herb BIP - Urząd Miejski w Dębnie

www.debno.pl

Uchwała nr XXI/162/2012 zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Dębnie Nr XVII/122/2011 z dnia 30.11.2011r. w sprawie przyjęcia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Dębno na 2012 rok


UCHWAŁA NR XXI/162/2012

RADY MIEJSKEIJ W DĘBNIE

z dnia 29 marca 2012

zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Dębnie Nr XVII/122/2011 z dnia 30.11.2011r. w sprawie przyjęcia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Dębno na 2012 rok.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 4? ust.2 i 5 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r. nr 70, poz. 473 z póź. zm.) Rada Miejska w Dębnie uchwala co następuje:

§ 1. W załączniku nr 1 uchwały Rady Miejskiej w Dębnie Nr XVII/122/2011 z dnia 30.11.2011r. w sprawie przyjęcia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Dębno na 2012 rok,

W Rozdziale II Zadania Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w zadaniu 1 pod nazwą: Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu dodaje się pkt. 6, który otrzymuje brzmienie:

„6. Prowadzenie i finansowanie bieżącej działalności Gminnego Punktu Konsultacyjnego ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii i Przemocy w Rodzinie, do zadań którego należy:

 1. motywowanie zarówno osób uzależnionych, jak i osób współuzależnionych do podjęcia psychoterapii w placówkach lecznictwa odwykowego, kierowanie do leczenia specjalistycznego,

 2. motywowanie osób pijących ryzykownie i szkodliwego, ale nieuzależnionych do zmiany szkodliwego wzorca picia,

 3. udzielanie wsparcia osobom po zakończeniu leczeniu odwykowym (np. poprzez rozmowy podtrzymujące, uruchomienie przy punkcie konsultacyjnych grup wsparcia dla osób po zakończeniu w placówce odwykowej),

 4. rozpoznanie zjawiska przemocy domowej, udzielanie stosownego wsparcia i informacji o możliwościach uzyskania pomocy i powstrzymania przemocy,

 5. inicjowanie interwencji w przypadku diagnozy przemocy domowej,

 6. gromadzenie aktualnych informacji na temat dostępnych miejsc pomocy i kompetencji poszczególnych służb i instytucji z terenu gminy, które powinny być włączone w systemową pomoc dla rodziny,

 7. konsultacja indywidualna osób uzależnionych, współuzależnionych, dzieci alkoholików, ofiar przemocy w rodzinie i osób używających środki psychoaktywne - spotkań nastawionych na pomoc w rozpoznawaniu w sytuacji osobistej lub rodzinnej, zawierające propozycje i wybór ewentualnej dalszej formy pracy terapeutycznej,

 8. rozpoznanie sytuacji rodzinnej i znalezienia odpowiedniej formy pomocy,

 9. zatrudnianie pracowników Gminnego Punktu Konsultacyjnego ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii i Przemocy w Rodzinie (terapeutów uzależnień, psychologów),

 10. zakup materiałów profilaktyczno-edukacyjnych: artykułów biurowych,

 11. podnoszenie kwalifikacji personelu Gminnego Punktu Konsultacyjnego ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii i Przemocy w Rodzinie,

 12. wspieranie bazy lokalowej Gminnego Punktu Konsultacyjnego ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii i Przemocy w Rodzinie,

 13. zakup i dystrybucja materiałów informacyjno-edukacyjnych (broszur, ulotek dla klientów punktu oraz instytucji współpracujących).”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dębna.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Dębnie

mgr Helena Sługocka

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Emilia Jenda 06-04-2012 09:05
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Helena Sługocka 29-03-2012
Ostatnia aktualizacja: - 06-04-2012 09:05