herb BIP - Urząd Miejski w Dębnie

www.debno.pl

Lista dokumentów

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu/katalogu Data aktualizacji
UCHWAŁA NR XLV/360/2013 RADY MIEJSKIEJ W DĘBNIE z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Dębno na rok 2014 2014-01-22 13:27
Uchwała Nr XLV/ 359 /2013 RADY MIEJSKIEJ W DĘBNIE z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dębno na lata 2014-2023. 2014-01-10 09:03
UCHWAŁA NR XLV/358/2013 RADY MIEJSKIEJ W DĘBNIE z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych programem wieloletnim -Pomoc państwa w zakresie dożywiania 2014-2020- w formie rzeczowej i pieniężnej 2014-01-08 14:59
UCHWAŁA NR XLV/355/2013 RADY MIEJSKIEJ W DĘBNIE z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany uchwały nr IX/64/2003 z dnia 29 kwietnia 2003r. w sprawie zasad gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy oraz kryteriów wyboru osób z którymi umowy najmu powinny być zawierane w pierwszej kolejności 2014-01-08 14:57
Uchwała Nr XLV/ 353 /2013 RADY MIEJSKIEJ W DĘBNIE z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie: w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2013. 2014-01-10 09:14
UCHWAŁA NR XLV/ 352 /2013 RADY MIEJSKIEJ W DĘBNIE z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany w uchwale Rady Miejskiej w Dębnie nr XXXI/253/2012 z dnia 28.12.2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dębno na rok 2013. 2014-01-08 14:56
UCHWAŁA NR XLIV/ 351 /2013 RADY MIEJSKIEJ W DĘBNIE z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie zmiany w uchwale Rady Miejskiej w Dębnie nr XLIII/ 334 /2013 z dnia 06.11.2013 r. w sprawie udzielenia pożyczki dla Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Dębnie w 2013 roku. 2013-12-12 07:55
UCHWAŁA NR XLIV/350/2013 RADY MIEJSKIEJ W DĘBNIE z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej 2014-01-09 09:34
UCHWAŁA NR XLIV/349/2013 RADY MIEJSKIEJ W DĘBNIE z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dębno, obejmującego tereny położone w obrębie Dolsk. 2013-12-02 09:14
UCHWAŁA NR XLIV/348/2013 RADY MIEJSKIEJ W DĘBNIE z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Dębno na lata 2014- 2018 2014-01-09 09:34
UCHWAŁA NR XLIV/347/2013 RADY MIEJSKIEJ W DĘBNIE z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie przyjęcia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Dębno na 2014 rok 2013-11-29 11:58
UCHWAŁA NR XLIV/346/2013 RADY MIEJSKIEJ W DĘBNIE z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie Przyjęcia Gminnego Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2015 na terenie Gminy Dębno. 2013-11-29 11:57
Uchwała nr XLIV/345/2013 RADY MIEJSKIEJ W DĘBNIE z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie: obniżenia ceny drewna do celów wymiaru podatku leśnego na 2014 rok Na 2013-12-09 10:07
UCHWAŁA NR XLIV/344/2013 RADY MIEJSKIEJ W DĘBNIE z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie obniżenia ceny żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2014 rok 2013-12-09 10:08
UCHWAŁA NR XLIV/343/2013 RADY MIEJSKIEJ W DĘBNIE z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie zmiany w uchwale Rady Miejskiej w Dębnie nr XXXI/253/2012 z dnia 28.12.2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dębno na rok 2013. 2013-11-29 12:03
UCHWAŁA NR XLIII/342/2013 RADY MIEJSKIEJ W DĘBNIE z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie odpowiedzi na skargę wniesioną do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie przez pana W. B. 2013-11-12 09:51
