Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Dębnie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Projekt Uchwały budżetowej Gminy Dębno na rok 2014

PROJEKT

UCHWAŁA NR ___/___/201_

RADY MIEJSKIEJ W DĘBNIE

z dnia __ _______ 201_ roku

 

w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Dębno na rok 2015

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „b”, „c”, „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz.594 z późn. zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się budżet Gminy Dębno na rok 2015 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Ustala się dochody budżetu w wysokości 74.028.900,00.

zgodnie z załącznikiem Nr 2 i 3 do uchwały, z tego:

1) dochody bieżące 72.324.900,00 zł.

2) dochody majątkowe 1.704.000,00 zł.

§ 3. Ustala się wydatki budżetu w wysokości 82.658.900,00 .

zgodnie z załącznikiem Nr 4 i 5 do uchwały, z tego:

1) wydatki bieżące 65.279.130,37 zł.

2) wydatki majątkowe 17.379.769,63 zł.

§ 4. Ustala się planowany deficyt budżetu w wysokości 8.630.000,00 .

który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na

rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń

kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 3.900.000,00 zł.

2) zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 4.730.000,00 zł.

§ 5. Ustala się przychody budżetu w wysokości 11.730.000,00 ,

i rozchody budżetu w wysokości 3.100.000,00 ,

zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.

§ 6. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 225.895,64,

2) celową w wysokości 798.533,00,

z przeznaczeniem na:

a) środki do dyspozycji sołectw w wysokości 308.533 zł,

b) zadania z zakresu zarządzania kryzysowego 190.000 zł,

c) budżet obywatelski 300.000 zł.

§ 7. 1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w kwocie 7.158.916,00,

zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały.

2. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały w kwocie 6.000,00.

3. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem
Nr 9 do uchwały w kwocie 20.170,00 zł.

§ 8. Ustala się:

1) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
w wysokości 420.000,00.

2) wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości 399.720,00.

3) wydatki na realizację zadań określonych w Programie Przeciwdziałania Narkomanii
w wysokości 20.280,00.

zgodnie z załącznikiem Nr 10

§ 9. Ustala się dotacje celowe dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych na realizację zadań własnych gminy zgodnie z załącznikiem Nr 11 do uchwały
w kwocie 994.500,00.

§ 10. Ustala się dotacje dla działających na terenie gminy niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowo-wychowawczych w łącznej kwocie 1.317.166,00.

zgodnie z załącznikiem Nr 12 do uchwały.

§ 11. Ustala się dotacje dla instytucji kultury w łącznej kwocie 2.391.570,00,

zgodnie z załącznikiem Nr 13 do uchwały.

§ 12. Ustala się dotacje celowe na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego w łącznej kwocie 14.000,00,

przeznaczone na cele określone w załączniku Nr 14 do uchwały.

§ 13. Ustala się dotacje celowe udzielone z budżetu Gminy Dębno na zadania własne realizowane na podstawie umów (porozumień) między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem Nr 15 do uchwały w łącznej kwocie 10.000,00 zł.

§ 14. Wyodrębnia się w budżecie w rezerwie celowej środki do dyspozycji jednostek pomocniczych (sołectw) zgodnie z załącznikiem Nr 16 do uchwały w wysokości 308.533.

§ 15. Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów
i pożyczek zaciąganych na:

  1. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu 3.000.000,00 zł.

§ 16. Upoważnia się Burmistrza do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, o których mowa w § 15, do wysokości kwot w nim określonych.

2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym,

3) dokonywania zmian w planie wydatków:

a) na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,

b) majątkowych,

z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

4) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym gminy,

5) przekazania uprawnień innym jednostkom do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym,

6) lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach, niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,

7) udzielania pożyczek i poręczeń w roku budżetowym do wysokości łącznej
kwoty 20 000 zł.

§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dębna.

§ 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2015 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego, Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

 

 

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Joanna Trybel 17-11-2014 13:22
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Piotr Downar 15-11-2014
Ostatnia aktualizacja: Joanna Trybel 17-11-2014 13:45