Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Dębnie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała nr XXI/147/2004


UCHWAŁA NR XXI / 147/ 2004

RADY MIEJSKIEJ W DĘBNIE

Z DNIA 29 STYCZEŃ 2004 ROK

w sprawie : uchwalenia planów pracy Komisji stałych Rady Miejskiej w Dębnie

na 2004 rok.

Na podstawie art.21 ust.3 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 roku, /tekst jednolity Dz. U. Nr 142 z 13 grudnia 2001 r poz. 1591 z późniejszymi zmianami/ w związku z § 65 ust. 1 Statutu Gminy / Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego nr 37 poz. 567 z dnia 5. V>2003 r/ Rada Miejska w Dębnie uchwala co następuje:

§ 1

Przyjmuje plany pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Dębnie na 2004 rok, które stanowią załącznik Nr 1-4 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącym stałych komisji RM

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej

Mieczysław Jacura

Załącznik nr 1 do uchwały

nr XXI/147/2004

PLAN PRACY KOMISJI ROZWOJU GOSPODARCZEGO I FINANSÓW RADY MIEJSKIEJ W DĘBNIE NA 2004 ROK

MIESIĄC

TEMATY POSIEDZEŃ KOMISJI

STYCZEŃ

 1. Przyjęcie planu pracy komisji na 2004 rok.

 2. Uchwalenie budżetu na 2004 rok i WPI na 2004-2008.

3. Opiniowanie materiałów na sesję RM.

LUTY

 1. Informacja z realizacji inwestycji w 2003 roku oraz omówienie harmonogramu inwestycji na 2004 rok.

 2. Informacja z działalności WTZ za 2003 rok.

 3. Informacja z działalności Rad Sołeckich za 2003 rok.

 4. Sprawozdanie z działalności OPS za 2003 rok.

 5. Sprawozdanie z działalności Miejsko-Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

 6. Opiniowanie materiałów na sesję RM.

MARZEC

 1. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2003 rok.

 2. Sprawozdanie z działalności ZGM za 2003 rok.

 3. Informacja dotycząca wniosków o dotację za 2003 rok.

 4. Opiniowanie materiałów na sesję RM.

KWIECIEŃ

 1. Informacja dotycząca bezrobocia na terenie gminy.

 2. Ocena stanu bezpieczeństwa w MIG Dębno.

 3. Informacja dotycząca polityki mieszkaniowej.

 4. Kontrola inwestycji rozpoczętych i zakończonych - posiedzenie wyjazdowe.

 5. Opiniowanie materiałów na sesję RM.

MAJ

 1. Uroczysta sesja z okazji Konstytucji 3-go Maja.

 2. Informacja na temat rozwoju kultury w MiG Dębno / Biblioteka Publiczna ,DOK/

 3. Informacja z przebiegu maratonu 2004.

 4. Opiniowanie materiałów na sesję RM.

CZERWIEC

 1. Informacja o stanie sanitarnym MiG.

 2. Informacja dotycząca zagospodarowania terenów po byłych NZPOW.

 3. Opiniowanie materiałów na sesję RM.

LIPIEC

 1. Analiza sprawozdań z działalności spółek gminnych.

 2. Opiniowanie materiałów na sesję RM.

SIERPIEŃ

 1. Informacja dotycząca gospodarowania zasobami mieszkaniowymi.

 2. Sprawozdanie z realizacji budżetu za I półrocze 2004 roku.

 3. Informacja z działalności Wydziału Promocji i Współpracy z Zagranicą.

 4. Opiniowanie materiałów na sesję RM

WRZESIEŃ

 1. Informacja z działalności OSiR i DOK.

 2. Ocena przygotowania miasta do sezonu grzewczego 2004/2005.

 3. Opiniowanie materiałów na sesję RM.

PAŹDZIERNIK

 1. Ocena realizacji inwestycji i remontów w 2004 roku.

 2. Informacja OPS dotycząca podopiecznych oraz dotycząca bezdomności.

 3. Uchwalenie zadań inwestycyjnych na lata 2005-2009.

 4. Omówienie materiałów na sesję RM.

LISTOPAD

 1. Uroczysta sesja z okazji Święta Niepodległości.

 2. Uchwalenie stawek podatków lokalnych.

 3. Prace dotyczące budżetu na 2005 rok.

 4. Opiniowanie materiałów na sesję RM.

GRUDZIEŃ

 1. Sprawozdanie z działalności Komisji RG i F za 2004 rok

 2. Uchwalenie planu pracy Komisji RGiF na 2005 rok.

 3. Prace nad budżetem na rok 2005.

Załącznik nr 2 do uchwały

Nr XXI/147/2004

PLAN PRACY

KOMISJI OŚWIATY, KULTURY I SPRAW PUBLICZNYCH

RADY MIEJSKIEJ W DĘBNIE NA 2004 ROK

Miesiąc

Tematy posiedzeń komisji

Uwagi

STYCZEŃ

 1. Omówienie i przyjęcie planu pracy komisji na 2004 r.

 2. Uchwalenie budżetu na rok 2004.

 3. Omówienie materiałów na sesję RM / E. Kotowska - zamknięcie szkoły i przedszkola/

LUTY

 1. Sprawozdanie z działalności OSP za 2003 r.

 2. Sprawozdanie z działalności WTZ za 2003 rok.

 1. Sprawozdanie z pracy Miejsko- Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2003 rok oraz sprawozdanie z działalności ognisk wychowawczych przy parafiach.

