która to komisja dla przypomnienia?

Radny B. Ircha - komisja budżetowa - temat odłożyć i zastanowić się, czy postawić kontener czy budować.

Burmistrz MiG - jest problem bo komisja sugeruje a zapis w budżecie jest jeden. Wstrzymać temat i po 10 kwietnia będą ponowne dyskusje, które mogą przesunąć tok realizacji świetlicy. Albo zdejmujemy to zadanie w ogóle z realizacji albo realizujemy przenosząc tą świetlice w docelowe miejsce. Mieszkańcy w zasadzie wyrazili zdanie. Na dzień dzisiejszy innej decyzji nie było. Zapis w budżecie obowiązuje. Jest owszem sugestia komisji ale rozważając. Czas realizowania tego nie prędzej niż za trzy lata ze względów formalnych planów zagospodarowania.

Radny K. Witkowski - była to sugestia do Burmistrza o rozważenie możliwości zrezygnowania z kontenera na rzecz budowanego obiektu. Komisja generalnie nie postanowiła a środki pozostały w budżecie.

Z-ca Burmistrza - ja uczestniczyłem w zebraniu we Więcławiu i było zaniepokojenie czy ta świetlica powstanie. Z dyskusji wynikało, że ta społeczność oczekuje świetlicy.

Radny B Ircha - czy ktoś mówi, że nie tylko nie kupować skrzynek.

Burmistrz MiG - odczytał treść zapisu z protokołu komisji odnośnie budowy świetlicy w Mostnie.

Radny B. Ircha - powiedziałem, że nareszcie odważył się Pan nie tak jak Rada chce.

Radny J. Baranowicz - odnośnie dokumentacji na kanalizację sanitarną - czy jest odpowiedź na piśmie firmy , że mieli zrobić a nie zrobili mimo, że wzięli pieniądze. Żeby nie było tak, że zlecimy komu innemu a oni powiedzą, że wykonaliby ale gmina zleciła komu innemu.

Burmistrz MiG - nie odważyłbym się sprawy skierować do prokuratury gdybym nie miał jasności na jakim etapie dokumentacja została zakończona. We wrześniu ubr firma EKOTEH takie oświadczenie złożyła. Sami wyrazili , że nie są wstanie zakończyć i kończą na tym etapie i pieniędzy nie oddadzą. Konsultowałem się z radcą prawnym w tej kwestii. Udało się doprowadzić do tego, że oni złożyli oświadczenie i w ten sposób mogliśmy ich pozwać do Sądu. Już w styczniu Sąd oddaliłby powództwo bo minęły by dwa lata. Dlatego ogłaszamy teraz przetarg na dokończenie tego zadania. Jeżeli określilibyśmy to zadanie od zera koszt byłby wyższy.

Radny J. Baranowicz - w pkt 1 - czy Klub Dąb Dębno przedłożył sprawozdanie z działalności za 2004 rok. Na komisji wszystkie inne składały sprawozdania a Klub Dąb nie. Czy dokładnie rozliczyli się ze środków przyznanych poprzednio. Nie mamy dokładnej informacji w tym zakresie.

Burmistrz - jest sprawozdanie i oferta do konkursu którą MKS Dąb Dębno był zobowiązany złożyć.

Dlatego mogłem pozytywnie rozpatrzyć ich wniosek i podpisać umowę na realizację zadania.

Radny Z. Myszkowski - odnośnie kawiarni Zetka - ja zdaję sobie sprawę, że wszelkie kwestie umów muszą być rozwiązywane na drodze Sadowej lub negocjacji. Czy dzisiaj nie warto przeanalizować tej kwestii, zwłaszcza, że musimy przeznaczać kolejne środki na zainwestowanie w tym obiekcie na ewentualne rozwiązanie tej umowy jednostronne z wszelkimi tego konsekwencjami. Konsekwencja tego będzie, że trzeba będzie zwrócić część kosztów jakie zostały poniesione na remont wcześniej. Jest tu kwestia przeliczenia czy to się opłaci , czy warto byłoby tak postąpić. Koszt jaki należałoby ponieść wyniku zwrotu będzie taki a w wolnym przetargu zarobimy więcej. Jest to sugestia do rozważenia i na komisji prosiłem aby pan Burmistrz zajął się tą kwestią. Jeśli nie ma to sensu ekonomicznego to nie warto w to wchodzić. Odnośnie świetlicy w Więcławiu - nie jestem przeciwnikiem budowania świetlicy ale rodzą się wątpliwości. Jeśli chodzi o koszty świetlicy kontenerowej wychodzi drogo. Dlatego zastanawiam się, że postawić nową murowaną i na stałe. Czy w kwestii planów zagospodarowania nie ma możliwości uzyskania ich szybciej niż za 3 lata w odniesieniu do jakiegoś tam fragmentu gminy. Skoro sołectwo nie chce własnego 'ja " to może i świetlica nie jest tak bardzo potrzebna by wydawać pieniądze, które tak de-facto zostaną zmarnowane. Jaki będzie efekt takiej świetlicy to wiadomo. Będzie to klitka na rozmowy i spotkania ale trudno to będzie nazwać świetlicą.

Burmistrz MiG - co do kawiarni "ZETKA " zgodnie z kodeksem cywilnym, umowy mogą być zrywane w drodze porozumienia ugoda Sądowa lub jednostronnie. Jest tz procedura odszkodowawcza za utracone korzyści. Jest to długa procedura i koszty mogły by przewyższać, dlatego za porozumieniem stron jest najlepszym rozwiązaniem. Świetlica w Więcławiu - koszty 1200 zł m2 , natomiast przy budynku murowanym 2000 zł m2. Co do planów zagospodarowania - małe wycinki można poprowadzić natomiast większe tereny to długa procedura. W Mostnie obowiązywała by nas zmiana w studium zagospodarowania tego terenu, następnie sporządzenie planu miejscowego i wówczas występujemy do agencji o przekazanie , następnie faza projektowa i wykonawcza - wszystko trwa określony czas. Może w 2,5 roku byśmy się zmieścili ale w ciągu

 1. 1,5 nie jest to możliwe przy obecnie funkcjonującym prawie. Ustawa o zmianach w planach

zagospodarowania przestrzennego miała wejść od 1 stycznia tego roku jednak nie weszła i została przesunięta. Oceniam że to obecne planowanie przestrzenne będzie funkcjonowało, jeszcze przez dwa lata.

Radny S. Witkowski - sprawa nowych zadań budowy kanalizacji sanitarnych . Na progu naszej kadencji podjęliśmy decyzję aby na sołectwa projekty wykonać. Kiedy te projekty będą miały pokrycie w środkach i w którym roku. Mamy projektów w zapasie na dwa lata i budżet więcej nie udźwignie wydatkowania środków na te zadania. Czy budowa chodników na wsi to jest ostatni przetarg z tej puli o które komisja Rolna wnioskowała dwa lata temu. Budowa nowych linii oświetleniowych - mamy w budżecie zapisane 50.000 zł , wstępnie kierownik Moździerz przedstawił jakie są i na tym się skończyło, nikt tego nie wybierał. Nowe zadania mieszkańców nie uzyskały akceptacji mimo, że chcieli wspomóc swoją pracą słupami. Są jednak nowe zadania jak Włościańska, Mostno itd. Co z wnioskami mieszkańców. Można to jednym projektem zrobić i kontynuować. Niekoniecznie muszą być te przez Burmistrza wytypowane i w tym roku może być ich realizacja. Jeśli nie będzie pokrycia w tym roku wykonać w latach 2006-2007. Wnioskuję aby do tego powrócić. Udział mieszkańców należy uszanować. Samochód dla Straży Miejskiej - zgodnie ze sugestią Rady samochód był przeznaczony do Urzędu. Czy to będzie tylko dla Straży czy strażnik będzie woził urzędnika.

Burmistrz - projekty na kanalizację - pracujemy nad dużym wnioskiem w ramach funduszy spójności CZG 12 , wniosek szeroko opracowany uzyskał akceptację NFOŚ gdzie jesteśmy zobowiązani w odpowiednim harmonogramie realizować cały zakres zadania kanalizację gminy łącznie PT do końca roku. Musimy mieć czas pod przepompownię i ta procedurę też musimy zrobić. Z drugiej strony zasada rozliczania inwestycji , powoduje to, że inwestycje powinniśmy wykonywać w pierwszym etapie a nie w ostatnim roku projektu trzyletniego. Chodniki na wsiach - kwota zapisana w budżecie realizujemy w cyklu trzy letnim. Przesuwamy kwotę z 2003-2004 rok70.000 zł z 2006 roku kwoty nie ruszyliśmy. Pozostaje ona w dyspozycji do końca roku. Projekty techniczne mają swoją ważność do sierpnia przyszłego roku. Myślę, że przyszłoroczny budżet zapewni pełną realizację projektów. Jeśli chodzi o chodnik w Barnówku to ze względów bezpieczeństwa taką propozycję złożyłem do akceptacji komisji. Owszem zwiększam wstępnie środki ustalone na 100.000 zł rocznie na budowę chodników na wsiach. Należy brać pod uwagę wzrost kosztów od maja ubr. i taki zakres nie byłby wykonany bez zwiększenia środków. Co do samochodu - dyskusja toczyła się w dwóch kierunkach - temat otwarty. Jeśli Straż Miejska ma prawidłowo funkcjonować to samochód jest potrzebny. Faktem jest , że samochodem SM osoba cywilna nie powinna się poruszać.

Radny A. Dobropolski - 18 marca brał Burmistrz udział w naradzie Komendy Powiatowej w sprawie dofinansowania zakupu radiowozu. Ilu u było przedstawicieli gmin.

Burmistrz - Komenda Wojewódzka organizuje przetargi na zakup samochodów dla komend powiatowych i Komendant Powiatowy wystąpił do Burmistrzów aby przedstawili ten problem w swoich Radach gmin. Na spotkaniu 18 marca spisano protokół mówiący o tym, że Burmistrzowie zajmą się przekazaniem tego tematu swoim Radą. Ma to swoje uzasadnienie - na powiat bylibyśmy zobowiązani zgromadzić od samorządów 130.000 zł Komenda Wojewódzka dokłada i w powiecie znalazłoby się 7 samochodów. Zaproponowany został podział po dwa samochody Barlinek, Myślibórz Dębno i 7 samochód byłby przypisany Komendzie Powiatowej Ruchu Drogowego w Myśliborzu. Gminy i starostwo po 30.000 zł i po 7.500 zl gmina Boleszkowice i Nowogródek. Taki został zaproponowany rozdział środków. Decyzja będzie do państwa należała.

Radny Z. Myszkowski - co z pozostałą częścią drogi w Barnówku w kierunku Myśliborza - czy będzie coś robione czy nie.

Burmistrz MiG - odpowiedź pana Dyrektora Dróg Krajowych była brak środków. Robią w tej chwili to co jest w najgorszym stanie.

