Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Dębnie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

projekt uchwały w sprawie zwolnienia nowych inwestycji z podatku od nieruchomości


Projekt

 

z dnia 8 maja 2014 r.

Sporządzony przez .........................

 

 

 

Uchwała Nr ....................
Rady Miejskiej w Dębnie

z dnia 29 maja 2014 r.

w sprawie zwolnienia nowych inwestycji z podatku od nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust.1 i art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 594, zm. poz. 645 i 1318 oraz z 2014 r. poz. 379.) i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tj. Dz. U. 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.)) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Przyznaje się pomoc na wspieranie nowych inwestycji w formie zwolnienia z podatku
od nieruchomości gruntów i budynków służących do prowadzenia działalności gospodarczej na terenie Gminy Dębno.

2.  Zwolnienie udzielane jest na okres 5 lat - licząc od drugiego miesiąca po miesiącu w którym zakończono inwestycję.

3.  Okres zwolnienia przedłuża się o 3 lata w przypadku przedsiębiorstw działających w branży przetwarzania i obrotu produktami rolnymi.

4.  Kwota pomocy de minimis przyznana dowolnemu przedsiębiorcy nie może przekroczyć równowartości kwoty 200 tys. EUR w okresie kolejnych 3 lat podatkowych, a całkowita wartość pomocy de minimis przyznanej jednemu przedsiębiorcy działającemu w sektorze transportu drogowego towarów przez okres kolejnych trzech lat podatkowych nie może przekroczyć 100 tys. EUR.

5.  Zwolnienie dotyczy podatku od powstałych budynków w ramach nowej inwestycji i nabytych pod nie gruntów.

6.  Kwota zwolnienia nie może w danym roku przekroczyć kwoty należnego podatku od nieruchomości.

§ 2. Zwolnienie stanowi pomoc de minimis, której udzielenie następuje zgodnie z przepisami o pomocy
de minimis - ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404 ze zm.) zwaną dalej Ustawą i rozporządzenie Komisji Europejskiej (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis zwanym dalej Rozporządzeniem
(Dz.Urz. UE L 352 z 24.12.2013 r.).

§ 3. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1) nowej inwestycji - należy przez to rozumieć wybudowanie nowych budynków w ramach utworzenia lub rozbudowy przedsiębiorstwa;

2) małym i średnim przedsiębiorcy - należy to rozumieć zgodnie z definicjami zawartymi w załączniku I do rozporządzenia komisji Europejskiej nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodnie ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (Dz. Urz. UE L 214 z 09.08.2008, str.38, ze. zm.);

3) utworzeniu nowych miejsc pracy - należy przez to rozumieć przyrost liczby pracowników
w odniesieniu do średniego zatrudnienia w okresie 12 miesięcy przed dokonaniem inwestycji,
w przeliczeniu na osoby zatrudnione w pełnym wymiarze czasu pracy.

§ 4. Przepisów uchwały nie stosuje się do udzielenia pomocy w dziedzinach wykazanych w Rozporządzeniu oraz:
1) działalności handlowej hurtowej i detalicznej;
2) działalność związana z prowadzeniem usług towarzyskich;
3) sprzedaż hurtowa i detaliczna paliw i produktów pochodnych;
4) elektrownie wiatrowe, wodne i biogazownie;
5) górnictwo ropy naftowej i gazu ziemnego;
6) działalność usługowa związana z eksploatacją złóż ropy naftowej i gazu ziemnego;
7) wytwarzanie paliw gazowych;
8) dystrybucja i sprzedaż paliw gazowych w systemie sieciowym.

§ 5. 1. Do kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą na wspieranie nowych inwestycji zalicza się:
1) cenę nabycia gruntów lub prawa ich wieczystego użytkowania;
2) koszty wytworzenia środków trwałych (budynków) wraz z infrastrukturą techniczną bez maszyn, urządzeń, narzędzi i wyposażenia;

2. Do kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą zalicza się koszty poniesione po wejściu
w życie niniejszej uchwały.

§ 6. Cenę nabycia i koszt wytworzenia środków trwałych ustala się zgodnie z przepisami ustawy z dnia
29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. poz. 330 ze zm.)

§ 7. W przypadku, gdy w stosunku do któregoś ze składników udzielono już pomocy publicznej w formie zwolnienia z podatku od nieruchomości, ceny nabycia tych składników nie zalicza się do kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą.

