herb BIP - Urząd Miejski w Dębnie

www.debno.pl

Lista dokumentów

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu/katalogu Data aktualizacji
UCHWAŁA NR XLVIII/330/2017 RADY MIEJSKIEJ DĘBNA z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia stanowiska Rady Miejskiej Dębna wyrażąjącego protest przeciw projektowi ustawy o Polskiej Agencji Geologicznej 2017-12-28 08:41
UCHWAŁA NR XLVIII/329/2017 RADY MIEJSKIEJ DĘBNA z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie przyznania medalu pamiątkowego " Zasłużony dla Miasta i Gminy Dębno" Piotrowi Downarowi 2017-12-28 08:40
UCHWAŁA NR XLVIII/328/2017 RADY MIEJSKIEJ DĘBNA z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej Dębna na 2018 rok 2017-12-28 11:41
UCHWAŁA NR XLVIII/327/2017 RADY MIEJSKIEJ DĘBNA z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Dębna na 2018 rok. 2017-12-28 08:39
UCHWAŁA NR XLVIII/326/2017 RADY MIEJSKIEJ DĘBNA z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej na 2018 rok. 2017-12-28 08:38
UCHWAŁA NR XLVIII/325/2017 RADY MIEJSKIEJ DĘBNA z dnia 21 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału gminy Dębno na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych 2017-12-28 08:38
UCHWAŁA NR XLVIII/324/2017 RADY MIEJSKIEJ DĘBNA z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie: w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017 2017-12-28 08:37
UCHWAŁA NR XLVIII/323/2017 RADY MIEJSKIEJ DĘBNA z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany w uchwale Rady Miejskiej w Dębnie nr XXXII/220/2016 z dnia 22.12.2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dębno na rok 2017. 2017-12-28 08:35
UCHWAŁA NR XLVIII/322/2017 RADY MIEJSKIEJ DĘBNA z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dębno na rok 2018 2017-12-28 09:43
UCHWAŁA NR XLVIII/321/2017 RADY MIEJSKIEJ DĘBNA z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dębno na lata 2018-2025 2018-01-05 10:58
UCHWAŁA NR XLVII/320/2017 RADY MIEJSKIEJ DE?BNA z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie przyznania pierwszen?stwa w nabyciu budynku uz?ytkowego jego dzierżawcy 2017-12-05 10:56
UCHWAŁA NR XLVII/319/2017 RADY MIEJSKIEJ DĘBNA z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości na rzecz osób, które korzystały jako ostatnie z prawa do nieruchomości na podstawie umowy dzierżawy przez okres 3 lat 2017-12-05 10:55
UCHWAŁA NR XLVII/318/2017 RADY MIEJSKIEJ DĘBNA z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr IX/64/2003 z dnia 29 kwietnia 2003r. w sprawie zasad gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy oraz kryteriów wyboru osób z którymi umowy najmu powinny być zawierane w pierwszej kolejności. 2017-12-04 13:29
UCHWAŁA NR XLVII/317/2017 RADY MIEJSKIEJ DĘBNA z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Dębno na 2018 rok 2017-12-04 13:28
UCHWAŁA NR XLVII/316/2017 RADY MIEJSKIEJ DĘBNA z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Spacerowej w mieście Dębno 2017-12-05 08:07
UCHWAŁA NR XLVII/315/2017 RADY MIEJSKIEJ DE?BNA z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie przysta?pienia do sporza?dzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Chabrowej i Hołdowniczej w mies?cie De?bno 2017-12-04 11:41
UCHWAŁA NR XLVII/314/2017 RADY MIEJSKIEJ DE?BNA z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie wniesienia dopłaty do jednoosobowej spo?łki gminy - Przedsie?biorstwo Wodocia?go?w i Kanalizacji z o.o. w De?bnie 2017-12-04 13:30
