Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Dębnie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała nr XVI.115.2003


UCHWAŁA NR XVI/115/2003 .

RADY MIEJSKIEJ W DĘBNIE

Z DNIA 30 października 2003 r. .

W sprawie:

przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Ostrowiec obejmującej teren działki
o numerze ewidencji geodezyjnej
111/15 .

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity; Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 roku; Nr 23 poz. 220; Nr 62 poz. 558; Nr 113 poz. 984; 214 poz. 1806 z 2002 roku; Nr 80 poz. 717 z 2003 roku) oraz art. 14 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z 10 maja 2003 roku.)

Rada Miejska w Dębnie uchwala, co następuje:

§ 1

Przystępuje się do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dębno obejmującej teren działki o nr ewidencji geodezyjnej 111/15 położonej w obrębie Ostrowiec.

§ 2

Granice obszaru objętego planem miejscowym oznaczono na mapie stanowiącej załącznik graficzny do niniejszej uchwały

§ 3

Przedmiotem ustaleń planu miejscowego jest przeznaczenie terenu o dotychczasowym użytkowaniu rolniczym na cele rekreacyjne z zabudową letniskową wraz z towarzyszącymi urządzeniami infrastruktury technicznej

§ 4

Zakres projektowanego planu miejscowego jest zgodny z art. 15 ust. 2 ustawy o planowaniu przestrzennym.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy w Dębnie.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Dębno.

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Helena Sługocka

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 14 ust. 1 i 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. Nr 80 z 2003 poz. 717) Rady Miejskiej w Dębnie przystępuje do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na wniosek strony.

Burmistrz rozpatrzył wniosek w sprawie sporządzenia planu i przyjdą jako materiał wyjściowy do podjęcia czynności związanych ze zmianą planu i podjęcia stosownej uchwały przez Radę Miejską o przeznaczeniu terenu n cele rekreacji z zabudową letniskową wraz z towarzyszącymi urządzeniami infrastruktury technicznej

Zgodnie z art. 14 ust. 5 ustawy Burmistrz przeanalizował zasadność przystąpienia do opracowania planu oraz zgodność przewidywanych rozwiązań z ustaleniami studium gminy Dębno. Zgodnie z uchwalonym uchwałą Nr IV/24/98 z dnia 29 grudnia 1998 r. Rady Miejskiej w Dębnie Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gminy, wnioskowany teren objęty jest funkcją rekreacyjną wokół jeziora Ostrowiec z zapewnieniem dostępu do wód otwartych.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Arkadiusz Mazepa 10-11-2003 11:08
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 10-11-2003
Ostatnia aktualizacja: - 10-11-2003 11:08