herb BIP - Urząd Miejski w Dębnie

www.debno.pl

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w obrębie 4 m. Dębno

Burmistrz Dębna

o g ł a s z a

I przetarg ustny nieograniczony

 

1. Na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w obrębie 4 m. Dębno oznaczonej w ewidencji gruntów działką:

Dz. nr  139/2                     pow. 0,1074 ha                   Cena wywoławcza  58 000,00 zł

Dla powyższej nieruchomości prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Myśliborzu Księga Wieczysta KW SZ1M/00045875/8

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Dębnno w rejonie ulic Chojeńskiej i Kosynierów zatwierdzonym Uchwałą Nr XXI/166/2012 Rady Miejskiej w Dębnie z dnia 29 marca 2012 roku działka położona jest na obszarze oznaczonym symbolem MN12 z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wolnostojącą. Działka sklasyfikowana jako "Bp„.

Nieruchomość stanowi regularną działkę budowlaną zbliżoną kształtem do prostokąta z dojazdem drogą szutrową ul. Wesołą i posiada dostęp do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, gazowej i energetycznej. Położona jest w pośredniej północnej części miasta w niedalekiej odległości od drogi wojewódzkiej ul. Kosynierów w kierunku Mieszkowic. Działka o terenie płaskim i porośnięta trawą, samosiewami drzew i krzewów. W pobliżu przedmiotowej działki zlokalizowana jest zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, zagrodowa i usługowa.

Nieruchomość nie jest obciążona ani nie jest przedmiotem zobowiązań.

Przetarg odbędzie się w dniu 24 lutego 2017 roku o godz. 1030 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Dębnie.

Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej należy wpłacić do 22 lutego 2017 roku  na  konto w GBS o/Dębno  nr 50 8355 0009 0007 7028 2000 0001, bądź w kasie Urzędu.

  • Przystępujący do przetargu obowiązany jest przedłożyć dowód wpłaty wadium oraz dokument tożsamości, a podmioty reprezentujące w przetargu podmioty gospodarcze dodatkowo dokumenty niezbędne do ich reprezentowania (aktualny wypis z rejestru sądowego lub ewidencji działalności gospodarczej, umowę spółki). Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika (pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej).

Małżonkowie posiadający wspólność ustawową biorą udział w przetargu wspólnie a w przypadku jednego z nich za okazaniem oświadczenia współmałżonka, zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości.

  • Cena osiągnięta w przetargu plus podatek VAT w wysokości obowiązującej w dniu sprzedaży płatna jest w całości w terminie 30 dni, nie później jednak niż przed zawarciem aktu notarialnego.
  • Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet  ceny nabycia.
  • Pozostałym  uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po rozstrzygnięciu przetargu przelewem na podane konto bankowe lub w kasie urzędu.
  • Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy.
  • Niedotrzymanie terminu zapłaty powoduje przepadek wadium, a przetarg czyni niebyłym.
  • Nabywca ponosi koszty notarialne i sądowe.

Nikt z osób, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami nie złożył wniosku o nabycie w ustawowym terminie.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Katarzyna Trybel 14-02-2017 13:27
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Piotr Downar 14-02-2017
Ostatnia aktualizacja: - 14-02-2017 13:27