Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Dębnie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Protokół z Sesji Nr XLI z dnia 24.02.2005


Protokół z przebiegu XLI sesji Rady Miejskiej w Dębnie z dnia 24 lutego 2005 roku.

Sesja Rady Miejskiej odbyła się w Sali posiedzeń UMiG o godz. 10 a zakończyła o godz.13

Obrady otworzył i prowadził Wiceprzewodniczący RM - Mieczysław Jacura.

Na wstępie przywitał wszystkich obecnych na sali posiedzeń.

Stwierdził, że na sali obrad obecni są : Burmistrz MiG Piotr Downar, przedstawiciel Rady Powiatu Józef Getman, Komendant Komisariatu Policji w Dębnie Jacek Michalewski ,

kierownicy wydziałów, prezesi spółek , dyrektorzy szkół, sołtysi , mieszkańcy miasta ,

przedstawiciele prasy lokalnej i regionalnej.

Lista zaproszonych gości stanowi załącznik nr 1.

Na stan radnych 21 obecnych było 20 co stanowi 95,23 % stanu ogólnego Rady.

Wobec czego Rada może obradować i podejmować prawomocne uchwały.

Nieobecna Przewodnicząca RM Helena Sługocka.

Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 2.

Wpłynął wniosek Przewodniczącej RM o wycofanie z porządku obrad pkt 1 d - informacja

Przewodniczącego RM o działaniach podejmowanych między sesjami.

Wniosek Przewodniczącej stanowi załącznik nr 3

Kto jest za wycofaniem z porządku obrad pkt 1d ?

Głosowanie : za jednogłośnie.

Stwierdzam, że wniosek został przyjęty.

Przedstawiam porządek obrad:

1. Sprawy regulaminowe:

a/ otwarcie sesji RM,

b/ stwierdzenie kworum,

c/ przyjęcie protokołów z przebiegu XXXIX i XL sesji RM.

2. Sprawozdanie z działalności Burmistrza MiG.

a/ pytania do sprawozdania ,

b/ odpowiedzi na pytania dotyczące sprawozdania ,

c/ przyjęcie sprawozdania z działalności Burmistrza.

3. Interpelacje i zapytania radnych.

4. Sprawozdanie za 2004 rok z działalności Miejsko-Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

5. Sprawozdanie z działalności świetlic wiejskich za 2004 rok.

6. Informacja z działalności sportowej, rekreacyjnej i turystycznej na terenie MiG Dębno.

7. Informacja na temat struktury organizacyjnej UMiG.

8. Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji dotyczących podziału sołectwa

Mostno-Więcław.

9. Odpowiedzi na zapytania.

10.Sprawy różne.

11.Zamknięcie sesji RM.

Kto jest za przyjęciem porządku obrad z naniesioną poprawką ?

Głosowanie : za jednogłośnie .

Stwierdzam, że Rada przyjęła porządek obrad.

Informuję, że protokoły z przebiegu XXXIX i XL sesji RM zostały sporządzone i wyłożone

do wglądu w Biurze Rady. Dotychczas nie wniesiono uwag. Czy w dniu dzisiejszym ktoś

chce wnieść uwagi do protokołów ?

Kto jest za przyjęciem protokołów z przebiegu XXXIX i XL sesji RM ?

Głosowanie : za jednogłośnie .

Stwierdzam, że Rada przyjęła oba protokoły .

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

PKT 2 Sprawozdanie z działalności Burmistrza MiG

Proszę Burmistrza o przedstawienie sprawozdania.

Czy są pytania do sprawozdania ?

Radny Z.Myszkowski - prosiłbym o przybliżenie punktu 2 , postępowań przetargowych

z halą sportową SP nr 3 , bo o ile pamiętam to wcześniej te przetargi nie doszły do skutku ze względu na zbyt wysoki poziom ofert , a mieliśmy jak pamiętam 600 tysięcy zabezpieczone na tą inwestycję , natomiast w tej informacji czytamy , że oferta została wybrana na kwotę 324 tys., to mniej więcej połowa kwoty zapisanej w budżecie, skąd to się bierze ?

Burmistrz MiG - w ubiegłym roku odbył się przetarg , całkowity koszt remontu wyszedł w przetargu 1.600 000 zł i jesienią dyskutowaliśmy co z tym tematem dalej robić. Rada podjęła decyzję, by ograniczyć zakres. Po wyspecyfikowaniu zakresu tzn. remontu parkietu, następnie

wymiany okien , naprawy drzwi ogłosiliśmy ( 18 ofert było ) na taki zakres przetarg i to jest ta kwota 324 tys. Pozostała kwota zostanie zagospodarowana przy remoncie , pozostawiam to przy szkole nr 3. Koniecznie musimy zrobić stołówkę i w tym momencie uzupełnimy środki do remontu stołówki. Będziemy robić ogrodzenie wraz z chodnikiem Jana Pawła z osiedlem Waryńskiego W tej chwili jest jeszcze wykonywany projekt na zatoczkę dla gimbusa , żeby ten gimbus przy SP 3 nie stawał wprost na jezdni ,na wysokości Plantów będzie zaplanowana zatoczka i w tym roku postaramy się to wykonać .Tak więc pozostałą kwotę rezerwuję na zadania : stołówka, ogrodzenie , zatoczka. I w tym momencie remontujemy w samej hali sportowej SP 3 nawierzchnię i drzwi.

Radny Z .Myszkowski - z tego co pamiętam remontu wymagał jeszcze dach

Burmistrz MiG - w tej kwocie jeszcze będzie dach w tym zakresie : przekonserwowanie i

uzupełnienie opierzeń, powinno to zabezpieczyć na spory czas.

Radny Z .Myszkowski- myślę, że sam tytuł tej inwestycji jest troszeczkę przewymiarowany na ten moment , bo to żadna modernizacja jedynie drobna kosmetyka .A tak na marginesie przy okazji otwarcia hali sportowej w Smolnicy wszyscy zauważyli, że przydatną rzeczą są siedziska w takiej hali, gdzie spokojnie mógłby kibic sobie usiąść. Z takim zamierzeniem były rozważania dotyczące hali SP 3, niestety Państwo zdecydowaliście inaczej. Dzisiaj należałoby się zastanowić, bo skoro tak mała kwota jest tutaj przy takim drobnym remoncie , to może przy odpowiednim wykonawcy , odpowiedniej ofercie niewiele większa kwota pozwoliłaby na przeprowadzenie tej inwestycji z takim zamierzeniem jak pierwotnie w dokumentacji zostało określone .

Burmistrz MiG - inwestycja w ubiegłym roku się przeciągała, bo projekt zakładał inny zakres .Wiadomo jest, że na hali SP 3 wentylacja jest kiepska, centralne musi być przerobione i sanitariaty również . W tym projekcie zostało to uwzględnione i cały ten zakres został poddany pod przetarg i wyszło prawie 1.700 000. Zdecydowaliśmy, że ograniczamy zakres prac, na razie to funkcjonuje, w przyszłości trzeba będzie do tematu powrócić. Nie wystarczy moim zdaniem przesunąć ściany i postawić dwa czy trzy rzędy siedzisk, bo automatycznie wiąże się to z przeróbką centralnego , wentylacją i trzeba coś zrobić z sanitariatami. Na pewno siedziska są konieczne . Jeśli budować już jakiś obiekt sportowy część widowiskowa musi być. Te dwie hale , które są w tej chwili tego wymogu nie spełniają i w przyszłości trzeba się będzie nad tym zastanowić.

Radny A.Dobropolski - Panie Burmistrzu chodzi o tę hydrofornię w Bogusławiu ,czy mógłby Pan przybliżyć kto to wydzierżawił

Burmistrz MiG - w tym momencie nie odpowiem kto , bo nie ma nikogo z wydziału .W styczniu wyraziłem zgodę na wydzierżawienie , ponieważ pozostawienie bez gospodarza tego obiektu groziłoby rozkradzeniem . Po drugie jest to majątek gminy , który pewne korzyści z tytułu wynajmu może przynosić. W styczniu PWiK przystąpiło do likwidacji tej hydroforni, w ramach porozumień szczegółowych zostało to uregulowane.

Radny J.Baranowicz - czy mogę się dowiedzieć o te mieszkania w Cychrach powstałe, jakie kwoty wyjściowe będą ewentualnie proponowane? Po drugie taka prośba, ponieważ to sprawozdanie jest drukowane w Merkuriuszu dla wszystkich mieszkańców , żeby niektóre punkty pisać bardziej zrozumiałym językiem , bo chociażby o tych Cychrach to po przeczytaniu nie wiadomo o co chodzi, tak samo jak w pkt 12 : „nieodpłatnego przejęcia w mienie komunalne działki położonej w obrębie Barnówko oznaczonej w ewidencji nr , o powierzchni 0,3830 ha wchodzącej w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa - nieruchomość zabudowana urządzeniami infrastruktury związanej z osiedlem mieszkaniowym” po przeczytaniu nikt nie wie o co chodzi . Może lepiej nazwać, że chodzi o oczyszczalnię czy o hydrofornię , jeżeli już numery działki są konieczne to w nawiasie podać, bo nikt nie pójdzie do ewidencji gruntów szukać co to jest. Prośba, żeby pisać to zrozumiałym dla wszystkich językiem , żeby każdy po przeczytaniu wiedział, co zostało wydzierżawione, co zostało sprzedane , a co przejęte na mienie komunalne.