§ 8. 1. Warunkiem udzielenia pomocy jest:

1) minimalna wartość nowych inwestycji dla:

- mikroprzedsiębiostw - 300 tys. zł

- małych przedsiębiorstw - 500 tys. zł

- średnich przedsiębiorstw - 1 mln. zł

- dużych przedsiębiorstw - 2 mln. zł

2) zakończenie nowej inwestycji i rozpoczęcie w niej działalności w terminie do 31 grudnia 2020 r.,

3) złożenie po zakończeniu nowej inwestycji zgłoszenia (zwanego dalej Zgłoszeniem) wg wzoru określonego w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały wraz z dokumentami potwierdzającymi poniesione kwoty kosztów kwalifikujące się do objęcia pomocą,

4) pokrycie co najmniej 25 % kosztów inwestycji ze środków własnych, przy czym przez środki własne należy rozumieć środki, które nie zostały uzyskane przez przedsiębiorcę w związku
z udzieloną pomocą publiczną, w szczególności w formie: kredytów preferencyjnych, dopłat
do oprocentowania kredytów, gwarancji i poręczeń na warunkach korzystniejszych od oferowanych na rynku;

5) formularz informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis określony w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz.U. Nr 53, poz. 311);

6) przedstawienie przez podmiot ubiegający się o pomoc wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczeń o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczeń o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie;

7) zobowiązanie się do utrzymania inwestycji na terenie Gminy Dębno oraz wykorzystywania ich
do działalności gospodarczej, co najmniej przez 10 lat od dnia zakończenia inwestycji;

8) utworzenie nowych miejsc pracy w związku z nową inwestycją:

- mikroprzedsiębiorstwo - co najmniej 2 nowe miejsca pracy;

- małe, średnie i duże przedsiębiorstwo - przyrost nowych miejsc pracy o co najmniej 15%
(w zaokrągleniu do pełnych etatów) w odniesieniu do średniego zatrudnienia w okresie 12 miesięcy przed dokonaniem inwestycji;

9) utrzymanie nowo utworzonych miejsc pracy przynajmniej przez okres ulgi;

10) brak zaległości względem Gminy Dębno.

§ 9. 1. Przedsiębiorca nabywa prawo do pomocy z dniem złożenia prawidłowego i kompletnego Zgłoszenia.

2. Pomoc przysługuje od miesiąca kalendarzowego po miesiącu, w którym złożono Zgłoszenie (§ 8 ust. 1 pkt 3) do końca miesiąca kalendarzowego poprzedzającego miesiąc, w którym przekroczono maksymalną dopuszczalną wielkość pomocy określoną przepisami niniejszej uchwały
i Rozporządzenia, nie dłużej niż do upływu terminu korzystania z pomocy określonego § 1 ust. 2.

§ 10. Maksymalna intensywność pomocy, liczona jako stosunek ekwiwalentu dotacji netto do kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, wynosi w przypadku:

- mikro- i małych przedsiębiorstw - 50% kosztów kwalifikowanych,

- średnich przedsiębiorstw - 40% kosztów kwalifikowanych,

- pozostałych - 30% kosztów kwalifikowanych.

§ 11. Przedsiębiorca korzystający ze zwolnienia w ramach uchwały zobowiązany jest:

1) co roku do 15 stycznia (od roku po roku w którym złożono Wniosek do roku po roku w którym ostatni raz skorzystano ze zwolnienia) oraz w ciągu 30 dni po upływie terminu określonego w §8
ust. 1 pkt. 5, do złożenia sprawozdania zawierające rozliczenie wykorzystania pomocy - załącznik nr 2
do uchwały.

2) do pisemnego powiadomienia organu udzielającego pomocy o utracie warunków uprawniających do zwolnienia, lub zmianie mającej wpływ na wielkość udzielanej pomocy, najpóźniej w terminie
14 dni od daty powstania okoliczności powodujących taką utratę bądź zmianę.

3) przedsiębiorca korzystający z pomocy jest zobowiązany do przedłożenia w żądanym terminie - na wniosek organu udzielającego pomocy - dodatkowych informacji niezbędnych dla jej oceny oraz prawidłowego nadzorowania i monitorowania pomocy.

§ 12. W przypadku, gdy pomimo pisemnego ponaglenia i wyznaczenia dodatkowego 14 dniowego terminu, podatnik nie złożył dokumentów określonych w § 11 pkt 1 i 3 podatnik traci prawo
do całości zwolnienia.

§ 13. 1. Na podstawie informacji otrzymanych od przedsiębiorcy organ udzielający pomocy dokonuje oceny udzielonej pomocy ze szczególnym uwzględnieniem przekroczenia dopuszczalnej wielkości tej pomocy.

2.  Jeżeli przekroczenie dopuszczalnej wielkości pomocy nastąpiło w związku ze zwolnieniem przedsiębiorcy od podatku od nieruchomości w trybie niniejszej uchwały, kwota udzielonej pomocy ponad dopuszczalną wielkość podlega zwrotowi.

