Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Dębnie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała nr XXX/199/2004


UCHWAŁA NR XXX/199/2004

RADY MIEJSKIEJ W DĘBNIE

Z dnia 01 lipca 2004 r.

W sprawie: przyjęcia do realizacji „Programu Rewitalizacji Miasta Dębna na lata 2004 - 2006”

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) uchwala się co następuje:

§ 1

Przyjmuje się dokument pod nazwą „Program Rewitalizacji Miasta Dębna na lata 2004 - 2006” - stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Określone w Programie projekty wynikające ze Strategii Ekorozwoju będą podstawą do tworzenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego.

§3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Dębno

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Helena Sługocka

0x08 graphic
Załącznik nr 1

Do Uchwały Rady Miejskiej

Nr XXX/199/2004 z dnia 01 lipca 2004 r.

Urząd Miasta i Gminy

w Dębnie

0x08 graphic

PROGRAM REWITALIZACJI

MIASTA DĘBNA

NA LATA 2004-2006

0x08 graphic

DĘBNO 2004

Wstęp

Rewitalizacja definiowana jest jako proces przemian przestrzennych, społecznych i ekonomicznych w zdegradowanych części naszego miasta przyczyniający się do poprawy jakości życia mieszańców, stanu środowiska naturalnego i kulturowego, przywrócenia ładu przestrzennego oraz do ożywienia gospodarczego i odbudowy więzi społecznych.

Celem opracowania i wdrożenia programów rewitalizacji miast jest pobudzenie aktywności środowisk lokalnych i stymulowanie współpracy na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego oraz przeciwdziałanie zjawiskom wykluczenia społecznego w zagrożonych patologiami obszarach miast.

Realizacja programów ma umożliwić w zdegradowanych dzielnicach tworzenie warunków lokalowych i infrastrukturalnych do rozwoju małej i średniej przedsiębiorczości, działalności kulturalnej i edukacyjnej, w tym mających za zadanie podniesienie kwalifikacji mieszkańców zagrożonych wykluczeniem społecznym, ze szczególnym uwzględnieniem działań obejmujących:

 • poprawę estetyki przestrzeni miejskiej

 • porządkowanie „starej tkanki” urbanistycznej poprzez odpowiednie zabudowanie pustych przestrzeni w harmonii z otoczeniem

 • rewaloryzację obiektów infrastruktury społecznej oraz budynków o wartości architektonicznej i znaczeniu historycznym

Część I

Założenia Programu Rewitalizacji

Program rewitalizacji Dębna zakłada kompleksową odnowę przestrzenną, gospodarczą i społeczną wyznaczonego do rewitalizacji obszaru miasta. Obszar ten obejmuje zarówno centrum miasta wraz z terenem po- przemysłowym, jak i tereny zdegradowanej dzielnicy mieszkaniowej oraz teren „blokowisk”

Zgodnie ze zintegrowanym charakterem tego procesu, rewitalizacja to również zagadnienie natury społecznej i gospodarczej. Przede wszystkim wiąże się to z negatywnymi skutkami dla lokalnego rynku pracy. Stopa bezrobocia wynosi obecnie 29,4%. Problem ten niesie za sobą kolejne, pochodne mu, trudności społeczne: znaczne osłabienie więzi społecznych, niski stopień aktywności mieszkańców i ich identyfikacja się z miastem, a także - naturalny w pewnym stopniu, odpływ mobilnych i wykształconych mieszkańców.

Skala problemu - techniczna, finansowa i społeczna - jest na tyle duża, że konieczne jest opracowanie i wdrożenie zintegrowanego, społeczno - gospodarczo-przestrzennego programu rewitalizacji miasta.

Uwarunkowania, jakimi są: jednej strony - obecna sytuacja społeczno-gospodarcza miasta, brak perspektyw powrotu do rozwijania na dużą skalę działalności przemysłowej, a z drugiej strony - możliwości, jakie tworzą walory turystyczne środowiska kulturowego i naturalnego Dębna i okolic oraz dogodna dostępność komunikacyjna miasta, skłaniająca do poszukiwania nowych możliwości tworzenia miejsc pracy dla mieszkańców oraz wzrostu atrakcyjności osadniczej i inwestycyjnej miasta.

