Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Dębnie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała nr XXI/145/2004


UCHWAŁA Nr XXI / 145 / 2004

RADY MIEJSKIEJ W DĘBNIE

z dnia 29 stycznia 2004 r.

w sprawie : udzielenia dotacji na dofinansowanie kosztów utrzymania

0,5 etatu psychologa w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej

w Dębnie.

Na podstawie art.10 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. nr 142, poz.1591 z 2001 r. z późn. zmianami ) oraz art. 111 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych ( tekst jednolity z 2003 r. Dz. U. Nr 15, poz.148 z późn. zmianami ) - Rada Miejska w Dębnie uchwala co następuje :

§ 1

 1. Gmina Dębno udzieli dotacji dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Dębnie

z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów utrzymania 0,5 etatu psychologa w Poradni

Psychologiczno-Pedagogicznej w Dębnie w zamian za oddelegowanie go do pracy

w szkołach na terenie miasta i gminy Dębno, celem udzielania specjalistycznej pomocy

dzieciom, młodzieży, rodzicom i nauczycielom.

 1. Na rok 2004 ustala się kwotę dotacji dla Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Dębnie w wysokości 9. 500,00 zł na zabezpieczenie kosztów utrzymania 0,5 etatu psychologa od dnia 01 stycznia 2004 r. do 31 grudnia 2004 r. zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2

1. Środki na dotację zostaną zabezpieczone z budżetu Gminy Dębno.

 1. Szczegółowe warunki dofinansowania zostaną określone w umowie zawartej pomiędzy Burmistrzem Miasta i Gminy Dębno, a Zarządem Powiatu w Myśliborzu.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy w Dębnie.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej

Mieczysław Jacura

Załącznik nr 1 do Uchwały RM

Nr XXI/145/2004 z dnia 29.01.2004 r.

U M O W A NR .......

z dnia .........................

Zawarta w Dębnie pomiędzy Burmistrzem Miasta i Gminy Dębno w osobie :

 • p. Piotra Downara zwanym dalej „ Zleceniodawcą”, a Zarządem Powiatu w Myśliborzu z siedzibą w Myśliborzu 74-300 przy ul. Marcinkowskiego 2 reprezentowanym przez :

- p. Janusza Winiarczyka - Starostę Powiatu Myśliborskiego

 • p. Andrzeja Dobrowolskiego - Wicestarostę Powiatu Myśliborskieg zwanych dalej

„ Zleceniobiorcą”.

§ 1

 1. Zleceniodawca na wniosek Starostwa Powiatowego w Myśliborzu oraz zgodnie

z Uchwałą Rady Miejskiej w Dębnie nr ....... z dnia w sprawie : udzielenia dotacji

kosztów utrzymania 0.5 etatu psychologa w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

w Dębnie, zleca, a Zleceniobiorca przyjmuje do realizacji zadanie : zatrudnienie na

0,5 etatu psychologa w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Dębnie w zamian za

oddelegowanie go do pracy w szkołach na terenie miasta i gminy Dębno, celem udzielania

specjalistycznej pomocy dzieciom, młodzieży, rodzicom i nauczycielom.

§ 2

 1. Zleceniobiorca zobowiązuje się wykonać prace i działania objęte zadaniem, o którym mowa w § 1, w terminie od dnia .................................... do dnia ......................................

 2. Umowa zostaje zawarta na czas określony od dnia 01 stycznia 2004 r . do dnia 31.grudnia 2004 r.

§ 3

Zleceniodawca przekaże Zleceniobiorcy na realizację zadania środki finansowe w kwocie :

9. 500,00 zł ( słownie : dziewięć tysięcy pięćset złotych ) brutto.

§ 4

Prawa i obowiązki zleceniodawcy i zleceniobiorcy w zakresie wynikającym z przedmiotowej umowy nie mogą być przenoszone na osoby trzecie. Środki pochodzące z dofinansowania nie mogą być wykorzystane przez Zleceniobiorcę na inne cele niż określone w umowie.

§ 5

Zleceniobiorca jest obowiązany do przedłożenia Zleceniodawcy sprawozdania merytorycznego z wykonania zadania. Sprawozdania powinny być przedłożone do dnia 15 lipca roku kalendarzowego, w którym udzielono dotacji za I półrocze oraz po zakończeniu realizacji zadania, nie później jednak niż do 31 stycznia roku następnego.

§ 6

Sprawozdanie merytoryczne powinno zawierać następujące informacje : termin i miejsce realizacji zadania, ilość uczestników, opis przebiegu zadania dokumentację przebiegu zadania.

§ 7

Sprawozdanie finansowe powinno zawierać szczegółowe zestawienie kosztów wykonania zadania.

§ 8

 1. W razie niewykonania lub częściowego niewykonania umowy otrzymana kwota, o której mowa w § 4, podlega zwrotowi w części proporcjonalnej do stopnia niewykonania umowy.

 2. W razie wykorzystania przez Zleceniobiorcę jedynie części kwoty, o której mowa w § 3 niniejszej umowy, niewykorzystana kwota podlega zwrotowi w terminie 14 dni od dnia przekazania sprawozdania, o którym mowa w § 6.

 3. W razie wykorzystania otrzymanych środków finansowych na cele inne niż określone

w umowie Zleceniobiorca jest zobowiązany do niezwłocznego zwrotu otrzymanych

środków finansowych wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości

podatkowych naliczonych od dnia przekazania kwoty, o której mowa w § 3.

 1. Środki, o których mowa w ust. 1-3 Zleceniobiorca przekaże na rachunek bankowy Zleceniodawcy, w terminie 14 dni od daty stwierdzenia faktu będącego przyczyną zwrotu otrzymanej dotacji.

 2. Zleceniobiorca o przekazaniu środków finansowych zgodnie z niniejszym paragrafem powiadomi Burmistrza Miasta i Gminy na piśmie oraz prześle kserokopię przelewu poświadczoną za zgodność z oryginałem.

§ 9

Wszelkie dodatkowe, uzasadnione zmiany zakresu oraz warunków realizacji zadania będącego przedmiotem niniejszej umowy, w tym finansowego, wymagają sporządzenia pisemnego aneksu i zgody obu stron pod rygorem nieważności.

§ 10

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustawy z dnia

26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tekst jednolity z 2003 r. Dz. U. Nr 15, poz. 148 z późn. zm. ) i Kodeksu Cywilnego.

§ 11

Umowę spisano w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

§ 12

Sądem właściwym do dochodzenia ewentualnych roszczeń wynikających z niniejszej umowy jest rzeczowo właściwy Sąd powszechny miejsca siedziby Zleceniodawcy.

Zleceniobiorca : Zleceniodawca :

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Arkadiusz Mazepa 03-03-2004 11:43
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 03-03-2004
Ostatnia aktualizacja: - 03-03-2004 11:43