Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Dębnie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała nr XXXI/206/2004


UCHWAŁA NR XXXI/206/ 2004

RADY MIEJSKIEJ W DĘBNIE

z dnia 21 lipca 2004 roku

w sprawie:

zmiany budżetu i zmian w budżecie Miasta i Gminy Dębno na 2004 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku Dz. U. Nr 142 poz.1591 ze zmianami ) , Rada Miejska w Dębnie uchwala co następuje :

Dział

w złotych

rozdział

paragraf

§ 1.

ZWIĘKSZA SIĘ DOCHODY BUDŻETU O KWOTĘ

-

3 593

1.

758

Różne rozliczenia

-

2 467

75805

Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin

-

2 467

2920

Subwencje ogólne z budżetu państwa

-

2 467

2.

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

-

1 126

90015

Oświetlenie ulic, placów i dróg

-

1 126

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)ustawami

-

1 126

§ 2.

ZMNIEJSZA SIĘ DOCHODY BUDŻETU O KWOTĘ

-

299 340

1.

630

Turystyka

-

198 000

63095

Pozostała działalność

-

198 000

6290

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw,pozyskane z innych źródeł.

68 000

*dofinansowanie z Nadleśnictw

6292

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw,pozyskane z innych źródeł.

130 000

środki z programu SAPARD na zadanie "budowa zielonych parkingów leśnych wraz z oznakowaniem szlaków turystycznych na terenie Gminy Dębno"

2.

801

Oświata i wychowanie

-

101 340

80110

Gimnazja

-

101 340

2033

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

-

101 340

*program szkoleniowo dydaktyczny w gminie - dofinansowanie z PAOW

-

wg uchwały budżetowej - 625 805,-zł

zmniejszenie - 101 340 zł

po zmianach - 524 465 zł

§ 3.

ZMNIEJSZA SIĘ WYDATKI BUDŻETU O KWOTĘ

-

427 704

1.

630

Turystyka

-

260 055

63095

Pozostała działalność

-

260 055

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

-

130 055

"budowa zielonych parkingów lesnych wraz z oznakowaniem szlaków turystycznych na terenie Gminy Dębno" - środki własne

6052

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

-

130 000

"budowa zielonych parkingów lesnych wraz z oznakowaniem szlaków turystycznych na terenie Gminy Dębno" - finansowanie ze środków z programu SAPARD

2.

801

Oświata i wychowanie

-

161 982

80110

Gimnazja

-

161 982

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

-

37 311

*program szkoleniowo dydaktyczny w gminie - udział środków własnych

wg uchwały budżetowej - 298 733 zł

zmniejszenie - 37 311 zł

po zmianach - 261 422 zł

4213

Zakup materiałów i wyposażenia

-

53 689

*program szkoleniowo dydaktyczny w gminie - ze środków PAOW

wg uchwały budżetowej - 435 155 zł

zmniejszenie - 53 689 zł

po zmianach - 381 466 zł

4300

Zakup usług pozostałych

-

23 331

*program szkoleniowo dydaktyczny w gminie - udział środków własnych

wg uchwały budżetowej - 110 978 zł

zmniejszenie - 23 331 zł

po zmianach - 87 647 zł

4303

Zakup usług pozostałych

-

47 651

*program szkoleniowo dydaktyczny w gminie - ze środków PAOW

wg uchwały budżetowej - 190 650 zł

zmniejszenie - 47 651 zł

po zmianach - 142 999 zł

3.

852

Pomoc społeczna

-

5 667

85215

Dodatki mieszkaniowe

-

5 667

3110

Świadczenia społeczne

-

5 667

 

§ 4.

ZWIĘKSZA SIĘ WYDATKI BUDŻETU O KWOTĘ

-

131 957

1.

600

Transport i łączność

-

30 000

60016

Drogi publiczne gminne

-

30 000

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

-

30 000

*renowacja nawierzchni ulic asfaltowych (ul.Mała)

-

30 000

2.

750

Administracja publiczna

-

5 178

75095

Pozostała działalność

-

5 178

4300

Zakup usług pozostałych

-

5 178

*Filia Wydz.Komunikacji - koszty wykonania oddzielnego obwodu energetycznego

3.

801

Oświata i wychowanie

-

60 642

80101

Szkoły podstawowe

-

60 642

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

-

60 642

* remont szkół podstawowych Różańsko, Sarbinowo, Smolnica, SP1(156 400 +60 642=217 042)

-

4.

853

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

-

2 956

85395

Pozostała działalność

-

2 956

4300

Zakup usług pozostałych

-

2 956

*koszty czynszu za biura Związku Sybiraków,Związku Niewidomych, Związku Emerytów i Rencistów

5.

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

-

33 181

90015

Oświetlenie ulic, placów i dróg

-

33 181

4260

Zakup energii

-

1 126

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

-

32 055

* modernizacja oświetlenia ul.Kościuszki(80 000 +32 055=112 055)

-

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Dębno.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Helena Sługocka

U Z A S A D N I E N I E :

Powyższych zmian proponuje się dokonać w związku z pismem Nr FB.1-3011-2/112/2004 z dnia 15.07.2004 r. Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w sprawie zmiany kwot dotacji celowych , dostosowanie planu subwencji rekompensującej do kwoty otrzymanej z rozliczenia za 2003 rok, dostosoanie wielkości środków na zadanie "program szkoleniowo dydaktyczny w gminie" do wielkości kosztów wynikający z podpisanych aneksów do umowy, pisma Nr KD.IX.0718/13/2004 Starostwa Powiatowego w Myśliborzu w sprawie dodatkowych kosztów na funkcjonowanie Filii Wydziału Komunikacji w związku z koniecznością wykonania oddzielnego obwodu energetycznego, pismem z dnia 12.07.2004 r. Sekretarza Gminy o zabezpieczenie środków na opłacanie czynszu dzierżawnego za pomieszczenia biurowe zajmowane przez Związek Sybiraków, Związek Emerytów i Rencistów, Związek Niewidomych, wniosek dyrektora ZEASzo dodatkowe środki na remonty placówek oświatowych , wniosek kierownika RiI o zmiane w planie zadań inwestycyjnych w związku z odrzuceniem przez SAPARD wniosku o dofinansowanie zadania "Zielone parkingi leśne" .

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Arkadiusz Mazepa 23-08-2004 12:10
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 23-08-2004
Ostatnia aktualizacja: - 23-08-2004 12:10