UCHWAŁA NR XLIII/341/2013 RADY MIEJSKIEJ W DĘBNIE z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie ustalenia odpłatności za dodatkową usługę świadczoną przez przedszkola prowadzone przez Gminę Dębno oraz ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w oddziale żłobkowym Przedszkola nr 1 w Dębnie. 2013-12-12 11:32
UCHWAŁA NR XLIII/339/2013 RADY MIEJSKIEJ W DĘBNIE z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne zbycie udziałów w SEC Dębno Sp. z o.o. oraz określenia zasad zbycia tych udziałów na rzecz pracowników. 2013-11-12 09:45
UCHWAŁA Nr XLIII/338/2013 RADY MIEJSKIEJ W DĘBNIE z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie : opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych na terenie miasta i gminy Dębno. 2016-04-05 11:55
UCHWAŁA NR XLIII/ 337 /2013 RADY MIEJSKIEJ W DĘBNIE z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny. 2013-12-09 10:10
UCHWAŁA NR XLIII/ 336 /2013 RADY MIEJSKIEJ W DĘBNIE z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości. 2013-12-30 08:48
UCHWAŁA NR XLIII/335/2013 RADY MIEJSKIEJ W DĘBNIE z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. 2013-12-09 10:12
UCHWAŁA NR XLIII/331/2013 RADY MIEJSKIEJ W DĘBNIE z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie: zmiany w uchwale Rady Miejskiej w Dębnie nr XXXI/253/2012 z dnia 28.12.2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dębno na rok 2013. 2013-11-12 09:41
Uchwała Nr XLI/329/2013 Rady Miejskiej w Dębnie z dnia 26 września 2013 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Dębnowskiego Ośrodka Kultury. 2013-10-02 11:55
Uchwała Nr XLI/328/2013 Rady Miejskiej w Dębnie z dnia 26 września 2013 r. w sprawie ustalenia odpłatności za dodatkową usługę świadczoną przez przedszkola prowadzone przez Gminę Dębno oraz ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w oddziale żłobkowym Przedszkola nr 1 w Dębnie. 2013-12-12 11:36
Uchwała nr XLI/325/2013 Rady Miejskiej w Dębnie z dnia 26 września 2013r. w sprawie przyjęcia: Programu współpracy Gminy Dębno z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w zakresie realizacji zadań pożytku publicznego na rok 2014. 2013-10-02 11:51
Uchwała Nr XL/322/2013 Rady Miejskiej w Dębnie z dnia 22 sierpnia 2013 r. w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Dębnie. 2013-09-03 09:47
Uchwała Nr XL/321/2013 Rady Miejskiej w Dębnie z dnia 22 sierpnia 2013 r. w sprawie odwołania Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Dębnie. 2013-09-03 09:48
UCHWAŁA XL/320/2013 Rady Miejskiej w Dębnie z dnia 22 sierpnia 2013r. w sprawie : wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości na rzecz osób, które korzystały jako ostatnie z prawa do nieruchomości na podstawie umowy dzierżawy przez okres 3 lat 2013-09-03 09:41
UCHWAŁA NR LX/ 319 /2013 RADY MIEJSKIEJ W DĘBNIE z dnia 22 sierpnia 2013 roku w sprawie: określenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Myśliborskiego. 2013-09-03 09:37
UCHWAŁA NR LX/ 318 /2013 RADY MIEJSKIEJ W DĘBNIE z dnia 22 sierpnia 2013 roku w sprawie: zmiany w uchwale Rady Miejskiej w Dębnie nr XXXI/253/2012 z dnia 28.12.2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dębno na rok 2013. 2013-09-03 09:35
Uchwała Nr XXXIX/317/2013 Rady Miejskiej w Dębnie z dnia 4 lipca 2013 r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Dębnie. 2013-07-08 07:52
