Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Dębnie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała nr XVIII/120/2003


UCHWAŁA NR XVIII /120/2003

RADY MIEJSKIEJ W DĘBNIE

z dnia 27 listopada 2003 roku

w sprawie: ustalenia wysokości i zasad poboru podatku od nieruchomości, podatku od

posiadania psów i opłaty administracyjnej .

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 8, ustawy z dnia 8 marca1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity z 2001 r. Dz.U.Nr 142 poz.1591 , zmiany z 2002 roku Dz.U. Nr 23 poz.220, Dz.U. Nr 62 poz.558 , Dz.U. Nr 113 poz.984, Dz.U. Nr 214 poz.1086, zmiany z 2003 roku Dz.U. Nr 80 poz.717 Dz.U. Nr 162 poz.1568) oraz art. 5, art. 7 ust.2, , art. 14 pkt.1,2,3,4, art.18 i 20 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity z 2002 r. , Dz.U. Nr 9, poz.84 zmiany .Dz.U. Nr.200 poz.1683 zmiany z 2003 roku Dz.U. Nr.96 poz.874, Dz.U. Nr.110 poz.1039 Dz.U. Nr.188 poz.1840, Dz.U. Nr.200 poz.1953) R A D A M I E J S K A uchwala co następuje :

§ 1 . 1. Ustala się następujące stawki podatku od nieruchomości na terenie miasta i gminy :

1) od budynków mieszkalnych lub ich części od 1 m 2

powierzchni użytkowej wynosi;

a)

w mieście

0,40 zł.

b)

na wsi

0,38 zł.

 1. od budynków mieszkalnych stanowiących własność osób, których wyłącznym źródłem

utrzymania jest renta, emerytura, zasiłek przedemerytalny za wyjątkiem budynków lub

ich części zajętych na działalność gospodarczą

0,27 zł.

2) od budynków lub ich części związanych z działalnością gospodarczą inną niż rolnicza lub

leśna, oraz od części budynków mieszkalnych zajętych na prowadzenie działalności

gospodarczej od 1 m2 wynosi:

13,44 zł.

3) od budynków lub ich części związanych z działalnością gospodarczą inną niż rolnicza lub

leśna, oraz od części budynków mieszkalnych zajętych na prowadzenie działalności

gospodarczej przez przedsiębiorców rozpoczynających działalność na terenie Gminy Dębno

po raz pierwszy od 1 m2 wynosi:

6,64 zł.

4) od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie

udzielania świadczeń zdrowotnych od 1 m2 wynosi:

3,49 zł.

- 2 -

5) od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie

obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym od 1 m2 wynosi:

6,92 zł.

6) od pozostałych budynków lub ich części od 1 m2 powierzchni

użytkowej:

a)

w mieście

4,65 zł.

b)

na wsi

4,16 zł.

c) od budynków pozostałych stanowiących własność osób, dla osób których wyłącznym źródłem utrzymania jest renta, emerytura, zasiłek przedemerytalny za wyjątkiem budynków lub ich części zajętych na działalność gospodarczą

2,91 zł.

d) od budynków gospodarczych będących we władaniu rencistów i emerytów, którzy przekazali gospodarstwo rolne za świadczenie rentowe lub emerytalne będące ich wyłącznym źródłem utrzymania za wyjątkiem budynków lub ich części zajętych na działalność gospodarczą

1,50 zł.

7) od budowli:

 1. wykorzystywanych bezpośrednio do wytwarzania ciepła ,rurociągów i przewodów sieci

rozdzielczej ciepła i wody, od budowli służących do odprowadzania i oczyszczania

ścieków

1% ich wartości

 1. wykorzystywanych bezpośrednio do wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł

niekonwencjonalnych i odnawialnych

1 % ich wartości

c) od pozostałych

2 % ich wartości --> [Author:UMiG] --> [Author:UMiG]

8) od powierzchni gruntów:

 1. związanej z prowadzeniem działalności gospodarczej, innej niż działalność rolnicza

lub leśna z wyjątkiem związanych z budynkiem mieszkalnym od 1 m2

0,51 zł.

b)

pozostałych od 1 m2

0,10 zł.