Część II

Powiązania programu z dokumentami strategicznymi

Program rewitalizacji zgodny jest z priorytetami i celami rozwojowymi, zapisanymi w szeregu dokumentach strategicznych i długookresowych, a w szczególności w;

  • Strategii Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego

Wszystkie projekty określone w ramach Programu Rewitalizacji Miasta Dębna są zgodne z zapisami Strategii Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego.

Z:

celem strategicznym "Powszechna dostępność dóbr, usług i informacji",

celem pośrednim "Kształtowanie i utrzymanie ładu przestrzennego"

celem operacyjnym " Przeciwdziałanie degradacji przestrzeni przez nieskoordynowaną działalność inwestycyjną"

Priorytetem 1 "Wypracowanie i propagowanie modeli rozwoju przestrzennego dla poszczególnych jednostek funkcjonalnych"

Priorytetem 3 "Ochrona krajobrazu naturalnego i kulturowego"

Priorytetem 4 "Dbałość o wyraz przestrzenny i architektoniczny zespołów urbanistycznych"

Priorytetem 5 "Dbałość o utrzymanie historycznego kształtu wartościowych zespołów urbanistycznych i architektonicznych"

celem operacyjnym "Racjonalizacja wykorzystania przestrzeni zagospodarowanej i przekształcanej"

priorytetem 1 "Rewaloryzacja i rewitalizacja centrów miejskich"

priorytetem 3 "Odbudowa opuszczanych i zaniedbanych obszarów w miastach"

priorytetem 6 " Podnoszenie jakości życia poprzez właściwy rozwój funkcjonalny obszarów"

  • Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Dębno

Zapisy w Programie Rewitalizacji odzwierciedlają zapisy w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Dębno

Są zgodne z:

Pkt 2.4 Utrzymanie modernizacja i kształtowanie układów przestrzennych urządzeń i systemów ponadlokalnej obsługi ludności z ukierunkowaniem działań :

. zapewniających uprzywilejowane lokalizacje o wysokich walorach przestrzennych procesach rozwoju rewaloryzujących śródmieście

. poprawę rozwiązań z zakresu głównego układu ulicznego

Rekonstrukcja, Rewitalizacja i Rewaloryzacja .

. zapewnienie efektywności w procesach rewitalizacji w wyniku kompleksowych działań wspólnych , w odniesieniu do całego układu lub poszczególnych wnętrz urbanistyczno-architektonicznych .

  • Strategii Ekorozwoju Miasta i Gminy Dębno

Zapisy w Planie Rewitalizacji są zgodne z celem strategicznym zapisanym w Strategii Ekorozwoju Miasta i Gminy Dębno:

"zapewnienie ładu ekologicznego, społecznego, ekonomicznego, przestrzennego"

  • Wieloletnim Planie Inwestycyjnym Miasta i Gminy Dębno

Zadania zapisane w kartach projektów w Planie Rewitalizacji, które są zadaniami Miasta i Gminy Dębno, zostały uchwalone przez Radę Miejską w Budżecie i w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym. Decyzja o ich realizacji jest zgodna z kierunkami działania Rady Miejskiej.

Część III

Zasięg terytorialny

Obszar miasta objęty rewitalizacja położony jest w granicach:

- lata 2004 - 2006 - ciąg ulic Mickiewicza, Armii Krajowej, Kostrzyńskiej, Piłsudskiego oraz Plac Konstytucji

- lata 2007 - 2013 - budynki przyległe do ulicy Mickiewicza, ulic oraz Plac Konstytucji

- lata 2007 - 2013 - budynki przyległe do ulicy Mickiewicza, ulice: Baczewskiego, Słowackiego, Zachodnia, Wojska Polskiego, Chojeńska.