Uchwała Nr XXXIX/316/2013 Rady Miejskiej w Dębnie z dnia 4 lipca 2013 r. w sprawie zmiany składów osobowych komisji stałych Rady Miejskiej 2013-07-08 07:51
Uchwała Nr XXXIX/315/2013 Rady Miejskiej w Dębnie z dnia 4 lipca 2013 r. w sprawie zmiany składów osobowych komisji stałych Rady Miejskiej 2013-07-08 07:49
Uchwała Nr XXXVIII/314/2013 Rady Miejskiej w Dębnie z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie zmian w uchwale nr XXX/245/2012 z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie ustalenia metody obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalania wysokości stawek opłaty. 2013-12-09 10:14
Uchwała Nr XXXVIII/313/2013 Rady Miejskiej w Dębnie z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Dębnie. 2013-06-28 15:31
Uchwała Nr XXXVIII/312/2013 Rady Miejskiej w Dębnie z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Dębnie. 2013-06-28 15:31
Uchwała Nr XXXVIII/311/2013 Rady Miejskiej w Dębnie z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie odwołania Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Dębnie. 2013-07-01 11:56
Uchwała Nr XXXVIII/310/2013 Rady Miejskiej w Dębnie z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie odwołania Przewodniczącego Rady Miejskiej w Dębnie. 2013-07-01 11:56
Uchwała Nr XXXVIII/309/2013 Rady Miejskiej w Dębnie z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Dębno. 2013-12-09 10:13
Uchwała Nr XXXVIII/308/2013 Rady Miejskiej w Dębnie z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie nadania nadania imienia Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy w Dębnie 2013-06-28 15:26
Uchwała Nr XXXVIII/307/2013 Rady Miejskiej w Dębnie z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie przyznania medalu pamiątkowego " Zasłużony dla Miasta i Gminy Dębno" Panu Sławomirowi Lenartowiczowi 2013-06-28 15:25
Uchwała Nr XXXVIII/306/2013 Rady Miejskiej w Dębnie z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie przyznania medalu pamiątkowego " Zasłużony dla Miasta i Gminy Dębno" Panu Ryszardowi Czaczce. 2013-06-28 15:24
Uchwała Nr XXXVIII/305/2013 Rady Miejskiej w Dębnie z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie rozpatrzenia skargi pana... na działalność Burmistrza Dębna. 2013-06-28 15:22
Uchwała Nr XXXVIII/304/2013 Rady Miejskiej w Dębnie z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie rozpatrzenia skargi pana..... na działalność Burmistrza Dębna. 2013-06-28 15:18
Uchwała Nr XXXVIII/303/2013 Rady Miejskiej w Dębnie z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Dębno. 2013-07-01 11:59
UCHWAŁA NR XXXVIII/302/2013 RADY MIEJSKIEJ W DĘBNIE z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu geodezyjnego Dargomyśl - gmina Dębno. 2013-12-09 10:13
Uchwała Nr XXXVIII/ 301 /2013 RADY MIEJSKIEJ W DĘBNIE z dnia 27 czerwca 2013 roku w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dębno na lata 2013-2021 2013-07-04 15:07
Uchwała Nr XXXVIII/ 300 /2013 RADY MIEJSKIEJ W DĘBNIE z dnia 27 czerwca 2013 roku w sprawie:zmiany w uchwale Rady Miejskiej w Dębnie nr XXXI/253/2012 z dnia 28.12.2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dębno na rok 2013. 2013-07-04 15:05
UCHWAŁA NR XXXVII / 299 /2013 z 23.05.2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, warunków i zasad korzystania oraz stawki opłat za korzystanie z przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Dębno. 2013-12-09 10:15
