Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Dębnie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała nr XXI/149/2004


UCHWAŁA NR XXI/149/ 2004

RADY MIEJSKIEJ W DĘBNIE

z dnia 29 stycznia 2004 roku

w sprawie : uchwalenia budżetu Miasta i Gminy w Dębnie na rok 2004

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt.4 , pkt. 9 lit. „d” i „i” oraz pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity z 2001 r. Dz.U.Nr 142 poz.1591 , ze zmianami z 2002 roku : Dz.U. Nr 23 poz.220, Dz.U. Nr 62 poz.558 , Dz.U. Nr 113 poz.984 Dz.U. Nr 214 poz.1806 z 2003 roku: Dz.U. Nr 80 poz.717, Dz.U. Nr 162 poz.1568) Rada Miejska w Dębnie uchwala co następuje :

§ 1.Uchwala się budżet Miasta i Gminy Dębno na rok 2004 zgodnie z załącznikiem Nr 1 .

§ 2.1.Ustala się prognozowane dochody budżetu w wysokości 39 191 833 zł.

jak w załączniku Nr 2 i 3 do uchwały .

2.Ogólna kwota dochodów , o której mowa w ust. 1 obejmuje :

  1. dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 1 553 320 zł.

jak w załączniku Nr 6 do uchwały ;

B. dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie

porozumień z organami tej administracji w kwocie 6 000 zł.

jak w załączniku Nr 7 do uchwały ;

C. dochody związane z realizacją zadań z zakresu właściwości innych jednostek

samorządu terytorialnego na podstawie porozumień w kwocie 31 928 zł.

jak w załączniku Nr 8 do uchwały

D. dochody z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz za

korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 283 000 zł.

jak w załączniku Nr 9 do uchwały .

§ 3.1.Ustala się wydatki budżetu gminy w kwocie 40 678 065 zł.

jak w załączniku Nr 4 i 5 do uchwały .

2.Ogólna kwota wydatków , o których mowa w ust. 1 obejmuje :

A. wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych

zadań zleconych ustawami w kwocie 1 553 320 zł.

jak w załączniku Nr 6 do uchwały ;

B. wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie

porozumień z organami tej administracji w kwocie 6 000 zł.

jak w załączniku Nr 7 do uchwały ;

C. wydatki związane z realizacją zadań z zakresu właściwości innych jednostek

samorządu terytorialnego na podstawie porozumień w kwocie 31 928 zł.

jak w załączniku Nr 8 do uchwały

D. wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania

Problemów Alkoholowych w kwocie 283 000 zł.

jak w załączniku Nr 9 do uchwały .

§ 4.Deficyt budżetowy w wysokości 1 486 232 zł.

zostanie pokryty:

1) pożyczką z WFOŚiGW w kwocie 736 015zł.

2) kredytami 750 217zł.

§ 5.Ustala się przychody budżetu Gminy w wysokości 2 694 833 zł.

1) kredyty w kwocie  802 340 zł.

2) pożyczki w kwocie 736 015 zł.

3) wolne środki z lat ubiegłych 1 156 478 zł.

§ 6. Ustala się rozchody budżetu Gminy w wysokości 1 208 601 zł.

z przeznaczeniem na :

1) spłatę rat kredytu w Banku Millennium w kwocie 50 000 zł.

2) spłatę rat kredytu w banku PKO BP w kwocie 105 000 zł.

3) spłatę rat kredytu w Banku Zachodnim w kwocie 290 000 zł.

4) spłatę rat kredytu w Banku Zachodnim w kwocie 150 000 zł.

5) spłatę rat kredytu w banku PEKAO S.A. w kwocie 400 000 zł.

6) spłatę rat kredytu w banku BISE w kwocie 163 601 zł.

7) spłatę rat pożyczki w WFOŚiGW w kwocie 50 000 zł.

§ 7. 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 234 275 zł.

2. Ustala się rezerwy celowe przeznaczone na:

1) środki do dyspozycji sołectw w wysokości 177 700 zł.

2) środki do dyspozycji sołectwa Barnówko w wysokości 25 000 zł.

3) środki na wnioski o dotacje pojawiające się w ciągu roku w wysokości 23 700 zł.

§ 8.Ustala się plan przychodów i wydatków środków specjalnych , jak w załączniku Nr 10

do uchwały .

§ 9.Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska

i Gospodarki Wodnej , jak w załączniku Nr 11 do uchwały .

§ 10.Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne określone w załączniku Nr 12 do uchwały.

§ 11.Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności Unii Europejskiej określone w załączniku Nr 13 do uchwały

§ 12.Ustala się dotacje celowe na zadania publiczne wykonywane przez organizacje pozarządowe:

1)w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego

w łącznej kwocie 4 875 zł.

2)w zakresie ochrony zdrowia w łącznej kwocie 2 500 zł.

3)w zakresie pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej

w łącznej kwocie 29 644 zł.

4)w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży w łącznej kwocie 13 000 zł.

5)w zakresie działania na rzecz osób niepełnosprawnych w łącznej kwocie 6 590 zł.

6)w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym w łącznej kwocie 82 500 zł.

7)w zakresie podtrzymywania tradycji narodowej i kultury w łącznej

kwocie 6 000 zł.

8) w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w łącznej kwocie 101 500 zł.

§ 13.Ustala się dotacje dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, w których realizowany jest obowiązek szkolny lub obowiązek nauki (art.90 ust.2a ustawy o systemie oświaty) w łącznej kwocie 69 179 zł.

§ 14.Ustala się dotacje dla instytucji kultury (art.28 ust.2 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej)w łącznej kwocie 1 295 027 zł.

przeznaczone na cele określone w załączniku Nr14 do uchwały

§ 15.Ustala się dotacje celowe na pomoc finansową dla innych jednostki samorządu terytorialnego w łącznej kwocie 45 100 zł.

przeznaczone na cele określone w załączniku Nr15 do uchwały

§ 16.Wyodrębnia się w budżecie środki do dyspozycji jednostek pomocniczych (sołectw) w wysokości 202 700 zł .

§ 17.Ustala się prognozę łącznej kwoty długu na lata 2004-2007 zgodnie z załącznikiem  

Nr 16 do uchwały.

§ 18.Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy do :

  1. zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie w roku budżetowym deficytu budżetowego do wysokości 700 000 .

B. dokonywania zmian w planie wydatków , z wyłączeniem przeniesień wydatków

między działami ;

C. upoważnienia w drodze uchwały kierowników jednostek organizacyjnych gminy do

dokonywania zmian w planie wydatków jednostki w ramach tego samego rozdziału klasyfikacji budżetowej , za wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatków majątkowych ;

D. lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach , niż bank

prowadzący obsługę budżetu gminy ;

E. udzielania pożyczek i poręczeń w roku budżetowym do wysokości łącznej kwoty

50 000 zł. ;

F. samodzielnego zaciągania zobowiązań , których suma w ciągu roku budżetowego nie

może przekroczyć kwoty 300 000 zł.

G. zaciągnięcia kredytów i pożyczek stanowiących przychody budżetu w wysokości

1 538 355 zł.

§ 19.Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy .

§ 20.Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia publikacji z mocą obowiązującą od 1stycznia 2004 roku.

Wiceprzewodniczący

Rady Miejskiej w Dębnie

Mieczysław Jacura

4

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Arkadiusz Mazepa 03-03-2004 12:20
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 03-03-2004
Ostatnia aktualizacja: - 03-03-2004 12:20