Radny M Jacura - nie ma odpowiedzi na wniosek radnego Irchy w sprawie pieniędzy na organy do kościoła MBF . Wspomniał pan że obiekt po sanepidzie będzie remontowany - czy znany jest wstępny kosztorys remontowy tego obiektu bo są tam 3 - lub 4 klasy gimnazjum dla dorosłych z tego naszych gminnych jest 30 uczniów. Jaki koszt poniesiemy dla 30 uczniów.

Burmistrz - Zarząd powiatu sprzedał budynek poradni za 140.000 zł . Zmieniając charakter terenu przy SP nr 1 zobowiązani byliśmy znaleźć lokalizację dla OHP i gimnazjum dla dorosłych. Na ten cel był obiekt po sanepidzie, którego właścicielem był wojewoda. W drodze komunalizacji nieodpłatnie gmina mogła przejąć ten obiekt co uczyniliśmy. Procedura została podjęta w styczniu. Rozmawiałem z Komendantem Wojewódzkim OHP i z Komendantem Krajowym w tej sprawie - decyzja taka, nie są zainteresowani bycia właścicielem obiektów o charakterze dochodowym, są właścicielami obiektów stacjonarnych. Po analizie kosztów funkcjonowania gimnazjum dla dorosłych, na których otrzymujemy subwencję oświatową zależy nam na jak największej liczbie uczniów. Dlatego mamy uczniów z innej gminy. Chodzi tu o jasne stanowisko Rady.

Sprawa oświetlenia - w tym roku zapisane jest 50.000 zł - w Mostnie odcinek nie oświetlony. Mocne sugestie aby oświetlić ul. Włościańską.

Kierownik RI - sprawa oświetlenia - w tej chwili w projektowaniu jest ul. Włościańska, ul. Mała, Mostno czyli droga Dębno do Witnicy, Piłsudskiego, Baczewskiego. Czekamy na pozwolenie na budowę Sarbinowo - Młyniska , wymiana oświetlenia na Kosynierów.

Burmistrz - większy zakres oświetlenia już nie wchodzi w grę. Wszystkie projekty techniczne zostaną zrealizowane i w tym roku nie przystępujemy do większej ilości. Jeśli w jednym roku zrealizujemy wszystkie potrzeby na 400.000 zł to należy się liczyć że rocznie już wydajemy za energię elektryczną ponad 600.000 zł. Musimy do tematu podchodzić racjonalnie.

Przewodnicząca RM - kto jest za przyjęciem sprawozdania Burmistrza?

Stan radnych na sali 19

Głosowanie: za 17

2 wstrzymujących się.

Stwierdzam, że sprawozdanie zostało przyjęte.

================================================

PKT 6 - interpelacje i zapytania radnych.

Przewodnicząca RM - odczytała treść interpelacji radnego Irchy złożonej na sesji 24 lutego w sprawie powołania komisji społecznej.

Radny otrzymał odpowiedź na interpelację - odczytała odpowiedź.

Radni nie składali interpelacji i zapytań.

========================================

PKT 7 - Analiza realizacji i aktualizacji Strategii Ekorozwoju MiG Dębno.

Komisje przyjęły realizację i aktualizację Strategii.

Pani K. Dzięcielak - czekałam na wnioski do strategii Ekorowoju i mam wrażenie , że nikt do tego dokumentu bardzo dawno nie zaglądał. Jest trzeci rok kadencji i myślę, że Radni powinni okrzepnąć i ustalić co jest najważniejsze. Ja obserwuję obrady Rady i nie mogę oprzeć się stwierdzeniu , że bardzo dużo jest sprawozdań, oświaty, kultury i sportu, opieki społecznej i td. Całe tomy i nie wiem czy ktoś to czyta. Dla nas mieszkańców jest coś ważniejsze - może to co będzie w Dębnie za 10-15 lat. Materiał ten wykazuje problem, tylko nie wiem dlaczego nikt tak na ten materiał nie popatrzył. W poprzedniej kadencji zrobiliśmy bunt przy opracowywaniu strategii. Działania okresowe pierwszy punkt - gospodarka wodociągowa - może nazewnictwo należałoby zmienić . Jeśli gospodarka to może ściekowa - ona jest realizowana i będzie. Była taka filozofia, że dopisujemy do tej Strategii i było dopisywane ale nikt nie wyrzuca tego co jest zrealizowane. Dawno upadł temat zespołu wielofunkcyjnego przy ul. Parkowej i został przeniesiony na ul. Waryńskiego. Z zadań śrdnio-okresowych jest budowa hali sportowej przy ul. Zachodniej . Jest to obiekt powiatu i dlaczego to jest w zadaniach gminy. Należy myśleć bo za myślenie wam się płaci moi drodzy. Jest remont poradni psychologiczno-pedagogicznej - też temat nierozwiązany. Należy na nowo przeprowadzić badania ankietowe, powołać zespół ekspertów. Postawić diagnozę, wypracować program długofalowy. Ja w ubiegłym roku tu byłam i jakiś program długofalowy był opracowany. Proponuję aby się przejąć tą Ekostrategią i dokonać poprawek, wyrzucić to co jest zrealizowane. Pytanie zasadnicze- jakie są kierunki rozwoju MiG Dębno. Proponuję przejrzeć ten dokument i żeby każdy radny ją dokładnie przeczytał.

Burmistrz MiG - z wydziałem IR analizowaliśmy w zasadzie 3 część Strategii, której są umiejscowione programy. Komisje zgodziły się, że jest potrzebne strwożenie zespołu gospodarczego, społecznego i przestrzeni wiejskiej. Teraz po zgodzie Komisji Rady i przyjęciu tego dokumentu na najbliższą przyszłość odpowiednimi Zarządzeniami powoływać te zespoły i kontynuować prace nad realizacją Strategii. Celowo nie rozwodziłem się w szczegółach, ponieważ trzy elementy Strategii są określone - misja jest określona i tutaj nie ma zarzutu co do misji, ponieważ ona mówi o potrzebach społecznych w jak najszerszym tego słowa znaczeniu. Drugim elementem jest zasada zrównoważonego rozwoju. Jestem przeciwnikiem ścisłego określania w Strategii tych celów. Proponując państwu powołanie zespołów aby określić długofalowe działanie gminy. Znamy nieaktualne części tej Strategii i ulegnie to zmianie.

Przewodnicząca RM - kto jest za przyjęciem analizy z realizacji i aktualizacji Strategii Ekorozwoju MiG?

Stan radnych na sali 20

Głosowanie: za 19

1 wstrzymujący się.

Stwierdzam, że Rada przyjęła materiał. Załącznik nr 5

========================================

PKT 8a - rozpatrzenie sprawozdania Burmistrza MiG Dębno za 2004 rok i udzielenie absolutorium Burmistrzowi.

Przewodnicząca RM - proszę o opinię RIO do sprawozdania z wykonania budżetu MiG Dębno za 2004 rok.

Pani Skarbnik Gminy - odczytała opinię RIO odnośnie sprawozdania z wykonania budżetu MiG Dębno za 2004 rok.

Opinia RIO stanowi załącznik nr 6

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej - odczytał opinię komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu MiG za 2004 rok.

Opinia Komisji Rewizyjnej stanowi załącznik nr 7.

Następnie odczytał opinię RIO do wniosku KR w sprawie wykonania budżetu MiG Dębno za 2004 rok.

Opinia RIO do wniosku KR stanowi załącznik nr 8.

Przewodnicząca RM - proszę o wnioski pozostałych Komisji RM.

Komisje RM przyjęły sprawozdanie z wykonania budżetu MiG Dębno i udzieliły absolutorium Burmistrzowi MiG.

Burmistrz MiG - budżet ubiegłoroczny zmieniał się wielokrotnie w trakcie roku i przyczyn było kilka. Wprowadzone zostały dotacje ze środków zewnętrznych na inwestycje. Druga przyczyną było zwiększenie dochodów gminy i ta sprawę regulowaliśmy w miesiącu kwietniu. Największy wpływ na budżet ubiegłoroczny miało przejęcie świadczeń rodzinnych co spowodowało wzrost naszego budżetu o kwotę 2600.000 zł. Budżet wzrósł i zadań przybyło. Poziom wydatków inwestycyjnych został utrzymana w wysokości 25, 43% całego budżetu. Poziom zadłużenia za ubiegły rok nie wzrósł znacznie tylko o 230.000 zł . Spowodowane było to podpisanymi umowami na kredyt z Banku Światowego na dofinansowanie budowy hali gimnastycznej oraz sfinansowanie budowy kanalizacji sanitarnej w Oborzanach. Zrealizowaliśmy wiele zadań oczekiwanych społecznie. Jednak nie wszystkie udało się zrealizować. O przyczynach tego stanu i kwocie 2.500.000 zł, które przeszły w środki nie wygasające dyskutowaliśmy w miesiącu grudniu i Rada przyjęła tą uchwałę. Nie ulega wątpliwości, że będzie to poddane ocenie w głosowaniu. Realizowaliśmy pomoc i współpracę z organizacjami społecznymi i jednostkami powiatowymi w celu intensyfikowania tych działań. Myślę, że strona dochodów i wydatków, wykonania i opisania nie podlega dyskusji. Komisja Rewizyjna, Regionalna Izba Obrachunkowa i pani Skarbnik długoletni pracownik nie budzi to wątpliwości. Wątpliwość może faktycznie budzić kwota niewygasających zadań. Tutaj należy jeszcze raz przypomnieć konkretnie przyczyny. Budżet uchwalony w końcu stycznia to o miesiąc krótsza realizacja. Zmiana ustawy o zamówieniach publicznych spowodowało brak przez dwa miesiące aktów wykonawczych wstrzymało procedury ogłaszania przetargów. Brak planu zagospodarowania przestrzennego - straciły swą ważność i zmiana sposobu projektowania rozprawami administracyjnymi , należy wydawać warunki zabudowy dlatego ten proces inwestycyjny przedłuża się. Jest to drugi budżet gdzie zadań inwestycyjnych przybyło nam znacznie. Dla porównania należy podać - w 1997 roku wniosków do budżetu złożono 300 , natomiast w tej chwili do budżetu składanych jest od 500 do 600 wniosków i w budżecie znajdują one odzwierciedlenie. Są drobne zadania gdzie wydział RI w zasadzie musi na każdy wniosek, pozycję budżetową przygotowywać taką samą dokumentację. Były to przyczyny budzące najwięcej wątpliwości co do wykonania budżetu , ale uważam, że były to przyczyny obiektywne podlegające wielokrotnej weryfikacji komisji Rady.

Radny A. Brzozowski - zwyczajowo absolutorium jest taką okazją do wykonywania przeglądów, oceny , jakości wykonanych zadań. Warto zauważyć, że wykracza to poza definicję absolutorium i wszyscy radni podchodzą do absolutorium w pojęciu szerszym. Radni pytają o celowość wydatków. Chciałbym przedstawić głos Komisji Rewizyjnej przyjęty przy okazji rozpatrywania absolutorium. Uwagi nawarstwiają się właśnie na sesji absolutoryjnej dlatego, że nie wykorzystujemy jako radni mocy kontrolnej.

