herb BIP - Urząd Miejski w Dębnie

www.debno.pl

Uchwała nr XXV/193/2012 z dnia 28.06.2012r. w sprawie zasad i trybu przyznawania stypendiów i nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury w Gminie Dębno oraz ich wysokość


Uchwała nr XXV/193/2012

Rady Miejskiej w Dębnie

z dnia 28 czerwca 2012 r.

w sprawie zasad i trybu przyznawania stypendiów i nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury w Gminie Dębno oraz ich wysokość.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14 a i pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153,poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055,Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17,poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218Dz.U. z 2008 r. nr 180, poz. 1111, nr 223, poz. 223, 1458; Dz. U. z 2009 r. nr 52, poz. 420, nr 157,1241; Dz. U. z 2010 r. nr 28, poz. 142, 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106 poz. 676, z 2011r. Nr 21 poz. 11, Nr 117 poz. 679, Nr 117 poz. 679, Nr 14 poz. 777 Nr 217, poz. 1281) oraz art. 7a ust. 3 i 7b ust. 3 ustawy z dnia 25 października 1991 r. organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r., poz. 406), Rada Miejska w Dębnie uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się szczegółowe zasady i tryb przyznawania, wstrzymywania i cofania oraz wysokość stypendiów i nagród Gminy Dębno za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury dla uczniów, zwanych dalej „stypendium” lub „nagrodą”.

§ 2. Wysokość środków finansowych przeznaczonych w danym roku na stypendia i nagrody określa Rada Miejska w Dębnie w uchwale budżetowej.

§ 3.1. Celem stypendium jest wspieranie uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, które funkcjonują na terenie Gminy Dębno, zajmujących się twórczością artystyczną, opieką nad zabytkami lub upowszechnianiem kultury, którzy swoimi osiągnięciami promują Gminę Dębno.

2. Celem nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury jest wyróżnienie oraz uhonorowanie młodych artystów będących uczniami bądź studentami , którzy swoimi osiągnięciami oraz postawą promują Gminę Dębno.

§ 4.1. Stypendium, o którym mowa w § 3 ust. 1, może być przyznane w przypadku udokumentowania znaczących osiągnięć artystycznych i kulturalnych (na poziomie co najmniej województwa).

2. Wniosek o przyznanie stypendium powinien zawierać:

1/ dane osobowe kandydata (imię i nazwisko, dokładny adres zamieszkania, datę urodzenia, miejsce nauki)

2/ udokumentowane informacje dot. osiągnięć artystycznych kandydata z ostatniego roku

3/ rekomendację do przyznania stypendium osób kompetentnych w danej dziedzinie, potwierdzające zdolności i osiągnięcia kandydata do stypendium.

§ 5.1. Nagroda, o której mowa w § 3 ust. 2, może być przyznana w przypadku umotywowania i udokumentowania przez wnioskodawcę osiągnięć w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.

2. Nagroda może być również przyznana zespołom twórców lub wykonawców.

§ 6.1. Z wnioskiem o przyznanie stypendium mogą wystąpić do Burmistrza:

1) pełnoletni uczniowie,

2) rodzice lub opiekunowie;

3) dyrektorzy szkół;

4) instytucje kultury;

5) stowarzyszenia i związki twórcze, inne podmioty, których statutowa działalność obejmuje zadania w zakresie kultury i sztuki.

2. Z wnioskiem o przyznanie nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania ochrony kultury mogą wystąpić:

1) instytucje kultury;

2) stowarzyszenia i związki twórcze, inne podmioty, których statutowa działalność obejmuje zadania w dziedzinie kultury i sztuki.

§ 7. Burmistrz może przyznać stypendium lub nagrodę z własnej inicjatywy.

§ 8.1. Wniosek o przyznanie stypendium należy składać w terminie do 31 października każdego roku, a o przyznanie nagrody w terminie do 30 września danego roku w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Dębnie.

§ 9.1. Wnioski o stypendium lub nagrodę można składać na druku dostępnym na stronach internetowych Gminy Dębno lub w Wydziale Oświaty, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Dębnie.

2. Wnioski niekompletne lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

§ 10.1. O przyznaniu stypendium lub nagrody decyduje Burmistrz po zasięgnięciu opinii Społecznej Rady Kultury.

2. Od rozstrzygnięcia Burmistrza nie przysługuje odwołanie.

3. O przyznaniu stypendium lub nagrody wnioskodawca jest niezwłocznie informowany na piśmie.

4. Burmistrz Dębna o przyznanych stypendiach i nagrodach powiadamia Radę Miejską.

§ 11.1. Stypendium przyznaje się na okres do 12 miesięcy.

2. Stypendium wypłacane jest miesięcznie, począwszy od 1 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zostało przyznane, w kasie ZEAS-u w Dębnie, ul. Droga Zielona 1 lub na konto wskazane przez wnioskodawcę.

3. Miesięczna wysokość stypendium wynosi nie mniej niż 50 zł brutto i nie więcej niż 150 zł brutto.

4. Wysokość stypendium ustala Burmistrz.

§ 12.1. Wysokość nagrody wynosi nie mniej niż 200 zł brutto i nie więcej niż 1.000 zł brutto.

2.Konkretną wysokość nagrody ustala Burmistrz.

§ 13. Stypendium może zostać cofnięte w przypadku:

1) pobierania innego stypendium ze środków publicznych przyznanego za te same osiągnięcia;

2) cofnięcia rekomendacji, o której mowa w § 4 ust. 2.pkt. 3

3) utraty statusu ucznia.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dębna.

§ 15. Traci moc Uchwała Nr XIX/125/2007 r. Rady Miejskiej w Dębnie z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie: zasad i trybu przyznawania stypendiów i nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury w Gminie Dębno oraz ich wysokość (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 16 z dnia 08.02.2008r. poz. 290).

§16. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Dębnie

mgr Helena Sługocka

Uzasadnienie:

Ustawa o samorządzie gminnym umożliwia Radzie Miejskiej podejmowanie uchwały w sprawie ustalenia stypendiów dla uczniów, których celem jest wspieranie materialnie uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Dębno zajmujących się twórczością artystyczną jak również wyróżnienie oraz uhonorowanie młodych artystów oraz działaczy, którzy swoimi osiągnięciami oraz postawą promują gminę Dębno.

Zmiana dotyczy aktualizacji podstawy prawnej. W myśl art. 13 pkt 1 ustawy z 31 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej dotychczasowe zasady przyznawania nagród i stypendiów artystycznych tracą ważność. Tym samym w terminie do 1 lipca 2012 r. samorządy są zobligowane do przyjęcia nowych uchwał dotyczących przyznawania stypendiów artystycznych.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Emilia Jenda 02-07-2012 10:45
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Helena Sługocka 28-06-2012
Ostatnia aktualizacja: - 02-07-2012 10:45