Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Dębnie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Protokół z przebiegu I sesji z dnia 22 listopada 2018r.

Rada Miejska w Dębnie
Radni

Protokół z przebiegu I sesji Rady Miejskiej Dębna z dnia 22 listopada 2018r

Pierwsza inauguracyjna sesja  Rady Miejskiej w Dębnie VIII kadencji 2018-2023 odbyła się w  sali posiedzeń w Urzędzie Miejskim w Dębnie.

 

Godzina rozpoczęcia sesji 10.00

Godzina  zakończenia sesji  14.00

 

Pierwsza sesja RM została  zwołana przez Komisarza Wyborczego w Szczecinie.

 

Sesji przewodniczył radny senior Stanisław Witkowski do czasu wyboru nowego Przewodniczącego RM.

 

 

Radny senior Stanisław Witkowski odczytał podstawę prawną zwołania sesji i podziękował   za powierzenie  za powierzenie mu  zaszczytnej funkcji otwarcia sesji.  Stwierdził , że  dołoży starań,  aby  obrady do czasu wyboru  Przewodniczącego Rady Miejskiej przebiegały sprawnie  i zgodnie z prawem.

 

Następnie przywitał wszystkich obecnych na sali posiedzeń : Przewodniczącą Gminnej Komisji Wyborczej Panią Małgorzatę Wawrzycką –Dawidowicz ,Burmistrza  Piotra Downara, Burmistrza elekta Grzegorza Kulbickiego.  Z-cę Burmistrza Jana Knapika, panią Sekretarz Gminy Annę Szymczyk, Skarbnika Gminy Iwonę Pludrę,  przywitał   wszystkich  nowych radnych gminnych i powiatowych oraz  kierowników i dyrektorów  jednostek gminnych, prezesów spółek gminnych, kierowników UM  sołtysów wsi, mieszkańców Gminy.

 

Lista obecności gości stanowi załącznik do protokołu nr 1.

 

Następnie zabrzmiał  hymn Polski

 

Radny senior S. Witkowski przedstawił porządek obrad

 

1. Otwarcie inauguracyjnej sesji Rady.

2. Wręczenie radnym zaświadczeń o wyborze.

3. Złożenie ślubowania przez radnych,

4. Wybór Przewodniczącego Rady Miejskiej Dębna.

5. Wręczenie zaświadczenia o wyborze Burmistrzowi.

6. Złożenie ślubowania przez Burmistrza.

 

 

 

 

 

 

Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej pani Małgorzata Wawrzycka-Dawidowicz      wręczyła   każdemu radnemu   zaświadczenie  o wyborze na radnego Rady Miejskiej w Dębnie

 

Rady S. W#itkowski  -  poinformował, że  każdy   otrzymał po dwa egzemplarze   aktów ślubowania. Po złożeniu ślubowania należy je podpisać i jeden egzemplarz złożyć w Biurze Rady.

Ponadto stwierdził, że zgodnie z art.23 a  ustawy o samorządzie gminnym   przed przystąpieniem  do wykonywania mandatu,  każdy  nowo wybrany  radny  zobowiązany jest do złożenia ślubowania. Przedstawiła sposób ślubowania.

 

Odczytał  formułę ślubowania  o treści: "Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję  uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na uwadze dobro  gminy i jej mieszkańców".

 

Wszyscy radni odczytani z listy przez radnego Łukasza Hryciuka   wypowiadali słowo  „Ślubuję” niektórzy dodali  „Tak mi dopomóż Bóg”

 

Radni podpisali akty ślubowania.

 

Radni podpisali listę obecności.  Załącznik nr 2

 

Radny Senior S. Witkowski  – podziękował wszystkim radnym za ślubowanie  stwierdzając  że  radni, którzy złożyli ślubowanie, objęli mandat radnego Rady Miejskiej w Dębnie  VIII  kadencji  2018-2023.  Stwierdził, że  Rada kadencji 2018-2023 liczyć będzie 15 radnych. Stan obecny radnych na Sali wynosi 14. Co stanowi 93.33 % stanu ustawowego RM.

