herb BIP - Urząd Miejski w Dębnie

www.debno.pl

Uchwała Nr XXVI/207/2012 Rady Miejskiej w Dębnie z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie zmiany regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Dębno.


Uchwała Nr XXVI/207/2012
Rady Miejskiej w Dębnie

z dnia 30 sierpnia 2012 r.

w sprawie zmiany regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Dębno.

Na podstawie art. 19 ust.1 Ustawy z dnia 07 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z 2007 r. Nr 147 poz. 1033, z 2009 r. Nr 18, poz.97 oraz z 2010 r. Nr 47, poz.278, Nr 238 poz.1578) Rada Miejska w Dębnie uchwala, co następuje: 

§ 1. W Regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Dębno, przyjętym uchwałą Nr LXI/364/2006 Rady Miejskiej w Dębnie z dnia 23 lutego 2006r. ( Dz. Urz. Woj. Zacho. z 2006 r. Nr 56 poz.1030), wprowadza się następujące zmiany: 

1) w §10 skreśla się ust. 3, 

2) w §10, dotychczasowy ust. 4 i ust. 5 otrzymują numerację odpowiednio ust. 3 i ust. 4, 

3) § 14 ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. w przypadku niesprawności wodomierza głównego, jeżeli umowa nie stanowi inaczej, ilość pobranej wody ustala się na podstawie średniego zużycia wody w okresie 3 miesięcy przed stwierdzeniem niesprawności wodomierza, a gdy nie jest to możliwe - na podstawie średniego zużycia wody w analogicznym okresie roku ubiegłego lub iloczynu średniomiesięcznego zużycia wody w roku ubiegłym i liczby miesięcy niesprawności wodomierza.”.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi . 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego. 

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej 


Helena Sługocka

 


 

Uzasadnienie

Przedstawione zmiany zapisów Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Dębno przyjętego Uchwałą Nr LXI/364/2006 Rady Miejskiej w Dębnie z dnia 23 lutego 2006 r. wynikają z postępowania wyjaśniającego przeprowadzonego przez Delegaturę Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Gdańsku, która zakwestionowała zapisy: § 10 ust.3 jako wykroczenie poza katalog wynikający z art. 8 ust.1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków uprawnień do zamknięcia przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego, a co za tym idzie wypowiedzenie umowy w sprawie dostarczania wody i przyjmowania ścieków do oczyszczenia, § 16 pkt. 4 jako sprzeczność z Rozporządzeniem Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie określenia taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków ponieważ w § 18 ust. 1 stanowi, że w okolicznościach wskazanych w § 16 pkt.4 w/w regulaminu ilość pobranej wody powinna być ustalana na podstawie średniego zużycia wody w okresie 3 m-cy a nie 6 m-cy. 

Id: 60480A26-4B2E-49C3-9263-B5CE3188263B. Podpisany

Strona

 

 

Id: 60480A26-4B2E-49C3-9263-B5CE3188263B. Podpisany

Strona

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Szymczyk 03-09-2012 08:19
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Helena Sługocka 30-08-2012
Ostatnia aktualizacja: Anna Szymczyk 03-09-2012 08:20