UCHWAŁA NR XLVII/313/2017 RADY MIEJSKIEJ DE?BNA z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXI/155/2016 Rady Miejskiej w De?bnie z dnia 30 marca 2016r. w sprawie zapewnienia wspo?lnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej jednostkom organizacyjnym gminy zaliczanym do sektora finanso?w publicznych oraz likwidacji jednostki organizacyjnej Gminy De?bno - Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szko?ł w De?bnie 2017-12-04 13:30
UCHWAŁA NR XLVII/312/2017 RADY MIEJSKIEJ DE?BNA z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zmiany w uchwale Rady Miejskiej w De?bnie nr XXXII/220/2016 z dnia 22.12.2016 r. w sprawie uchwalenia budz?etu Gminy De?bno na rok 2017. 2017-12-04 13:31
UCHWAŁA NR XLVI/311/2017 RADY MIEJSKIEJ DĘBNA z dnia 26 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Różańsku w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Kornela Makuszyńskiego w Różańsku 2017-11-02 10:41
UCHWAŁA NR XLVI/310/2017 RADY MIEJSKIEJ DĘBNA z dnia 26 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Władysława St. Reymonta w Cychrach w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Władysława St. Reymonta w Cychrach 2017-11-02 10:40
UCHWAŁA NR XLVI/309/2017 RADY MIEJSKIEJ DĘBNA z dnia 26 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Sarbinowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Marii Konopnickiej w Sarbinowie 2017-11-02 10:39
UCHWAŁA NR XLVI/308/2017 RADY MIEJSKIEJ DĘBNA z dnia 26 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 1 w Smolnicy w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 1 w Smolnicy 2017-11-02 10:39
UCHWAŁA NR XLVI/307/2016 RADY MIEJSKIEJ DĘBNA z dnia 26 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 3 im. Jarosława Dąbrowskiego w Dębnie w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 3 im. Jarosława Dąbrowskiego w Dębnie z filią w Dargomyślu, obejmującą strukturą organizacyjną klasy I-III wraz z oddziałami przedszkolnymi 2017-11-02 10:38
UCHWAŁA NR XLVI/306/2017 RADY MIEJSKIEJ DĘBNA z dnia 26 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Dębnie w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Dębnie 2017-11-02 10:37
UCHWAŁA NR XLVI/305/2017 RADY MIEJSKIEJ DĘBNA z dnia 26 października 2017 r. w sprawie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dębno 2017-11-02 10:37
UCHWAŁA NR XLVI/304/2017 RADY MIEJSKIEJ DĘBNA z dnia 26 października 2017 r. w sprawie ustalenia metody obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawek opłaty 2017-11-02 10:34
UCHWAŁA NR XLVI/303/ 2017 RADY MIEJSKIEJ DĘBNA z dnia 26 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/182/2016 Rady Miejskiej w Dębnie z dnia 01 lipca 2016 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dębno 2017-11-02 10:33
UCHWAŁA NR XLVI/302/2017 RADY MIEJSKIEJ DĘBNA z dnia 26 października 2017 r. w sprawie podatku od środków transportowych 2017-10-27 11:28
UCHWAŁA NR XLVI/301/2017 RADY MIEJSKIEJ DĘBNA z dnia 26 października 2017 r. w sprawie: obniżenia ceny drewna do celów wymiaru podatku leśnego na 2018 rok 2017-10-27 11:28
UCHWAŁA NR XLVI/300/2017 RADY MIEJSKIEJ DĘBNA z dnia 26 października 2017 r. w sprawie obniżenia ceny żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2018 rok 2017-10-27 11:27
UCHWAŁA NR XLVI/299/2017 RADY MIEJSKIEJ DĘBNA z dnia 26 października 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 2017-10-27 11:24
UCHWAŁA NR XLVI/298/2017 RADY MIEJSKIEJ DĘBNA z dnia 26 października 2017 r. w sprawie: udzielenia dotacji z budżetu Gminy Dębno dla jednostki Ochotnicznej Straży Pożarnej w Dargomyślu 2017-10-27 11:24
UCHWAŁA NR XLVI/297/2017 RADY MIEJSKIEJ DĘBNA z dnia 26 października 2017 r. w sprawie: udzielenia dotacji z budżetu Gminy Dębno dla jednostki Ochotnicznej Straży Pożarnej w Warnicach 2017-10-27 11:23