3.  Po złożeniu Zgłoszenia przedsiębiorca niezwłocznie otrzyma pisemną odpowiedź w formie zawiadomienia o spełnieniu warunków do skorzystania ze zwolnienia, oraz szczegółów co do kwot, terminów itp.

§ 14. Przedsiębiorca, który złożył nieprawdziwe oświadczenie lub informację co do spełnienia warunków,
od których uzależnione jest zwolnienie od podatku traci do niego prawo.

§ 15. W przypadku utraty prawa do zwolnienia, przedsiębiorca zobowiązany jest do zapłaty podatku za cały okres, w którym korzystał ze zwolnienia, wraz z odsetkami za zwłokę zgodnie ze stosownymi przepisami.

§ 16. Obowiązek zwrotu pomocy nie powstaje, gdy zmniejszenie liczby pracowników zatrudnionych
w związku z nową inwestycją nastąpiło z przyczyn losowych lub gdy umowę o pracę rozwiązano
w trybie art. 52 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tj. Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94
ze zm)

§ 17. Nie można na podstawie tych samych kosztów kwalifikowanych skorzystać z pomocy na podstawie innych uchwał obowiązujących w Gminie Dębno.

§ 18. Wyrażone w uchwale kwoty w euro przelicza się na złote wg średniego kursu NBP, ogłoszonego
w ostatnim dniu miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym udzielono pomocy.

§ 19. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 20. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

§ 21. Uchwała obowiązuje do dnia 31 grudnia 2020 r.

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej


Ryszard Paweł Patkowski

 

 


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr ....................
Rady Miejskiej w Dębnie
z dnia 29 maja 2014 r.
Zalacznik1.pdf

 


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr ....................
Rady Miejskiej w Dębnie
z dnia 29 maja 2014 r.
Zalacznik2.pdf

 


 

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 7 ust 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 ze zm.) Rada Gminy, w drodze uchwały może wprowadzić inne zwolnienia przedmiotowe niż określone ustawowo.

W dniu 24 grudnia 2013 r. w Dzienniku Urzędowym UE L nr 352 zostało opublikowane nowe rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis. Obowiązuje ono od dnia 1 stycznia 2014 do dnia 31 grudnia 2020 r. w porównaniu do poprzedniego rozporządzenia wprowadza ono dość istotne zmiany (zasadniczo korzystne dla przedsiębiorców), tj.

1. brak konieczności badania sytuacji ekonomicznej przedsiębiorcy - co oznacza de facto, iż nawet przedsiębiorca będący w trudnej sytuacji ekonomicznej w rozumieniu Wytycznych na ratowanie i restrukturyzację od dnia 1 stycznia 2014 r. może skorzystać z pomocy de minimis,

2. zwiększenie pułapu pomocy de minimis dla przedsiębiorstw sektora drogowego transportu pasażerskiego (ze 100 tys. EUR do 200 tys. EUR),

3. dopuszczenie pomocy de minimis dla sektora węglowego

4. doprecyzowanie zasad dotyczących kumulacji pomocy (w przypadku połączeń i przejęcia przedsiębiorstw, podziału przedsiębiorstwa na co najmniej dwa oddzielne podmioty, kumulacja pomocy w przypadku prowadzenia działalności w sektorach objętych różnymi limitami de minimis),

5. wprowadzenie definicji pojęcia pojedynczego przedsiębiorstwa (tzw. pojedynczego organizmu gospodarczego).

Ponieważ program pomocowy Gminy Dębno obowiązywał do 31.12.2013 r. konieczne jest podjęcie nowego programu obejmującego nowe zasady, określone w rozporządzeniu KE nr 1407/2013.

Zm. Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz. 1461 i Nr 226, poz. 1475, z 2011 r. Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz. 654, Nr 171, poz. 1016 i Nr 232, poz. 1378 oraz z 2014 r. poz. 40.

 

Id: 69D87B0D-6FA9-44EC-BDC0-ECA7AD658B04. Projekt

Strona

 

 

Id: 69D87B0D-6FA9-44EC-BDC0-ECA7AD658B04. Projekt

Strona

 

 

Id: 69D87B0D-6FA9-44EC-BDC0-ECA7AD658B04. Projekt

Strona

 

 

Id: 69D87B0D-6FA9-44EC-BDC0-ECA7AD658B04. Projekt

Strona

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Szymczyk 19-05-2014 08:50
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 19-05-2014
Ostatnia aktualizacja: Anna Szymczyk 19-05-2014 08:50