Burmistrz MiG - z jednej strony taki jest język, z drugiej strony słuszna uwaga , żeby do Merkuriusza inaczej to podać. Natomiast sprzedaż lokali w Cychrach , ustawa o gospodarce nieruchomościami, która od 1 stycznia weszła w życie mówi tak : I przetarg nie mniej niż wycena, II przetarg nie mogę obniżyć więcej niż 50% , do drugiego przetargu mieszkania w Cychrach obniżyłem o 40 % , wyszedłem z zasady , wszystkie mieszkania bilansują dotychczasowe wydatki. Trzeci krok - negocjacje , komisja przetargowa nie może obniżyć więcej niż 60 % wyceny, poniżej 40 % od 1 stycznia nie można sprzedać w negocjacjach.

Następna rzecz dlaczego powołałem komisję do negocjacji , bo już osobiście sprzedaży majątku nie mogę prowadzić . Do negocjacji pozostawiłem cenę z drugiego przetargu. W tej chwili do 2 marca będą spływały oferty na piśmie od potencjalnych nabywców . Mają prawo podać niżej, ale Komisja zadecyduje sprzedać nie sprzedać , ale nie mogą niżej niż za 40 % .

Radny Z.Myszkowski - może szerzej ogłosić w prasie regionalnej

Burmistrz MiG - Były ogłoszenia w prasie regionalnej, lokalnej . W ciągu półtora roku osoby, które do mnie się zgłaszały , że mają potrzebę , szukają lokalu , chciały znaleźć się na liście mieszkaniowej, ale z różnych względów formalnych nie mogły się na niej znaleźć, informowałem te osoby o możliwości nabycia mieszkania w Cychrach. Osoby te zgłaszały się do wydziału, została stworzona lista i około 18 nazwisk w ciągu półtora roku wychwyciliśmy. Pisemne zawiadomienia o możliwości zapoznania się ze stanem tego lokalu oraz ceną do tych wszystkich ludzi poszły. Ogłoszenia zostały wywieszone w samych Cychrach .W poniedziałek potencjalni nabywcy mogli oglądać to , stwierdzam , że około pięć osób zgłosiło się , oglądało i zobaczymy ile ofert wpłynie .

Pan Krzemiński - W sprawozdaniu wspomniał pan burmistrz o ogrodzeniu szkoły nr 3, ponieważ nie zostało dokładnie powiedziane jak to wygląda, chciałbym wiedzieć jaką

wizję ma pan burmistrz, ponieważ w 2002 roku pani dyrektor na wakacje zdjęła kosze do grania w piłkę koszową , a w elementy ogrodzenia wstawiła nowa siatkę .Nowa siatka była 24 godziny, bo później już było wszystko wycięte. Czy pan burmistrz przewiduje, że przez teren szkoły pójdzie chodnik i będzie dalej to przejście , bo uważam, że jeżeli nie to ,to i tak ludzie zrobią to przejście i czy pan burmistrz przewiduje zrobienie ulicy Waryńskiego między szkołą właśnie między halą, a byłą Cariną , ponieważ jak przychodzi deszcz to ludzie z osiedla Waryńskiego idą po kolana w błocie .

Burmistrz MiG - w budżecie Rada uchwaliła środki na ten ciąg pieszy od Plant do ulicy Słowackiego czyli właśnie ten chodnik. Ogrodzenie jakie projektujemy w tej chwili z wydziałem inwestycji nawiązujące do tego od ulicy Słowackiego czyli pręty , coś mocnego na podmurówce i mocny pręt. Na końcu tego boiska projektujemy przejście - chodnik, między prywatną posesją a boiskiem przejście do Plantów , gdzieś dwa i pół metra chodnik projektujemy. To samo projektujemy przy przedszkolu nr 1 , żeby odgrodzić przedszkole a zarazem zostawić przejście od policji w kierunku do ul. Jana Pawła II do Plant .Też chcemy rozgrodzić te dwie rzeczy. Jak wspomniałem zatoczka, ogrodzenie i chodnik mamy w planach wykonać w tym roku , w tej chwili jest to w fazie projektowania.

Wiceprzewodniczący RM - kto jest za przyjęciem sprawozdania z działalności Burmistrza MiG Dębno?

Głosowanie: za jednogłośnie.

Stwierdzam, że Rada przyjęła sprawozdanie jednogłośnie. Załącznik nr 4.

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

PKT 3 Interpelacje i zapytania radnych.

Wiceprzewodniczący RM - są przygotowane druki do składania interpelacji i zapytań. Pytania mogą być zadawane ustnie. Odpowiedzi na zadane pytania zostaną udzielone w PKT 9.

Radny B.Ircha - złożył na piśmie interpelacje , które stanowią załącznik nr 5 do protokołu .

Radny J.Baranowicz - panie burmistrzu , ta sprawa była już kilkukrotnie poruszana , ale na ostatniej sesji była mowa, że w styczniu miała się rozstrzygnąć sprawa miejskiej ciepłowni.

Stąd moje pytanie jak zakończyło się to postępowanie i co dalej z PECem?

Radny A.Dobropolski - ja chciałem się zapytać jak wygląda sprawa sprzedaży w drodze przetargu na ul. Armii Krajowej , to co teraz rozbierają ( tankownia ), bo idąc tutaj zadano mi pytanie czy doszło do przetargu czy nie .

Burmistrz MiG - rok temu , jest prywatny właściciel , jest spłacone, zawarty akt notarialny.

Radny S.Witkowski - złożył zapytania na piśmie. Zapytania stanowią załącznik nr 6 do protokołu.

Wnioski przekazano w dniu 28 lutego do Wydziału RI.

Radny P.Chrobak - złożył zapytania na piśmie. Zapytania stanowią załącznik nr 7 do protokołu.

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

PKT 4 . Sprawozdanie za 2004 rok z działalności Miejsko-Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Wiceprzewodniczący RM - proszę pana przewodniczącego wspólnej komisji Pana K.Witkowskiego o wnioski z komisji .

Radny K.Witkowski - Komisja wspólna 18 głosami za , 1 wstrzymującym przyjęła sprawozdanie z działalności tej komisji .

Jednocześnie był wniosek , propozycja skierowana doBurmistrza , aby wykonać dużego formatu tablice informacyjne do sklepów z napojami alkoholowymi o zakazie sprzedaży alkoholu osobom nieletnim .

Wiceprzewodniczący RM - czy są pytania do sprawozdania z działalności Miejsko-Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Radny S.Witkowski - to co mówi pan przewodniczący miało być wystawione na dzisiejszej

sesji , jaka jest opinia prawna do tego , co my możemy jako Rada, co może urząd zrobić , żeby temu procederowi w Dębnie zapobiec , dlatego czekam na odpowiedź. Co radca prawny na to temat zostanie rzucony na następną , pójdzie budżet i sprawa ucichnie i dalej będzie się szlugi kupować na sztuki , na kubki plastikowe .Jak prawnie możemy to przeprowadzić, czy podejmujemy temat ogólnodostępny czy nie .

Sekretarz Gminy - jak tylko będzie opinia prawna w tej sprawie to przedstawię radnym. Na dzień dzisiejszy jeszcze wszystko jest w trakcie opracowywania.

Wiceprzewodniczący RM - Kto jest za przyjęciem Sprawozdanie za 2004 rok z działalności Miejsko-Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Głosowanie : za jednogłośnie .

Stwierdzam , że Rada przyjęła jednogłośnie sprawozdanie. Załącznik nr 8.

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

PKT 5. Sprawozdanie z działalności świetlic wiejskich za 2004 rok.

Wiceprzewodniczący RM - proszę pana przewodniczącego K.Witkowskiego o wnioski ze wspólnej komisji

Radny K.Witkowski - wnioski żadne odnośnie sprawozdania nie padły .Sprawozdanie zostało jednogłośnie przyjęte .

Wiceprzewodniczący RM - kto jest za przyjęciem Sprawozdanie z działalności świetlic wiejskich za 2004 rok ?

Głosowanie : za jednogłośnie .

Stwierdzam, że Rada przyjęła jednogłośnie sprawozdanie. Załącznik nr 9.

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

PKT 6. Informacja z działalności sportowej, rekreacyjnej i turystycznej na terenie MiG Dębno.

Wiceprzewodniczący RM - proszę pana przewodniczącego K.Witkowskiego o wnioski ze wspólnej komisji

Radny K.Witkowski - informacje z działalności jednostek sportowych zostały przyjęte, większej dyskusji w tym temacie nie było. Zaniepokojenie wśród radnych wzbudziło brak informacji z Miejskiego Klubu Sportowego Dąb Dębno , tutaj zwracaliśmy się do Pana Burmistrza , żeby taka informacja za rok 2004 do radnych dotarła. Informacja została przyjęta przy 18 głosach za i 1 wstrzymującym.

Radny J.Baranowicz - Dyskusja była, dotyczyła uporządkowania niektórych spraw, chociażby organizacyjnych na terenie miasta. Jedna rzecz to sprawozdanie klubu sportowego Dąb, który nigdy na czas nie przedkłada informacji, a jeżeli już to tylko z pretensjami do wszystkich . Po drugie była dyskusja na temat sekcji brydżowej i jej umieszczenia .Miały być rozmowy z klubem Dąb o przedłożenie takiej informacji i poczynienie starań odnośnie sposobu umieszczenia sekcji brydżowej. Znowu przyjmiemy sprawozdanie , czyli będzie wszystko grało , a życie będzie toczyło się swoją drogą.

