herb BIP - Urząd Miejski w Dębnie

www.debno.pl

Uchwała WPI 2006 r.


UCHWAŁA NR LVIII / 342 / 2005

RADY MIEJSKIEJ W DĘBNIE

z dnia 22 grudnia 2005 roku

w sprawie : uchwalenia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego

Miasta i Gminy Dębno na lata 2006 -2010

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt.6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity z 2001 r. Dz.U.Nr 142 poz.1591 , ze zmianami z 2002 roku : Dz.U. Nr 23 poz.220, Dz.U. Nr 62 poz.558 , Dz.U. Nr 113 poz.984 Dz.U. Nr 153 poz.1271, Dz.U. Nr 214 poz.1806 z 2003 rok: Dz.U. Nr 80 poz.717, Dz.U. Nr 162 poz.1568, z 2004 roku : Dz.U. Nr 102 poz.1055, Dz.U. Nr 116 poz.1203, z 2005 roku : Dz.U. Nr 172 poz.1441) Rada Miejska w Dębnie uchwala co następuje :

§ 1 Uchwala się Wieloletni Program Inwestycyjny Miasta i Gminy Dębna na lata2006 - 2010 zgodnie z wykazem zadań stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2 Wielkość środków dostępnych na realizację inwestycji w programie oszacowano w Wieloletnim Planie Finansowym Miasta i Gminy Dębno na lata 2006 - 2011 , stanowiącym załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały .

§ 3 W kolejnych latach realizacji Programu będzie on weryfikowany odpowiednio do nowych uwarunkowań dotyczących : potrzeb rzeczowych , zasobów środków finansowych , zmian harmonogramu realizacji inwestycji itp.

§ 4 Traci moc uchwała Uchwała Nr XXXVII / 233 / 2004 Rady Miejskiej w Dębnie z dnia 23 grudnia 2004 roku.

§ 5 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy w Dębnie.

§ 6 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązujacą od 1 stycznia 2006 r.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Arkadiusz Mazepa 06-01-2006 14:53
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 06-01-2006
Ostatnia aktualizacja: - 06-01-2006 14:53