UCHWAŁA NR XLVI/296/2017 RADY MIEJSKIEJ DĘBNA z dnia 26 października 2017 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dębno na lata 2017-2025 2017-10-27 11:22
UCHWAŁA NR XLVI/295/2017 RADY MIEJSKIEJ DĘBNA z dnia 26 października 2017 r. w sprawie zmiany w uchwale Rady Miejskiej w Dębnie nr XXXII/220/2016 z dnia 22.12.2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dębno na rok 2017. 2017-10-27 11:21
UCHWAŁA NR XLV/294/2017 RADY MIEJSKIEJ DĘBNA z dnia 28 września 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dębno w obrębie ewidencyjnym Barnówko - modernizacja układu rurociągów 2017-10-02 09:30
UCHWAŁA NR XLV/293/2017 RADY MIEJSKIEJ DĘBNA z dnia 28 września 2017 r. w sprawie: przyjęcia Programu współpracy Gminy Dębno z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w zakresie realizacji zadań pożytku publicznego na rok 2018 2017-10-02 08:17
UCHWAŁA NR XLV/292/2017 RADY MIEJSKIEJ DĘBNA z dnia 28 września 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Szpital w Dębnie im. św. Matki Teresy z Kalkuty sp. z o.o. i objęcie udziałów przez Gminę Dębno 2017-10-02 08:17
UCHWAŁA NR XLV/291/2017 RADY MIEJSKIEJ DĘBNA z dnia 28 września 2017 r. w sprawie wniesienia dopłaty do Szpitala w Dębnie Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością 2017-10-02 08:16
UCHWAŁA NR XLV/290/2017 RADY MIEJSKIEJ DĘBNA z dnia 28 września 2017 r. w sprawie wniesienia dopłaty do jednoosobowej spółki gminy - Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji z o.o. w Dębnie 2017-10-02 08:15
UCHWAŁA NR XLV/289/2017 RADY MIEJSKIEJ DĘBNA z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dębno na lata 2017-2025 2017-10-02 08:15
UCHWAŁA NR XLV/288/2017 RADY MIEJSKIEJ DĘBNA z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zmiany w uchwale Rady Miejskiej w Dębnie nr XXXII/220/2016 z dnia 22.12.2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dębno na rok 2017. 2017-10-02 08:14
UCHWAŁA NR XLIV/287/2017 RADY MIEJSKIEJ DĘBNA z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie przyjęcia aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Dębno na lata 2017 - 2023 2017-09-05 10:26
UCHWAŁA NR XLIV/286/2017 RADY MIEJSKIEJ DĘBNA z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Salezjańskiej miasta Dębna 2017-09-05 10:25
UCHWAŁA NR XLIV/285/2017 RADY MIEJSKIEJ DĘBNA z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego położonego w Dębnie przy ul. Kościuszki 38/3 w trybie przetargowym 2017-09-05 10:24
UCHWAŁA NR XLIV/284/2017 RADY MIEJSKIEJ DĘBNA z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości na rzecz osób, które korzystały jako ostatnie z prawa do nieruchomości na podstawie umowy dzierżawy przez okres 3 lat 2017-09-05 10:23
UCHWAŁA NR XLIV/283/2017 RADY MIEJSKIEJ DĘBNA z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz opiekunami dziennymi w zakresie warunków i jakości świadczonej opieki nad dziećmi do 3 lat 2017-09-05 10:22
UCHWAŁA NR XLIV/282/2017 RADY MIEJSKIEJ DĘBNA z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie: udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. 2017-09-05 10:22
UCHWAŁA NR XLIV/281/2017 RADY MIEJSKIEJ DĘBNA z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany w uchwale Rady Miejskiej w Dębnie nr XXXII/220/2016 z dnia 22.12.2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dębno na rok 2017. 2017-09-05 10:21
UCHWAŁA NR XLIII/280/2017 RADY MIEJSKIEJ DĘBNA z dnia 4 lipca 2017 r. w sprawie powołania Dębnowskiej Rady Seniorów oraz nadania jej Statutu. 2017-08-25 10:46