Radny K.Witkowski - konkretne wnioski nie padły , były to propozycje, które tutaj radni wypracowali , skierowaliśmy te wnioski do Pana Burmistrza . Z uwagi na to, że brak było przedstawiciela klubu sportowego to nie mogliśmy mówić tu , że jakieś decyzje czy propozycje padły .

Wiceprzewodniczący RM- na wspólnej komisji Pan Burmistrz poinformował nas , że nasz brydż sportowy zostanie przydzielony do sekcji w DOK-u.

Burmistrz MiG - DOK i biblioteka to są te dwie instytucje kultury, które mają możliwość działania prawnego dla sekcji sportowej. Natomiast co do MKS, sprawozdanie owszem dotychczas nie wpłynęło , wpłynął wniosek o dotację na ten rok , oferta została złożona. Konsekwencją było zawsze , że nie otrzymują następnych środków, dopóki się nie rozliczą z dotychczasowych. Pomimo, że spełnią wymogi na ten rok , ale transz następnych nie otrzymają dopóki nie będzie sprawozdania.

Radny B.Ircha - chciałbym dopowiedzieć odnośnie sprawozdania z OSiRu , OSiR powinien się sportem zajmować ,a klub brydżowy musi DOK , bo OSiR nie może . Przed wyborami wszyscy byliśmy zgodni co do tego , że trzeba połączyć z powrotem DOK z OSiRem , a tak mamy jedno półprawne a drugie całkiem nie wiadomo.Co do samego sprawozdania, Pan Lenkiewicz to umiejętnie spisał z kalendarza wszystkich imprez sportowych, które w Dębnie się odbywają. Ja uważam, że tam jest większość , w które się nie angażował OSiR . Większość czasu , który poświęca personel OSiRu to jest chyba tylko Maraton . Maraton jest to wymierna i korzystna impreza , pozostałe tam dziecięce czy olimpiada dla osób niepełnosprawnych już nie daje tych korzyści , więc nie należy się nią specjalnie zajmować .

Jest to bardzo widoczne .Czas najwyższy , byśmy poważnie porozmawiali nad połączeniem z powrotem DOKu i OSiRu . Na Dębno jeszcze nie przyszedł czas , żeby były dwie jednostki budżetowe w tym zakresie . Zwłaszcza jeśli maraton nie będzie miał tej formuły ogólnopolskiej , za która płaci tylko mieszkaniec Dębna , nie płaci PZLA ani grosika , to nie wiadomo po co będzie w takiej postaci OSiR

Wiceprzewodniczący RM - kto jest za przyjęciem Informacji z działalności sportowej, rekreacyjnej i turystycznej na terenie MiG Dębno.

Głosowanie : przeciw 1 .

Stwierdzam , że przy 1 głosie przeciw Rada przyjęła Informację .Załącznik nr 10.

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

PKT 7. Informacja na temat struktury organizacyjnej UMiG.

Wiceprzewodniczący RM - proszę pana przewodniczącego K.Witkowskiego o wnioski ze wspólnej komisji.

Radny K.Witkowski - w trakcie omawiania struktury organizacyjnej urzędu radni wnieśli w tej sprawie wiele uwag i spostrzeżeń . Była podnoszona sprawa , że ze względu na wielkość zadań do wykonania należy dokonać zwiększenia zatrudnienia w wydziale inwestycji, następna sprawa poruszana, żeby to zatrudnienie było spowodowane przesunięciem wewnątrz urzędu. Następna sugestia , aby urbanista był zatrudniony w urzędzie na pełen etat, chodziło o architekta . Następny sygnał , aby niektóre mniejsze inwestycje w celu odciążenia pracy wydziału inwestycji były realizowane w spółkach np. ZGM. Następny temat, aby radca prawny z urzędu był dostępny w czwartki, zwłaszcza na sesjach . Następna zgłoszona sugestia przedyskutowania z zarządcą cmentarza sprawy wandalizmu na cmentarzu , zamykania bramy itd. Następny podnoszony temat, że mieszkańcy nie mają informacji o budowie garaży, następny temat poruszany przez radnych, że nie widać pracy Straży Miejskiej i należy zastanowić się nad jej likwidacją. Kolega Baranowicz zgłaszał wniosek o opinię prawną w sprawie kwestii łączenia stanowiska sekretarza ze stanowiskiem pełnomocnika burmistrza ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych , i prosił o opinię prawną czy w strukturze organizacyjnej musi być wyodrębnione stanowisko pełnomocnika burmistrza ds. profilaktyki alkoholowej. Te tematy zostały skierowane z prośbą o rozstrzygnięcie i podjęcie jakichś działań przez pana Burmistrza . Komisja generalnie przyjęła strukturę organizacyjną urzędu głosami 14 za i 4 wstrzymującymi.

Burmistrz MiG - na komisjach wyjaśniałem , dyskutowaliśmy co w niektórych punktach jest możliwe , dlaczego jest taki stan a nie inny. Komisja nie poddała pod głosowanie żadnego z tych wniosków , były to głosy w dyskusji.

Pierwszy temat :sprawa zatrudnienia w wydziale inwestycji w związku ze zmieniającymi się procedurami , prawem budowlanym i ilością drobnych inwestycji po raz kolejny powtórzę,

że do tematu powrócimy , w sytuacji takiej ,jeżeli otrzymamy w ramach zintegrowanego programu operacyjnego woj. Zachodniopomorskiego środki unijne , wtedy będziemy potrzebować naprawdę pracowników żeby te środki rozliczyć .Natomiast te inwestycje, które mamy przy tym już obecnym składzie osobowym powinniśmy w tym roku zrealizować. Jeżeli będą zewnętrzne środki to faktycznie tutaj zagrożenie pewne może być, temat powróci gdzieś marzec-kwiecień wtedy zastanowię się czy zwiększyć zatrudnienie .

Architekt potrzebny jest do określonych zadań , jest to zawód wolny , tak jak prawnicy i ma inne zasady pracy w urzędach i inny sposób wynagradzania .Swoje obowiązki na dzień dzisiejszy wypełnia , opiniuje decyzje podziałowe, warunki zabudowy , robi to na pół etatu. Po tym trudnym okresie ubiegłego roku, kiedy plany zagospodarowania przestrzennego gminy Dębno straciły swoją ważność i trzeba było rozpocząć wydawanie decyzji o warunkach poprzez rozprawy administracyjne , w tej chwili zaczęło już to lepiej funkcjonować , jest to wręcz na bieżąco wykonywane .Faktem jest, że ta procedura trwa minimum dwa miesiące.

Mniejsze inwestycje oczywiście są realizowane , przecież PWiK realizowało wodociąg Bogusław - Cychry , miało zastępstwo inwestycyjne. ZEAS prowadzi inwestycje , te 300tys. bazy oświatowej obsługuje ZEAS , całe przedszkole nr 1, całe procedury i nadzór prowadzi ZEAS . Wydział oświaty prowadzi remonty świetlic wiejskich .

Co do radcy na sesjach ; dwukrotnie w ubiegłym roku radca był , bo była taka i sugestia i potrzeba . Radca jest potrzebny przede wszystkim do opiniowania decyzji i odpowiedzi itd.,

dla pracowników urzędu i kierowników .W trakcie sesji kierownicy mają obowiązek uczestniczyć w sesjach , ale nie są produktywni , radca prawny też będzie nas obsługiwać,

w tym momencie też nie będzie produktywny . Będzie inaczej wykonywał swoje obowiązki, ale to nie będzie efektywne wykorzystanie tych ludzi.Tutaj jest taka rozbieżność w poglądach,

Państwo by chcieli mieć radcę pod bokiem , ja natomiast bardziej dla funkcjonowania urzędu.

Co do zarządzania cmentarzem , odpowiedni wydział dostał pisemnie , aby tą sprawę wyjaśnić. Opinia prawna w sprawie łączenia stanowisk to mamy ją, jest to zgodne z prawem , natomiast na piśmie Państwo otrzymacie .

Radny S.Witkowski - chciałbym dorzucić wniosek do przemyślenia Burmistrzowi na sesję marcową, ażeby zrównoważył bądź wyróżnił kierowników . Obligatoryjnie wszystkim daje się podwyżkę , która wynika ze wzrostu inflacji .Może jednemu 100 zł, a drugiemu 1000 zł. Mówimy, że nie wszystko zostało zrobione, nowe zadania dochodzą , innych ubywają, tak że taka roszada powinna być co roku robiona . Mamy tyle ludzi , żeby ten kapitał ludzki wykorzystać ,a tym kapitałem zarządzają kierownicy. Kto dostał większe środki na dysponowanie wydziału, bądź robi mniej środków, a inne zadania dodatkowe, nie ma wzrostu ludzi powinien być wynagrodzony . Może tu tkwi przyczyna niezrealizowania pewnych zadań, które widzimy na mieście .

Burmistrz MiG - to nie jest automatycznie o wskaźnik inflacji , odpowiednio to reguluję , może oczekiwania byłyby większe, jednak możliwości są takie , a nie inne Te sygnały są i odpowiednie różnicowanie jest .