Uchwała nr XXXVII/298/2013 Rady Miejskiej w Dębnie z dnia 23 maja 2013r. w sprawie zmiany porozumienia nr OKS/9/2011 zawartego w dniu 18 lipca 2011r. w sprawie wykonywania zadań organu prowadzacego przez Powiat - Zespołu Szkół w Smolnicy, sposobu finansowania oraz tryb rozwiązania Zespołu Szkół, w skład którego wchodzi Gimnazjum Publiczne w Smolnicy 2013-11-05 11:54
UCHWAŁA NR XXXVII/297/2013 z dnia 23.05.2013 w sprawie w sprawie podtrzymania stanowiska w sprawie skargi Pani ...na działalność Burmistrza Dębna 2013-05-27 10:51
Uchwała Nr XXXVII/ 296 /2013 RADY MIEJSKIEJ W DĘBNIE z dnia 23 maja 2013 roku w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Myśliborskiego na remont przepompowni ścieków przy JRG PSP w Dębnie 2013-07-04 14:59
Uchwała Nr XXXVII/ 295 /2013 RADY MIEJSKIEJ W DĘBNIE z dnia 23 maja 2013 roku w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dębno na lata 2013-2021 2013-07-04 14:56
Uchwała Nr XXXVII/ 294 /2013 RADY MIEJSKIEJ W DĘBNIE z dnia 23 maja 2013 roku w sprawie: zmiany w uchwale Rady Miejskiej w Dębnie nr XXXI/253/2012 z dnia 28.12.2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dębno na rok 2013. 2013-07-04 14:54
Uchwała Nr XXXVI/ 293 /2013 z dnia 15 maja 2013 roku w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dębno na lata 2013-2021 2013-05-16 12:45
Uchwała Nr XXXVI/ 292 /2013 z dnia 15 maja 2013 roku w sprawie: zmiany w uchwale Rady Miejskiej w Dębnie nr XXXI/253/2012 z dnia 28.12.2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dębno na rok 2013. 2013-05-16 12:37
UCHWAŁA NR XXXV/291/2013 RADY MIEJSKIEJ W DĘBNIE z dnia 25 kwietnia 2013 r. zmieniająca uchwałę IX/54/2011 Rady miejskiej w Dębnie z dnia 28.04.2011r. w sprawie zarządzenia poboru podatków i opłat lokalnych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso. 2013-12-09 10:23
Uchwała Nr XXXV/289/2013 Rady Miejskiej w Dębnie z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie: zmiany uchwały Rady Miejskiej w Dębnie Nr XXX/249/2012 z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie zasad korzystania z niektórych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, sposobu ustalania opłat za ich korzystanie oraz powierzenia Burmistrzowi Dębna uprawnienia do stanowienia o ich wysokości. 2013-12-09 10:21
UCHWAŁA NR XXXV/290/2013 RADY MIEJSKIEJ W DĘBNIE z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów i nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin. 2013-12-09 10:18
UCHWAŁA NR XXXV/288/2013 RADY MIEJSKIEJ W DĘBNIE z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów. 2013-12-09 10:22
UCHWAŁA NR XXXV/287/2013 RADY MIEJSKIEJ W DĘBNIE z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w rejonie ulicy Zielonej, miasta Dębno. 2013-12-09 10:21
UCHWAŁA NR XXXV/286/2013 RADY MIEJSKIEJ W DĘBNIE z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dębno dla rurociągu w obrębach Różańsko, Ostrowiec, Dyszno, Grzymiradz i Smolnica 2013-04-29 08:25
Uchwała Nr XXXV/ 285 /2013 Rady Miejskie w Dębnie z dnia 25 kwietnia 2013 roku w sprawie: zmiany w uchwale Rady Miejskiej w Dębnie nr XXXI/253/2012 z dnia 28.12.2012 r. w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Dębno na rok 2013. 2013-07-04 14:50
UCHWAŁA NR XXXIV/ 283/2013 RADY MIEJSKIEJ W DĘBNIE z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie: przyjęcia ?PROGRAMU ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT NA TERENIE GMINY DĘBNO? w 2013 roku. 2013-12-09 10:22
UCHWAŁA NR XXXIV/280/2013 RADY MIEJSKIEJ W DĘBNIE z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających Sołtysa w sołectwie Mostno na terenie gminy Dębno 2013-04-11 13:27