 2. Omówienie materiałów na sesję RM.

MARZEC

 1. Informacja dotycząca funkcjonowania świetlic wiejskich.

 2. Sprawozdanie z działalności ZGM w 2003 r.

 3. Analiza wykonania budżetu za 2003 r.

 4. Informacja na temat przygotowania MiG do maratonu.

 5. Omówienie materiałów na sesję RM

KWIECIEŃ

 1. Informacje na temat bezrobocia w MiG Dębno.

 2. Informacje na temat stanu bezpieczeństwa, porządku i estetyki w MiG Dębno.

 3. Realizacja polityki mieszkaniowej w MiG Dębno.

 4. Sprawozdanie z działalności miejskich i wiejskich klubów sportowych SZS.

 5. Omówienie materiałów na sesję.

MAJ

 1. Informacje dotyczące rozwoju kultury na terenie MiG Dębno

/ Biblioteka Publiczna, DOK/

 1. Informacja oraz sprawozdanie finansowe z przebiegu maratonu.

 2. Uroczysta sesja RM z okazji święta Konstytucji 3-go Maja.

CZERWIEC

 1. Informacja o przygotowaniu placówek oświatowych i świetlic do akcji letniej i wypoczynku dzieci i młodzieży.

 2. Informacja dotycząca funkcjonowania przedszkoli oraz oddziałów 'O".

 3. Informacja o stanie sanitarnym MiG Dębno.

 4. Omówienie materiałów na sesję RM.

Posiedzenie komisji w SP 1

LIPIEC

 1. Sprawozdanie z działalności spółek gminnych.

 2. Omówienie materiałów na sesję RM.

SIERPIEŃ

 1. Sprawozdanie z działalności RiI w zakresie promocji i współpracy z zagranicą.

 2. Informacja dotycząca przygotowania wiejskich i miejskich placówek oświatowych do nowego roku szkolnego 2004/2005.

 3. Analiza wykonania budżetu za I połowę 2004 roku.

 4. Omówienie materiałów na sesję RM.

WRZESIEŃ

 1. Sprawozdanie z działalności OSiR

 2. Zagospodarowanie terenów przy obiektach oświatowych, sportowych i kulturalnych.

 3. Analiza wykonania budżetu za I półrocze 2004 r.

 4. Omówienie materiałów na sesję RM.

Komisja wyjściowa

PAŹDZIERNIK

 1. Informacja dotycząca realizacji inwestycji i remontów na terenie placówek oświatowych, kulturalnych i sportowych. Wyławianie potrzeb pod kątem opracowania budżetu na 2005 rok.

 2. Analiza sytuacji wiejskich placówek oświatowych i wypracowanie wniosków.

 3. Informacja OPS o przygotowaniu do okresu zimowego pod kontem potrzeb osób i rodzin najbardziej potrzebujących.

 4. Praca nad WPI oraz projektem budżetu na 2005 r.

 5. Omówienie materiałów na sesję RM.

LISTOPAD

 1. Uroczysta sesja RM z okazji Święta Niepodległości.

 2. Prace nad projektem budżetu na 2005 rok oraz WPI na 2005 - 2009.

 3. Omówienie materiałów na sesję RM.

GRUDZIEŃ

 1. Sprawozdanie z pracy komisji za 2004 rok.

 2. Omówienie i zatwierdzenie planu pracy RM i komisji na 2005 rok.

 3. Uchwalenie budżetu na 2005 i WPI na 2005-2009 r.

 4. Omówienie materiałów na sesję RM.

Załącznik nr 3 do uchwały

Nr XXI/147/2004

PLAN PRACY KOMISJI INFRASTRUKTURY WIEJSKIEJ I OCHRONY

ŚRODOWISKA RADY MIEJSKIEJ W DĘBNIE NA 2004 ROK

MIESIĄC

TEMATY POSIEDZENIA KOMISJI

LUTY

 1. Program budowa dróg gminnych - typowanie dróg gminnych na terenach wiejskich do remontu lub budowy oraz ustalenie kolejności budowy chodników i przystanków PKS w 2004 roku.

 2. Analiza materiałów na sesję RM.

MARZEC

 1. Omówienie sprawozdania z wykonania budżetu MiG Dębno za 2003 rok.

 2. Spotkanie ze sołtysami i opiekunami świetlic wiejskich i omówienie spraw ważnych dla społeczności wiejskiej.

 3. Analiza materiałów na sesję RM.

KWIECIEŃ

 1. Struktura bezrobocia na terenach wiejskich oraz sytuacja rodzin wiejskich w zakresie udzielanej pomocy z OPS.

 2. Analiza materiałów na sesję RM.

MAJ

 1. Udział w uroczystej sesji z okazji Konstytucji 3-go Maja.

 2. Omówienie spraw związanych z budową kanalizacji na terenach wiejskich , wywozem nieczystości stałych i płynnych w zakresie ochrony środowiska.