W tym miejscu odczytał wypracowane wnioski KR dotyczące sprawozdania z wykonania budżetu MiG Dębno na 2004 rok oraz opinię radnego B. Irchy. Załącznik nr 9

Myślę, że ta Komisja ma prawo do wygłaszania swoich poglądów i opinii. Jeśli jest taka wola to staramy się na posiedzeniach uzyskiwać konsensus i uwagi i wnioski wprowadzać do protokołów. Mieliśmy z kolegą Bogdanem uzgodnione wprowadzenie jego uwag stało się inaczej i efekt jest inny. Taki urok czy specyfika pracy KR, że wytykamy niedociągnięcia w pracy Burmistrza , jednak stwierdziliśmy i działania pozytywne . Nie wiem czy mam mówić o tym czy to wyniknie w trakcie dyskusji.

Przewodnicząca - myślę, że przede wszystkim o tym.

Radny A. Brzozowski - Zwróciliśmy uwagę na przyczyny niewykonania inwestycji i są one bardzo różne. Może i są obiektywne ale należy szukać możliwości poprawienia pracy wydziału inwestycji. Te uwagi są źle odbierane bo Radny wkracza w kompetencje, które nie są bezpośrednio jemu przypisane. Pamiętamy jak ta praca przebiegała w roku 2004, że była daleka od oczekiwań i dlatego część z tych uwag ma charakter historyczny i odeszły w przeszłość, może jednak nie. Komplikują się sprawy wynikające z uzgodnień terenów które są we władaniu innych osób i są to okoliczności nie zawinione przez Urząd, ale znacznie wpływa to na opóźnienie realizacji inwestycji. Należało by również stwierdzić tak, że próbujmy przewidywać takie sytuacje. Następna przyczyna to, że zmienia się stan prawny, przepisy i interpretacja przepisów. W uzgodnieniach ze starostwem zmienia się inna interpretacja przepisów. Rodzi się również pytanie, czy Urząd pracuje na aktualnych podkładach geodezyjnych. Pracowaliśmy nad tematem inwestycji w RS. Zastanawialiśmy się, czy tych inwestycji RS nie odebrać z tej przyczyny, że te dokumenty spływają w końcówce roku i jest spiętrzenie prac i niezbyt rytmiczne ich rozliczanie. Przypadek biblioteki - organizacja tego zadania została opóźniona ze względu na konieczność unieważnienia przetargu z powodu przystąpienia do niego zbyt małej liczby oferentów. Zgadzamy się z tym, że jest to okoliczność obiektywna. Centrum Wspierania Biznesu - zbyt dowolnie przebiega procedura ustalania zakresu inwestycji. Nad tą sprawą należy popracować, bo jeśli prześledzimy drogę wniosku lub pomysłu jakiegoś zadania to nie wszystko przebiega w właściwej, logicznej kolejności. Często jest tak, że kwota zapisana w budżecie jest wzięta z sufitu i dlatego dorabia się aneksy i dodatkowe zadania z różnymi skutkami. Zadania w zakresie gospodarki przestrzennej w Urzędzie wybitnie utrudniły realizację zadań z wydłużeniem ich od 8-9 miesięcy. Realizacja niektórych zadań utrudniona jest natury obiektywnej, jednak zwracamy na to, że jest potrzebna koordynacja pracy wydziału jednak w tej chwili w regulaminie organizacyjnym nie jest to zapisane. Kiedyś w drugiej kadencji powoływało się koordynatora do zadań wykraczających poza zakres danego wydziału. Jeśli w regulaminie organizacyjnym nie ma takiego koordynatora to należy domniemywać, że te zadania przejmuje z-ca Burmistrza. Chcemy aby te trudności w realizacji zadań nie pojawiły się w roku 2005 aczkolwiek takie symptomy występują.

Radny B. Ircha - zjawisko niewygasających inwestycji w tak dużej skali nie powinno wystąpić pod wnikliwym okiem Burmistrza i Rady Miejskiej. Należy przyjąć, że jest to wada wzroku a nie brak kompetencji. Ja domagam się i proszę o debatę , o kontakt społeczny, o konsultacje społeczne - jednak jest to wołanie puszczyka w głębokim lesie. Na mój wniosek Burmistrz mi odpisał, że jest strategia, wieloletni plan po co jeszcze tam jakaś komisja społeczna , która by nasze potrzeby zinwentaryzowała. Stwierdził, że wszystkie te dokumenty w sposób wyczerpujący opisują działania zmierzające do zaspokojenia potrzeb naszej społeczności a realizacja odbywa się poprzez zapisania zadań szczegółowych w budżecie, który jest wykonywany przez pracowników Urzędu pod wnikliwym okiem Burmistrza i Rady Miejskiej. Jak to wnikliwe oko pilnuje to widać było w tamtym roku a ten prawdopodobnie będzie gorszy. Chodzi o to aby nie był gorszy a był lepszy. To, że w Wydziale Inwestycji nie tak się dzieje to było wiadomo od samego początku. Ja po to do Rady szedłem nie żeby brać dietę i "ugrywać" swoje interesy ale po to aby coś dla tego miasta zrobić. Plany rozwoju i pozostałe opracowane plany to etoryka i co z tego co się z tym dzieje. To tak jak z tymi denarami zakopanymi w ziemi - one są ale się nie pomnażają. U nas jest wybitnie administrowanie - jakość przeczekać, nie zarządzanie. Zarządzać znaczy powiększać jeszcze, rozwijać. Cieszę się, że pan Burmistrz od czasu do czasu podejmuje właściwe decyzje nawet nie całkiem zgodne z Radą. Ja z tą Radą nawet połowy bym nie podejmował decyzji. Może ja napisałem zbyt ostro ale kolega Andrzej powiedział właściwie to samo tylko, że ogródkiem , kółeczko, kółeczko jak rekin atakuje. Ja nie mam czasu aby tyle opowiadać. Przemyślenia moje są wyraźne i jest to materiał, który pozwoli nam w końcu jedną sesję wykonać w formie debaty i porozmawiać o losach Dębna, o tym co dla Dębna i nie mogę się tego doprosić. Panie Burmistrzu - uderz pan pięścią w stół i zwołaj debatę dla tych kto by chciał coś dla Dębna zrobić nie za kopiejki lub inne pieniądze tylko z serca chciałby dla miasta coś zrobić. Ja nie mógłbym się inaczej przy tym budżecie zachować jak to zrobiłem. Budżet to nie tylko merytoryczne stwierdzenia jak ocenia RIO. RIO w ogóle niczym się nie zajmuje - patrzą czy tabliczka mnożenia się zgadza. Nie znaczy to, że zadawala on społeczeństwo i istotę samorządności. Ja tej samorządności nie bardzo widzę. Wciąż mówię o sprawie maratonu , to jest już gehenna, żeby takie duże pieniądze wykładać w coś co nie jest czyste sportowo. Uwag jest zawsze pełno po każdym maratonie nawet ci co biegają mają pełno uwag. Ja nie jestem przeciwko maratonowi, tylko przeciwko formule i zasadom finansowania tej imprezy. Jest to nadużycie finansów publicznych.

Radny J. Baranowicz - recenzja wykonania budżetu za 2004 rok jest krótka. Cóż można powiedzieć, jeżeli wszystkie wydatki poza majątkowymi czyli inwestycyjnymi są wykonywane prawie w 100% jak wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dotacje itd. które nie zależą od nas ani od pracy ani od inwencji Burmistrza i służb mu podległych, a inwestycje zaplanowane na 2004 rok wykonane zostały w 80 % dodając jeszcze szpitalne pieniądze na RTG , które przeszły na rok 2005 z chęci kupna lepszego i była by to realizacja w 70% i jednoznacznie określa to jak można jednoznacznie przyjąć realizację tego budżetu. Panie Burmistrzu nie zgadzam się z pana pierwszą tezą usprawiedliwiającą wykonanie budżetu, że budżet został uchwalony w końcu stycznia i zabrakło jednego miesiąca na jego realizację. To jest nie prawda, dlatego, że jest tz. prowizorium budżetowe i upoważnia to pana do podjęcia wszelkich czynności i realizowania zapisanych zadań. Są samorządy, które uchwalają budżet w końcu marca i zadania są wykonywane w 100%. To usprawiedliwienie jest całkowicie nie satysfakcjonujące. Za sprawozdanie finansowe z wykonania budżetu pod względem rachunkowym tz słupki 5 i udzieliłbym absolutorium dla pani Skarbnik i całego pionu finansowego, natomiast za realizację inwestycji, czyli zadań najważniejszych dla gminy, te które zależą od zaangażowania inwencji i pilnowania, gdzie zostały wykonane w 80% no to uczniowie by powiedzieli " pała". Przełożenie tych inwestycji na 2005 rok a może jeszcze na 2006 - być może jest to celowe , tak jak państwo mówiliście, że szkoły należy likwidować w pierwszym roku kadencji bo wyborcy zapomną, to inwestycje należy realizować w ostatnim roku , bo w tedy będą pamiętać i chwalić Radę i Burmistrza.

Radny A. Dobropolski - analizując wykonanie budżetu i sprawozdania poszczególnych jednostek, mam pytanie do pani Dyrektor DOK - z kim została podpisana umowa zwiększająca wydatki.

Dyrektor DOK - umowa została podpisana z UMiG.

Radny M Wyszyński - należy coś zrobić dla tego miasta. Mija już 2,5 roku i 50 % nas tu już nie będzie w nowej kadencji bo jest taka roszada. Aby zostawić coś po sobie to trzeba coś zrobić, żeby zrobić proszę państwa to trzeba działać. O co chodzi - mamy tereny na Dargomyskiej nie uzbrojone i prawdopodobnie brakuje tylko tam kanalizy i trzeba by było poprowadzić tam kanalizację. Jeśli jakiś inwestor zechce przyjąć to rozmowa jest, krótka i prosta - zapyta jakie mamy warunki i czym dysponujecie. Powiemy, że mamy zwolnienie z podatku od nieruchomości przez 5 lat to suchy zapis nic nie znaczący. Chyba już drugi raz o to się zwracam. Co do zatrudnienia i pewnych roszad. Rzeczywiście ludzi trzeba wynagradzać pod względem wykonanych zadań. Nie mogą to być takie skostniałe struktury, które tkwią i czasami tego nie rozumiem. Za pracę się płaci. Pozyskiwanie środków z funduszy jest bardzo ważnym tematem i w gminie Dębno przypada średnio na mieszkańca 85 zł. Jest to duży punkt w kierunku Burmistrza. Mamy środki z nafty i należy je wkomponować w fundusze aby coś zrobić. Sprawa maratonu - jest to rzeczywiście dziwna sprawa. Pamiętam 2003 rok był Jacek Wszoła i miał nie wiadomo co przywieźć- jakąś kasę , sponsorów. Rzeczywiście latał szukał sponsorów a przyjechał z tym co przyjechał. Komisja Rewizyjna już któryś raz zwraca uwagę o przeznaczenie 100 - 150 tyś na jakiś cel aby było to u nas w Dębnie i zauważone przez mieszkańców. Następna sprawa konserwator zabytków - my do wszystkiego zapraszamy konserwatora zabytków np. do biblioteki. Zróbmy coś w sprawie , która nas bardzo boli a mianowicie sprawa pl. Konstytucji - czy tam jest wszystko zgodnie z inżynierią ruchu. Jeżeli nie jest - niech ktoś do nas przyjedzie i powie dajcie sobie spokój sprawa zamknięta. Kolega Bogdan proponował kiedyż aby zajrzeć tam co było jak było - powiem tak może i tak , ale grzebać w starych sprawach czasami nie należy. Panie Burmistrzu - mówi pan że idziemy małymi kroczkami - czasami możemy się zaplątać. Nie wiem czy nie należy przyspieszyć lub zrobić duży skok i dać jakiegoś " kopa" aby ruszyło. Aby coś po nas zostało.