UCHWAŁA NR XLIII/279/2017 RADY MIEJSKIEJ DĘBNA z dnia 4 lipca 2017 r. w sprawie: wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości na rzecz osób, które korzystały jako ostatnie z prawa do nieruchomości na podstawie umowy dzierżawy przez okres 3 lat 2017-08-25 10:45
UCHWAŁA NR XLIII/278/2017 RADY MIEJSKIEJ DĘBNA z dnia 4 lipca 2017 r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody 2017-08-25 10:44
UCHWAŁA NR XLIII/277/2017 RADY MIEJSKIEJ DĘBNA z dnia 4 lipca 2017 r. w sprawie Regulaminu korzystania z cmentarzy komunalnych na terenie miasta i gminy Dębno przyjętego uchwałą Nr XXIX/228/2012 Rady Miejskiej w Dębnie z dnia 25 października 2012r. 2017-08-25 10:44
UCHWAŁA NR XLIII/276/2017 RADY MIEJSKIEJ DĘBNA z dnia 4 lipca 2017 r. w sprawie przyjęcia obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych na terenie Gminy Dębno 2017-08-25 10:43
UCHWAŁA NR XLIII/275/2017 RADY MIEJSKIEJ DĘBNA z dnia 4 lipca 2017 r. w sprawie zmiany w uchwale Rady Miejskiej w Dębnie nr XXXII/220/2016 z dnia 22.12.2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dębno na rok 2017. 2017-08-25 10:43
UCHWAŁA NR XLII/274/2017 RADY MIEJSKIEJ DE?BNA z dnia 12 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy De?bno na lata 2017-2025 2017-06-13 10:49
UCHWAŁA NR XLII/273/2017 RADY MIEJSKIEJ DE?BNA z dnia 12 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany w uchwale Rady Miejskiej w De?bnie nr XXXII/220/2016 z dnia 22.12.2016 r. w sprawie uchwalenia budz?etu Gminy De?bno na rok 2017. 2017-06-13 10:48
UCHWAŁA NR XLI/272/2017 RADY MIEJSKIEJ DĘBNA z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny 2017-05-26 13:38
UCHWAŁA NR XLI/271/2017 RADY MIEJSKIEJ DĘBNA z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny 2017-05-26 13:38
UCHWAŁA NR XLI/270/2017 RADY MIEJSKIEJ DĘBNA z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Myśliborskiego na modernizację budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 przy ul. Mickiewicza 33 w Dębnie 2017-05-26 13:37
UCHWAŁA NR XLI/269/2017 RADY MIEJSKIEJ DĘBNA z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie zmiany w uchwale Rady Miejskiej w Dębnie nr XXXII/220/2016 z dnia 22.12.2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dębno na rok 2017. 2017-05-26 13:35
UCHWAŁA NR XLI/268/2017 RADY MIEJSKIEJ DĘBNA z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie absolutorium dla Burmistrza z tytułu wykonania budżetu za rok 2016 2017-05-26 13:34
UCHWAŁA NR XLI/267/2017 RADY MIEJSKIEJ DĘBNA z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Dębno za 2016 rok 2017-05-26 13:34
UCHWAŁA NR XL/266/2017 RADY MIEJSKIEJ DĘBNA z dnia 9 maja 2017 r. w sprawie wyrażenia woli na przystąpienie do realizacji projektu ?Budowa Targowiska Miejskiego w Dębnie? o którego dofinansowanie Gmina Dębno będzie się ubiegać w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 2017-05-11 08:27
UCHWAŁA NR XXXVII/265/2017 RADY MIEJSKIEJ DĘBNA z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu ?Szansa na lepsze jutro? na które Gmina Dębno ? Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębnie otrzymała dofinansowanie w ramach Działania 7.1 Programy na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizację społeczno ? zawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej i zawodowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. 2017-05-04 12:21
UCHWAŁA NR XXXVIII/264/2017 RADY MIEJSKIEJ DĘBNA z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta Dębna 2017-05-04 12:20
UCHWAŁA NR XXXVIII/263/2017 RADY MIEJSKIEJ DĘBNA z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie: wprowadzenia zmian do Uchwały LVII/411/2014 Rady Miejskiej w Dębnie z dn. 25 września 2014r. w sprawie przyjęcia ?Strategii Rozwoju Gminy Dębno na lata 2014 ? 2022?. 2017-05-04 12:20