 

Wobec czego rada może obradować i podejmować prawomocne uchwały.

 

W posiedzeniu wzięło udział 14 radnych .

Obecni:

1. Wojciech Czepułkowski
2. Łukasz Hryciuk
3. Izabela Kowalska
4. Przemysław Kozłowski
5. Agata Krawiec
6. Marcin Krzysiak
7. Mirosław Kucharski
8. Krzysztof Lenartowicz
9. Mirosław Napieracz
10. Władysław Sokalski
11. Alicja Sopińska
12. Stanisław Witkowski
13. Leszek Włodkowski-Moszej
14. Roman Wojciechowski

========================================== 

PKT 4 Wybór Przewodniczącego RM Dębna.

Radny Senior S. Witkowski  prosił o zgłaszanie  kandydatur  na funkcję Przewodniczącego  RM Dębna.

Radny W. Sokalski   zgłosił radnego M. Krzysiaka.

Więcej kandydatur nie było zgłoszonych na funkcję Przewodniczącego RM

Radna A. Krawiec zgłosiła  radnych do składu komisji skrutacyjnej, która przeprowadzi głosowanie tajne na przewodniczącego RM.  Zgłosiła następujących radnych:

1. Izabela Kowalska

2. Mirosław Napieracz

3. Roman Wojciechowski

 

W/w radni wyrazili zgodę  do składu komisji skrutacyjnej

 

Głosowano wniosek w sprawie:
Powołanie Komisji skrutacyjnej w osobach :   

1. Izabela Kowalska

2. Mirosław Napieracz

3. Roman Wojciechowski


Wyniki głosowania
za : 14, przeciw: 0, wstrzymujących się: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
Wyniki imienne:
za (14)
Wojciech Czepułkowski, Łukasz Hryciuk, Izabela Kowalska, Przemysław Kozłowski, Agata Krawiec, Marcin Krzysiak, Mirosław Kucharski, Krzysztof Lenartowicz, Mirosław Napieracz, Władysław Sokalski, Alicja Sopińska, Stanisław Witkowski, Leszek Włodkowski-Moszej, Roman Wojciechowski

Rada powołała skład osobowy komisji skrutacyjnej.

 

Następnie komisja skrutacyjna ustaliła treść kart do głosowania, która przewodnicząca komisji skrutacyjnej Izabela  Kowalska przedstawiła Radzie do zatwierdzenia.

 

Głosowano  treść wpisaną na karty do głosowania:
treść kart do głosowania.:  

 

 Wybór Przewodniczącego  RM.

Jestem za wyborem na funkcję Przewodniczącego Rady Miejskiej Dębna.                                             

Należy obok wybranego  nazwiska  wpisać tak lub nie

 

1. Marcin Krzysiak      ..............................

 

Wyniki głosowania
za14, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
Wyniki imienne:
ustalenie treści kart do głosowania (14)
Wojciech Czepułkowski, Łukasz Hryciuk, Izabela Kowalska, Przemysław Kozłowski, Agata Krawiec, Marcin Krzysiak, Mirosław Kucharski, Krzysztof Lenartowicz, Mirosław Napieracz, Władysław Sokalski, Alicja Sopińska, Stanisław Witkowski, Leszek Włodkowski-Moszej, Roman Wojciechowski

 

Rada ustaliła treść kart na kartach do głosowania.

 

Przerwa w obradach w celu przygotowania kart do głosowania.

 

Po przerwie.

 

Komisja skrutacyjna przeprowadziła głosowania zebrała głosy i udała si do innego pomieszczenia w celu przeliczenia głosów.

 

Następnie przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej Izabela Kowalska odczytała treść protokołu nr 1 z przeprowadzonego głosowania tajnego. 

 

Stwierdziła że  radny Marcin  Krzysiak   w wyniku tajnego głosowania został wybrany na funkcję Przewodniczącego RM Dębna.

 

Karty do głosowania oraz protokół z przeprowadzonego głosowania stanowi załącznik nr 3 do protokołu sesji.