Wiceprzewodniczący RM - kto jest za przyjęciem Informacji na temat struktury organizacyjnej UMiG.

Głosowanie : za 18, przeciw 2, wstrzymało się 2.

Stwierdzam, ze Rada przyjęła Informację. Załącznik nr 11.

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

PKT 8. Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji dotyczących podziału sołectwa Mostno - Więcław.

Wiceprzewodniczący RM - proszę pana przewodniczącego K.Witkowskiego o wnioski ze wspólnej komisji.

Radny K.Witkowski - radni stanęli na stanowisku, że należy umożliwić społeczności Więcławia podzielenie sołectwa .W głosowaniu na komisji 13 radnych było za , 4 wstrzymało się.

Wiceprzewodniczący RM - czy są pytania do projektu uchwały?

Radny J.Baranowicz - to nie jest pytanie tylko uwaga, projekt uchwały nie jest na razie drogą umożliwiającą podział , tylko jest drogą do wypowiedzenia się mieszkańców . Dwudziestu paru mieszkańców , którzy podpisali tę listę jeszcze nie może decydować o tym czy sołectwo zostanie podzielone czy nie . Jest to stworzenie możliwości konsultacji , dopiero jeśli większość mieszkańców wypowie się na zebraniu ogólnym , to będzie drogą ewentualnego podziału . Na razie tylko umożliwiamy przeprowadzenie konsultacji. Spora część radnych nie zgadzała się z argumentacją zapisaną we wniosku.

Wiceprzewodniczący RM - kto jest za podjęciem uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji dotyczących podziału sołectwa Mostno - Więcław ?

Głosowanie : za jednogłośnie.

Stwierdzam, że Rada podjęła uchwałę. Załącznik nr 12.

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

PKT 9. Odpowiedzi na zapytania.

Burmistrz MiG - na pytania pana Irchy- przesunięcia środków odbędą się w marcu. Natomiast wniosek przesunięcia z Maratonu na wiele innych celów był w zasadzie trzykrotnie w ubiegłym roku dyskutowany , głosowany Rada się w tym momencie wypowiedziała i na półtora miesiąca przed maratonem, kiedy już oficjalnie w Internecie w Polskę poszedł regulamin zmienianie cokolwiek jest już chyba poniewczasie .Było głosowanie projektu budżetu, budżet został przyjęty, budziło to wiele kontrowersji . Decyzje podjęte i ja je w tej chwili muszę realizować.

Co do PEC-u - faktycznie okresy protestów minęły , wyrok ostateczny Sądu Okręgowego zapadł . Podtrzymał rozstrzygnięcie prezesa zespołu arbitrów przy Urzędzie Zamówień Publicznych .W dniu wczorajszym odbyło się pierwsze spotkanie z prezesem PC Opole .

Prace na temat umowy , jej uszczegółowieniem w tej chwili prezes PECu to kontynuuje . Ustaliliśmy , że nie możemy w zasadzie już w tym momencie przekazać ciepłowni ze względów rozliczeniowych dla nowego użytkownika . Będzie to 1 maj lub 1 czerwiec w zależności od tego kiedy nasz PEC uzyska koncesję na dystrybucję .

- Armii Krajowej - w zeszłym roku została sprzedana ta działka za 160 tys. W tej chwili PUK przystąpił do rozbiórki .Mamy tutaj porozumienie z nowym właścicielem , ponieważ Gmina jest tam właścicielem czterometrowego pasa dojścia do terenów z tyłu.

- Przegląd budynków -każdy ma swoje zdanie na ten temat jak są wykorzystywane i odpowiednie kroki są czynione ,

- Szkoła muzyczna - trochę się mówi o tym dlaczego padła, prawda jest taka, że Pyrzyce też

chciały mieć taki punkt u siebie, napisały aż do Ministerstwa Kultury. Przyjechała wizytacja, skontrolowała i zaleciła likwidację tej formy kształcenia w Dębnie.

- Sprawa użytkowania cmentarza -takie zalecenia administrator otrzymał , jak to w tej chwili

wygląda sprawdzę.

- Wniosek o utwardzenie terenu pomiędzy budynkiem spółdzielczym a wspólnotą mieszkaniową na Daszyńskiego - rozmowy prowadziłem z mieszkańcami bloku spółdzielczego , wyrażają zgodę, ażemy utwardzić aż do samego zejścia do piwnicy, tam jest taki murek oporowy. Natomiast ze strony wspólnoty nie ma zgody, ażeby parking 4 metry od budynku . Nie możemy wejść na swój gminny teren z jakimikolwiek robotami . Myślę, że

ten pas dojazdowy szerokości 3 metrów na długości 15 metrów można byłoby wykonać.

Moim celem było uzyskać tam przynajmniej 8 miejsc parkingowych. Wspólnota nie wyraża zgody , by im pod domem parkowały samochody.

- teren Pana Kopanieckiego - nie odpowiem w tej chwili jaka jest tam struktura własności , jest to sprawa do rozpatrzenia . Z drugiej strony każdy taki teren gminny wymaga indywidualnego podejścia , są wspólnoty , jest właściciel. Takie było prawo że na początku lat dziewięćdziesiątych sprzedawano po obrysie budynki, podwórko zostawało dla gminy .

Generalnie jestem przeciwnikiem hurtowego dbania za mieszkańców o ich teren , jest obowiązkiem mieszkańców .

- co do specyfikacji szczegółowych zapisów na Demokracji, Leśnej itd. Na przetworach tam ten projekt obejmuje komplet . Na temat Demokracji odpowie wydział inwestycji.

- sprzątanie w niedzielę - myślę, że Pan prezes udzieli odpowiedzi.

- ul.Gorzowska brak kanalizacji - sytuację znam te trzy budynki leżące głębiej,dalej od ulicy, ze względu na spadki nie mogą być podłączone do istniejącej kanalizacji, ponieważ ostatnim budynkiem jest Weterynaria i tam już jest kanalizacja na głębokości pół metra , a zgodnie z prawem budowlanym , przepisami powinno być grubo poniżej metra ze względu na strefy przemarzania . Nie ma możliwości technicznych na dzień dzisiejszy podłączyć te budynki . Wykonując w tej chwili projekt w tamtej części uwzględniamy możliwości odwodnienia kanalizacją burzową przez Tartaczną, Racławicką, Boczną do Chrobrego poprzez Cegielnianą do Kosy zarówno budowę kanalizacji sanitarnej jak i burzowej. W tym roku mamy przecież 600 tysięcy zapisane i od ul. Cegielnianej odpowiednimi rzędnymi podchodzimy.

Radny J.Baranowicz - w sprawie PECu, na poprzednich sesjach był wniosek odnośnie kiedy już zostanie sprawa rozstrzygnięta w poszczególnych etapach w sądach, żeby radzie przedłożyć projekt umowy jaka ma być podpisana ,do tego poprosić zarówno Spółdzielnię Mieszkaniową jako największego pobiorcę ciepła czy też większe wspólnoty mieszkaniowe , bo po przeanalizowaniu projektu umowy, która była w specyfikacji , w wielu miejscach zapisy są bardzo niekorzystne dla miasta . To trzeba przedyskutować. Miesiąc temu radny Ircha składał wniosek o powołanie komisji w tej sprawie , radny Komarowski zgłosił,

że do czasu rozstrzygnięcia, ona została rozstrzygnięta i dalej nic nie wiemy .Czy rada dowie się jakie będą konkretne zapisy w tej umowie .W tej chwili umowy nie są tajne i to co tam ma być zapisane powinniśmy to przedyskutować , dlatego że ta sprawa dotyczy większości mieszkańców Dębna, a szczególnie bloków gdzie nie można innego systemu grzania zastosować. Jeszcze raz wnoszę o przedyskutowanie zapisów umowy z Radą przed jej podpisaniem z PECem o port. Drugie pytanie w sprawie firmy z Poznania , która podała

Gminę do sądu za zapłacenie opracowanej dokumentacji na elektrociepłownię.

Radny A.Brzozowski - w sprawie tej części podwórek , które pełnią że tak powiem funkcje publiczne .Zajmijmy się podwórkami, przez które przebiega dojazd do czegoś .Tak się składa,

że przez jedno z podwórek przebiega dojazd do boksu śmietnikowego , przebiega dojazd do budynku gdzie prowadzona jest działalność gospodarcza , a od frontu nie możliwości zatrzymania a tym bardziej parkowania samochodu .Sprawa dotyczy również tego, że kilka lat temu zawarto porozumienie między Zarządem MiG , a jeszcze dwoma innymi podmiotami

w sprawie wspólnego utwardzenia tej części posesji , o parkingu nie ma mowy , chodzi o dojazd . Temat szerszy , który występuje nie tylko na ul. Daszyńskiego , ale w innych częściach miasta , dojazd do garaży , bo garaże usytuowana gdzieś tam z tyłu budynków . Pytanie takie , jak ci ludzie mają wjeżdżać do garaży. Uważam, że ten dojazd należałoby utwardzić. Tak jest na Daszyńskiego, tak jest też w innych częściach miasta .Ja cieszę się ,że użytkownicy garaży w innych częściach miasta mogą dojechać po nawierzchni betonowej czy asfaltowej , ale na Daszyńskiego jeszcze nie mogą . Dlaczego to jest takie istotne , ponieważ latami na przykład wykonywano czy nawierzchnię ulic , czy remontowano chodniki , ale remontowano je tak, że nie zwracano uwagi na pierwotne rzędne terenu tylko remontując czy kładąc dywanik asfaltowy podnoszono to .Doszło do tego , że te posesje znalazły się poniżej chodnika . Możemy mówić o Daszyńskiego , bo ja się tym interesuję, bo ja tam mieszkam ,ale ja bardzo chętnie usłyszałbym , że w Dębnie zajmiemy się podwórkami które mają utrudniony odpływ wód powierzchniowych , ponieważ tak zrobiono chodniki , że posesje czy wjazdy na posesje są niższe od poziomu chodnika. I każdy najprostszy opad , śnieg czy deszcz powoduje , że tworzą się zastoiny wody. Sprawa parkingu , są przepisy prawa , nie można ich wykonywać przy odległości mniejszej niż to wskazują przepisy i tutaj prawa nie naginajmy..

