Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Dębnie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwala nr XVI.103.2003.


UCHWAŁA NR XVI /103 / 2003

RADY MIEJSKIEJ W DĘBNIE

z dnia 30 października 2003 roku

w sprawie:

zmiany budżetu i zmian w budżecie Miasta i Gminy Dębno na 2003 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku Dz. U. Nr 142 poz.1591 ze zmianami ) , Rada Miejska w Dębnie uchwala co następuje :

Dział

w złotych

rodział

paragraf

§1.

ZWIĘKSZA SIĘ DOCHODY BUDŻETU O KWOTĘ

-

5 600

1.

758

Różne rozliczenia

-

1 200

75801

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

-

1 200

292

Subwencje ogólne z budżetu państwa

-

1 200

*subwencja oświatowa

-

1 200

2.

853

Opieka społeczna

-

4 400

85316

Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze

-

3 200

201

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

-

3 200

85319

Ośrodki pomocy społecznej

-

1 200

201

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

-

1 200

§2.

ZMNIEJSZA SIĘ DOCHODY BUDŻETU O KWOTĘ

-

183 808

85314

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne

-

168 717

201

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

-

168 717

85316

Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze

-

15 091

201

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

-

15 091

§3.

ZMNIEJSZA SIĘ WYDATKI BUDŻETU O KWOTĘ

225 195

1.

600

Transport i łączność

-

12 000

60016

Drogi publiczne gminne

-

12 000

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

-

12 000

IKI-026

budowa nawierzchni ul.Droga Zielona

-

12 000

2.

853

Opieka społeczna

-

212 195

85314

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne

-

168 717

3110

świadczenia społeczne

-

162 717

4110

składki na ubezpieczenia społeczne

-

6 000

85315

Dodatki mieszkaniowe

-

28 387

3110

świadczenia społeczne

-

28 387

*środki własne budżetu

-

28 387

85316

Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze

-

15 091

3110

świadczenia społeczne

-

15 091

3.

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

-

1 000

92120

Ochrona i konserwacja zabytków

-

1 000

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

-

1 000

RS-2003

R S Bogusław

-

1 000

§4.

ZWIĘKSZA SIĘ WYDATKI BUDŻETU O KWOTĘ

-

46 987

1.

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

-

17 000

75411

Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

-

17 000

6620

Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

-

17 000

*dofinansowanie zakupu specjalnego samochodu kwatermistrzowskiego dla JRG PSP Dębno

-

17 000

2.

801

Oświata i wychowanie

-

7 467

80113

Dowożenie uczniów do szkół

-

7 467

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

-

604

4110

Składki na ubezpieczenie społeczne

-

108

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

-

4 144

4300

Zakup usług pozostałych

-

2 611

 

 

3.

853

Opieka społeczna

-

4 400

85316

Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze

-

3 200

3110

świadczenia społeczne

-

3 200

85319

Ośrodki pomocy społecznej

-

1 200

4300

Zakup usług pozostałych

-

1 200

 

 

4.

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

-

13 000

92109

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

-

1 000

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

-

1 000

RS-2003

R S Bogusław

-

1 000

92116

Biblioteki

-

12 000

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

-

12 000

IKI-025

Modernizacja budynku Biblioteki w Dębnie

-

12 000

 

 

5.

926

Kultura fizyczna i sport

-

5 120

92695

Pozostała działalność

-

5 120

4300

Zakup usług pozostałych

-

5 120

* UKS Cychry

-

2 620

* LZS Różańsko

-

2 500

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Dębno.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Helena Sługocka

U Z A S A D N I E N I E :

Powyższych zmian dokonuje się na wniosek Dyrektora ZEASz o zabezpieczenie środków na dodatkowe dowożenie uczniów (Młyniska, Hajnówka),wniosek UKS Cychry "Pomorzanin"o dodatkowe środki w związku z awansem do "A" klasy, wniosek LZS Różańsko "Sokół" o dodatkowe środki w związku z wprowadzeniem do rozgrywek trzeciej drużyny - trampkarzy, wniosek Komendanta Powiatowej PSP Myślibórz JRG PSP Dębno o dofinansowanie zakupu samochodu,wniosek RS Bogusław, wniosek Kierownika wydziału RiI oraz pisma nr FB.1-3011-2/140/2003 z dnia 30.09.2003 roku, pisma nr FB.1-3011-2/149/2003 z dnia 22.10.2003 roku Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie w sprawie zmiany kwot dotacji, i pisma nr ST5 -4820 - 34g/2003 z dnia 12.09.2003 roku Ministra Finansów w sprawie zmiany kwot subwencji oświatowej.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Arkadiusz Mazepa 10-11-2003 11:04
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 10-11-2003
Ostatnia aktualizacja: - 10-11-2003 11:04