UCHWAŁA NR XXXVII/262/2017 RADY MIEJSKIEJ DĘBNA z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości na rzecz osób, które korzystały jako ostatnie z prawa do nieruchomości na podstawie umowy dzierżawy przez okres 3 lat 2017-05-04 12:19
UCHWAŁA NR XXXVIII/261/2017 RADY MIEJSKIEJ DĘBNA z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie wniesienia dopłaty zwrotnej do Szpitala w Dębnie im. św. Matki Teresy z Kalkuty sp. z o.o. 2017-05-04 12:18
UCHWAŁA NR XXXVIII/260/2017 RADY MIEJSKIEJ DĘBNA z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie udzielenia dotacji dla Szpitala w Dębnie im. św. Matki Teresy z Kalkuty sp. z o.o. 2017-05-04 12:18
UCHWAŁA NR XXXVIII/259/2017 RADY MIEJSKIEJ DĘBNA z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie udzielenia przez Gminę Dębno poręczenia kredytu długoterminowego zaciąganego przez Szpital w Dębnie Sp. z o.o. 2017-05-04 12:17
UCHWAŁA NR XXXVIII/258/2017 RADY MIEJSKIEJ DĘBNA z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie określenia maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń udzielanych przez Burmistrza Dębna w 2017 r. 2017-05-04 12:17
UCHWAŁA NR XXXVIII/257/2017 RADY MIEJSKIEJ DĘBNA z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dębno na lata 2017-2025 2017-05-04 12:16
UCHWAŁA NR XXXVIII/256/2017 RADY MIEJSKIEJ DĘBNA z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany w uchwale Rady Miejskiej w Dębnie nr XXXII/220/2016 z dnia 22.12.2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dębno na rok 2017. 2017-05-04 12:15
UCHWAŁA NR XXXVII/255/2017 RADY MIEJSKIEJ DĘBNA z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Dębnie 2017-04-04 09:44
UCHWAŁA NR XXXVII/254/2017 RADY MIEJSKIEJ W DĘBNIE z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie ustalenia zasad i kryteriów rekrutacji do szkół podstawowych, dla których Gmina Dębno jest organem prowadzącym 2017-04-04 09:43
UCHWAŁA NR XXXVII/253/2017 RADY MIEJSKIEJ W DĘBNIE z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego 2017-04-04 09:42
UCHWAŁA NR XXXVII/252/2017 RADY MIEJSKIEJ W DĘBNIE z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania 2017-05-04 12:18
UCHWAŁA NR XXXVII/251/2017 RADY MIEJSKIEJ DĘBNA z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia ?PROGRAMU OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT NA TERENIE GMINY DĘBNO W 2017 ROKU?. 2017-04-04 09:40
UCHWAŁA NR XXXVII/250/2017 RADY MIEJSKIEJ DĘBNA z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Myśliborskiego na budowę i modernizację chodników przy drogach powiatowych 2017-04-04 09:39
UCHWAŁA NR XXXVII/249/2017 RADY MIEJSKIEJ DĘBNA z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie wniesienia dopłaty do Szpitala w Dębnie Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością 2017-04-04 09:39
UCHWAŁA NR XXX/248/2017 RADY MIEJSKIEJ DĘBNA z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zmiany w uchwale Rady Miejskiej w Dębnie nr XXXII/220/2016 z dnia 22.12.2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dębno na rok 2017. 2017-04-04 09:38
UCHWAŁA NR XXXVI/247/2017 RADY MIEJSKIEJ DĘBNA z dnia 2 marca 2017 r. w sprawie kryteriów naboru do samorządowych przedszkoli na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów. 2017-03-03 10:15
UCHWAŁA NR XXXVI/246/2017 RADY MIEJSKIEJ DĘBNA z dnia 2 marca 2017 r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego 2017-03-03 10:15
UCHWAŁA NR XXXVI/245/2017 RADY MIEJSKIEJ DĘBNA z dnia 2 marca 2017 r. w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Dargomyślu 2017-03-03 11:12