Prezes PUK J.Augustyniak - w związku z okresem zimowym występują pewne zabrudzenia niektórych placów i ulic .Temperatury są raz ujemne raz dodatnie często jest tak, że niektóre ulice są niedoczyszczone, między innymi ul. Mickiewicza . Firma która prowadzi odśnieżanie

tej ulicy stosuje środki chemiczne i ta ulica jest w miarę czysta, jeżeli chodzi o nawierzchnię .

Natomiast przy krawężniku gromadzą się piaski oraz inne odpady, dlatego jest taka potrzeba, aby tę ulicę sprzątać. W związku z tym , że śmieci przy krawężniku są często przymarznięte nie możliwości ich mechanicznego sprzątania .Nasi pracownicy chodzą sukcesywnie i zbierają papiery i śmieci luzem , natomiast żebyśmy mechaniczny sprzęt mogli wysłać jezdnia do krawężnika musi być czysta .Były takie momenty ,że praktycznie nasz sprzęt miał wyjeżdżać na miasto i pozamiatać , na drugi dzień okazało się że znowu spadł śnieg i znowu wszystko przymarzło . I tak to się powtarza . Mamy tę świadomość, że trzeba to pilnie zrobić.

Nasi pracownicy w sobotę również utrzymują czystość bieżącą sprzątania , natomiast w niedzielę nie prowadzimy dyżurów w takim normalnym okresie , jeśli chodzi o sprzątaczy posesji.. Takie dyżury prowadzimy w niedziele tylko w okresie letnim , w dniach kiedy odbywają się jakieś imprezy na terenie miasta . Generalnie czas pracy naszych pracowników

ogranicza się od poniedziałku do soboty, jeżeli chodzi o sprzątaczy.

Wydział RI K.Moskalik - jeśli chodzi o ul. Demokracji, to specyfikacja nie przewidywała okablowania podziemnego, zarówno energetycznego jak i telekomunikacyjnego , telekomunikacyjnego z tego względu, że w ubiegłym roku były wystosowane odpowiednie pisma , w których był przedstawiony cały harmonogram prac na konkretnych ulicach , nawet Pan Burmistrz był w telekomunikacji w Szczecinie rozmawiał z nimi , do Poznania do energetyki też zostały pewne kroki zwrócone . Niestety jest brak zainteresowania ze strony tych administracji . Tak, że specyfikacja projektowa na jakąkolwiek nawierzchnię w tej chwili nie uwzględnia tego typu prac.

Prezes PEC S.Łokietek - istotą specyfikacji , która była zawarta jest umowa i ta umowa za czym została przekazana dla potencjalnych oferentów była przeglądana przez dwóch radców. Z naszej strony te punkty, które miały jeszcze błędy w trakcie przekazywania wszystkich dokumentów zostały poprawione i na dzień dzisiejszy jest ona wiążąca obydwie strony .Nie ma dzisiaj możliwości zmiany jakiegokolwiek punktu . Można tylko poczynić czysto merytoryczne , ale takie które umożliwiają dostosowania jej do dzisiejszych wymogów , czyli wpisania jaką stawkę zaproponowali, na jaki czas obowiązuje . Jest ta umowa niezmienialna ,

nie można jej w tej chwili przewrócić do góry nogami i postawić nowych pytań . Uważamy ,

że te wszystkie zawarte w nich pytania zabezpieczają zarówno nasze przedsiębiorstwo, jak również każdego z odbiorców i zapewniają dostawę ciepła na korzystniejszych warunkach

niż w chwili obecnej .

Radny S.Witkowski - wracając do dwóch spraw ,jeśli przy starych modernizacjach tych ulic

na południowej części , które będą ,to będą po prostu takie same jak powstały, gdzie słup na dwóch nogach stoi na ul. Siewnej czy Słonecznej , Pługowej , też Zielona nie weszła z tego względu bo jest tam kilkadziesiąt słupów które stoją na środku i trzeba coś z tym zrobić , bo jeśli my tego nie będziemy robić , nie my będziemy myśleć to kasa idzie i wyjeżdża z kraju . Musimy o własne podwórko zadbać, żeby nie betonować polbrukiem później tych słupów, które będą przeszkadzały, one nie będą miały swojej zasadności bycia . W sprawie szkoły, ja zadałem pytanie czy będzie możliwość otworzenia szkoły ,a nie dlaczego ona upadła ,to doskonale wiem . Czy będzie od września możliwość, bo rodzice pytają czy dzieci będą mogły korzystać . Jeśli sprawy jeszcze nikt nie podjął to uważam , że nikt od września nie zdobędzie się na to ,bo to trzeba całe zaplecze. Myślałem że przez ten upadek , który miał miejsce na koniec roku kiedy dyrektor Myszak ogłosił zamknięcie, od tej chwili minęło już niebawem osiem , dziewięć miesięcy, czy chcemy to robić czy nie . Jeśli tak to na jakich zasadach i w jakim budynku , bo o budynki też pytałem .

Jeśli chodzi też o to , co radny Brzozowski powiedział i Burmistrz te trzy i pół metra chodnik,

śmieciarka podejrzewam ,że jest co najmniej dwa razy większa , jak wjedzie na podwórze to na tych trzy i pół metrach nie zawróci , tak że odciąć te gdzieś cztery metry tej wspólnoty mieszkaniowej, która jest przy drugim budynku a pozostałe dorównać do placu , który jest spółdzielni, tam jest kratka ściekowa . Jest to do zrobienia , a oni jak nie chcą to niech zostanie, niech sprzątają sami . Nie dosłyszałem odpowiedzi na tą debatę w sprawie bezpieczeństwa .

Burmistrz MiG - tak jak już wspomniałem są pewne rejony miasta , gdzie zarówno telekomunikacja , jak i energetyka jest skłonna inwestować, zmieniać okablowanie napowietrzne na podziemne, dotyczy to generalnie centrum , natomiast na obrzeżach miasta energetyka nie podjęła tematu , tu nie będzie przeznaczać środków inwestycyjnych na zmianę sposobu zaopatrzenia w energię .Dlatego niecelowe było wykonywanie projektów pod coś co nie będzie robione .Uważam, że za energetykę nie powinniśmy wykonywać ich zadań , ich obowiązków , oni powinni to finansować i realizować.

Debata w sprawie bezpieczeństwa , Rada też powinna określić się kiedy taką debatę razem z

Policją, Strażą Miejską i innymi służbami ten temat podjąć . Czy w kwietniu wyznaczyć termin .Zaprosimy wszystkie osoby, przygotujemy materiały , dane z ubiegłego roku . Pewien materiał Państwu przedstawimy i możemy temat podjąć. Komisja bezpieczeństwa działa i program funkcjonuje, spotkania odbywają się , białe punkty, białe plamy są wyznaczane i w tych miejscach miasta i gminy pewne działania są wykonywane .

Następnie możliwości otwarcia szkoły , są to trudne rozmowy , starania czynimy ale czy będzie możliwość tutaj do końca nie odpowiem. Do tej pory nie mieliśmy w zasadzie na już gotowego miejsca , gdzie to umiejscowić. Chcąc zorganizować szkołę muzyczną trzeba wskazać pomieszczenie . Musi to być wydzielone ,dopiero ten budynek Sanepidu z pierwotną koncepcją, że tam możemy to umiejscowić, dopiero jesteśmy właścicielami i możemy o tym myśleć.

Następna sprawa, co do utwardzenia dojazdu , myślę że akurat do tego miejsca powrócimy , natomiast inne są to sprawy indywidualne , każdy taki element trzeba rozpatrzyć pod względem ilości użytkowników , komu to służy i jakie są potrzeby .

Co do pytania Pana Baranowicza - debata ta w marcu się odbędzie , czekaliśmy do spotkania i pewnych rozmów z prezesem EC Opole i w tej chwili już wiemy jak to się ma z ich strony .

Co do sprawy z Frąckowiakami , ta sprawa pierwsza została przegrana , w tej chwili jest złożona apelacja . Konsultowałem się z innymi prawnikami, poprosiłem o ich ocenę, zauważyli w postępowaniu sądu trzy poważne uchybienia i na tym opieramy apelację.