Radny M. Komarowski - można powiedzieć tak, budżet jest zrównoważony , finanse gminy są stabilne. Część Rady mówi tak - owszem matematycznie jest to poukładane - jednak budżet gminy to nie klocki lego. To nie jest tak, że pani Skarbnik poukłada klocki i wtedy jest składny budżet a raz jej się nie chce i poukłada źle i jest top budżet do niczego. Takie są moje odczucia. Budżet składa się z pieniędzy znaczonych , te które musimy wydać w określony sposób , jak i z dochodów naszych własnych. O podziale dochodów własnych nie decyduje Burmistrz ani pani Skarbnik tylko my decydujemy. To nasze głosowania mówią gdzie dane pieniądze pójdą. Tak naprawdę to nie jest absolutorium dla Burmistrza tylko dla nas. My powinniśmy odpowiedzieć sobie dzisiaj czy dobrze robimy głosując a bardzo często głosujemy większością głosów za przydzieleniem środków na daną inwestycję czy na dany kierunek działania. Dzieli nas w zasadzie tylko szkoła w Barnówku. Dlatego uważam, że powinniśmy dzisiaj głosować za udzieleniem absolutorium dla Burmistrza, ponieważ on się obraca w ramach prawa, nie przekracza ich a prawo stanowimy my. Wracając do maratonu - nie jestem ani za utrzymaniem ani za likwidacją ale powiem, że łatwo jest maraton zlikwidować , natomiast wrócić do organizacji maratonu będzie nam bardzo trudno.

Radny K. Witkowski - budżet gminy to tak jak w przedsiębiorstwie bilans lub rachunek strat i zysków. Jak do tej pory nie mamy zastrzeżeń wszystkie działania podejmowane przez Radę Miejską , przez Burmistrza znalazły w budżecie odzwierciedlenie. Strona dochodów przekroczona i świadczy to o jakimś działaniu , o ściągalności o jakimś realnym planowaniu budżetu. Dyscyplina budżetowa nie została przekroczona, plan wydatków nie został przekroczony. Wszystkie rzeczy merytoryczne, które były zaplanowane nie mają jakiegoś zachwiania. Jeśli chodzi o inwestycje - część przenieśliśmy na inwestycje nie wygasające i będziemy realizować w tym roku. Nie wiem czy ktoś powie że to jest źle. Może coś nam nie wyszło, ale nie wykreśliliśmy ich z budżetu, te zadania zachowaliśmy i w tym roku doprowadzimy je do końca. Zabezpieczyliśmy pieniądze. Jeśli chodzi o stronę kredytów i pożyczek to jest sytuacja stabilna. Dzisiaj nie mamy podstaw aby doszukiwać się czegoś co by mogło przeważyć szalę przeciw udzieleniu absolutorium.

Radny A. Brzozowski - warto wspomnieć o rzeczach pozytywnych. Są szanse na uzyskanie środków zewnątrz na informatyzację UMiG i jest to sprawa która może cieszyć. Oczekujemy zaangażowania osób od których powinniśmy oczekiwać poprawy w innych dziedzinach. Kolega Jan Baranowicz stosuje skalę dwustopniową - ja pracuję na 6 stopniowej skali ocen. Jak to jest , że mamy tyle spraw mamy ważniejszych na głowie a ciągle wracamy do maratonu.

Radny J. Baranowicz - z całym szacunkiem ale Komisja Rewizyjna ma znaleźć błędy pokazać je i dać wnioski do naprawy. Natomiast do chwalenia się jest Burmistrz , który niech się pochwali co zostało zrobione. Widocznie rola KR zmieniła się całkowicie i nie ma dyskusji nad tym co jest źle tylko co jest dobrze.

Radny Z. Myszkowski - panie Burmistrzu punkty uzyskanych środków pozabudżetowych rzeczywiście jest to całkiem pokaźna kwota, szkoda tylko, że ona dotyczy tych działań nie inwestycyjnych, bo ogromna kwota jest w oświacie. Najbardziej przykrą dla mnie sprawą jest kwota uzyskana na kanalizacje sanitarne bo to tylko 350.000 zł - nie jest to dużo a możliwość była 1.500 ml zł. Był to wynik polityki pana Burmistrza a nie innych działań. Trzymam kciuki obyśmy z tych większych programów uzyskali dofinansowanie. Jeśli tak będzie publicznie pana Burmistrza przeproszę i zwrócę honor i pochwalę. W kwestii zadań wykonanych i rozpoczętych na te 12 pozycji wyszczególnionych w sprawozdaniu no to można powiedzieć, że 5 jest wykonanych i z tego 3 grube pozycje- hala sportowa , Centrum Biznesu i kanalizacja w Oborzanach. Boiska sportowe, realizacja ich w powijakach , modernizacja SP3 też nietknięta sprawa, świetlica w Różańsku w realizacji ale daleko do końca, wodociągi Grzybno i Młyniska to też trochę nie w porządku wobec mieszkańców, ponieważ jest to początek spraw dokumentacyjnych , podobnie modernizacja ulic. Także trzeba o tym powiedzieć by nie pozostało wrażenie, że na tak dużo zrobiono , bo tak de facto zrobiono do końca zadań kilka. Jeszcze jedna kwestia co przy absolutorium warto powiedzieć, poza wszelkimi trudnościami bo ja rozumiem obiektywną stronę niektórych punktów w realizacji ale nie rozumiem braku serca do niektórych drobnych spraw na skalę budżetu jak sprawa dzieci Mostno-Więcław. Z tego względu będę sceptyczny jeśli chodzi o głosowanie za budżetem.

Burmistrz - tak jak na wstępie wspomniałem spodziewałem się krytyki , przede wszystkim z powodu nie wykonania zadań. Dyskutowaliśmy już o tym. Pan Baranowicz zarzuca mi termin uchwalenia budżetu jednak ustawa o finansach publicznych mówi o wydatkach bieżących a nie inwestycyjnych , których realizować nie wolno. 20 % środków niewykorzystanych i przesuniętych na ten rok to w zasadzie 50 % z tej kwoty to środki na rentgen i sala gimnastyczna przy SP 3. Jeśli chodzi o zakup rentgena to nastąpiło oprotestowanie, arbitraż, określenie przedmiotu zamówienia i zainstalowanie go w grudniu okazało się niemożliwe. Co miałem zrobić z kwotą 750.000 zł w grudniu przed końcem roku - przesunąć na inne zadanie. Jest to kwota zbyt duża aby można było ją umiejscowić i wydać zgodnie z ustawa o finansach publicznych. Następna kwota to 600.000 zł na salę gimnastyczną przy SP 3. Poprzednie założenie mówiło o rozbudowie sali i o kwocie 1.200.000 zł. Wydział Inwestycji określił kwotę, że będziemy modernizować za połowę kwoty. Jednak po konsultacjach z użytkownikiem po przetargu wyszła kwota 1.600.000 zł. W miesiącu październiku Rada podjęła decyzję aby w ramach tej kwoty kontynuować zadanie. Jesteśmy po przetargu umowa podpisana i jest okres zimowy , bezsensem byłoby kontynuować inwestycję i wyganiać na dwór dzieci na W-F. Czekamy do końca kwietnia tak aby zajęcia w-f można było spokojnie przeprowadzić na dworze. Pan Bogumił mówi, że w budżecie widać wzrost nakładów w sektorze konsumpcyjnym - oczywiście zgadza się ale administrację zamknęliśmy kwota niższą niż 2002 roku. Jednak koszty funkcjonowania z roku na rok rosną. Wskaźnik wzrostu kosztów w sektorze administracyjnym wynosi 3% w stosunku do 2003 roku. Czy mieliśmy wpływ na przejęcie zadań świadczeń rodzinnych, które przejęliśmy od ZUS , dlatego skutek wzrostu wydatków. Należy zauważyć wydatki bieżące w oświacie. Należy dążyć do jak najlepszego kształcenia naszej młodzieży - dwa języki zajęcia dodatkowe, pociąga to określone wydatki w oświacie. Nie możemy zjadać tych środków do końca i w zupełności bo oczekiwania są również na inwestycje. Co zrobić aby zaproponować szeroką ofertę oświatową - racjonalizować wydatki przy niżu demograficznym. Dużo wydaliśmy na inwestycje w oświacie, sala gimnastyczna, przedszkole nr 1. Centrum Wspierania Biznesu - jest to komórka, która wspiera tych ludzi, którzy mają zamiar podjąć działania gospodarcze. Gmina pomaga tym kto stawia pierwsze swoje kroki.

Jeśli chodzi o inwestorów zewnętrznych, nie mając planów nie mamy gdzie tych inwestorów lokować. Jeśli pan zna uwarunkowania prawne nie jest pan wstanie tego zmienić.

Sprawa niewygasających kwot - sprawa niewygasających kwot - połowa kwoty to SP 3 i rentgen, pozostała kwota to planowanie przestrzenne i około 1000.000 zł na mniejszych zadaniach.

Rada ponosi po części odpowiedzialność, że wprowadza dosyć późno zadania inwestycyjne. Nich tez radni uderzą się w pierś i spojrzą na to obiektywnie. O kilku zadaniach już w październiku mogłem powiedzieć, że nie zostanie to wykonane, taki zarzut byłby słuszny i przyjmuje to z pełną odpowiedzialnością. Można było już te 600 000 zł już w październiku przesunąć i wykonać cokolwiek innego - taka była możliwość. Jednak spokojnie przeprowadzając procedurę przetargową wydział RI ma więcej czasu na wszystkie procedury przetargowe. Poddaję to pod ocenę. Proszę o wzięcie pod uwagę pewnych obiektywnych przyczyn, które miały miejsce w ubiegłym roku.

Radny B. Ircha - w sprawie kanalizacji - tam są już sprzedane działki i ludzie się budują. Trzeba aby gmina postępowała jak należy i przygotowywała wcześniej tereny pod inwestycje. To Centrum Wspierania Biznesu to tylko imitacja wspomagania przedsiębiorców - ktoś zapomniał dopisać, że to Centrum Wspierania Biznesu pana Kujdy. Informacji podstawowych to udzieli tu pani Jaślan i lepiej a niżeli to Centrum pańskie Biznesowe. Chwała za środki pozyskane na centrum - czyż nie było ważniejszych spraw. Przecież to na gwałt w ciągu 3 miesięcy z technologią stłamszona wykonano remont DOK , żeby tylko się zmieścić w terminie. Jest to waga bo tam pogwałcono technologię i wykonawca nie mógł zrobić niektórych rzeczy. Była to nadgorliwość aby tylko pozyskać te środki. Panie Burmistrzu jest to jedyna okazja gdzie możemy sobie pogadać, bo inaczej pan nie chce rozmawiać.

