herb BIP - Urząd Miejski w Dębnie

www.debno.pl

I N F O R M A C J A za okres od 25.09.2014r. do 29.10.2014r.

 I N F O R M A C J A
z działalności Burmistrza Dębna
za okres od 25.09.2014r. do 29.10.2014r.

 

W okresie sprawozdawczym podjąłem zarządzenia w następujących sprawach:

1.      wprowadzenia zmian do układu wykonawczego budżetu Gminy Dębno na 2014 rok.

2.      sprawie zmiany budżetu, w budżecie i wprowadzenia zmian do układu wykonawczego budżetu Gminy

3.      Dębno na 2014 rok oraz zmiana w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2014r.

4.      wywieszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży -  lokal mieszkalny w Sarbinowie 50/22 o pow. 42,46m2 składający się z 2 pokoi, kuchni oraz kotłowni położony na parterze budynku 1 kondygnacyjnego  z nieużytkowym poddaszem oraz udział w budynku gospodarczym o łącznej powierzchni 6,98m2  – cena nieruchomości lokalowej 11.287 zł- sprzedaż na rzecz najemcy;

 

5.      zmiany zarządzenia nr 47/18/2014 Burmistrza Dębna w sprawie określenia wzorów dokumentów związanych z prowadzeniem i udostępnianiem Rejestru Instytucji Kultury.

6.        wywieszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży – lokal mieszkalny- Dębno ul. Chojeńska 13/4 o pow. 40,04m2 wartość lokalu 48.807,00 zł- sprzedaż na rzecz najemcy.

 

 

Informacja Wydziału Realizacji Inwestycji o przeprowadzonych i planowanych postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego

w ramach ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych

od 19.09.2014 do 28.10.2014

Postępowania zakończone zawarciem umowy:

Budowa wodociągu w rejonie ul. Miodowej i Perłowej w Dębnie – przetarg nieograniczony z 30.09.2014 r. Złożono trzy oferty, na wykonawcę robót wybrano: Jadwigę Lipińską i Macieja Lipińskiego prowadzących działalność pod firmą JAN-TECH s.c. Jadwiga, Maciej Lipińscy, ul. Malczewskiego 2/19, 64-920 Piła, za cenę 94.536,-zł.brutto. Umowa została zawarta 10.10.2014 r.

Postępowania planowane:

Budowa odcinka sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie ul. Kostrzyńskiej i Słowackiego w Dębnie – przetarg nieograniczony, otwarcie ofert: 07.11.2014r.

 

Informacja Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska   
              dotycząca  przetargów i rokowań na sprzedaż nieruchomości.

W dniu 29 września 2014 roku odbyły się :

I przetarg na sprzedaż:

-  nieruchomości nie zabudowanej położonej w obrębie 5 m. Dębno przy ul. Siewnej oznaczonej w ewidencji gruntów działką:

Dz. nr  940/7                          pow. 0,0879 ha              Cena wywoławcza  - 60 000,00 zł

Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym ze względu na fakt, iż nikt nie przystąpił do przetargu.

 

- lokalu użytkowego nr 8 położonego na poddaszu budynku nr 4 przy ul. Piłsudskiego

Lokal użytkowy                     pow. 13,63 m2               Cena wywoławcza   - 13 700,00 zł

Przetarg na w/w lokal ograniczony był do właścicieli lokali w budynku Piłsudskiego 4

 

Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym ze względu na fakt, iż nikt nie przystąpił do przetargu.

oraz II przetarg na sprzedaż:

nieruchomości gruntowej nie zabudowanej położonej w obrębie 4 m. Dębno przy ul. Kaliny oznaczonej w ewidencji gruntów działką:

 

Dz. nr  260/7                          pow. 0,2061 ha                 Cena wywoławcza  89 000,00 zł

Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym ze względu na fakt, iż nikt nie przystąpił do przetargu.

 

-  nieruchomości gruntowej nie zabudowanej położonej w obrębie 5 m. Dębno przy ul. Włościańskiej oznaczonej w ewidencji gruntów działką:

Dz. nr  588                          pow. 0,0618 ha                   Cena wywoławcza  39 000,00 zł

 

Przetarg na powyższą nieruchomość (tj.dz.588) ograniczony był do właścicieli nieruchomości przyległych

 

Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym ze względu na fakt, iż nikt nie przystąpił do przetargu.

 

- nieruchomości gruntowej nie zabudowanej położonej w obrębie Dargomyśl gm. Dębno oznaczonej w ewidencji gruntów działką:

 

Dz. nr  545/2                  pow. 0,2516 ha                       Cena wywoławcza   66 000,00 zł

 

Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym ze względu na fakt, iż  że wadium zostało wpłacone po terminie wyznaczonym w ogłoszeniu o przetargu tj. po 26 września 2014 roku, a osoba zainteresowana nie została dopuszczona do przetargu.

 

Na dzień 26 listopada 2014 roku zostały ogłoszone przetargi :

- na sprzedaż nieruchomości gruntowych nie zabudowanych położonych w obrębie Dargomyśl gm. Dębno oznaczonych w ewidencji gruntów działkami:

 

Dz. nr  604/2                          pow. 0,1815 ha                             Cena   42 000,00 zł

Dz. nr  604/3                          pow. 0,1810 ha                             Cena   42 000,00 zł

Dz. nr  604/4                          pow. 0,1877 ha                             Cena   43 500,00 zł

Dz. nr  604/5                          pow. 0,1674 ha                             Cena   38 600,00 zł

Działki przeznaczone są na cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

 

- na sprzedaż nieruchomości gruntowej nie zabudowanej położonej w obrębie 6. m. Dębno przy ul. Usługowej oznaczonej w ewidencji gruntów działką:

Dz. nr  409/5                          pow. 0,1311 ha                             Cena   67 000,00 zł

 

Działka przeznaczona jest na cele zabudowy usługowej i magazynowej

 

W sprawie wniosków z Komisji Budżetu i Finansów dotyczących ul. Kościuszki wystąpiliśmy do projektanta o opinię.

 

W okresie, którego dotyczy informacja, byłem:

 

29.09.- w Szczecinie- na Konwencie Wójtów i Burmistrzów Województwa Zachodniopomorskiego

30.09.- w Długoszynie- na posiedzeniu Zgromadzenia Związku CZG-12

08.10.- w Barlinku- spotkanie w sprawie strategii rozwiązywania problemów społecznych powiatu myśliborskiego

13.10.- w Katowicach- odbiór nagrody Euro Symbolu Polskiej Samorządności

 

Informuję, iż uchwały podjęta na ostatniej sesji Rady Miejskiej są w trakcie realizacji.

 

                                                                                                          Burmistrz Dębna

 

Piotr Downar

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Szymczyk 23-12-2014 08:32
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 29-10-2014
Ostatnia aktualizacja: - 23-12-2014 08:32