Radny J.Baranowicz - jeszcze do tego, co pan prezes PECu powiedział odnośnie niemożności zmiany zapisów umowy , ale czytając to trochę tak jest , że ci co pisali i na dwadzieścia lat

oddając PEC mieli na uwadze , że za dwadzieścia lat to i tak nie oni będą patrzeć co przejmują po Opolu i co dalej z tym będzie.Po drugie cały czas była mowa o jakichś środkach inwestycyjnych , które Opole ma włożyć . W tej umowie nie ma nic na ten temat ile Opole , w jakim okresie włoży środki na modernizację i na zmianę funkcjonowania tejże ciepłowni . Po drugie , jest taki zapis, że w pierwszym roku umowy ceny stosowane przez dostawców za moc, energię cieplną i nośnik będą ustalone na poziomie „kreska a kreska b kreska zł” to w końcu , jeżeli była cały czas mowa, że te ceny będą o 20% niższe niż poprzednio, no to chcielibyśmy tutaj widzieć wpisane te kwoty i że one rzeczywiście będą takie jak Państwo nam przedkładali przez cały rok. Odnośnie nakładów inwestycyjnych i odnośnie ceny ciepła, w specyfikacji tego nie ma .I o to domagam się aby była dyskusja na forum i żebyśmy znali te zapisy konkretne , które tu się znajdą w umowie . Cały czas nam mówiono, że to 300 tysięcy , to 100 tysięcy , to ileś tam Opole wyłoży na modernizację ciepłowni , w tej umowie nie ma nic o pieniądzach . I nie ma nic o cenie na początku , że później będzie to uregulowane to ja wiem , ale wyjściowa cena tu powinna być. Cały czas była mowa , że ona będzie o 20% niższa niż dotychczas.

Prezes PEC S.Łokietek - zgadza się, bo ta umowa jest to wzór, którą każdy dostał z oferentów . Nie może ta umowa już mieć cen, które dopiero będą zawarte . Ceny zatwierdzone , które zostały złożone przez oferentów będą umieszczone w tej umowie . Nie mogłem w lipcu kiedy dawałem państwu tę umowę powiedzieć jakie będą ceny , ze względu na to , że nie wiedzieliśmy która oferta zostanie przyjęta , która uzyska najwięcej punktów i która zostanie wybrana jako najkorzystniejsza . W tej chwili po przeprowadzeniu wszystkich procedur jakie daje ustawa o zamówieniach publicznych wiemy, że jest to firma Energetyka Cieplna Opolszczyzny, która daje za moc zamówioną 4818 z groszami za gigadżul i takie ceny będą zawarte w tej umowie. Ta umowa też nie ma za zadanie wpisać jakie kwoty oni muszą przeznaczyć na modernizację, bo wynika to ze specyfikacji przedłożonej przez nich oferty. Podstawowym celem tego przedsięwzięcia było uzyskanie jak najniższej ceny wytworzenia ciepła i oni podtrzymują swoją ofertę , którą złożyli że te zaproponowane pieniądze dalej chcą włożyć. Będzie im też zależało, żeby cena nie podnosiła w górę wręcz odwrotnie w dół, a tam jeszcze jest tam taki zapis , że jeżeli nawet uzyskają cenę wyższą w taryfie , a my daliśmy zapis że cena nie może być większa niż stopa inflacji za dany rok ,więc muszą nam stosować albo upusty albo bonifikaty. Na tej zasadzie jest przygotowana ta właśnie umowa.

Wiceprzewodniczący RM - Pan Burmistrz wspomniał, że w marcu odbędzie się posiedzenie i zostanie wyłoniona komisja i proponuję, by na tym zamknąć dyskusję na temat PECu w dniu dzisiejszym.

Radny B.Ircha - ja chciałem przypomnąć, że o tę komisję to się już upominam wielokrotnie,

dlatego że Pani Przewodnicząca nie zachowała właściwie dyscypliny w pracach Rady , odpowiadając dla mnie, że nie funkcjonuje, że została rozwiązana komisja , a Pani Przewodnicząca nie może sobie swoją wolą rozwiązać komisji , ona nie została formalnie rozwiązana i teraz na nowo ją powoływać, może wystarczy ją reaktywować. Można w drodze wyjątku tamtą zamknąć a tą otworzyć.

Radny Komarowski - ma być spotkanie wszystkich radnych z wszystkimi zainteresowanymi w tym temacie , aby reguły były czyste .

Radny S.Witkowski - chodzi mi o tę debatę wzdłuż drogi krajowej . Nie jest moim, ani radnych tematem , ażeby ustalać debatę . Nie wiadomo , kiedy władza ma czas , ustalić czy z konserwatorem jeśli jest potrzebny , dyrektorem krajówki , czy wojewódzkich, żeby przyjechał . Temat był rzucony 42 dni temu dokładnie i stąd zapytanie kiedy ona będzie , jak to ma wyglądać .

Radny Z.Myszkowski - pytanie uzupełniające do tych kolizji energetycznych i nie tylko.

Z tego co się orientuję to przy odpowiednio wczesnym wprowadzeniu inwestycji , a u nas jest taka możliwość ponieważ mamy Plan Inwestycyjny na lat 7 przynajmniej do przodu , więc można to wcześniej sygnalizować i wprowadzać do planu. Zgłaszać te inwestycje i występujące kolizje do odpowiednich instytucji czyli energetyki , telekomunikacji i innych ,

i w takiej sytuacji oni w zasadzie są zmuszeni , chociaż wiem że są z tym problemy , ale jest szansa przynajmniej wojowania . Natomiast jeśli nie zgłosimy to nie ma szans i wtedy oni są górą bez żadnej dyskusji . Po zastanowieniu się , jeśli chodzi o ten teren przy Daszyńskiego , wewnątrz dojazd do sklepu pan Krzciuka .Może rozmawiać z panem Krzciukiem na temat na dzisiaj już chyba możliwego wykonania dojazdu od strony NETTO, bo dopóki tam był zakład, zamknięty teren była sprawa inna . Może to jest jakieś rozwiązanie lepsze , bo rzeczywiście dojazd do tego sklepu dla mieszkańców jest chyba uciążliwy. Jeszcze takie pytanie, bo była dyskusja o utwardzenie , czy to są tereny gminne?

Burmistrz MiG - spółdzielcze i gminne , blok od ul. Mickiewicza jest spółdzielczy i tam faktycznie pas jest minimalny półtora metra jest spółdzielczy , natomiast reszta jest gminne , bo każdy budynek, wszystkie mieszkania były sprzedawane z działką po obrysie. Gmina została z masą terenów, których nie sprzedawała, a niektóre wspólnoty nie chcą tego utrzymywać. I tutaj jak robić, moje zdanie, jak robić to jeszcze wspólny parking 6 do 8 miejsc byśmy zagospodarowali , ale tutaj jest sprzeciw właśnie tej wspólnoty 4 metry od bloku nie można.

Radny Z.Myszkowski - z tego co wiem to w tej chwili ustawa się zmieniła i można przymusić wspólnoty do dokupienia tego użytkowanego na potrzeby posesji terenu

Burmistrz MiG - w zależności co to jest , w których miejscach trzeba generalne zasady wypracowywać, a rozpatrywać to indywidualnie . Wracając do tych kolizji energetycznych ,

jak już pan Moskalik wspomniał, występowaliśmy do energetyki z propozycjami, z pewnym harmonogramem czasowym i mamy uzgodnienie jedna ulica w tym roku najprawdopodobniej

ul.Piłsudskiego . W ubiegłym roku byłem w Poznaniu ,rozmawiałem z dyrekcją ENEi , mówią że mają małe środki na cofanie się w inwestycjach dotyczące chowania tych linii energetycznych w centrach miast , muszą sporo inwestować w nowe linie . Prawo energetyczne wyraźnie mówi jest odpowiednia ilość odbiorców energii elektrycznej,

jedną trzecią odbiorcy pokrywają, dwie trzecie energetyka . Wpływa stosowny wniosek i oni muszą to zrobić . Nasz Manhatan jest zgłoszony , jest w ich harmonogramie ujmowany za jakiś tam czas , też nie przystąpią do tego od zaraz ,chociaż z drugiej strony oczekują by na Manhatanie pojawiło się na kilometrze dziesięciu odbiorców . To jest jeden parametr , drugi parametr to jest pobór odpowiedniej ilości energii w odpowiednim czasie , czyli musi być zużycie tej energii, żeby inwestycja była zwrotna po kilkunastu latach .To samo jest z gazem , gazownikami , że pod budynki indywidualne wręcz nie chcą podchodzić . To samo z telekomunikacją .To jest trudny temat .Na dzień dzisiejszy nie ma woli ze strony Telekomunikacji .

