herb BIP - Urząd Miejski w Dębnie

www.debno.pl

I publiczny przetarg ustny nieograniczony Na sprzedaż nieruchomości położonej w Dębnie przy ul. Kościuszki 38

Burmistrz Dębna

o g ł a s z a

I publiczny przetarg ustny nieograniczony

 

1. Na sprzedaż nieruchomości położonej w Dębnie przy ul. Kościuszki 38

Gmina Dębno, miejscowość Dębno, ul. Kościuszki 38

Działka nr 499/2 o pow. 0,0225ha Księga wieczysta KW SZ1M/00025809/9

Lokal mieszkalny, położony na poddaszu budynku o pow. 72,00m2

Do lokalu przynależą 2 pom. strychowe o łącznej pow. 0,80m2 oraz piwnica.

Nr

Struktura lokalu

Udział w częściach wspólnych i prawie współwłasności gruntu

Cena wywoławcza

1

2

3

4

5

6

7

8

Pokój o pow. 18,80m2

Pokój o pow. 10,20m2

Pokój o pow. 10,60m2

Pokój o pow. 6,70m2

Kuchnia o pow. 11,00m2

Łazienka z w.c. o pow. 5,40m2

Przedpokój o pow. 7,90m2

Skrytka o pow. 1,40m2

27/100

110.000,00zł

2. Przedmiotowa nieruchomość lokalowa położona jest przy ulicy Kościuszki 38 w centralnej części miasta wśród zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z towarzyszącymi usługami. Budynek mieszkalny z zabudowie szeregowej z wejściem do budynku od strony ulicy i od podwórza, 2-kondygnacyjny z użytkowym poddaszem. Posiada dogodny dostęp do miejskiej sieci komunikacyjnej i elementów infrastruktury technicznej. Zabudowę działki 499/2 stanowi budynek mieszkalny.

3. Nieruchomość znajduje się na terenie Gminy Dębno. Brak jest obecnie Planów Zagospodarowania Przestrzennego dla w/w nieruchomości. W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Dębno zatwierdzonym Uchwałą Nr XLVI/305/2017 Rady Miejskiej w Dębnie z dnia 29 października 2017r. teren w części oznaczony jest kolorem czerwonym z zapisem strefa śródmiejska.

4. Nieruchomość wolna jest od obciążeń i nie jest przedmiotem zobowiązań.

 

Przetarg odbędzie się w dniu 09 lutego 2018 (piątek) roku o godz. 1000 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Dębnie.

 

Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej należy wpłacić do 06 lutego 2018 roku na konto w GBS o/Dębno nr 50 8355 0009 0007 7028 2000 0001, bądź w kasie Urzędu.

 

Lokal będzie można obejrzeć w dniu 01 lutego 2018 (czwartek) w godzinach 11.00-12.30

 

  • Przystępujący do przetargu obowiązany jest przedłożyć dowód wpłaty wadium oraz dokument tożsamości, a podmioty reprezentujące w przetargu podmioty gospodarcze dodatkowo dokumenty niezbędne do ich reprezentowania (aktualny wypis z rejestru sądowego lub ewidencji działalności gospodarczej, umowę spółki). Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika (pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej).

Małżonkowie posiadający wspólność ustawową biorą udział w przetargu wspólnie a w przypadku jednego z nich za okazaniem oświadczenia współmałżonka, zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości.

  • Cena osiągnięta w przetargu plus podatek VAT w wysokości obowiązującej w dniu sprzedaży płatna jest w całości w terminie 30 dni, nie później jednak niż przed zawarciem aktu notarialnego.
  • Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia.
  • Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po rozstrzygnięciu przetargu przelewem na podane konto bankowe lub w kasie urzędu.
  • Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy.
  • Niedotrzymanie terminu zapłaty powoduje przepadek wadium, a przetarg czyni niebyłym.
  • Nabywca ponosi koszty notarialne i sądowe.

Nikt z osób, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami nie złożył wniosku o nabycie w ustawowym terminie.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Katarzyna Trybel 10-01-2018 10:01
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Piotr Downar 10-01-2018
Ostatnia aktualizacja: - 10-01-2018 10:01