 

Głosowano  projekt uchwały  sprawie:
Wybór Przewodniczącego Rady Miejskiej Dębna

 


Wyniki głosowania
za 14 ,  BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
Wyniki imienne:
(12)
Wojciech Czepułkowski, Łukasz Hryciuk, Izabela Kowalska, Przemysław Kozłowski, Marcin Krzysiak, Mirosław Kucharski, Mirosław Napieracz, Władysław Sokalski, Alicja Sopińska, Stanisław Witkowski, Leszek Włodkowski-Moszej, Roman Wojciechowski , Agata Krawiec, Krzysztof Lenartowicz
 

Rada podjęła uchwałę  nr  I/1/2018, która stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

 

Radny Senior S. Witkowski przekazał prowadzenie dalszego porządku obrad dla nowo wybranego Przewodniczącego Rady Miejskiej Dębna  Marcinowi Krzysiakowi.

 

Przewodniczacy RM – podziękował za zaufanie i oddane głosy. Dołoży starań aby funkcję Przewodniczącego RM pełnić godnie z obowiązującym prawem.

==============================================  


PKT 5. Wręczenie zaświadczenia o wyborze Burmistrzowi.

Pani Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej Małgorzata Wawrzycka Dawidowicz  wręczyła  panu  Grzegorzowi Kulbickiemu  zaświadczenie o wyborze na Burmistrza Dębna.

============================================

PKT  6. Złożenie ślubowania przez Burmistrza.

Przewodniczący RM M. Krzysiak
 poprosił pana G. Kulbickiego o złożenie ślubowania.  

 

Pan Grzegorz Kulbicki złożył ślubowanie o treści: „Obejmując urząd burmistrza gminy Dębno uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców gminy Dębno”

 

Następnie podpisał akt ślubowani.

Przewodniczący RM poinformował, że  pan Grzegorz Kulbicki objął urząd Burmistrza Dębna.

Piotr Downar  przekazał łańcuch Burmistrza panu G. Kulbickiemu.

Burmistrz Dębna  podziękował wszystkim mieszkańcom Gminy Dębno za zaufanie i poparcie w wyborach samorządowych. Chce spełnić obietnice, obserwować, słuchać mieszkańców gminy realizować potrzeby. Pogratulował nowo wybranym radnym. Rada uchwala, a Burmistrz wykonuje,  tak stanowi prawo. Prosił o pracę i wspólną współpracę. Podziękował serdecznie panu P. Downarowi za 16 lat pracy na rzecz naszej lokalnej społeczności. Podziękował urzędnikom  za wieloletnią pracę,  z prośba kontynuowania dobrych praktyk. O wzajemna współpracę poprosił kierowników jednostek, dyrektorów,  prezesów spółek.

Następnie głos zabrał P. Downar złożył życzenia nowej radzie wyrozumiałości i sztuki kompromisu aby obowiązki swoje wykonać mądrze, godnie i dla dobra nas wszystkich, merytorycznych dyskusji i wzajemnej współpracy.

Burmistrz Dębna  podziękował swojemu komitetowi wyborczemu i swojej rodzinie, za okazałą mu pomoc wsparcie i zrozumienie w czasie trwającej kampanii wyborczej.

--------------------------------

 

Przewodniczący RM  zgłosił wniosek o rozszerzenie porządku sesji  punktu 7   o następujące projekty uchwał:  
a)   wyboru  Wiceprzewodniczących  Rady Miejskiej Dębna,

 b)   ustalenia liczby członków Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Dębna,

 c)   powołania składu osobowego  Komisji  Rewizyjnej Rady Miejskiej Dębna ,

 d)   powołania składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady

        Miejskiej Dębna,

e)    powołania  składów osobowych komisji stałych oraz ustalenia zakresu ich

        działalności.

f)    ustalenia wynagrodzenia dla  Burmistrza Dębna.  

 

8. Zamknięcie sesji RM.

 

Czy są uwagi do zaproponowanych zmian w porządku sesji?