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

PKT 10 . Sprawy różne

Pan Krzemiński - Tak się składa , że 10 października mija trzy lata działalności tej Rady i chcę dzisiaj kilka spraw poruszyć . Pierwsze remont kapitalny przedszkola przy Kościuszki,

Pan Burmistrz wspomniał o wyodrębnieniu ścieżki , chciałbym zapytać czy jest podjęta jakakolwiek decyzja o przesunięciu parkingu, który jest przy komisariacie . Druga sprawa

ul. Boh.Września wyjeżdżając w prawo na Krótką , gdzie jest tam ubikacja na wprost jest postawiony znak zakaz ruchu, natomiast po lewej stronie nie jest powtórzony .Postawione Żuki i inne pojazdy , które zasłaniają tamten znak powodują to, że ludzie jadą i są sytuacje, które powodują tam kolizje .Następna sprawa to prosiłbym wzięcie pod uwagę postawienie znaku zakaz zatrzymywania i postoju na ul.Jana Pawła patrząc od ul. Słowackiego jak się kończy parking po prawej stronie i zaczyna się podwórze dawnej drukarni obecnie kupione to jest przez prywatnego . Stworzył on tam punkty sklepowe m.in. kuchnie i w tej chwili stoją nie tylko po lewo na parkingu, ale po prawo stają samochody i nie idzie przejechać . Oczywiście dla faceta, który prowadzi tam działalność jest to wyjątkowo, ale na czas załóżmy załadowania , rozładowania tej kuchni, a nie postawienia swojego opla na cały dzień i blokuje przejazd , a po prawo parking wolny. Punkt czwarty - Pan Jan Soluch będąc kierownikiem za działalności tamtej Rady dostał za zadanie dokonania planu ruchu drogowego w mieście i rozmieszczenia ścieżek rowerowych. Chciałbym usłyszeć , czy coś w tym dziele się robi, ponieważ w Dębnie w tej chwili jeździć ulicami się nie da. Chciałbym , żeby wrócić do ścieżek rowerowych , ponieważ jest możliwość, ja ją widzę , że te chodniki, które mamy można tylko i wyłącznie białą linią podzielić na pół i pomalować rowery , tak jak są pomalowane na ulicy Kostrzyńskiej i byłyby ścieżki rowerowe . Mam na uwadze ulice Słowackiego , Mickiewicza ,Plac Konstytucji tu wszędzie można porobić, żeby można było bezpiecznie jeździć rowerami . Dowiedziałem się, że w ubiegłym roku w budżecie nie zostało na inwestycje wykonane prawie 3 miliony zł i złożono na kupkę . Uważam, że dobry gospodarz to zaciąga kredyty i robi , a nie składa pieniążków .Chciałem zapytać co jest z basenem pływackim , słyszę że będziemy budować trzecią halę sportową , a może by tak odłożyć tą halę sportową i wziąć się za basen . Jak słyszę od ludzi , którzy uczą w szkołach to jest 50 % dzieci z wadami kręgosłupa , a i starsi skorzystaliby z tego .

Następne pytanie co z ul. Kościuszki, był projekt była podjęta decyzja , że nie będzie załóżmy rozwalana ta ulica tylko będzie asfalt zbierany maszyną , żeby nie podwyższać chodników . Jak do tej pory postawiono oświetlenie co prawda też nie najszczęśliwiej. Następna sprawa to do tej kotłowni wrócę , chciałbym wiedzieć , bo to jest kotłownia prawdopodobnie na miał , czy będziemy dalej płacić kary za używanie nieekologicznego paliwa .

Burmistrz MiG - po kolei - remont przedszkola , jak wspominałem projektujemy w tej chwili przejście , żeby nie było to przez teren przedszkola , wydzielić ścieżkę między komisariatem, sklepem i dalej budynkiem gospodarczym , tam też taki mały parking dla użytkowników przedszkola . Natomiast od ul. Kościuszki na ten rok mamy środki , ażeby wykonać parking i całą nawierzchnię razem z chodnikami .Założenie jest takie do ul.Słowackiego wykonujemy to w tym roku łącznie z zagospodarowaniem terenu tutaj pod przychodnią od przodu .W założeniu pierwotnym , o którym pan wspominał frezowanie nawierzchni asfaltowej, położenie dywaniku może to zapewne tak się skończy , można to było robić zgłoszeniem na budowę, jednak wykonanie nowych parkingów , przesunięcie o dwa metry ogrodzenia od przedszkola wymaga już pozwolenia na budowę . I to jest w tej chwili wykonywane , w okresie letnim zostanie to zrealizowane. Czy to bezpieczeństwo , o którym pan wspomniał dla pieszych przede wszystkim , jest to w trakcie realizacji . Co do tych konkretnych pana wniosków zakaz zatrzymywania , prosiłbym aby skierował pan to na piśmie do komisji ruchu, Co do koncepcji ścieżek rowerowych w mieście , temat na ul. Armii Krajowej został poruszony , natomiast co do pozostałych ulic, należy do tego powrócić .

Co do basenu Rada się wypowiedziała, podjęła decyzję w jakim kierunku idzie , ja nie podejmuję się w tej chwili polemizować z panem na ten temat .

Pan Krzemiński - może zrobić sondaż wśród społeczeństwa co ludzie wybiorą ,basen czy trzecią halę

Burmistrz MiG - są dwa czynniki w tym wszystkim :koszty utrzymania , sami wiemy czy na dany moment basen jest nam konieczny, czy nie. Na pewno by się przydał .Jesteśmy zgodni, że koszty utrzymania są dużo wyższe rocznie . Choszczno, Myślibórz każda z tych gmin dokłada około 600 tysięcy rocznie do utrzymania takiego obiektu. Znaleźlibyśmy się w podobnej sytuacji . Pytanie czy zwiększać konsumpcję bieżącą poprzez taką inwestycję czy iść w innym kierunku . Ta Rada na początku kadencji się wypowiedziała i podjęła decyzję. Nie wiem skąd u pana wzięło się pojęcie kary, coś takiego nie funkcjonuje, funkcjonują opłaty środowiskowe . Nasze prawo ochrony środowiska wprowadzone od 2000 roku wprowadziło opłatę środowiskową za burzówkę ,za ścieki , za wodę, za dym z komina , za paliwo , za rozlewanie w CPN paliwa z zamkniętego dystrybutora czy nie itd. To nie są kary, to są normalne opłaty środowiskowe , które później tworzą Wojewódzki i Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska, również powiatowy i gminny i z tego finansują różne inwestycje ekologiczne , chociażby rozbudowę wodociągów i kanalizacji . Nie mówmy tu o karach. Kary się płaci , jeżeli ktoś robi to niezgodnie z zasadami z prawem , choćby tutaj nasze PWiK nie miałoby pozwolenia wodnoprawnego i faktycznie do 2001 roku nie mogło uzyskać, bo nie miało parametrów , dopiero po zmodernizowaniu parametry osiągnęło ma pozwolenie wodnoprawne i kar nie płaci. PEC ma ocenę i na komin, ma na wytwarzanie, mieści się w normach i kar nie płaci .Płaci tylko opłaty środowiskowe .

Radny A.Dobropolski - mam pytanie co dzieje się z budynkiem po przedszkolu na ulicy Mickiewicza , następna sprawa to Panie Burmistrzu tutaj była mowa o dojazdach do garażu itd. , ja mam prośbę , żeby choć ulicę jezdnię poprawić nieutwardzoną na Daszyńskiego od pana Frankowa , bo teraz podczas tych roztopów , opadach deszczu wieczorem to trudno jest tam po prostu przejść . Następna sprawa to już raczej do Pana Prezesa PWiK na skrzyżowaniu ul.Armii Krajowej i Boh. Września idąc w kierunku Kostrzyna jak się bazar kończy są pasy, jest studzienka burzowa wyżej od jezdni i tam nie ma teraz gdzie przejść , należałoby coś z tym zrobić. Jeszcze taka sprawa , bo to już mnie pytali jak wygląda sprawa przeniesienia bazaru, bo niektórzy chcą modernizować itd.

Burmistrz MiG - co do bazaru , sami dyskutowaliśmy na ten temat w sierpniu i podjęliśmy uchwałę kierunkową i taka decyzja obowiązuje , nic się w tym zakresie nie zmieniło ,decyzja będzie kontynuowana .Jest pewien okres czasowy , którego będziemy się trzymać . Na dzień dzisiejszy wykonywane są plany zagospodarowania przestrzennego .

Prezes PWIK J.Suliga - nie wiem , o która studzienkę chodzi.

Radny A.Dobropolski - studzienka na przejściu jak się bazar kończy.

Prezes J.Suliga - jezdnia jest jeszcze na gwarancji , na wszystkie studnie , musimy popatrzeć .

Wiceprzewodniczący RM - jest obecna na Sali posiedzeń Pani Dyrektor Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Barnówku, która skierowała na ręce Pani Przewodniczącej list i rozumiem, że Pani Dyrektor chce wystąpić w tej sprawie

Dyrektor E.Mielcarek - Szanowni Państwo napisałam apel do Pani Przewodniczącej , apel podpisany przeze mnie , ale i przez całą społeczność szkolną , chciałabym aby Pan Przewodniczący , który prowadzi dzisiejsze obrady odczytał ten apel .

Drugie pytanie mam do Pana Burmistrza , czy zostały zabezpieczone w tym roku środki na remont dachu w państwa budynku a nie publicznej szkoły , tak jak Pan nam obiecał to w ubiegłym roku .

Trzecie to pytanie , ponieważ była poruszana sprawa ul. Mickiewicza ,u nas trwała inwestycja podłączenie kablówki i na trawniku z różami stoi budka, skrzynka , czy to tak ma być ?

Burmistrz MiG - co do dachu , w pełnym zakresie nie będzie zrobiony , będzie uszczelniony.

Jest to budynek gminny i pewne środki na ten cel zostaną wygospodarowane .Celem podstawowym na ten rok są stołówki , i w tym kierunku przede wszystkim idziemy . Szkoła nr 3 stołówka warunkowo dopuszczona, musimy ją zrobić w okresie wakacyjnym.

