herb BIP - Urząd Miejski w Dębnie

www.debno.pl

I publiczny przetarg ustny nieograniczony oraz I publiczny przetarg ustny ograniczony do właścicieli nieruchomości przyległych w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych

Burmistrz Dębna

o g ł a s z a

 

I publiczny przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości gruntowych zabudowanych położonych w obrębie 0006 m. Dębno przy ul. Gorzowskiej oznaczonych w ewidencji gruntów działkami:

 

- 79/6 o powierzchni 0,0032 ha zabudowanej garażem o powierzchni użytkowej
28,65 m2 cena wywoławcza - 14 000,00 zł

 

- 79/7 o powierzchni 0,0031 ha zabudowanej garażem o powierzchni użytkowej
27,47 m2 cena wywoławcza - 17 500,00 zł

 

do ceny sprzedaży zostanie doliczony podatek VAT w wysokości obowiązującej w dniu zbycia

Dla powyższej nieruchomości w Sądzie Rejonowym w Myśliborzu Wydziale Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta KW Nr SZ1M/00026105/8.

Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Dębno zatwierdzonym Uchwałą Nr XLVI/305/2017 Rady Miejskiej w Dębnie z dnia 26 października 2017 roku działki położone są na obszarze oznaczonym kolorem fioletowym z zapisem strefa peryferyjna.

Nieruchomości stanowią regularne zabudowane garażami działki położone na terenie podwórza budynku nr 18 przy ul. Gorzowskiej. Posiadają dostęp do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, gazowej i energetycznej. Położone są w podmiejskiej strefie miasta. Działki o terenie płaskim. W sąsiedztwie przedmiotowej działki położone są tereny zabudowy mieszkaniowej i usługowej.

Działki sklasyfikowane są w ewidencji gruntów jako „Bi”

 

oraz

 

I publiczny przetarg ustny ograniczony

do właścicieli nieruchomości przyległych w celu poprawy warunków

zagospodarowania nieruchomości przyległych

 

Na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w obrębie 0002 m. Dębno oznaczonych w ewidencji gruntów działkami:

 

Działka nr 268/7 o powierzchni 0,0074 ha cena wywoławcza - 6 000,00 zł

W przetargu mogą wziąć udział właściciele przyległych działek oznaczonych nr 71/12 i 71/32 położonych w obrębie 0002 m. Dębno

 

Działka nr 268/8 o powierzchni 0,0045 ha cena wywoławcza - 4 000,00 zł

W przetargu mogą wziąć udział właściciele przyległych działek oznaczonych nr 71/14 i 71/32 położonych w obrębie 0002 m. Dębno

 

Do ceny sprzedaży zostanie doliczony podatek VAT w wysokości obowiązującej w dniu zbycia

Dla powyższej nieruchomości w Sądzie Rejonowym w Myśliborzu Wydziale Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta KW Nr SZ1M/00025029/7.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Zielonej miasta Dębno zatwierdzonym Uchwałą Nr XXXV/287/2013 Rady Miejskiej w Dębnie z dnia 25 kwietnia 2013 roku działki położone są na obszarze oznaczonym symbolem 8MN z przeznaczeniem pod wolnostojącą zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

Nieruchomość stanowią regularne działki zbliżone kształtem do wydłużonego prostokąta z dojazdem drogą utwardzoną - ul. Akacjową i posiadają dostęp do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, gazowej i energetycznej. Położone z dala od centrum miasta w północnej jego części. Działki o terenie płaskim, niezagospodarowane. W sąsiedztwie przedmiotowej działki położone są tereny zabudowy mieszkaniowo - usługowej. Teren działek porośnięty zielenią niską i drzewami.

Działki sklasyfikowane są w ewidencji gruntów jako „Bp”

 

Forma przetargu ustnego ograniczonego została wybrana z uwagi na fakt, że sprzedawane działki położone są pomiędzy nieruchomościami stanowiącymi przedmiot odrębnej własności i mogą być nabyte przez każdego z ich właścicieli.

 

Nieruchomości nie są obciążone ani nie są przedmiotem zobowiązań.

 

Przetargi odbędą się w dniu 16 marca 2018 roku o godz. 1000 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Dębnie.

 

Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej należy wpłacić do 13 marca 2018 roku na konto w GBS o/Dębno nr 50 8355 0009 0007 7028 2000 0001, bądź w kasie Urzędu.

 

  • Przystępujący do przetargu obowiązany jest przedłożyć dowód wpłaty wadium oraz dokument tożsamości, a podmioty reprezentujące w przetargu podmioty gospodarcze dodatkowo dokumenty niezbędne do ich reprezentowania (aktualny wypis z rejestru sądowego lub ewidencji działalności gospodarczej, umowę spółki). Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika (pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej).

Małżonkowie posiadający wspólność ustawową biorą udział w przetargu wspólnie
a w przypadku jednego z nich za okazaniem oświadczenia współmałżonka, zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości.

  • Cena lub pierwsza opłata z tytułu użytkowania wieczystego osiągnięta w przetargu plus podatek VAT w wysokości obowiązującej w dniu sprzedaży płatna jest w całości w terminie 30 dni, nie później jednak niż przed zawarciem aktu notarialnego.
  • Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia lub pierwszej ołaty z tytułu użytkowania wieczystego.
  • Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po rozstrzygnięciu przetargu przelewem na podane konto bankowe lub w kasie urzędu.
  • Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy.
  • Niedotrzymanie terminu zapłaty powoduje przepadek wadium, a przetarg czyni niebyłym.
  • Nabywca ponosi koszty notarialne i sądowe.
  • Chętni do wzięcia udziału w przetargu ograniczonym muszą w terminie do 13 marca 2018 roku zgłosić chęć uczestnictwa w tym przetargu. Zgłoszenia należy dokonać pisemnie podając imię i nazwisko oraz numer księgi wieczystej nieruchomości przyległej do sprzedawanych działek

Nikt z osób, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami nie złożył wniosku o nabycie w ustawowym terminie.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Katarzyna Trybel 08-02-2018 11:22
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Piotr Downar 08-02-2018
Ostatnia aktualizacja: - 08-02-2018 11:22