 3. Przygotowanie placówek oświatowych do wakacji.

4. Analiza materiałów dotycząca obrad sesji RM.

CZERWIEC

 1. Wyjazd komisji do świetlic wiejskich oraz wizja lokalna prowadzonych inwestycji wiejskich.

 2. Spotkanie ze służbą leśną w zakresie stanu sanitarnego terenów leśnych w związku z istniejącą kopalnią.

 3. Analiza materiałów na sesję RM.

LIPIEC

 1. Analiza wykonania budżetu za I półrocze 2004 r.

 2. Informacja o zagospodarowaniu terenów wokół jezior i struktura zalesiania gruntów porolnych.

 3. Analiza materiałów na sesję RM.

SIERPIEŃ

 1. Informacja o przygotowaniu placówek oświatowych wiejskich do rozpoczęcia nowego roku szkolnego 2004/2005.

 2. Analiza materiałów na sesję RM.

WRZESIEŃ

 1. Informacja o przygotowaniu do sezonu grzewczego kotłowni wiejskich w placówkach oświatowych w tym świetlic wiejskich.

 2. Wypracowanie koncepcji budowy ogródków zabawowych przy świetlicach wiejskich oraz doposażenie świetlic w sprzęt komputerowy jako zadanie do budżetu na 2005 r..

 3. Analiza materiałów na sesję RM.

PAŹDZIERNIK

________________

LISTOPAD

 1. Informacja o profilaktyce alkoholowej na terenach wiejskich.

 2. Informacja z wykonania inwestycji na terenach wiejskich.

 3. Analiza materiałów na sesję RM.

_______________________________________________________

 1. Udział w uroczystej sesji z okazji Św. Niepodległości Polski.

 2. Prace nad budżetem 2005 i WPI na 2005-2009.

 3. Analiza materiałów na sesję RM.

GRUDZIEŃ

 1. Uchwalenie budżetu MiG Dębno na 2005 rok i WPI na 2005/2009.

 2. Sprawozdanie z pracy komisji oraz propozycje do planu pracy komisji na 2005 rok.

Program spotkań komisji może ulec zmianie w zależności od potrzeb, które mogą wyniknąć w trakcie roku.

Załącznik nr 4 do uchwały

Nr XXI/147/2004

PLAN PRACY KOMISJI REWIZYJNEJ RADY MIEJSKIEJ W DĘBNIE NA 2004 ROK

Miesiąc

Tematyka posiedzeń komisji

styczeń

1. Zatwierdzenie planu pracy Komisji Rewizyjnej na r. 2004 oraz sprawozdania z pracy Komisji za 2003 rok.

2. Analiza projektu budżetu miasta i gminy na 2004 r.

luty

1. Kontrola Ośrodka Pomocy Społecznej na 2003 r. - struktura, gospodarka finansowa

2. Kontrola stanu przygotowania procesu inwestycyjnego na 2004 r.

3. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy o planie kontroli wewnętrznych na 2004 r.

marzec

1. Kontrola Urzędu Miasta i Gminy - certyfikat jakości, struktura organizacyjna

2. Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta i gminy za 2003 r.

kwiecień

1. Rozliczenie wybranych inwestycji realizowanych w 2003 r.

2. Kontrola pracy Urzędu Miasta i Gminy - terminowość załatwiania spraw oraz skarg

i wniosków mieszkańców

maj

1. Kontrola Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół za 2003 r. - struktura, gospodarka finansowa

2. Kontrola pracy Burmistrza Miasta i Gminy - protokoły z narad, zarządzenia, decyzje

czerwiec

1. Kontrola Ochotniczych Straży Pożarnych - gospodarka finansowa, stan obiektów i sprzętu (posiedzenie wyjazdowe)

2. Kontrola realizowanych inwestycji (posiedzenie wyjazdowe)

lipiec

Stanowisko komisji w sprawie promocji oraz współpracy z gminami partnerskimi

sierpień

1. Analiza wykonania budżetu za I półrocze 2003

2. Stanowisko komisji w sprawie założeń do budżetu na 2005 r.

wrzesień

1. Kontrola pracy Burmistrza Miasta i Gminy - nadzór nad realizowanymi inwestycjami

2. Stanowisko w sprawie prac nad projektem Wieloletniego Planu Inwestycyjnego

październik

1. Stanowisko w sprawie strategii rozwoju miasta i gminy

2. Kontrola pracy Burmistrza Miasta i Gminy - zapoznanie się z wynikami kontroli wewnętrznych oraz zewnętrznych za 2004 r.

listopad

1. Analiza działalności rad sołeckich

2. Kontrola pracy Burmistrza Miasta i Gminy - pozyskiwanie środków pozabudżetowych

grudzień

1. Analiza projektu budżetu miasta i gminy na 2005 r.

2. Sprawozdanie z pracy Komisji Rewizyjnej za 2004 r.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Arkadiusz Mazepa 03-03-2004 11:44
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 03-03-2004
Ostatnia aktualizacja: - 03-03-2004 11:44