Radny J. Baranowicz - chcę zaprotestować przeciwko jak gdyby zrzucania winy za realizację budżetu na wszystkich radnych. ja nie wiem gdzie jest zapisane choć jedno słowo, że radni odpowiadają za wykonanie budżetu. Gdyby przy uchwalaniu Budżetu burmistrz nie chciał jakiś zadań a rada wcisnęła to wówczas można mówić, że Rada jest winna. Czy zdarzyło się, że jakaś inwestycja została wpisana bez woli Burmistrza albo czy było choć jedna inicjatywa uchwałodawcza radnych, która proponowała inwestycje a Burmistrz się z nimi nie zgadzał. Owszem Rada uchwala budżet ale przedłożony przez Burmistrza zwykle z niewielkimi poprawkami. Burmistrz bierze odpowiedzialność za jego realizację. Rada nie ma żadnych środków, które by mogły zmusić pracowników do załatwiania spraw. Dlatego nie przyjmuje tu współodpowiedzialności prawnych za taką czy inną realizację zadań inwestycyjnych.

Burmistrz MiG - sprawa wprowadzania do budżetu był to mój sygnał i niech radni to ocenią. Nie zgodzę się co do Centrum Wspierania Biznesu. Alokacja środków 2004-2006 podpisał umowę z Brukselą i środki są alokowane tz. znaczone na określone działanie. Rząd uruchamia środki na mikro-przedsiębiorców i ta działalność CWB prowadzi. Pana oczekiwań w obsłudze informacji już nie spełni Centrum. Największy rozwój gospodarczy osiąga się przez tworzenie małych przedsiębiorstw. Remont wbrew technologii - po części tak. Gdybyśmy nie złożyli wniosku to czy pan nie zarzucił by mi, że była możliwość a nie skorzystaliśmy. Zdajemy sobie sprawę, że mamy jeszcze dużo do wyremontowania i poprawienia itd. Wielu sprawach panie Bogumile jest pan w błędzie a zwłaszcza w sprawach środków unijnych.

Radny B. Ircha - szkolenia na temat środków UE są wszędzie takie same. Natomiast jeśli gmina ma udzielić poręczenia kredytowego to jest problem.

Radny Z. Myszkowski - sprawa umorzeń podatków to kwota 2.600.000 zł. czyli 6% budżetu . Co z tym zrobić to do zastanowienia się.

Burmistrz MiG - jest to pomoc przedsiębiorcom. Nie może pan zarzucić, że nie ma wspierania przedsiębiorczości.

Radny B. Ircha - gratuluję panie Burmistrzu to jest wymierna pomoc i bardzo mnie cieszy, że koledzy moi mogli uzyskać taka pomoc, bo ona się należała. Tu muszę powiedzieć, że w całości zgadzam się z panem.

Przewodnicząca RM - uważnie słucham tej dyskusji, debaty i czasem jest naprawdę żenujące, jeśli mówimy o naszym budżecie, który jest imponujący dla otoczenia zewnątrz bo nam zazdroszczą, który nie został przejedzony bo czterdzieści parę milionów poszło w ta gminę , w chodniki, kanalizację, oświatę, szkolenie nauczycieli, pomoc socjalną , dożywianie dzieci. Także mnóstwo różnych zadań, remonty obiektów, pozyskano ponad 1.600.000 zl z funduszy unijnych i taka totalna krytyka. To ja się pytam - jeżeli jesteśmy takimi ambasadorami miasta i na zewnątrz sączymy taką krytykę kto do nas przyjedzie, jak my sami siebie nie umiemy docenić i cieszyć naszym miastem. Nie umiemy się cieszyć tym co robimy, komu służymy. Zawsze będzie krytyka bo nigdy nie jest tak żeby wszyscy robili pięknie i dobrze a wszyscy pracownicy pracowali bez oddechu niemalże 24 h na dobę. Tam gdzie trzeba poprawić to poprawiajmy, tam gdzie trzeba zwolnić to trzeba zwolnić ale również należy pochwalić. Błędem było, że nie padło tu to, że pracownicy poszczególnych wydziałów naprawdę się napracowali nad przygotowywaniem programów, wysyłaniem dokumentacji. Patrząc na pracowitość Burmistrza, znajomość prawa jaką tutaj prezentuje każdego najdrobniejszego tematu, który przerósł nas wszystkich tym co robi i jak zarządza. Myślę, że należy się pochwała i podziękowanie za pracę przy otwartej kurtynie za co dostaje tyle krytyki, chociaż niczego nie robi w sposób utajniony. Jest tyle plusów, dobrych cech, które powinniśmy docenić. Proszę o udzielenie absolutorium Burmistrzowi.

Radny B. Ircha - adwoce " Boże nie wiesz co czynisz" .

Pani K. Dzięcielak- Burmistrz naprawdę dobrze wykonuje swoją pracę. Kiedyś też zostały 3.000.000 zł w budżecie i nikt nie rozdzierał szat na ten temat. One po prostu zostały i będą wykorzystane. Trzeba do tego podejść tak, że w ogóle się nic nie stało. Potknięcia bywają w trakcie realizacji. Po prostu samo życie.

Radny M Wyszyńki - co Burmistrz dobre zrobił to każdy wie ale słowa krytyki są tylko po to pani Przewodnicząca aby był to kierunek działania. Są to normalne rozmowy.

Przewodnicząca RM - w pochwałach i krytyce trzeba zachować zdrowe proporcje.

Radny J. Baranowicz - czy chwaliliście i głosowaliście za absolutorium dla poprzedniego Burmistrza?

Przewodnicząca RM - oczywiście że tak.

Radny B. Ircha - ja chciałbym przypomnieć, że pani Przewodnicząca i pan Burmistrz byli w poprzedniej kadencji członkami Komisji rewizyjnej i głosowali za obniżeniem kosztów maratonu do 150.000 zł.

Burmistrz MiG - przez ostatnie lata koszty maratonu nie wzrastają a jakość maratonu jest lepsza.

Radny B. Ircha - poszukaj pan koszty maratonu w innych wydziałach i jednostkach Urzędu- wszędzie one są.

Przewodnicząca RM - odczytała projekt uchwały. Kto jest za podjęciem uchwały w sprawie rozpatrzenia sprawozdania Burmistrza MiG Dębno za 2004 rok i udzielenia absolutorium Burmistrzowi.

Stan radnych na sali 20

Głosowanie: za 13

3 przeciw

4 wstrzymujących się

Stwierdzam, że Rada podjęła uchwałę nr XLIII/ 261/2005 i udzieliła absolutorium Burmistrzowi. Załącznik nr 10.

Burmistrz oraz Przewodnicząca RM wygłosili podziękowania za udzielone absolutorium.

W tym miejscu nastąpiło wręczenie stypendium dla dwóch studentek Uniwersytetu Szczecińskiego przez pr. Banasiuk : pani D. Mielczak i pani A. Błaś.

Burmistrz - poprosił pana prf. Błasiuka o przekazanie pamiątki dla pana prf J. Perenca z życzeniami z okazji 15- rocznicy funkcjonowania Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług na Uniwersytecie Szczecińskim .

===================================================

PKT 8 a projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie MiG Dębno na 2005 rok.

Radny K. Witkowski - komisja omawiała projekt uchwały i uwagi dotyczyły renegocjacji warunków umowy z kawiarnią ZETKA w DOK, sprawa kontenera w Więcaławiu, była sugestia o rozważenie budowanej świetlicy. Były wnioski o zwiększenie środków na Klub brydżystów , nie uzyskał on akceptacji. Był wniosek o nie zwiększanie kwoty na chodnik w Barnówku. Komisja przyjęła projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie na 2005 rok.

Radny A. Bójko - sprawa zwiększenia kwoty dla brydża sportowego. Brydż sportowy składa się z 8 drużyn, którzy rozgrywają mecze. Na terenie gminy jest piłka nożna w różnych klasach, tenis stołowy w różnych klasach i brydż sportowy, który funkcjonuje od dłuższego czasu. Dla naszej gminy jest to nasza dyscyplina sportowa. Rozgrywki w sezonie zamkną się kwotą 7-8 tyś zł.

Burmistrz MiG - taka działalność sportowa zafunkcjonowała od ubiegłego roku w ramach współpracy z organizacjami w ramach współpracy z organizacjami pożytku publicznego. na komisjach dyskutowaliśmy jaką kwotą wesprzeć tą organizację. Radni po dyskusji zgodzili się wesprzeć opłatami rejestracyjnymi. Temat otwarty do czasu uchwalenia współpracy z organizacjami pożytku publicznego na 2006 rok.

Radny B Ircha - jedna runda opłaty kosztuje 2.600 zł i w jednym roku są dwa sezony po 2.600 zł. Panie Burmistrzu dawno by pan mógł ten temat załatwić i nie opierać się na tym, że Rada powiedziała, że tylko za rejestrację. Oni nie chcą pieniędzy na dojazdy tylko za zarejestrowanie.

Należy włączyć ich w system szkolenia młodzieży szkolnej.

Radny S. Witkowski - minęło już tej kadencji 2.5 roku i praca w naszych komisjach powinna się zmienić. Na temat sportu gminnego powinna być poświęcona jedna debata bo OSiR i maraton to do znudzenia. Nie mogę doprosić się o debatę na temat bezpieczeństwa w mieście. Mówię to w imieniu ludzi a nie swoim własnym. Należy globalnie zając stanowisko na temat pl. Konstytucji , chodników i na inne sprawy.

Przewodnicząca RM - jest wniosek o zwiększenie dotacji dla klubu sportowego brydża sportowego mamy zapisane 2.500 zł pan Ircha proponuje kwotę 6.500 zł.

Skarbnik Gminy - jeśli państwo taki wniosek przegłosujecie to na następna sesję należy znaleźć źródło pokrycia.

Przewodnicząca RM - kto jest za zwiększeniem kwoty dla brydżystów do 6.500 zł?

Stan radnych na sali - 20

Głosowanie: za 3

8 przeciw

7 wstrzymało się

/ 1 nie głosował/

Stwierdzam, że wniosek nie uzyskał większości.

Radny S. Witkowski - jeśli chodzi o chodniki wiejskie - w budżecie na 2003 rok zaplanowali 146.000 zł na projekty i na lata następne po 100.000 zł , dało to kwotę 446.000 zł. W tej chwili łącznie z poprawką wychodzi nam już 522.000 zł tylko na chodniki. Kto dzieli te pieniądze. Był plan na początku i należy się tego trzymać. Czy w Dębnie nie można wykonać chodnika za 1.5 roku. Tu wszystko jest i kto za tym chodzi. Był zarzut pana Baranowicza, że kto szybciej pójdzie do Urzędu to swoje wychodzi. To widać jak wszystko wychodzi o 100% więcej - coś tu nie gra i środki znajdują się na dołożenie do chodników i nikt nie mówi o źródłach pokrycia. Należy trzymać się tego co powiedzieliśmy 2.5 roku temu. Problemy mogły być tyko odnośnie vatu i nic poza tym. Skąd to wszystko się bierze.

