herb BIP - Urząd Miejski w Dębnie

www.debno.pl

UCHWAŁA NR XXX/246/2012 RADY MIEJSKIEJ W DĘBNIE z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnoszonej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie gminy Dębno


Uchwała Nr XXX/246/2012
Rady Miejskiej w Dębnie

z dnia 29 listopada 2012 r.

w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnoszonej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie gminy Dębno 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; zm.: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281; z 2012 r. poz. 567) oraz art. 6l ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391) Rada Miejska w Dębnie uchwala, co następuje: 

§ 1. Ustala się, iż właściciele nieruchomości zamieszkałych obowiązani są uiszczać bez wezwania opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi do 15 dnia każdego miesiąca, którego dotyczy opłata. 

§ 2. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca opłatę w zmienionej wysokości należy uiścić w kolejnym terminie płatności opłaty. 

§ 3. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się przelewem na indywidualny rachunek bankowy właściciela nieruchomości lub na rachunek bankowy Gminy Dębno albo w kasie Urzędu Miejskiego w Dębnie. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dębna. 

§ 5. Uchwala wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego. 


Uzasadnienie

Zgodnie z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 391) gminy mają obowiązek objąć wszystkich właścicieli nieruchomości zamieszkałych zorganizowanym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi. W związku z tym właściciele nieruchomości zamieszkałych ponoszą na rzecz gminy opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

Niniejsza uchwała reguluje termin, częstotliwość i tryb uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Uchwała określa, że opłata będzie uiszczana przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych w systemie miesięcznym do 15 dnia każdego miesiąca przelewem na indywidualne konto bankowe danego właściciela nieruchomości lub na konto bankowe Gminy Dębno lub poprzez bezpośrednie wpłaty w kasie Urzędu Miejskiego w Dębnie. Numery indywidualnych kont bankowych zostaną przekazane właścicielom nieruchomości zamieszkałych w terminie do 30.06.2013 r. 

Ponadto uchwała określa zasady uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku zmiany danych będących podstawą do ustalenia wysokości opłaty oraz zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca. W takim przypadku opłata w zmienionej wysokości powinna być uiszczania w kolejnym (następnym) terminie płatności opłaty w stosunku do daty zaistniałych zmian. 

Id: 9D34172B-BF22-415C-AC49-16548E34E611. Podpisany

Strona

Id: 9D34172B-BF22-415C-AC49-16548E34E611. Podpisany

Strona

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Szymczyk 30-11-2012 14:26
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Helena Sługocka 29-11-2012
Ostatnia aktualizacja: - 30-11-2012 14:26