 

Uwag nie było.

Głosowano w sprawie:
Rozszerzenie porządku obrad - wprowadzenie projektów uchwał. .

 a)   wyboru  Wiceprzewodniczących  Rady Miejskiej Dębna,

 b)   ustalenia liczby członków Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Dębna,

 c)   powołania składu osobowego  Komisji  Rewizyjnej Rady Miejskiej Dębna ,

 d)   powołania składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady

        Miejskiej Dębna,

e)    powołania  składów osobowych komisji stałych oraz ustalenia zakresu ich

        działalności.

f)    ustalenia wynagrodzenia dla  Burmistrza Dębna.  


Wyniki głosowania
za : 13, przeciw: 0, wstrzymujących się: 0, BRAK GŁOSU: 1, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:
za (13)
Wojciech Czepułkowski, Izabela Kowalska, Przemysław Kozłowski, Agata Krawiec, Marcin Krzysiak, Mirosław Kucharski, Krzysztof Lenartowicz, Mirosław Napieracz, Władysław Sokalski, Alicja Sopińska, Stanisław Witkowski, Leszek Włodkowski-Moszej, Roman Wojciechowski
BRAK GŁOSU (1)
Łukasz Hryciuk

Rada rozszerzyła porządek obrad o nowe projekty uchwał.

================================================  
PKT 7 a projekt uchwały w sprawie  wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej Dębna,
 

Przewodniczący RM poprosił o zgłaszanie kandydatów na funkcję I  wiceprzewodniczącego RM.

Radny M. Kucharski zgłosił radną Alicję Sopińską.

Radna Alicja Sopińska wyraziła zgodę.

 Innych zgłoszeń nie było.

Przewodniczący RM   poprosił o zgłaszanie kandydatów na funkcję II wiceprzewodniczącego RM.

Radny M. Kucharski  zgłosił  radnego Władysława Sokalskiego.

Rad ny W. Sokalski wyraził zgodę.

Innych zgłoszeń nie było.

Został zgłoszony skład komisji skrutacyjnej w osobach:

1. Izabela Kowalska

2. Mirosław Napieracz

3. Roman Wojciechowski

Radni wyrazili zgodę do składu komisji skrutacyjnej.

Głosowano w sprawie:
wyboru komisji skrutacyjnej

Wyniki głosowania
: 0, TAK : 14, NIE: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:
TAK (14)
Wojciech Czepułkowski, Łukasz Hryciuk, Izabela Kowalska, Przemysław Kozłowski, Agata Krawiec, Marcin Krzysiak, Mirosław Kucharski, Krzysztof Lenartowicz, Mirosław Napieracz, Władysław Sokalski, Alicja Sopińska, Stanisław Witkowski, Roman WojciechowskiLeszek Włodkowski-Moszej
 Skład komisji skrutacyjnej został powołany.

Przerwa w obradach w celu przygotowania kart do głosowania.  

Po przerwie przewodnicząca komisji skrutacyjnej Izabela Kowalska przedstawiła treść kart do głosowania.

 Głosowano w sprawie:
treści kart  do głosowania.

Wyniki głosowania
: 0, TAK : 14, NIE: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:
TAK (14)
Wojciech Czepułkowski, Łukasz Hryciuk, Izabela Kowalska, Przemysław Kozłowski, Agata Krawiec, Marcin Krzysiak, Mirosław Kucharski, Krzysztof Lenartowicz, Mirosław Napieracz, Władysław Sokalski, Alicja Sopińska, Stanisław Witkowski, Roman WojciechowskiLeszek Włodkowski-Moszej
 Treść kart  została przyjęta przez Radę.  

Przerwa w obradach w celu przygotowania kart do głosowania.  

Po przerwie komisja skrutacyjna przeprowadziła głosowanie tajne.

Następnie udała się do innego pomieszczenia w celu policzenia głosów i sporządzenia protokołu z przeprowadzonego głosowania.