Burmistrz - podział nadwyżki z ubiegłego roku został zaproponowany Radzie i Komisji. Część poszła na pomniejszenie subwencji oświatowej. Chodnik w Barnówku został zaplanowany przy drodze krajowej ze względu na bezpieczeństwo.

Radny S. Witkowski - należy trzymać się we wcześniejszych decyzjach. Jeśli wcześniej ustaliliśmy jakie chodniki wykonujemy to niech tak będzie. Skąd się biorą te następne chodniki i z jakich pieniędzy należy je wykonać, skoro to wszystko jest przekroczone.

Kierownik RI - koszty inwestorskie budowy chodnika w Barnówku to kwota 76.000 zł, Oborzany za 158.000 zł , Bogusław 68.000 zł i Więcław 53,000 zł.

Radny S. Witkowski - jest to ponad 100% skąd to się wzięło- niech mi ktoś powie. Że Burmistrz proponuje bezpieczeństwo bardzo proszę. W Dębnie nie możemy chodników wykonać, na remont ulic są pozwolenia a powstają nowe pomysły na remonty.

Radny Z. Myszkowski - nie bardzo rozumiem pana Stanisława. Plan inwestycyjny zakłada pewne wydatki. Jeśli uważa pan, że założenie sprzed 3 lat po 100.000 zł na chodniki i nie uwzględniać żadnych innych okoliczności w trakcie to chyba to coś jest nie zrozumiałe. WPI wskazuje kierunki gdzie powinniśmy się poruszać. Natomiast Rada ma być ciałem myślącym i mam wrażenie że takim jest i wprowadza korekty przy uchwalaniu budżetu. Nie rozumiem dlaczego pana tak chodniki wiejskie bulwersują bo na wsiach większych inwestycji nie ma . Jeśli uda się wejść z program kanalizacyjny na wieś to jest faktycznie znacząca kwota . Pozostałe to mniej znaczące dla budżetu. Co kolegę tak bulwersuje z tych inwestycji wiejskich, gdzie dochód tego budżetu to z terenów wiejskich. Jestem za budowa chodników w mieście ale przy okazji budowy nowych nawierzchni dróg. Róbmy na wsi i róbmy w mieście chodniki. W ciągu roku robi się szereg korekt tylko Burmistrz wraz z urzędnikami musi nam proponować mądre rozwiązania.

Radny S. Witkowski - ja nie mówię o nie robieniu tylko skąd one się biorą i są już projekty.

Komisja Rolna miała zawnioskować na pierwszym posiedzeniu - czy co roku coś dochodziło - nie wiem tego a chciałbym wiedzieć jako radny. Uważam , że jest to nie po ludzku robione bo są to zbyt duże kwoty. Że jest potrzeba - oczywiście. Powiat i województwo nie pomoże może w małej części ale takie kwoty duże wydatkować.

Radny A. Dobropolski - co na drodze można zrobić za 50.000 zł połatać dziury?

Burmistrz - jest to remont drogi brukowej w Oborzanach w kierunku cmentarza po kanalizacji.

Radny A. Dobropolski - remont ul. Grunwaldzka w Dębnie 60.000 zł.

Skarbnik Gminy - omówiła każda pozycję w projekcie uchwały w sprawie zamiany budżetu i zmian w budżecie MiG Dębno na 2005 rok.

Pan J. Fabiańczyk - projekt na budowę chodnika w Barnówku był uzgodniony z Komisją Rolną i należy temat pociągnąć dalej. Myślę, że kwotę 76.000 zł należy przeanalizować bo ja znam potrzeby w tym zakresie i teren dlatego sadzę że kwota będzie mniejsza.

Burmistrz MiG - kwota została opracowana na podstawie kosztorysu inwestorskiego i faktem jest, ze może być większa i mniejsza. Zwróciłem się do państwa o upoważnienie mnie do 300.000 zł wzorem roku ubiegłego abyśmy mogli ogłaszać przetargi i nie mieć blokady w podpisywaniu umów. Prawo o zamówieniach publicznych obliguje zamawiającego do zabezpieczenia pewnej kwoty.

Przewodnicząca RM - kto jest za podjęciem uchwały w sprawie zamiany budżetu i zmian w budżecie MiG Dębno na 2005 rok?

Stan radnych na sali 20

Głosowanie: za 19

1 przeciwny.

Stwierdzam, że Rada podjęła uchwałę nr XLIII/ 262/2005. Załącznik nr 11

=============================================

PKT 8 c - projekt uchwały w sprawie upoważnienia Burmistrza MiG do zaciągnięcia zobowiązania finansowego.

Komisja budżetowa przyjęła projekt uchwały.

Przewodnicząca RM - odczytała projekt uchwały. Kto jest za podjęciem uchwały w sprawie upoważnienia Burmistrza do zaciągania zobowiązania finansowego?

Stan radnych na sali 20

Głosowanie: za jednogłośnie.

Stwierdzam, że Rada podjęła uchwałę nr XLIII/263/2005. Załącznik nr 12

================================================

PKT 8 d - projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie MiG Dębno na 2005 rok.

Radny K. Witkowski - uchwała ta dotyczyła dofinansowania oddziału przedszkolnego w SP w Barnówku. Na komisji były głosowane trzy warianty. Pierwsza kwota była 9.000 zł - nie została przyjęta. Następnie był wniosek o przyznanie 7.000 zł - wniosek odrzucony. Kolejny wniosek zgłoszony przez Burmistrza MiG ona kwotę 3280 zł z miesiąc grudzień od momentu rejestracji oddziału przedszkolnego - wniosek przeszedł.

Radny P. Chrobak - Komisja oświaty zaakceptowała kwotę 3.280 zł

Radny J. Sypniewicz - na komisji Infrastruktury przeszła kwota 3.280 zł.

Radny J. Baranowicz - ponieważ ja byłem wnioskodawca projektu na 9.000 zł. Chodzi tu o refundację prowadzenia oddziału przedszkolnego od września do grudnia 2004 roku. Był wniosek złożony przez szkołę na 7.500 zł , tyle wyniosły koszty osoby prowadzącej oddział przedszkolny. Trzeci wniosek Burmistrza 3280 zł czyli jednomiesięczną kwotę która przypada na oddział przedszkolny. Szkoła o zarejestrowanie do Kuratora wystąpiła już we wrześniu 2004 roku oddziału przedszkolnego. Jednak zmiana przepisów w roku 2004 spowodowała, że Kuratorium w listopadzie przesłał pozytywną opinię odnośnie prowadzenia przez Stowarzyszenia oddziału przedszkolnego. Wpis nastąpił w grudniu do rejestru. Stowarzyszenie ma w statucie wpisane prowadzenie oddziału przedszkolnego ale skoro większość komisji była przeciwna zarówno kwocie 9.000 zł jak i 7.500 zł ja wycofuję ten wniosek o 9.000 zł bo nie ma szans przyjęcia i z bólem i smutkiem akceptuję kwotę 3.280 zł.

Burmistrz - podtrzymuję wniosek o zmianę kwoty na 3.280 zł.

Skarbnik Gminy - pan Jan wycofał swój projekt uchwały to jeżeli państwo przegłosujecie tą kwotę ja wówczas po prostu włączę ją do poprzedniej uchwały. Jeżeli państwo będziecie głosować przyjęcie tej kwoty to razem z włączeniem jej do poprzedniej uchwały.

Przewodnicząca RM - głosujemy nad przyjęciem uchwały w sprawie zmian w budżecie MiG Dębno na 2005 rok , chodzi o kwotę 3.280 zł z przeznaczeniem na prowadzenie oddziału przedszkolnego w szkole w Barnówku. Kto jest za przyjęciem uchwały?

Stan radnych 19

Głosowanie: za 16

1 przeciwny

2 wstrzymujących się.

Stwierdzam, że Rada podjęła uchwałę. Załącznik nr 12 / powyższa kwota została włączona do uchwały nr XLIII/262/2005 r/

================================================

PKT 8 e - projekt uchwały w sprawie zapewnienia dzieciom z Mostna, Wiecławia i Łaz bezpłatnego transportu do szkoły podstawowej w Barnówku.

Komisje negatywnie zaopiniowały projekt uchwały.

Przewodnicząca RM - odczytała projekt uchwały. Kto jest za podjęciem uchwały w sprawie zapewnienia dzieciom z Mostna, Wiecławia i Łaz bezpłatnego transportu do szkoły podstawowej w Barnówku?

Stan radnych na sali 19

Głosowanie: za 7

10 przeciw

1 wstrzymujący się.

/ jeden Radny nie głosował/

Stwierdzam, że Rada nie podjęła uchwały. Załącznik nr 13

==================================================

PKT 8 f - projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu geodezyjnego Dargomyśl, gmina Dębno.

Komisja Budżetowa przyjęła projekt uchwały.

Przewodnicząca RM - odczytała projekt uchwały. Kto jest za podjęciem uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu geodezyjnego Dargomyśl, gmina Dębno?

Stan Radnych na sali 19

Głosowanie: za jednogłośnie.

Stwierdzam, że Rada podjęła uchwałę nr XLIII/264/2005. Załącznik nr 14

===============================================

PKT 8 g - projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu rozwoju miejscowości pod nazwą " Plan odnowy wsi Barnówko"

Komisja Rolna przyjęły projekt uchwały.

Przewodnicząca RM - kto jest za podjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia planu rozwoju miejscowości pod nazwą " Plan odnowy wsi Barnówko" ?

Stan radnych na sali 19

Głosowanie: za jednogłośnie.

Stwierdzam, że Rada podjęła uchwałę nr XLIII/265/2005. Załącznik nr 15

===========================================

PKT 8 h - projekt uchwały w sprawie przyznania medalu pamiątkowego "Zasłużony dla MiG Dębno" .

Komisja Oświaty, Kultury i Spraw Publicznych przyjęła projekt uchwały.

Przewodnicząca RM - odczytała projekt uchwały. Kto jest za podjęciem uchwały w sprawie przyznania medalu pamiątkowego " Zasłużony dla MiG Dębno"?

Stan Radnych na sali 19

Głosowanie: za 18

1 wstrzymujący się.

Stwierdzam, że Rada podjęła uchwałę nr XLIII/266/2005. Załącznik nr 16

=======================================

PKT 8 i - projekt uchwały w sprawie nadania nazw nowopowstałym ulicom na terenie MiG Dębno.

Przewodnicząca RM - dzisiaj wpłynął wniosek od mieszkańców o nadanie nazwy ulicy łączącej Zieloną z Nizinną i dalej z Grunwaldzką Bolesława Śmiałego.

Radny P. Chrobak - Komisja proponowała nadać nazwę tej ul. Wiejska.

Burmistrz MiG - nazwa B. Śmiałego pasuje do tej dzielnicy. Popieram wniosek mieszkańców.