UCHWAŁA NR XXXIV/279/2013 RADY MIEJSKIEJ W DĘBNIE z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających Sołtysa w sołectwie Smolnica na terenie gminy Dębno. 2013-04-11 13:28
UCHWAŁA NR XXXIV/278/2013 RADY MIEJSKIEJ W DĘBNIE z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie skargi Pana Andrzeja Lewandowskiego złożonej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na uchwałę Rady Miejskiej w Dębnie w sprawie opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych na terenie miasta i gminy Dębno. 2013-04-11 13:14
UCHWAŁA NR XXXIV/277/2013 RADY MIEJSKIEJ W DĘBNIE z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie rozpatrzenia skargi pani ..... na Burmistrza Dębna. 2013-04-11 13:25
UCHWAŁA NR XXXIV /276/2013 RADY MIEJSKIEJ W DĘBNIE z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie rozpatrzenia skargi pani ?. na Burmistrza Dębna. 2013-04-11 13:18
Uchwała nr XXXIV/275/2013 Rady Miejskiej w Dębnie z dnia 28 marca 2013 roku w sprawie: scalenia i podziału nieruchomości położonych w Dębnie ob.5 w rejonie ul. Włościańskiej, Piasecznej i Pułaskiego 2013-04-11 13:52
Uchwała nr XXXIV/ 274 /2013 Rady Miejskiej w Dębnie z dnia 28 marca 2013 roku w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dębno na lata 2013-2021 2013-07-04 14:46
Uchwała Nr XXXIV/ 273 /2013 Rady Miejskiej w Dębnie z dnia 28 marca 2013 roku w sprawie: zmiany w uchwale Rady Miejskiej w Dębnie nr XXXI/253/2012 z dnia 28.12.2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dębno na rok 2013. 2013-07-04 14:44
Uchwała Nr XXXIII/272/2013 Rady Miejskiej w Dębnie z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie: ustalenia wysokości diet ryczałtowych dla sołtysów wsi Gminy Dębno. 2013-03-01 08:08
UCHWAŁA NR XXXIII/271/2013 RADY MIEJSKIEJ W DĘBNIE z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie zmiany planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Dębnie na 2013 rok. 2013-03-01 08:07
UCHWAŁA NR XXXIII/ 270 /2013 RADY MIEJSKIEJ W DĘBNIE z dnia 28 lutego 2013 roku w sprawie : nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy na 2014 rok środków stanowiących fundusz sołecki 2013-03-01 13:10
UCHWAŁA NR XXXII/268/2013 RADY MIEJSKIEJ W DĘBNIE z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Dębnie na 2013 rok. 2013-02-05 11:17
Uchwała Nr XXXII/267/2013 Rady Miejskiej w Dębnie z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Dębnie na 2013 rok. 2013-02-05 11:14
Uchwała nr XXXII/266/2013 Rady Miejskiej w Dębnie z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie określenia wysokości pomocy finasowej dla Powiatu Mysliborskiego 2013-02-21 13:13
Uchwała nr XXXII/265/2013 Rady Miejskiej w Dębnie z dnia 31 stycznia 2-13r. w sprawie określenia wysokości pomocy finasowej dla Powiatu Mysliborskiego z przeznaczeniem na dofinasowanie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Dębnie 2013-02-21 13:11
UCHWAŁA NR XXXII/264/2013 RADY MIEJSKIEJ W DĘBNIE z dnia 31 stycznia 2013 zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Dębnie Nr XXX/238/2012 z dnia 29.11.2012r. w sprawie przyjęcia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Dębno na 2013 rok. 2013-02-21 13:15
UCHWAŁA NR XXXII/263/2013 RADY MIEJSKIEJ W DĘBNIE z dnia 31 stycznia 2013 w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie Korporacji Centrum Logistyczne ?Mój Sklep? Spółka Akcyjna 2013-02-05 10:57