Co do tej kwoty , bodajże tam było szacowane w ubiegłym roku na 30 tysięcy niecałe , jest to do rozważenia i podtrzymuję to stanowisko .

Dyrektor NSP E.Mielcarek- ja bym bardzo prosiła na piśmie , kiedy i jaka kwota zostanie przekazana , dlatego że jeśli będziemy musieli my część pieniążków dołożyć to chciałabym wiedzieć ile. Te sprawy kosmetyczne , o których pan mówi to myśmy zrobili we własnym zakresie , dlatego chciałabym bardziej poważnie podejść do tematu tak jak Pan to zresztą obiecał , że remont dachu zostanie wykonany.

Burmistrz MiG - podtrzymuję , dopóki nie ma aż takiego zagrożenia , to będzie podlegało to ocenie przez wydział inwestycji i budowlańców . Podtrzymuję, że będziemy wykonywać remont dachu , ponieważ jest to budynek gminny .

Kierownik GPiN A.Kornaś - jest to szafka faktycznie telekomunikacji, jest to droga krajowa , jeśli uzgadniali to nie z nami . Jeśli takie pozwolenie mają to nie jest to w gestii urzędu , bo chodnik i jezdnia należą do drogi krajowej.

Radny B.Ircha - już raz taką propozycję złożyłem, żeby powołać taką komisję złożoną i z pracowników i mieszkańców gminy , którzy by zinwentaryzowali potrzeby : jakby zaległe , istniejące i w najbliższej przyszłości , bo to jest mnóstwo nie dokończonych historii. Sprzedaje się działki jako budowlane, nigdy nie się zamiaru tam zrobić kanalizacji .Dzisiaj w obrębie miasta takich rzeczy nie powinno być , w końcu ludzie zaczną się skarżyć z urzędem, bo to jest obowiązek zabezpieczania. Taką komisję odnośnie potrzeb, złych rzeczy do usunięcia , do zmodernizowania .To byłby taki przekaz do społeczeństwa , bo przecież to tak jest przychodzą i odchodzą z Rady. Jedna grupa odchodzi druga przychodzi i realizuje znowu swoje tylko, jakiś tam kawałek interesów kawałka Dębna , a nigdy całego społeczeństwa. Dlaczego tak jest? Jest 21 radnych a decyduje trzech czterech najwyżej , w zaciszu powiedzmy się ugaduje . Panie Burmistrzu ,powiedział Pan nie będąc jeszcze burmistrzem ze pobory Panu ustali Rada . A kto ustalił Panu pobory ? Natychmiast nie dostosował się Pan do tego co obiecał , nie Rada tylko chyba Pani Przewodnicząca i Pan , my musieliśmy najwyżej ręce podnieść za . Wciąż jest to samo , to jest powielanie błędów. Nie wychodzi się do ludzi, nie realizuje się potrzeb ludzkich, tylko jakieś własne. Wniosek powtarzam o powołanie takiej komisji , bo to czas najwyższy , bo jak nie , to chyba tylko referendum nam zostanie.

Radny A.Dobropolski - ja jeszcze nie uzyskałem odpowiedzi, przedszkole budynek.

Burmistrz MiG - w sprawozdaniu podałem przecież, kiedy był przetarg na prace projektowe ,

w tej chwili firma projektowa , wczoraj pierwsze założenia projektu i uzgodnienia już z konserwatorem zabytków ustalała , co do zakresu tego remontu konserwator się wypowiedział i uzgodnił . Teraz podejdą branżyści , branże to odpowiednie wykonają .

Budynek będzie przeznaczony pod Urząd Stanu Cywilnego . Jest to obiekt poszkolny i tutaj pieczę ma jeszcze ZEAS .

Radny A.Dobropolski - co z tą drogą Panie Burmistrzu?

Burmistrz MiG - mam na uwadze, tak jak 180 km dróg gruntowych w gminie . Intensywnie jest użytkowanych około 36 km. Mamy na równanie i utrzymanie dróg w gminie 80 tysięcy , z tego na wiosenne idzie około 40 tysięcy, tymi pozostałymi 40 tysiącami łatamy to tu to tam .

Wiemy, że mamy braki, raz do roku to robimy , czasami dwa razy do roku . Musimy jakieś półtora miesiąca odczekać i wtedy tak , jak co roku do równanie przystąpimy . Następna rzecz

Pan Bogumił mówi, to zrobione tamto zrobione .Potrzeby gminy są oszacowane , już patrząc

na wnioski, które w tym roku do budżetu wpłynęły można je szacować na 70 milionów .

Nie wszystko w zakresie dróg , kanalizacji i wodociągów zostało we wnioskach podane , szacuję te potrzeby na około 100 milionów zł. Latami będzie przybywało tych potrzeb. Możliwości mamy realne rocznie na poziomie 10 milionów , czyli mamy 15 lat zanim to zrobimy. Rada ustala gradację, co pierwsze co drugie.

Radny S.Witkowski - dopowiedzenie do tego basenu ,czy słuszne czy nie słuszne . Ja myślę,

że po skończeniu , bo mamy to zaplanowane w WPI 90 tysięcy na projekt 2008, wykonanie 2009 .Czy to przejdzie , nie wiadomo kto to będzie debatował , ale jest zapisane. Chcę powiedzieć o czymś innym , może zarysuje się miejsce przy hali tutaj, które byłoby tańsze,

jedną stroną by dotykało . Oglądaliśmy z burmistrzem basen w Goleniowie, który starostwo powiatowe dla Goleniowa zrobiło i teraz przez 11, 12 lat nic nie zrobią bo są zadłużeni , jest to przy hali, przy szkole zrobione .Chcemy robić inne rzeczy to musi być wypośrodkowane , na debatę nie teraz chyba będzie czas .Prace są podjęte na temat hali i ona na pewno pójdzie . Tylko tu prośba ,jeśli będzie przedstawiony ten pierwszy wariant na planie realizacyjnym na mapie , czyby ewentualnie nie zostawić tego miejsca na basen. Jest kawałek miejsca , czy przy jednej ścianie zrobić a nie tam przy Waryńskiego na otwartej przestrzeni jako wolno stojący , wiadomo ocieplenie itd. Dojazd tutaj jest . Jest prośba jak projektant narysuje tą pierwszą wersję, żeby Rada to zobaczyła, bo to jest ogromna kwota 10 milionów zł .

Wiceprzewodniczący RM- informuję ,że do tut.urzędu wpłynęły następujące pisma :

1. w dniu 4 lutego br. wpłynęło pismo Stowarzyszenia Edukacyjnego „Nasza Szkoła” Mostno Więcław Łazy Barnówko . Odczytam treść pisma . Załącznik nr 10. Do tego pisma mam opinię prawną. Załącznik nr 11.

2. na ręce Przewodniczącej pismo Pani Dyrektor Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Barnówku . Załącznik nr 12.

3.pismo do Rady Miejskiej, do Pani Przewodniczącej od Pana Muzyki dotyczące tematu kanalizacji .Załącznik nr 13.

4. pismo z Krajowego Biura Wyborczego .Załącznik nr 14.

5. pismo z naszego wydziału odnośnie wyceny remontu kuźni .Załącznik nr 15

6. pismo Rady w Nowogródku Pomorskim .Załącznik nr 16.

7. pismo Wiceprzewodniczącego rady Płocka .Załącznik nr 17

Wiceprzewodniczący RM - jak Pan Burmistrz informował , sprawa dofinansowania przedszkola w Barnówku będzie miała miejsce w marcu , decyzja zostanie podjęta na sesji marcowej.

Radny J.Baranowicz - ja w sprawie pierwszego pisma , kto tą opinię prawną podpisał?

Wiceprzewodniczący RM - nasz prawnik pan Adamiec

Radny J.Baranowicz - no to coś tutaj mi się nie zgadza , specjalnie na mój wniosek , żeby zrobić spotkanie z panem Adamcem radcą na temat : kiedy jest uchwała i jak powinny wnioski być załatwiane wyraźnie powiedział , że uchwałą jest również to, co zostaje przegłosowane . Ja będę szukał tego w zapisie z tego spotkania , bo wyraźnie jeszcze o sprecyzowanie tego prosiłem i tak na szkoleniach , w których wiele razy uczestniczyłem było przedstawiane przez prawników samorządowców , że niekoniecznie to musi być tytuł uchwała nr z dnia , wystarczy , że Rada coś przegłosuje i to jest równoważne z uchwałą.

Po drugie przecież Pan Burmistrz powołuje się na to odmawiając dowożenia , na nic innego tylko na to głosowanie z 26 sierpnia . W porządku , jeżeli takie jest w tej chwili stanowisko czy opinia radcy prawnego demokratycznie będziemy wspólnie szukać dalszej drogi tego rozstrzygnięcia i prawidłowego wyjaśnienia . Bo dla mnie Pan radca prawny dał dwie różne odpowiedzi na ten sam temat, na naszym spotkaniu i teraz z w tej opinii prawnej.

Wiceprzewodniczący RM - W związku z wyczerpaniem się porządku obrad XLI sesji Rady Miejskiej zamykam obrady i dziękuję za udział.

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

Protokołowała Wiceprzewodniczący RM

Małgorzata Borszcz Mieczysław Jacura

19

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Arkadiusz Mazepa 24-05-2005 12:52
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 24-05-2005
Ostatnia aktualizacja: - 24-05-2005 12:52