Przewodnicząca RM - kto jest za nadaniem nazwy Bolesława Śmiałego ulicy w północnej części miasta Dębna łączącej Zieloną z Pługową i dalej z Grunwaldzką?

Stan radnych na sali 19

Głosowanie: za 17

2 wstrzymujących się.

Kto jest za podjęciem uchwały w sprawie nadania nazw nowopowstałym ulicom w północnej części miasta B. Śmiałego i B Krzywoustego.

Stan radnych 19.

Głosowanie: za jednogłośnie.

Stwierdzam, ze Rada podjęła uchwałę nr XLIII/267/2005. Załącznik nr 17

==================================================

PKT 8 j - projekt uchwały w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Dębno.

Radny K. Witkowski - Komisja Budżetowa projekt przyjęła. Były wnioski składane przez poszczególnych radnych , zostały uwzględnione w sprawozdaniu Burmistrza. Chodziło o dokonanie zmian w § 8 pkt 1 i 2 .

Radny P. Chrobak - Komisja Oświaty przyjęła projekt regulaminu ze zmianami w § 8 i 12.

Radny J. Sypniewicz - Komisja Infrastruktury Wiejskiej przyjęła projekt uchwały z poprawkami.

Radny J. Baranowicz - jakie pana Burmistrza jest zdanie w stosunku do utworzenia nowego etatu do tych spraw.

Burmistrz - razem z ZEAS będziemy umiejscawiać rozliczanie i wypłaty w kasie ZEAS . Mają oni pewne moce przerobowe. Komisja będzie pracować przez pewien czas. Musi być osoba, która porachuje opisze rachunki i zaksięguje bo kasjer tego nie zrobi. Na naszą gminę zabezpieczono kwotę 97.000 zł Wg szacunku wydziału wydatkujemy na ten cel około 600.000 zł czyli 500.000 zł będzie nam brakować. Zmniejszyliśmy kwoty znacznie aby dostosować się do tej rzeczywistości. Na najbliższej sesji kwietniowej zabezpieczymy środki w budżecie na 6 miesięcy 360.000 zł. We wrześniu po rozliczeniu pierwszego półrocza będziemy mieli większą wiedzę i trafnie będziemy mogli określić dalsze potrzeby finansowe do końca roku.

Radny A. Dobropolski - dlaczego nie ma opiekuna przy dowozie dzieci do szkół autobusem liniowym. Dojeżdżają 6- latki z Warnicy i te dzieci są popychane przez starszych i musza stać w autobusie.

Przewodnicząca RM - odczytała projekt uchwały. Kto jest za podjęciem uchwały w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym do uczniów zamieszkałych na terenie gminy Dębno z naniesionymi poprawkami.

Stan radnych na sali 18

Głosowanie: za 16

2 wstrzymujących się.

Stwierdzam, że Rada podjęła uchwałę nr XLIII/268/2005 . Załącznik nr 18

=================================================

PKT 8 k - projekt uchwały w sprawie zmiany WPI MiG Dębno na lata 2005-2009.

Skarbnik Gminy - dzisiaj państwo otrzymaliście projekt uchwały. Na komisji Budżetowej informowałam, że taki projekt się pojawi. Są zapisane w projekcie 3 zadania powiązane z wnioskami do SPOR i czwarte zadanie gdzie zdejmowane są środki.

Przewodnicząca RM - odczytała projekt uchwały. Kto jest za podjęciem uchwały w sprawie zmiany w WPI MiG Dębno na lata 2005-2009.

Stan radnych na sali 18

Głosowanie: za jednogłośnie.

Stwierdzam, że Rada podjęła uchwałę nr XLIII/269/2005 . Załącznik nr 19

================================================

PKT 9 - Odpowiedzi na zapytania.

Dyrektor ZEAS - jeśli chodzi o opiekuna w czasie dowozu dzieci. Faktem jest, że jest to jedyna linia obsługiwana przez PKS gdzie nie ma opiekuna. Nie widział takiej potrzeby Dyrektor SP w Smolnicy oraz trudność organizacyjna zapewnienia opiekuna. Pierwsze słyszę od pana, że jest taki problem. Ten autobus jedzie ze Szczecina i w Dębnie kończy bieg i nie mamy osoby, która by chciała opiekować się tymi dziećmi. Dyrektor miał rozwiązać ten problem jednak nie znalazł osoby.

Przewodnicząca RM - problem jest zasygnalizowany i należy go rozwiązać.

===============================================

PKT 10 sprawy różne.

Pan F. Kluch - podaje się wiadomości w prasie i telewizji, że wzrasta tępo prywatyzacji szpitali. Uważam, że ten problem może dotknąć również Dębno. Proszę aby Burmistrz i Rada zainteresowali się tym problemem i przedyskutować jakie to niesie za sobą konsekwencje w naszym mieście. Nasz szpital nie cieszy się dobra opinią , a mogłem się przekonać gdy miałem ciężko chora żonę. Z tego też powodu uważam za stosowne, żeby rozpatrzyć czy rzeczywiście prywatyzacja przyniesie zabezpieczenie biednej części społeczeństwa dostępu do usług czy zawczasu mają się wybierać na łono Abrachama. Drugi problem to taki czy pan Burmistrz nie uznałby za stosowne zatrudnić w Urzędzie osobę, która zajmowałaby się poszukiwaniem inwestorów dla MiG Dębno. Mówię to w oparciu o opinię Burmistrza miasta Złocieńca, który zatrudnił odpowiedniego pracownika , który w ciągu 6 -miesięcy znalazł inwestora dla miasta , który otworzył zakład pracy dający zatrudnienie dla 250 pracowników w tym większości dla kobiet.

Radny K. Witkowski - chcę zasygnalizować taki problem jeśli chodzi o wywóz nieczystości. Często firma , która wywozi i opróżnia pojemniki zanieczyszcza miejsca wokół pojemników i tego nie zbierają. Jest pełno śmieci , potłuczonego szkła i nie ma nikogo aby ten plac posprzątać. Mogę zaapelować do Komendanta Straży Miejskiej aby sprawdził opróżnianie pojemników przez firmę.

Radny A. Dobropolski - była modernizowana kotłownia przy DOK na pomieszczenie dla piłkarzy aby juniorzy grali przy DOK. Dowiedziałem się, że niema tam takiej możliwości. Aby protokół napisać to sędzia musi jechać na stadion przy Gorzowskiej. Była możliwość zrobienia pomieszczeń dla piłkarzy przy DOK i nie zrobiono.

Radny A. Brzozowski - chciałem podziękować radnym, którzy chcieli wesprzeć organizację biegu wiosennego 19 marca. Był to bieg na dystansie 10 km , udział w nim wzięło 18 biegaczy. Wymienił darczyńców : D. Dutkiewicz, M.Komarowski , M Wyszyński, P. Downar, J. Ostry, J. Sypniewicz, B. Ircha, B Ratajczak. Bieg był zorganizowany z myślą o miejscowych biegaczach, zarówno tych, którzy startują w maratonach jak i dal tych którzy biegają krótsze dystanse. Chciałem wspomnieć, że wielkiej pomocy udzielił na WTZ oraz Drukarnia w Dębnie.

Radny S. Witkowski - chodzi o utwardzenie części placu przy Daszyńskiego - otrzymałem odpowiedź od pana Kierownika ale nic z tego nie wynika. Ze względu na zalegający śnieg trudno wykonać obmiar do wykonania. Nie wiem co będzie dalej, czy co miesiąc przypominać czy nie będzie to znów uwzględnione. Kłania się struktura organizacyjna Urzędu, która działa tylko w pionie a nie w poziomie. Może rozwiązanie trylinką było by dobre bo kabel energetyczny przebiega w dwóch miejscach i nie możemy wnioskować jako utwardzenie drogi przejazdowej tylko dojazd do posesji. Należy to policzyć i utwardzić ten kawałek placu. Wniosek ze stycznia na temat przeprowadzenia debaty na temat bezpieczeństwa ul. krajowej w Dębnie.

Radny J. Baranowicz - odnośnie utwardzenia placu między budynkami. Należy przedyskutować gdzie i za czyje pieniądze ma to być robione. Droga przejazdowa na osiedlu Waryńskiego była wykonana za pieniądze wspólnoty mieszkaniowej bo mieści się naprzeciwko tej wspólnoty a nie za środki gminne czy inne. Jeżeli przy Daszyńskiego jest wspólnota są garaże to niech się gmina dołoży i będzie plac utwardzony. Albo robimy za pieniądze budżetowe wszystkie inne.

Radny A. Dobropolski - zapraszam do naszej wspólnoty i nikt nam nie dokładał na wykonanie chodnika , ocieplenia budynku i innych prac.

Radny M. Jacura - na ul. Jana Pawła skrzyżowanie z ul. Szkolną Zakład Energetyczny miał przerwany kabel i zerwali polbruk i jest dziura - kiedy oni to poprawią.

Kierownik A. Kornaś - rozmawiałem z kierownikiem z energetyki była tam awaria i polbruk zostanie naprawiony.

Burmistrz - sprawę organów poddamy pod głosowanie i mam nadzieję że rada powinna jasno i wyraźnie zająć stanowisko. Co do szpitala - z informacji jakie posiadam starostwo powiatowe czeka na zmianę ustawy o funkcjonowaniu opieki zdrowotnej. Jakie będą decyzje nie chcę wypowiadać się za właściciela. Do pozyskiwania inwestora - nie wypowiem się na ten temat w tej chwili - są to koszty i praktyka jak i możliwości. Wywóz nieczystości - wywozi CZG na zgłoszenie - wydział pana Kornasia musi bardziej rozpatrzyć ten temat i zastanowimy się gdy przedłoży propozycje w jaki sposób utrzymać porządek przy segregowaniu. Kotłownia DOK - podchodząc do remontu wyspecyfikowana została jedna szatnia , jedna łazienka i pomieszczenie wielofunkcyjne, które w razie meczu może służyć jako druga szatnia dla drużyny lub przejąć inne funkcje. Od czasu do czasu jak będzie jakiś mecz może zafunkcjonować druga szatnia. Nikt nie myślał co z sędziami. Tam nie było możliwości technicznych umiejscowienia jeszcze pomieszczenia dla sędziów. Myślę, że jest możliwość porozumienia się z DOK i zapewnienia kawałek biurka aby sędzia mógł spisać protokół. Co do Daszyńskiego i tego terenu - trudny temat bo gmina jest właścicielem terenu. Właściciele budynków sami utrzymują swoje podwórza. Od lat jednak walczymy ze wspólnotami, którzy nie poczuwają się do tego aby posprzątać czy wykosić trawę wokół swojego budynku. Jednak niektóre wspólnoty pomału zaczynają to rozumieć. Jak Straż Miejska ma ukarać właścicieli wspólnoty skoro nie są właścicielami gruntu. Stoję na stanowisku, że bezpośrednie otoczenie powinna otrzymywać wspólnota. Trzeba będzie chyba wykonać 3 metrowy dojazd do garaży natomiast co zrobić z pozostałymi terenami . Tych tematów jest dużo. Musi się zmienić ustawa o sprzedaży wspólnotom przyległych terenów do budynków. Debata drogi krajowej - odbędzie się w kwietniu.