UCHWAŁA NR XXXV/244/2017 RADY MIEJSKIEJ DĘBNA z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie przekazania do Rady Nadzorczej Dębnowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego spółka z o.o. skargi na działalność Prezesa DTBS sp z o.o. 2017-02-28 11:39
UCHWAŁA NR XXXV/243/2017 RADY MIEJSKIEJ DĘBNA z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie : wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości na rzecz osób, które korzystały jako ostatnie z prawa do nieruchomości na podstawie umowy dzierżawy przez okres 3 lat 2017-02-28 11:38
UCHWAŁA NR XXXV/242/2017 RADY MIEJSKIEJ DĘBNA z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej polegających na budowie studni wierconych na terenie Gminy Dębno. 2017-02-28 11:37
UCHWAŁA NR XXXV/241/2017 RADY MIEJSKIEJ DĘBNA z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, za usługi pozbywania się z terenu nieruchomości odpadów komunalnych na terenie Gminy Dębno 2017-02-28 11:37
UCHWAŁA NR XXXV/240/2017 RADY MIEJSKIEJ DĘBNA z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie: nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy na 2018 rok środków stanowiących fundusz sołecki 2017-02-28 11:36
UCHWAŁA NR XXXV/239/2017 RADY MIEJSKIEJ DĘBNA z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie określenia wysokości pomocy finansowej dla Powiatu Myśliborskiego 2017-02-28 11:36
UCHWAŁA NR XXXV/238/2017 RADY MIEJSKIEJ DĘBNA z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie określenia wysokości pomocy finansowej dla Powiatu Myśliborskiego 2017-02-28 11:35
UCHWAŁA NR XXXIV/236/2017 RADY MIEJSKIEJ DĘBNA z dnia 7 lutego 2017 r. w sprawie akceptacji planów taryfowych założonych w Studium Wykonalności projektu pn. ?Przebudowa i rozbudowa istniejącej oczyszczalni mechaniczno-biologicznej w Dębnie wraz z modernizacją stacji uzdatniania wody?, realizowanego przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Dębnie. 2017-02-08 11:24
UCHWAŁA NR XXXII/232/2017 RADY MIEJSKIEJ DĘBNA z dnia 26 stycznia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Dębnie 2017-01-31 09:17
UCHWAŁA NR XXXIII/235/2017 RADY MIEJSKIEJ DĘBNA z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Dargomyślu 2017-01-31 08:33
UCHWAŁA NR XXXIII/234/2017 RADY MIEJSKIEJ DĘBNA z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie: współdziałania celem realizacji przedsięwzięcia oraz pozyskania środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 ? 2020. 2017-01-31 08:33
UCHWAŁA NR XXXIII/233/2017 RADY MIEJSKIEJ W DĘBNIE z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie określenia wysokości pomocy finansowej dla Powiatu Myśliborskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie dodatkowych godzin zajęć z matematyki w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Juliusza Słowackiego w Dębnie, dla uczniów przygotowujących się do egzaminu maturalnego 2017-01-31 08:32
UCHWAŁA NR XXXIII/231/2017 RADY MIEJSKIEJ DĘBNA z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie: wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości na rzecz osób, które korzystały jako ostatnie z prawa do nieruchomości na podstawie umowy dzierżawy przez okres 3 lat 2017-01-31 08:31
UCHWAŁA NR XXXIII/230/2017 RADY MIEJSKIEJ W DĘBNIE z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie określenia wysokości pomocy finansowej dla Powiatu Myśliborskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Dębnie 2017-01-31 08:31
UCHWAŁA NR XXXIII/229/2017 RADY MIEJSKIEJ W DĘBNIE z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia dotyczącego przyjęcia przez Gminę Miasto Szczecin realizacji zadań w zakresie przyjmowania osób w stanie nietrzeźwości. 2017-01-31 08:30