herb BIP - Urząd Miejski w Dębnie

www.debno.pl

I i II publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w Dębnie

Burmistrz Dębna

o g ł a s z a

 

I publiczny przetarg ustny nieograniczony

Na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w obrębie 0002 m. Dębno oznaczonej w ewidencji gruntów działką:

Dz. nr 253/32 pow. 0,1098 ha Cena wywoławcza 65 000,00 zł

Dla powyższej nieruchomości prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Myśliborzu Księga Wieczysta KW SZ1M/00048211/7.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Dębno w rejonie ul. Kosynierów zatwierdzonym Uchwałą Nr XXXIII/205/2000 Rady Miejskiej w Dębnie z dnia 28 listopada 2000 działka położona jest na obszarze oznaczonym symbolem MJ-3 z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

Nieruchomość stanowi regularną działkę budowlaną zbliżoną kształtem do prostokąta z dojazdem drogą nieutwardzoną - ul.Kasztanową i posiada dostęp do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i energetycznej. Położona z dala od centrum miasta w północnej jego części. Działka o terenie płaskim, niezagospodarowana, nieogrodzona. W sąsiedztwie przedmiotowej działki położone są tereny zabudowy mieszkaniowej, przeznaczone pod zabudowę. Teren działki odłogowany porośnięty zielenią niską i samosiewami drzew i krzewów.

Działka sklasyfikowana jest w ewidencji gruntów jako „RIIIa i RIVa”.

 

 

II publiczny przetarg ustny nieograniczony

Na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w obrębie 0005 m. Dębno oznaczonej w ewidencji gruntów działką:

Dz. nr 1065 pow. 0,1081 ha Cena wywoławcza 100 000,00 zł

Dla powyższej nieruchomości prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Myśliborzu Księga Wieczysta KW SZ1M/00035966/0.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Chojeńskiej miasta Dębno zatwierdzonym Uchwałą Nr XXXIII/207/2000 Rady Miejskiej w Dębnie z dnia 28 listopada 2000 działka 1065 położona jest na obszarze oznaczonym symbolem MJ-6 z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

Nieruchomość stanowi regularną działkę budowlaną zbliżoną kształtem do prostokąta z dojazdem drogą nieutwardzoną - ul.Bursztynową i posiada dostęp do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, gazowej i energetycznej. Położona w pobliżu centrum miasta w zachodniej jego części. Działka o terenie płaskim, niezagospodarowana, nieogrodzona. W sąsiedztwie przedmiotowej działki położone są tereny zabudowy mieszkaniowej, przeznaczone pod zabudowę. Teren działki odłogowany porośnięty zielenią niską.

Działka sklasyfikowana jest w ewidencji gruntów jako „RIIIb i RIVa”.

 

Nieruchomości nie są obciążone ani nie są przedmiotem zobowiązań.

 

Przetargi odbędą się w dniu 19 stycznia 2018 roku w Sali posiedzeń Urzędu Miejskiego o godzinie 1000.

 

Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej należy wpłacić do 16 stycznia 2018 roku na konto w GBS o/Dębno nr 50 8355 0009 0007 7028 2000 0001, bądź w kasie Urzędu.

 

  • Przystępujący do przetargu obowiązany jest przedłożyć dowód wpłaty wadium oraz dokument tożsamości, a podmioty reprezentujące w przetargu podmioty gospodarcze dodatkowo dokumenty niezbędne do ich reprezentowania (aktualny wypis z rejestru sądowego lub ewidencji działalności gospodarczej, umowę spółki). Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika (pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej).

Małżonkowie posiadający wspólność ustawową biorą udział w przetargu wspólnie a w przypadku jednego z nich za okazaniem oświadczenia współmałżonka, zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości.

  • Cena osiągnięta w przetargu plus podatek VAT w wysokości obowiązującej w dniu sprzedaży płatna jest w całości w terminie 30 dni, nie później jednak niż przed zawarciem aktu notarialnego.
  • Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia.
  • Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po rozstrzygnięciu przetargu przelewem na podane konto bankowe lub w kasie urzędu.
  • Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy.
  • Niedotrzymanie terminu zapłaty powoduje przepadek wadium, a przetarg czyni niebyłym.
  • Nabywca ponosi koszty notarialne i sądowe.

 

Nikt z osób, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami nie złożył wniosku o nabycie w ustawowym terminie.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Katarzyna Trybel 04-12-2017 14:30
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Piotr Downar 04-12-2017
Ostatnia aktualizacja: - 04-12-2017 14:30