Przewodniczący RM wznowił obrady po przerwie

Przewodnicząca komisji skrutacyjnej Izabela Kowalska   odczytała treść protokołu komisji skrutacyjnej z przeprowadzonego głosowania tajnego.

Komisja skrutacyjna stwierdziła że I wiceprzewodniczącym RM została radna Alicja Sopińska a II wiceprzewodniczącym RM został Władysław Soklalski.

Karty do głosowania oraz protokół komisji skrutacyjnej stanowią załącznik nr 5 do protokołu.

Głosowano projekt uchwały  w sprawie:
wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej Dębna,.

 

Wyniki głosowania
: 0, TAK : 14, NIE: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU:0 NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:
TAK (14)
Wojciech Czepułkowski, Łukasz Hryciuk, Izabela Kowalska, Przemysław Kozłowski, Agata Krawiec, Marcin Krzysiak, Mirosław Kucharski, Krzysztof Lenartowicz, Mirosław Napieracz, Władysław Sokalski, Alicja Sopińska, Stanisław Witkowski, Roman Wojciechowski Leszek Włodkowski-Moszej
 

Rada podjęła uchwałę

Uchwała nr I/2/2018 stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

 

Radan A. Sopińska i Radny W. Sokalski podziękowali za zaufanie i powierzenie im funkcji Wiceprzewodniczących RM.

================================================ 

PKT  7 b) projekt uchwały w sprawie  ustalenia liczby członków Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Dębna.
 

Radny W. Sokalski  zaproponował skład KR w ilości 5 członków.

Radny L. Włodkowski Moszej  poprzedniej kadencji Rady były 4 osoby w składzie KR. Uważa że skład  5 osobowy pozwoli na podejmowanie decyzji  w szerszym gronie, ponieważ skala problemów KR jest poważna.

Innych propozycji nie było.

Głosowano w sprawie:

ustalenia liczby członków Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Dębna,

Wyniki głosowania
: 0, TAK : 14, NIE: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:
TAK (14)
Wojciech Czepułkowski, Łukasz Hryciuk, Izabela Kowalska, Przemysław Kozłowski, Agata Krawiec, Marcin Krzysiak, Mirosław Kucharski, Krzysztof Lenartowicz, Mirosław Napieracz, Władysław Sokalski, Alicja Sopińska, Stanisław Witkowski, Roman Wojciechowski, Leszek Włodkowski-Moszej

 

Rada podjęła uchwałę.
 

Uchwała nr I/3/2018 stanowi załącznik nr  7 do protokołu.

========================================= 

PKT  7 c)projekt uchwały w sprawie  powołania składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Dębna,

Przewodniczący RM   odczytał   osoby które zgłosiły się do składu Komisji Rewizyjnej w osobach: Wojciech Czepułkowski,  Przemysław Kozłowski, Roman Wojciechowski, Mirosław Kucharski, Leszek Włodkowski Moszej. W/w osoby wyraziły akces do składu KR.

Głosowano wniosek w sprawie:
skład członków Komisji Rewizyjnej .

Wyniki głosowania
TAK: 14, NIE: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:
TAK (14)
Wojciech Czepułkowski, Łukasz Hryciuk, Izabela Kowalska, Przemysław Kozłowski, Agata Krawiec, Marcin Krzysiak, Mirosław Kucharski, Krzysztof Lenartowicz, Mirosław Napieracz, Władysław Sokalski, Alicja Sopińska, Stanisław Witkowski, Leszek Włodkowski-Moszej, Roman Wojciechowski
 

Przewodniczący KR   przewodniczący RM  zgłosił radnego Przemysława Kozłowskiego na Przewodniczącego KR.

Radny P. Kozłowski  wyraził zgodę na funkcję przewodniczącego KR.


Głosowano wniosek w sprawie:
wybór przewodniczącego Komisji Rewizyjnej .

