herb BIP - Urząd Miejski w Dębnie

www.debno.pl

II publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej (dz. 79/7 obręb 0006 m. Dębno) oraz II publiczny przetarg ustny ograniczony do właścicieli nieruchomości przyległych na sprzedaż nieruchomości gruntowych (dz. 268/7 i 268/8 obręb 0002 m. Dębno)

Burmistrz Dębna

o g ł a s z a

 

II publiczny przetarg ustny nieograniczony

 

na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w obrębie 0006 m. Dębno przy ul. Gorzowskiej oznaczonej w ewidencji gruntów działką:

-  79/7 o pow.  0,0031 ha zabudowanej garażem o powierzchni użytkowej 27,47 m2

cena wywoławcza        - 17 500,00 zł

do ceny sprzedaży zostanie doliczony  podatek VAT w wysokości obowiązującej w dniu zbycia

Dla powyższej nieruchomości w Sądzie Rejonowym w Myśliborzu Wydziale Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta KW Nr SZ1M/00026105/1.

 

Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Dębno zatwierdzonym Uchwałą Nr XLVI/305/2017 Rady Miejskiej w Dębnie z dnia 26 października 2017 roku działka położona jest na obszarze oznaczonym kolorem fioletowym z zapisem strefa peryferyjna.

 

Nieruchomość stanowi regularną zabudowaną garażem działkę położoną na terenie podwórza budynku nr 18 przy ul. Gorzowskiej. Posiada dostęp do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, gazowej i energetycznej. Położona jest w podmiejskiej strefie miasta. Działka o terenie płaskim. W sąsiedztwie przedmiotowej działki położone są tereny zabudowy mieszkaniowej i usługowej.

Działka sklasyfikowana jest w ewidencji gruntów jako „Bi”

 

oraz

 

II  publiczny przetarg ustny ograniczony

do właścicieli nieruchomości przyległych w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych

 

Na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w obrębie 0002 m. Dębno oznaczonych w ewidencji gruntów działkami:

 

Działka nr 268/7 o powierzchni 0,0074 ha           cena wywoławcza - 6 000,00 zł

W przetargu mogą wziąć udział właściciele przyległych działek oznaczonych nr 71/12 i 71/32 położonych w obrębie 0002 m. Dębno

 

Działka nr 268/8 o powierzchni 0,0045 ha           cena wywoławcza - 4 000,00 zł

W przetargu mogą wziąć udział właściciele przyległych działek oznaczonych nr 71/14 i 71/32 położonych w obrębie 0002 m. Dębno

 

Do ceny sprzedaży zostanie doliczony  podatek VAT w wysokości obowiązującej w dniu zbycia

 

Dla powyższej nieruchomości w Sądzie Rejonowym w Myśliborzu Wydziale Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta KW Nr SZ1M/00025029/7.

 

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Zielonej miasta Dębno  zatwierdzonym Uchwałą Nr XXXV/287/2013 Rady Miejskiej w Dębnie z dnia 25 kwietnia 2013 roku działki położone są na obszarze oznaczonym symbolem 8MN z przeznaczeniem pod wolnostojącą zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

 

Nieruchomość stanowią regularne działki zbliżone kształtem do wydłużonego prostokąta z dojazdem drogą  utwardzoną - ul. Akacjową i posiadają dostęp do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, gazowej i energetycznej. Położone z dala od centrum miasta w północnej jego części. Działki o terenie płaskim, niezagospodarowane. W sąsiedztwie przedmiotowej działki położone są tereny zabudowy mieszkaniowo - usługowej. Teren działek porośnięty zielenią niską i drzewami.

Działki sklasyfikowane są w ewidencji gruntów jako „Bp”

 

Forma przetargu ustnego ograniczonego została wybrana z uwagi na fakt, że sprzedawane działki położone są pomiędzy nieruchomościami stanowiącymi przedmiot odrębnej własności  i mogą być nabyte przez  każdego z ich właścicieli.

 

Nieruchomości nie są obciążone ani nie są przedmiotem zobowiązań.

 

Chętni do wzięcia udziału w przetargu ograniczonym muszą w terminie do 4 maja 2018 roku zgłosić chęć uczestnictwa w tym przetargu. Zgłoszenia należy dokonać pisemnie podając imię i nazwisko oraz numer księgi wieczystej nieruchomości przyległej do sprzedawanych działek. 

 

Przetargi odbędą się w dniu 9 maja 2018 roku o godz. 1100 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Dębnie.

 

Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej należy wpłacić do 4 maja 2018 roku na  konto w GBS o/Dębno  nr 50 8355 0009 0007 7028 2000 0001, bądź w kasie Urzędu.

 

  • Przystępujący do przetargu obowiązany jest przedłożyć dowód wpłaty wadium oraz dokument tożsamości, a podmioty reprezentujące w przetargu podmioty gospodarcze dodatkowo dokumenty niezbędne do ich reprezentowania (aktualny wypis z rejestru sądowego lub ewidencji działalności gospodarczej, umowę spółki). Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika (pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej).

Małżonkowie posiadający wspólność ustawową biorą udział w przetargu wspólnie a w przypadku udziału jednego z nich za okazaniem oświadczenia współmałżonka, zawierającego zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości.

  • Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu plus podatek VAT w wysokości obowiązującej w dniu sprzedaży płatna jest w całości w terminie 30 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu nie później jednak niż przed zawarciem aktu notarialnego.
  • Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet  ceny nabycia.
  • Pozostałym  uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po rozstrzygnięciu przetargu przelewem na podane konto bankowe lub w kasie urzędu.
  • Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy.
  • Niedotrzymanie terminu zapłaty powoduje przepadek wadium, a przetarg czyni niebyłym.
  • Nabywca ponosi koszty notarialne i sądowe związane z nabyciem nieruchomości.

Nikt z osób, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami nie złożył wniosku o nabycie w ustawowym terminie.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Katarzyna Trybel 05-04-2018 13:21
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Piotr Downar 05-04-2018
Ostatnia aktualizacja: Katarzyna Trybel 05-04-2018 13:22