Radny M Wyszyński - mam pytanie do pana A. Kornasia - co z hurtownią na ul. Kwiatowej. Czy coś się w tym temacie zmieniło.

Kierownik A. Kornaś - my nie jesteśmy stroną w sprawie i korespondencja do nas nie wpływa w powyższej sprawie. Korespondencja toczy się po między Urzędem Wojewódzkim, Prokuraturą.

Radny M Wyszyński - problem wyszedł od nas i powinniśmy być informowani o toczącym się postępowaniu.

Kierownik A. Kornaś - jaki mam ostatni dokument mogę panu Radnemu przedstawić.

Radny A. Brzozowski - w poprzedniej kadencji została podpisana umowa i umów się dochowuje. Nie mówmy o podwórkach tylko o temacie. Nie chodzi o utwardzenie podwórka tylko o utwardzenie drogi dojazdowej. Nie ma tam możliwości parkowania od ul. Mickiewicza bo jest zakaz. Wjeżdżają tam, ciężarówki i nam przeniesiono boks śmietniskowy także ja nie walczę o swoje tylko o gminne. Chodzi o to aby śmieciarka nie rozwaliła się po tych dziurach. Dwa podmioty dochowały umowy a gmina nie dochowała umowy. Czy mamy wystąpić do gminy z pozwami za uszkodzone samochody. Uważam, że wjazdy do garażu należą nam się. Ja zgadzam się , ze podwórek nie utwardzamy ale wjazdy do garaży należy utwardzać - róbmy swoje.

Dyrektor OSiR - sprawa boiska przy DOK - jest tam jedna szatnia. Zawodnicy którzy przyjeżdżają korzystają z szatni na ul. Gorzowskieji przywożeni są na ul. Daszyńskiego. Gospodarze przebierają się w DOK w szatni. W przypadku sędziów nie ma w ogóle problemu bo są biura w DOK i td. Problem na dzień dzisiejszy został rozwiązany gdyby jednak podjęto decyzje aby polepszyć warunki było by bardzo dobrze i większym komfortem dla zawodników.

Burmistrz MiG - proszę Rade o wyrażenie jasnego stanowiska w głosowaniu co do zakupu organów do kościoła MBF. Mówimy zawsze o dofinansowywaniu konserwacji zabytków. Na terenie gminy mamy dwa obiekty sakralne nowe i brakuje przepisów aby dofinansowywać. Chce znać stanowisko Rady w tym temacie. RIO może mi ten wydatek zarzucić.

Radny B. Ircha - na maraton nie zarzuca, polbruk dla Straży Pożarnej nie zarzuca a dla Straży Granicznej dotacji nie zarzuca - oczy pan mówi.

Radny A. Dobropolski - kościół św. Apostołów Piotra i Pawła tez ma kosztorys i jest fachowiec, który ocenił ile może kosztować remont organów a są to organy zabytkowe i należy o tym pamiętać.

Radny A. Brzozowski - jestem przeciwny dotowaniu na zakup organów i prosiłbym o przygotowanie zestawienia kiedy i w jakiej wysokości Rada już pomogła tej parafii. Proponuję miesiąc maj do dyskusji w tym temacie.

Radny J. Baranowicz - jeśli chcemy rozliczać to należy wszystkie kościoły.

Radny M. Wyszyński - temat delikatny - obyśmy nie wylali dziecka z kąpielą.

Burmistrz - temat rozpatrzyć na sesji majowej. Czy cała Rada czy tylko komisje. Jednoznacznie w grudniu wypowiedziała się Komisja budżetowa w sprawie organów.

Radny K. Witkowski - Komisja Budżetowa temat rozpoznawała i było głosowanie. Komisja nie przyjęła wniosku ks. Dziekana.

Radny M. Wyszyński - zrobić wspólną komisję aby raz zapadła decyzja albo w lewo albo w prawo.

Radny S. Witkowski - W maju ubiegłego roku po moim wniosku odnośnie przydzielania środków na sakralne remonty a jest ich kilkanaście w gminie Burmistrz przyjął i pani Skarbnik rozesłała do wszystkich szefów parafii pisma z możliwością wnioskowania do budżetu o środki na 2005 rok oraz do WPI na lata 2005-2009 r. Takich ofert jest tylko 4. Kwota którą gmina przeznacza zwiększa się. Otwiera się druga furtka wnioskowania do różnych instytucji totolotka , marszałka ministerstwa kultury. Jeśli nie będzie w programie coś założone to pieniędzy nie będzie. Remont naszych organów wycenione jest przez fachowca od 120-150 tyś zł. Przy remoncie zabytków sakralnych obowiązuje pozwolenie na budowę a następnie pozwolenie od konserwatora. Nie można wydatków porównywać na duży kościół i mały kościółek. Środki które gmina przeznaczała na remont kościoła MBF nie były wydatkowane zgodnie z prawem. Nie był to remont a budowa ogrodzenia, ogrzewanie. Organy są wyposażeniem świątyni.

Radny J. Baranowicz - tym problemem próbujemy zająć się jak gorącym kartoflem. Proszę bardzo jak inne wnioski - jest ktoś kto przedkłada wnioski , kto akceptuje na komisję przedłożyć i będziemy dyskutować. Większość w radzie ustali a nie przerzucać tego na wszystkich. Ktoś tutaj decyduje o finansach.

Burmistrz MiG - z dyskusji wynika, nie ma jasno sprecyzowanego wniosku i dlatego nie ma pełnej wiedzy. Pozostawiamy na okres majowy i na wspólnej komisji ten problem poruszyć.

Radny K. Witkowski - jeśli taki wniosek padnie to żebyśmy wiedzieli nad czym dyskutujemy bo dzisiaj nie wiemy nad czym mamy dyskutować. Nie znamy faktycznej kwoty ani kosztów tego przedsięwzięcia. Musi być rozpoznanie tematu.

Radny B. Ircha - jak coś wam pasuje to prędko przegłosujecie a jak nie pasuje to szukacie dziury w całym. Ja postawiłem wniosek o zdjęcie z maratony kwoty 90.000 zł i przeznaczyć na organy do kościoła MBF. Przegłosujcie, że się nie zgadzacie bo nie można w nieskończoność tego tematu odkładać. Proboszcz wystąpił o 120.000 a ja proponuję 90.000 zł. Zajmijcie męską decyzję niech ludzie wiedzą o co chodzi.

Przewodnicząca RM - nie chciałabym aby różnicować kościoły i parafie ani stawiania pod murem Rady , że jak nie dadzą to poleca z ambony. Trzeba na to spojrzeć na to realnie. Jakie prawo o tym stanowi realnie. Jakie to miały by być organy czy kupione w drodze przetargu czy moglibyśmy się dołożyć jak do dzieła kultury. Trzeba się temu przyjrzeć bo łatwo wykorzystać temat politycznie . Proponuję temat odłożyć na posiedzenie komisji, przyjrzeć się jakie za tym idą koszty.

Radny M. Jacura - byłem poproszony przez ks. Dziekana rozmawiałem z nim dlatego zwróciłem się do pana Burmistrza co dalej z tym wnioskiem. Po rozmowie z ks. Dziekanem powiedział że zadawala go kwota 60.000 zł. Ja powiedziałem mu, że nie jest pewne aby taką sumę otrzymał i ks. Powiedział ile Rada da a resztę będzie działał w swoim zakresie.

Radny S. Witkowski - zróbmy dwa kościoły a dobrze z wnioskiem na dofinansowanie , może wydział pomoże. Jeśli na to nie ma przyzwolenia to nie odkładajmy sprawy do maja bo ktoś na decyzję czeka.

Radny J. Głuszko - myślę, że ks. Dziekan nie jest gospodarzem parafii MBF ale gospodarzem całego dekanatu. Dekanat Dębno to nie tylko kościół MBF ale również inne kościoły. Jak popsuły się organy przed św. wielkiej nocy w Cychrach to ksiądz proboszcz pojechał i wziął na kredyt organy i zamontował. W kościele MBF podziwiałem muzykę z organów elektronicznych właśnie w tym kościele. Ja nie wiem co ks. Dziekan chce uzyskać jaki efekt kupując takie organy, ponieważ jest to kościół o konstrukcji betonowej i tam nigdy nie będzie efektu muzycznego. Uważam, że ta sprawa jest przesadzona i wszystko ma swoje granice.

Radny M Wyszyński - Są wnioski z dwóch kościołów i nie możemy jednemu przychylić się a do drugiego obrócić się. Albo robimy coś albo temat pozostawić.

Przewodnicząca RM - chcemy to zrobić jak najlepiej, ale też nie chcemy aby wokół tematu była niezdrowa propaganda. Powinno być rozpoznanie sprawy i załatwienie jej na tyle na ile jest możliwa do godnego i prawidłowego załatwienia. Proponuję aby na najbliższej komisji budżetowej poruszyć temat.

Radny B. Ircha - proszę o przegłosowanie tego wniosku bądźcie mężczyznami.

Radny A. Brzozowski - ty nawet człowieku wniosku nie złożyłeś, kończmy i idźmy do domu.

Radny B. Ircha - kolego Andrzejku ty się zachowujesz jak pijany i kto wie czy czasem nie jesteś pijany. Wniosek był oficjalnie złożony i wyjątkowo robisz podłą robotę.

Kierownik RI - pod numerem 112 jest zapisany wniosek MBF na kwotę 120.000 zł na zakup organów.

Burmistrz - konserwujemy przede wszystkim dachy a następnie wieże kościelne z elementów drewnianych aby się nie pozawalało. Ks. Dziekan uprawia dosyć ostrą politykę w tym zakresie, postawił ultimatum. Na pewno Rada w którymś momencie z ambony spadnie.

Przewodnicząca RM - odczytała treść wniosku radnego B. Irchy ; ponownie wnoszę zgodnie ze stanowiskiem Komisji Rewizyjnej o zmniejszenie kwoty na maraton o 90.000zł i przeznaczenie jej na organy do kościoła MBF.

Dyrektor OSiR - mam pytanie - gdyby się zdarzyło gdyby ten wniosek przeszedł mam zaciągnięte zobowiązania na organizację maratonu 10 kwietnia.

Przewodnicząca RM - kto jest za przyjęciem wniosku B. Irchy o zmniejszenie kwoty na maraton o 90.000 zł i przeznaczenie jej na organy do kościoła MBF?

Stan radnych na sali 18

Głosowanie: za 4

11 przeciw

1 wstrzymujący się.

/ 3 radnych nie głosowało/

Stwierdzam, że wniosek nie przeszedł.

W związku z wyczerpaniem się porządku obrad XLIII sesji RM w Dębnie zamykam obrady i dziękuję za udział.

====================================================

Protokołowała

Przewodnicząca RM

E. Bajkiewicz

Helena Sługocka

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Arkadiusz Mazepa 24-05-2005 12:53
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 24-05-2005
Ostatnia aktualizacja: - 24-05-2005 12:53