 1. od gruntów pozostałych stanowiących własność dla osób których wyłącznym źródłem utrzymania jest renta, emerytura, zasiłek przedemerytalny za wyjątkiem gruntów zajętych na działalność gospodarczą od 1 m2

0,07 zł.

- 3 -

 1. pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych

od 1 ha powierzchni

3,41 zł.

 1. Oprócz zwolnień przewidzianych w art. 7 ustawy, zwalnia się z podatku od nieruchomości:

1) Nieruchomości zajęte na potrzeby instytucje kultury za wyjątkiem budynków lub ich części zajętych na działalność gospodarczą.

2) Nieruchomości związane z kulturą fizyczną z wyjątkiem części wynajętych innym

podmiotom na prowadzenie działalności gospodarczej.

3) Nieruchomości zajęte na potrzeby ochotniczych straży pożarnych z wyjątkiem części wynajętych innym podmiotom na prowadzenie działalności gospodarczej.

4) Nieruchomości zajęte na potrzeby świetlic wiejskich z wyjątkiem części wynajętych innym

podmiotom na prowadzenie działalności gospodarczej.

5) Nieruchomości zajęte na potrzeby warsztatów terapii zajęciowej.

6) Budynki gospodarcze położone na gruntach niesklasyfikowanych a służące wyłącznie

działalności rolniczej prowadzonej na terenie gminy Dębno.

7) Budynki lub ich części po byłych placówkach oświatowych stanowiących mienie gminne

na okres prowadzenia prac adaptacyjnych na inne cele do czasu rozpoczęcia ich używania .

§ 2. 1. Ustala się stawki podatku od posiadania psów na terenie miasta i gminy :

1) od każdego psa

45,00 zł.

2. Oprócz zwolnień przewidzianych w art.13 ust.2 ustawy , podatku od posiadania psów nie pobiera się :

 1. z tytułu posiadania szczeniąt do 12 tygodnia,

 2. z tytułu posiadania jednego psa - od właścicieli domków jednorodzinnych .

 1. Podatek pobiera się w połowie stawki, jeżeli osoba weszła w posiadanie psa po 30 czerwca roku podatkowego.

 1. Za pobór podatku od posiadania psów ustala się prowizję w wysokości 10% od zainkasowanej

kwoty.

 1. Poboru podatku od posiadania psów dokonują:

 1. na terenie miasta:

 • Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o.

 • Spółdzielnia Mieszkaniowa “GRYF ” w Dębnie

 • Urząd Miasta i Gminy w Dębnie

 1. na terenie wsi:

 • inkasenci wskazani w odrębnej uchwale Rady Miejskiej

 • Urząd Miasta i Gminy w Dębnie

- 4 -

 1. Podatek płatny jest z góry bez wezwania do 31 maja roku podatkowego lub w ciągu dwóch tygodni od wejścia w posiadanie psa.

§ 3. 1.Ustala się stawki opłaty administracyjnej za czynności urzędowe:

 1. wydanie wypisu z planu zagospodarowania przestrzennego:

 1. od 1 - 3 działek objętych jednym wnioskiem

30,00 zł.

 1. za każdą następna działkę objętą tym samym wnioskiem

5,00 zł.

2) wydanie wyrysu z planu zagospodarowania przestrzennego:

45,00 zł.

2. Opłata administracyjna podlega wpłacie, w kasie Urzędu Miasta i Gminy przed

dokonaniem czynności.

§ 4. Do wymiaru, poboru i egzekucji podatków wprowadzonych niniejszą uchwałą mają

zastosowanie przepisy w sprawie wymiaru, poboru i egzekucji zobowiązań podatkowych.

§ 5. Z dniem 1 stycznia 2004 roku traci moc uchwała Nr III/11/2002 Rady Miejskiej w Dębnie z dnia 09 grudnia 2002 roku .

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Dębno.

§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego i wchodzi w życie z dniem 01stycznia 2004 roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Helena Sługocka

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Arkadiusz Mazepa 08-12-2003 12:10
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 08-12-2003
Ostatnia aktualizacja: - 08-12-2003 12:10