Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Dębnie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

I publiczny przetarg ustny ograniczony do właścicieli nieruchomości przyległych na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w obrębie 0007 Smolnica gm. Dębno oznaczonej dz. nr 69/8

B u r m i s t r z D ę b n a

o g ł a s z a

 

I publiczny przetarg ustny ograniczony do właścicieli nieruchomości przyległych w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych

na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w obrębie 0007 Smolnica gm. Dębno oznaczonej w ewidencji gruntów działką 69/8 o powierzchni 0,0147 ha zabudowanej wiatą przystankową o powierzchni użytkowej 26,00 m2

cena wywoławcza - 14 000,00 zł

W przetargu mogą wziąć udział właściciele przyległych działek oznaczonych nr 69/5 i 69/3 położonych w obrębie 0007 Smolnica gm. Dębno

Do ceny sprzedaży zostanie doliczony podatek VAT w wysokości obowiązującej w dniu zbycia.

Dla powyższej nieruchomości w Sądzie Rejonowym w Myśliborzu Wydziale Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta KW Nr SZ1M/00020003/4.

Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Dębno zatwierdzonym Uchwałą Nr XLVI/305/2017 Rady Miejskiej w Dębnie z dnia 26 października 2017 roku działka położona jest na obszarze oznaczonym kolorem żółtym z zapisem strefa osadnictwa wiejskiego.

Nieruchomość stanowi nieregularną (trójkąt z wyciętą po obrysie częścią budynku) zabudowaną wiatą przystankową działkę położoną w centrum wsi Smolnica. Posiada dostęp do sieci wodociągowej i energetycznej. Dojazd do nieruchomości drogą o trwałej nawierzchni. Działka o terenie płaskim. Nad działką przebiega linia napowietrzna NN, a na terenie działki znajduje sie słup żelbetowy z lampą oświetleniową. W związku z powyższym przy sprzedaży nieruchomości zostanie ustanowiona nieodpłatna służebność przesyłu. W sąsiedztwie przedmiotowej działki położone są tereny zabudowy mieszkaniowej i usługowej.

Nieruchomość nie jest obciążona ani nie jest przedmiotem zobowiązań.

Forma przetargu ustnego ograniczonego została wybrana z uwagi na fakt, że sprzedawana działka położona jest pomiędzy nieruchomościami stanowiącymi przedmiot odrębnej własności i może być nabyta przez każdego z ich właścicieli.

 

Przetarg odbędzie się w dniu 14 listopada 2018 roku o godz. 1000 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Dębnie.

 

Chętni do wzięcia udziału w przetargu ograniczonym muszą w terminie do 9 listopada 2018 roku zgłosić chęć uczestnictwa w tym przetargu. Zgłoszenia należy dokonać pisemnie podając imię i nazwisko oraz numer księgi wieczystej nieruchomości przyległej do sprzedawanej działki.

Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej należy wpłacić do 9 listopada 2018 roku na konto w GBS o/Dębno nr 50 8355 0009 0007 7028 2000 0001, bądź w kasie Urzędu.

  • Przystępujący do przetargu obowiązany jest przedłożyć dowód wpłaty wadium oraz dokument tożsamości, a podmioty reprezentujące w przetargu podmioty gospodarcze dodatkowo dokumenty niezbędne do ich reprezentowania (aktualny wypis z rejestru sądowego lub ewidencji działalności gospodarczej, umowę spółki). Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika (pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej).

Małżonkowie posiadający wspólność ustawową biorą udział w przetargu wspólnie a w przypadku jednego z nich za okazaniem oświadczenia współmałżonka, zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości.

  • Cena lub pierwsza opłata z tytułu użytkowania wieczystego osiągnięta w przetargu plus podatek VAT w wysokości obowiązującej w dniu sprzedaży płatna jest w całości w terminie 30 dni, nie później jednak niż przed zawarciem aktu notarialnego.
  • Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia lub pierwszej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego.
  • Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po rozstrzygnięciu przetargu przelewem na podane konto bankowe lub w kasie urzędu.
  • Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy.
  • Niedotrzymanie terminu zapłaty powoduje przepadek wadium, a przetarg czyni niebyłym.
  • Nabywca ponosi koszty notarialne i sądowe.

 

Nikt z osób, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami nie złożył wniosku o nabycie w ustawowym terminie.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Katarzyna Trybel 04-10-2018 08:57
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Piotr Downar 04-10-2018
Ostatnia aktualizacja: - 04-10-2018 08:57