Wyniki głosowania
TAK: 14, NIE: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:
TAK (14)
Wojciech Czepułkowski, Łukasz Hryciuk, Izabela Kowalska, Przemysław Kozłowski, Agata Krawiec, Marcin Krzysiak, Mirosław Kucharski, Krzysztof Lenartowicz, Mirosław Napieracz, Władysław Sokalski, Alicja Sopińska, Stanisław Witkowski, Leszek Włodkowski-Moszej, Roman Wojciechowski
 

Rada wybrała P. Kozłowskiego na  funkcję Przewodniczącego KR.

Ogłoszono 3 minuty przerwy na wybór zastępcy przewodniczącego KR.

Przewodniczący RM  stwierdził, że komisja ze swojego grona wybrała zastępcę przewodniczącego ,  a został nim  radny R. Wojciechowski.

Głosowano w sprawie:
powołania składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Dębna.

Wyniki głosowania
: 0, TAK : 14, NIE: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

 

Wyniki imienne:
TAK (14)
Wojciech Czepułkowski, Łukasz Hryciuk, Izabela Kowalska, Przemysław Kozłowski, Agata Krawiec, Marcin Krzysiak, Krzysztof Lenartowicz, Mirosław Napieracz, Władysław Sokalski, Alicja Sopińska, Stanisław Witkowski, Leszek Włodkowski-Moszej, Roman Wojciechowski Mirosław Kucharski
 

Rada podjęła uchwałę

Uchwała nr I/4/2018 stanowi załącznik nr 8 do protokołu.

================================================ 
PKT  7  d)  projekt uchwały w sprawie powołania składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej Dębna,

Przewodniczący RM odczytał skład osobowy radnych którzy zapisali się do komisji Skarg Wniosków i Petycji:  A. Krawiec, K. Lenartowicz, L. Włodkowski Moszej, Ł. Hryciuk, M. Napieracz.  Poprosił aby Komisja ze swojego grona wybrała przewodniczącego i zastępcę.

Po przerwie Przewodniczący RM poinformował że komisja ze swojego grona wybrała przewodniczącego radną A. Krawiec i zastępcę Łukasza Hryciuka.

Głosowano w sprawie:
powołania składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej Dębna.  

Wyniki głosowania
: 0, TAK : 14, NIE: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:
TAK (14)
Wojciech Czepułkowski, Łukasz Hryciuk, Izabela Kowalska, Przemysław Kozłowski, Agata Krawiec, Marcin Krzysiak, Mirosław Kucharski, Krzysztof Lenartowicz, Mirosław Napieracz, Władysław Sokalski, Alicja Sopińska, Stanisław Witkowski, Leszek Włodkowski-Moszej, Roman Wojciechowski
 

Rada podjęła uchwałę

Uchwała nr I/5/2018 stanowi załącznik nr 9 do protokołu.

=================================================

PKT 7  e) projekt uchwały w sprawie  powołania składów osobowych komisji stałych oraz ustalenia zakresu ich działalności.

 

Przewodniczący RM  odczytał osoby które zapisały się do składu Komisji  Spraw Publicznych i Oświaty: I. Kowalska, S. Witkowski, W. Sokalski, A. Sopińska, W. Czepułkowski, M. Krzysiak, Ł. Hryciuk, P. Kozłowski.

 

W/w  wyrazili  zgodę do składu komisji.

 

Przewodniczący RM  zaproponował aby komisja ze swojego grona  wybrała przewodniczącego i zastępcę przewodniczącego.

Następnie Przewodniczący RM  odczytał  osoby, które zapisały się do składu Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów: M. Napieracz, K. Lenartowicz, W. Sokalski, A. Sopińska, A. Krawiec, M. Kucharski, R. Wojciechowski, I. Kowalska., S. Witkowski.

 

W/w wyrazili zgodę  do składu komisji

                       

Przewodniczący RM  zaproponował aby komisja ze swojego grona  wybrała przewodniczącego i zastępcę przewodniczącego.

 

Po przerwie Przewodniczący RM  stwierdził, że komisja Spraw Publicznych i Oświaty  wybrała na funkcję Przewodniczącego  Izabelę  Kowalską  a na zastępcę Stanisława Witkowskiego.  Natomiast Komisja Rozwoju Gospodarczego i Finansów  na funkcję  Przewodniczącego Komisji wybrała Mirosława napieracz a na zastępcę Krzysztofa Lenartowicza.