Określeniu proponowanych granic przyświecały zróżnicowane cele i z tego powodu objęto nim:

 • teren historycznej zabudowy miejskiej, objęty równocześnie ochroną konserwatorską,

 • teren nieekonomicznie wykorzystanej przestrzeni o dużym potencjale gospodarczym,

 • tereny „blokowisk”

 • teren najbardziej zdegradowanej dzielnicy mieszkaniowej,

 • teren centrum miasta o słabej dynamice rozwoju, stanowiącej barierę w harmonijnym rozwoju całego miasta,

 • teren o niedostatecznym wyposażeniu w sieci i urządzenia infrastruktury technicznej.

Część IV

Analiza SWOT dla Miasta i Gminy Dębno

Poniższa analiza została opracowana drogą konsultacji społecznych podczas prac nad "Strategią Ekorozwoju Miasta i Gminy Dębno" w 2000 r.

Szanse i zagrożenia tkwiące w otoczeniu

l. p

Szanse ( obecne , potencjalne )

Trend

Zagrożenia ( obecne , potencjalne )

Trend

Sfera gospodarcza:

Różnorodność podmiotów gospodarczych

!

Zła sytuacja ekonomiczna wsi - brak możliwości inwestycyjnych w zakresie rolnictwa i rozwoju agroturystyki

!

Współpraca z zagranicą - transfer technologii

!

Ograniczone zasoby finansowe ze strony podmiotów gospodarczych jak również gminy

!

2

Turystyka - agroturystyka

!

Polityka państwa w zakresie przeciwdziałania bezrobociu

!

3

Ściągnięcie obcego kapitału

!

Mała aktywizacja gospodarcza

!

4

Położenie przygraniczne

!

Brak konsekwentnej polityki rolnej państwa

!

5.

Dochody z bogactw naturalnych

!

Dominacja dużych miast w województwie

!

6.

Zasoby naturalne (ropa i gaz)

!

Położenie geograficzne

!

7.

Rezerwy terenów pod budownictwo przemysłowe i mieszkaniowe

!

Problemy zagospodarowania terenów z AWSP

!

8.

Bliskość Berlina - możliwość stworzenia bazy rekreacyjnej, pozyskania inwestorów i rozwoju gospodarczego

!

Bliskość Berlina - trudne do przewidzenia skutki np. migracje ludności, baza surowcowa, odpływ kapitału

!

9.

Fiskalizm ograniczający możliwości inwestycyjne podmiotów gospodarczych

-

Sfera społeczna:

1.

Popieranie programów ekologicznych

!

Nieskuteczna polityka mieszkaniowa państwa

!

2.

Dobrze rozwinięte szkolnictwo

!

Brak szkolnictwa wyższego

-

3.

Przejęcie ochrony zdrowia

!

Brak terenów rekreacyjnych mogących wpłynąć na pogłębienie więzi lokalnych

!

4.

Powrót do województwa szczecińskiego i stworzenie nowych więzi lokalnych

!

brak ośrodka naukowego w województwie

!

5.

Dewastacja dóbr kultury

!

Słaba świadomość w zakresie ochrony i więzi lokalnych wśród dorosłych mieszkańców gminy

!

Sfera infrastrukturalna:

Ustawa o finansowaniu gmin - ograniczenia w finansowaniu inwestycji infrastrukturalnych

!

1

Kredyty na inwestycje

!

Utworzenie powiatu w Myśliborzu

-

2

Opracowanie koncepcji ochrony środowiska - gazyfikacja, utylizacja odpadów ciekłych i stałych

!

Przedłużający się proces reformy terytorialnej

!

3

Wysoka inflacja i oprocentowanie kredytów

!

4

Unia Europejska, Euroregiony -transfer technologii, środki na finansowanie infrastruktury

!

!

5

Możliwość łączenia w Związki Międzygminne

!

Wysypisko i gospodarka odpadami ciekłymi dla całej gminy- konieczność poniesienia nakładów

!

