herb BIP - Urząd Miejski w Dębnie

www.debno.pl

I N F O R M A C J A za okres od 28.05.2014r. do 30.06.2014r.

 I N F O R M A C J A
z działalności Burmistrza Dębna
za okres od 28.05.2014r. do 30.06.2014r.

 

W okresie sprawozdawczym podjąłem zarządzenia w następujących sprawach:

1.      ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej  (budynek użytkowy  o powierzchni użytkowej 396,31 m 2 i powierzchni ogólnej 459,36 m 2 położony w Dębnie przy ul. Wodnej 5 wraz z działką nr 339 obręb 4 m. Dębno o powierzchni 0,0947 ha - cena nieruchomości 558 500,00 zł).

 

2.       zmiany budżetu, w budżecie i wprowadzenia zmian do układu wykonawczego budżetu Gminy Dębno na 2014

 rok oraz zmiana w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych

3.       określenia wzorów dokumentów związanych z prowadzeniem i udostępnianiem Rejestru Instytucji Kultury;

4.  powołania nowego członka do składu Miejsko-Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych     w Dębnie;

5.      wykupu prawa użytkowania wieczystego działki oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 361/55 o powierzchni 0,1341 ha położonej w obrębie 6 m. Dębno przy ul. Wiosennej

6.   weryfikacji wniosku Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Dębnie w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków;

7.      wprowadzenia instrukcji bezpieczeństwa pożarowego w budynku Urzędu Miejskiego w Dębnie przy ul. Piłsudskiego 5

8.       ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargowym (ul. Piłsudskiego 4 lokal użytkowy na poddaszu o pow. 13,63 mcena 13.657 zł sprzedaż na rzecz mieszkańców ul. Piłsudskiego 4)

9.       wprowadzenia i stosowania procedur dotyczących realizacji projektu "Budowa kanalizacji sanitarnej na obszarach NATURA 2000 w Gminie Dębno

10.  wprowadzenia zmian do Zarządzenia Burmistrza Dębna Nr 16/5/2009 z dnia 25.02.2009 r. w sprawie: powołania Jednostki Realizującej Projekt;

11.  wprowadzenia zmiany do polityki rachunkowości obowiązującej w Urzędzie Miejskim w Dębnie.

12.  przekazania do eksploatacji dla Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Dębnie z siedzibą ul. Droga Zielona 1 sieci wodociągowej do kolonii Sarbinowo;

13.  przekazania do eksploatacji dla Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Dębnie z siedzibą ul. Droga Zielona 1 sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej Dębnie ul. Dargomyskiej ;

14.  przekazania do eksploatacji dla Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Dębnie z siedzibą ul. Droga Zielona 1 sieci sanitarnej wraz z przepompownią zlokalizowanych w Dębnie teren po byłym NZPOW.

15.  przedstawicieli Gminy Dębno w Radzie Nadzorczej Gorzowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Gorzowie Wlkp.

16.  ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargowej (ul. Siewna, obręb 5 m. Dębno Dz. nr  940/7 pow. 0,0879 ha cena   60 000,00 zł);

17.  wywieszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym (Działka 407/1, 407/2 przy ul. Parkowej, lokal mieszkalny o pow. 87,22 mwartość lokalu 89.086,00zł)

18.  wywieszenia wykazu nieruchomości zabudowanej przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste dz. nr 78/11 położonej w Dębnie przy ul. Poprzecznej (Dębno, ob. 6,  ul. Poprzeczna 5  Dz. Nr 78/11,  pow. 0,0933  ha,  cena 46.650,00 zł, KW SZ1M/00020989/9 oraz budynki gospodarcze cena 5.031,00zł);   

19.  zmiany budżetu, w budżecie i wprowadzenia zmian do układu wykonawczego budżetu Gminy Dębno na 2014 rok;

20.  zmiany w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dębno na lata 2014-2023    

 

 

 

Informacja Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska  dotycząca przetargów i rokowań na sprzedaż nieruchomości od dnia 29.05.2014 do dnia 3.07.2014r.

1. W dniu 27 czerwca 2014 roku odbyły się:

-  I przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości nie zabudowanej położonej w obrębie 4 m. Dębno przy ul. Kaliny oznaczonej w ewidencji gruntów działką:

 

Dz. nr  260/7                          pow. 0,2061 ha                      Cena wywoławcza  90 100,00 zł

Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym ze względu na fakt, iż nikt nie przystąpił

do przetargu.

- I przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem starej remizy OSP położonej w obrębie Sarbinowo oznaczonej w ewidencji gruntów działką:

 

Dz. nr  269/1                          pow. 0,0069 ha                        Cena wywoławcza  4 000,00 zł

 

Do przetargu dopuszczono 1 osobę.  W wyniku przetargu działka  została sprzedana za cenę 4 040,00 zł. 

 

- I przetarg ustny ograniczony do właścicieli nieruchomości przyległych na sprzedaż nieruchomości gruntowej nie zabudowanej położonej w obrębie 5 m. Dębno przy ul. Włościańskiej oznaczonej w ewidencji gruntów działką:

 

Dz. nr  588                          pow. 0,0618 ha                        Cena wywoławcza  41 000,00 zł

 

Do przetargu dopuszczono 1 osobę.  Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym ze względu na fakt, iż uczestnik przetargu nie zaoferował postąpienia ponad cenę wywoławczą

 

Informacja Wydziału Realizacji Inwestycji o przeprowadzonych i planowanych postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego  w ramach ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych od 28.05.2014 do 02.07.2014

 

Postępowania zakończone zawarciem umowy i będące w toku:

1.    Budowa odcinka ul. Akacjowej w Dębnie-ciąg 1 – przetarg nieograniczony z 10.06.2014r. Złożono jedną ofertę i wybrano na wykonawcę robót Przedsiębiorstwo Budowlano-Inżynieryjne KORIMEX J. Korzeniowski z Dębna za kwotę  370.882,18 zł. Umowę zawarto 27.06.2014r.

2.    Budowa odcinka ścieżki rowerowej w ul. Zielonej (do Klepina) –  przetarg nieograniczony
z 17.06.2014r. Złożono trzy oferty, postępowanie w toku.

3.    Remont ulicy Ogrodowej w Dębnie – przetarg nieograniczony z 17.06.2014r. Złożono dwie oferty, postępowanie w toku.

Postępowania planowane:

Przebudowa drogi gminnej w ul. Kościuszki w Cychrach – przetarg nieograniczony, termin otwarcia ofert 15.07.2014r.

W okresie, którego dotyczy informacja, byłem:

 

17.06.- Szczecin- EUROREGION POMERANIA

25.06- Długoszyn – walne CZG-12

1.07- Passewalk – pożegnanie Petera Heise- dyrektora Biura Euroregionu Pomerania po stronie niemieckiej

W dniach 26.06. i 1.07. w Starostwie Powiatowym w Myśliborzu na negocjacjach w sprawie szpitala.

 

Informuję, iż uchwały podjęte na poprzedniej Sesji Rady Miejskiej są w trakcie realizacji.

 

                                                                                                               Burmistrz Dębna

 

Piotr Downar

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Szymczyk 04-07-2014 14:28
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Piotr Downar 03-07-2014
Ostatnia aktualizacja: Anna Szymczyk 04-07-2014 14:30