 

Komisja przeprowadziła imienne głosowanie przy użyciu listy obecności, ze względu na zanik internetu. 

 

1. Wojciech Czepułkowski   -  za
2. Łukasz Hryciuk  -  za
3. Izabela Kowalska-  za
4. Przemysław Kozłowski  za
5. Agata Krawiec  - za
6. Marcin Krzysiak  - za
7. Mirosław Kucharski -  za
8. Krzysztof Lenartowicz -  za
9. Mirosław Napieracz -   za 
10. Władysław Sokalski -  za
11. Alicja Sopińska -  za
12. Stanisław Witkowski -  za
13. Leszek Włodkowski-Moszej -  za
14. Roman Wojciechowski -   za

Rada podjęła uchwałę.

 

Uchwała nr I/6/2018 stanowi załącznik nr 10 do protokołu. 

================================================= 

PKT  7  f) projekt uchwały w sprawie  ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Dębna.

Inspektor Kadr M Jarocka  przedstawiła projekt uchwały.

Radny W. Czepułkowski   w projekcie uchwały są maksymalne kwoty a nie widełki jak w rozporządzeniu. Wnioskował o następujące kwoty wynagrodzeń płaca zasadnicza w kwocie  4.200 , dodatek funkcyjny 1050 zł i dodatek specjalny 20%.  Przez 16 lat podwyżki Burmistrz Downar nie otrzymał. Na sesji 2  lipcu dzisiejsi radni łącznie z panem Burmistrzem wstrzymali się od głosu bez uzasadnienia. Chciałby za rok stanąć i powiedzieć podwyższamy panu Burmistrzowi wynagrodzenie. Burmistrz dopiero  rozpoczyna swoją pracę, a pan Sokalski na tej sesji wspomniał że w ramach dobrej pracy i gospodarności powinno przydzielać się maksymalną kwotę.

Głosowano wniosek w sprawie:
wynagrodzenie zasadnicze dla Burmistrza Dębna w kwocie 4.200 zł, dodatek funkcyjny w kwocie 1050 zł i 20% dodatek 1380 zł.

Wyniki głosowania
: 0, TAK : 3, NIE: 11, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:
TAK (3)
Wojciech Czepułkowski, Krzysztof Lenartowicz, Leszek Włodkowski-Moszej
NIE (11)
Łukasz Hryciuk, Izabela Kowalska, Przemysław Kozłowski, Agata Krawiec, Marcin Krzysiak, Mirosław Kucharski, Mirosław Napieracz, Władysław Sokalski, Alicja Sopińska, Stanisław Witkowski, Roman Wojciechowski
 

Wniosek został odrzucony.


Głosowano w sprawie:
ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Dębna..

Wyniki głosowania
: 0, TAK : 11, NIE: 2, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:
TAK (11)
Łukasz Hryciuk, Izabela Kowalska, Przemysław Kozłowski, Agata Krawiec, Marcin Krzysiak, Mirosław Kucharski, Mirosław Napieracz, Władysław Sokalski, Alicja Sopińska, Stanisław Witkowski, Roman Wojciechowski
NIE (2)
Wojciech Czepułkowski, Leszek Włodkowski-Moszej
WSTRZYMUJĘ SIĘ (1)
Krzysztof Lenartowicz
 

Rada podjęła uchwałę.

Uchwała nr I/7/2018 stanowi załącznik nr 11 do protokołu.

 ========================================================     

Przewodniczący RM zamknął sesję RM

Przewodniczący RM 

Marcin Krzysiak
Rada Miejska w Dębnie

Przygotował(a): E. Bajkiewicz


Przygotowano przy pomocy programu eSesja.pl

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Szymczyk 05-12-2018 12:58
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Ewa Bajkiewicz 22-11-2018
Ostatnia aktualizacja: - 05-12-2018 12:58