6

Koncepcja w zakresie retencji

!

Brak programu telefonizacji gminy

!

12

Łączność

!

Problemy uzdatniania wody

!

13

Komunikacja PKP, PKS

!

Konieczność zmian w pralnie przestrzennego zagospodarowania w celu aktywizacji infrastrukturalnej gminy

!

Sfera ekologiczna:

1.

Duże walory krajobrazowe

!

Przemysł silnie degradujący środowisko naturalne

!

2.

Duża aktywność Urzędu gminy w zakresie ochrony środowiska

!

Duże nasilenie szarej strefy

!

3.

Możliwości wspierania inwestycji proekologicznych ze źródeł zewnętrznych

!

Brak monitoringu trucicieli

!

Brak systemu kar za niszczenie i degradowanie środowiska naturalnego

!

4.

Zaniedbania w edukacji ekologicznej

!

UWARUNKOWANIA WEWNĘTRZNE ROZWOJU GMINY

Mocne i słabe strony gminy

Lp.

Mocne strony ( obecne , potencjalne )

Trend

Słabe strony ( obecne , potencjalne )

Trend

Sfera gospodarcza:

1.

Wzrost liczby małych firm i ich różnorodność

!

Słabo rozwinięty przemysł

!

2.

Możliwość rozwoju turystyki i agroturystyki

!

Słaba sieć telekomunikacyjna

3.

Działania na rzecz promocji gminy

!

Ucieczka osób wykształconych do innych większych ośrodków

!

4.

Stosowanie ulg podatkowych dla inwestorów

-

Niski poziom kształcenia w stosunku do województwa

-

5.

Zasoby surowców naturalnych

!

Słaba kondycja lokalnych firm

!

6.

3 banki prowadzące obsługę podmiotów gospodarczych

!

Brak lobby gospodarczego

-

7.

Walory przyrodnicze

!

Mało miejsc pracy dla kobiet i specjalistów

!

8.

Małe migracje

-

Niezadowalająca estetyka miasta i gminy

!

9.

Rozwój budownictwa indywidualnego

!

Słabe powiązania komunikacyjne z innymi ośrodkami

!

10.

Tradycja przemysłowa miasta

!

Baza rekreacyjna - turystyczna

!

11.

Współpraca z gminami przygranicznymi w ramach euroregionu

!

Promocja na rzecz rozwoju agroturystyki

!

12.

Przychylność władz Miasta i Gminy dla rozwoju przedsiębiorczości

!

13.

Możliwości rozwoju budownictwa mieszkaniowego i przemysłowego ( wolne tereny)

-

Sfera społeczna:

1.

Istniejące szkoły ponadpodstawowe

!

Starzenie się społeczności wiejskiej

-

2.

Wzrastający poziom wykształcenia ludzi młodych

!

Słaba integracja społeczna

-

3.

Młode społeczeństwo

-

Zagrożenie patologiami

!

4.

Budowa nowych obiektów edukacyjnych

!

Zły stan infrastruktury technicznej

!

5.

Rosnąca świadomość ekologiczna wśród najmłodszych

!

Słaby rozwój budownictwa mieszkaniowego

!

6.

Przejęcie służby zdrowia przez Miasto i Gminę

!

Niskie dochody ludności

!

7.

Wykorzystanie potencjału ludzkiego

!

Brak placówek dydaktycznych i kulturowych

!

Sfera infrastrukturalna:

1.

Możliwości rozwoju budownictwa mieszkaniowego i przemysłowego ( wolne tereny)

!

Zły stan infrastruktury technicznej

!

2.

Opracowanie dokumentacji - koncepcji gazyfikacji i utylizacji ścieków

!

Baza rekreacyjno - turystyczna

!

3.

Rozbudowa cieci hotelowej

!

Brak komunalnego sytemu utylizacji zanieczyszczeń

!

4.

Wzrost transportu kołowego, dobra gęstość dróg

!

Zły stan nawierzchni dróg i ulic

!

5.

Bezpieczeństwo i porządek publiczny

!

6.

Słabe powiązania komunikacyjne z innymi ośrodkami

!

7.

Przygotowanie na wypadek klęsk żywiołowych

!

8.

Niewykorzystane niekonwencjonalnych źródeł energii

!

9.

Brak uzbrojonych terenów pod budownictwo mieszkaniowe

!

10.

Brak centrum handlowo-gastronomiczno-hotelowego

-

11.

Brak skutecznej informacji lokalnej

!

Sfera ekologiczna:

1.

Dbałość o rozwój nowych obszarów zieleni

Położenie geograficzne

!

2.

Walory krajobrazowe

!

Zanieczyszczenie środowiska

!

3.

Możliwość współpracy w ramach realizacji przedsięwzięć proekologicznych w ramach programów transgranicznych

!

Zagrożenie środowiska naturalnego

!

4.

Brak mocno zanieczyszczonego środowiska naturalnego

!

Gospodarka odpadami

!

5.

Rozwój bazy turystycznej

!

Zaniedbana ochrona zalesień i wód

-

6.

Poprawa stanu zieleni w gminie

!

Brak retencji w gminie

!

7.

Możliwość czynnej i biernej rekreacji w gminie

!

Brak monitoringu trucicieli środowiska

8.

Dzika utylizacja zanieczyszczeń

!

9.

Brak wizji zagospodarowania spójnego terenów zabudowanych, zwłaszcza wiejskich

!

10.

Zaniedbane obejścia mieszkalne

!

Część V

Planowane do wykonania zadania w podokresie 2004-2006

Przy wyborze zadań pilotażowych kierowano się następującymi przesłankami;

  • Zadania objęte pilotażem wyznaczono na terenach stanowiących własność miasta oraz pozostałych inwestorów planujących przedsięwzięcia inwestycyjne

  • Wybór terenów reprezentacyjnych miasta, które charakteryzują się dużym stopniem degradacji,

  • Wybór terenów reprezentatywnych dla najszerszego zaprezentowania możliwych efektów rewitalizacji,

  • Przygotowana dokumentacji projektowo-kosztorysowej ze stosownymi uzgodnieniami i pozwoleniami

  • Zadania, które są położone na terenach zatwierdzonych miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego.

Oprócz wyżej wymienionych zadań realizowane będą, jako wspomagające, następujące działania:

 • Porządkowanie stanu prawnego nieruchomości na terenach obszaru rewitalizowanego

 • Współfinansowanie przez gminę remontów elewacji budynków nie będących własnością Gminy zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej Nr VI/37/2003 z dnia 27.02.2003 r.

 • Szerokie stosowanie ulg podatkowych, zgodnie z;

 • podjętą 30 grudnia 2003 r. przez Radę uchwałą w sprawie określenia zasad stosowania pomocy publicznej dla przedsiębiorców w gminie Dębno.

 • uchwałą Rady Miejskiej o zwolnieniach w podatku od nieruchomości

 • udzielanie pomocy osobom bezrobotnym w ramach działalności Powiatowego Urzędu Pracy poprzez:

 • szkolenia i przekwalifikowania zawodowe,

 • prace interwencyjne,

 • staże absolwenckie

 • aktywizacje zawodową absolwentów,

 • roboty publiczne,

 • programy specjalne.

PROJEKT 1

Tytuł:

Modernizacja budynku mieszkalno-usługowego w Dębnie przy Placu konstytucji 3 Maja 3-7

Zgodność z planem zagospodarowania przestrzennego

Zadanie zgodne ze studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego

Okres realizacji projektu

2006

Uczestnicy projektu

- władze gminy

- wspólnota mieszkaniowa

Wskaźnik osiągnięć projektu; (szacowanie docelowe wartości wskaźnika)

Produktu

Powierzchnia budynku poddana renowacji - 2014m

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Arkadiusz Mazepa 23-08-2004 12:08
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 23-08-2004
Ostatnia aktualizacja: - 23-08-2004 12:08