Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Dębnie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

informacja z działalności Burmistrza za okres 23.02.-28.03.2012r.


I N F O R M A C J A
z działalności Burmistrza Dębna
za okres od 23.02.2012. do 28.03.2012r.

 

W okresie sprawozdawczym podjąłem zarządzenia w następujących sprawach:

 1. udzielenia upoważnienia do prowadzenia postępowania w sprawach wspierania rodziny,

 2. ogłoszenie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej /Dębno, ul. Kościuszki 23/4 lokal o pow. 33,75 m? wartość lokalu 52102 zł , sprzedaż na rzecz najemcy, szczegółowe warunki nabycia nieruchomości określone zostaną w drodze rokowań/;

 3. wprowadzenia zmian do układu wykonawczego budżetu Gminy Dębno na 2012 rok;

 4. zmiany budżetu, w budżecie i wprowadzenia zmian do układu wykonawczego budżetu Gminy Dębno oraz zmiana w planie finansowym zadań z zakresu administracji samorządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2012 rok;

 5. powołania składu oraz określenia Regulaminu prac Komisji Oceniającej, opiniującej oferty na realizację zadania publicznego zleconego na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie;

 6. zmiany zarządzenia nr 8/4/2011 z dnia 27.01.2011 w sprawie ustalenia opłat za pozastatutowe korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej;

 7. zatwierdzenia bilansu instytucji kultury- Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Dębnie;

 8. stawek czynszu za 1 m? powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych i komórek przynależnych do mieszkań będących w zasobach gminy Dębno;

 9. stawek czynszu za 1 m? powierzchni: lokali użytkowych, garaży, pomieszczeń gospodarczych, komórek, placów pod garaż, ogrodów przydomowych będących w zasobach Gminy Dębno, a zarządzanych przez DTBS spółka z o.o. w Dębnie;

 10. ustalenia założeń do opracowania arkuszy organizacji szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Dębno na rok szkolny 2012/2013.

 

 

Informacja Wydziału Realizacji Inwestycji o przeprowadzonych i planowanych postępowaniach
o udzielenie zamówienia publicznego w ramach ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych
od dn. 20.03.2012r. do dn.27.03.2012r.

 

Postępowania po otwarciu ofert:

 1. „Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej uzbrojenia wraz z odwodnieniem
  i zagospodarowaniem terenu inwestycyjnego w rejonie ulicy Dargomyskiej w Dębnie” - przetarg nieograniczony, otwarcie trzech złożonych ofert dn. 20.03.2012r. Postępowanie w toku.

 2. „Rewitalizacja zabytkowego parku w Warnicach w gminie Dębno” - przetarg nieograniczony, otwarcie pięciu złożonych ofert dn. 20.03.2012r. Postępowanie w toku.

 3. „Rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Mostno gmina Dębno” - przetarg nieograniczony, otwarcie siedmiu złożonych ofert dn. 23.03.2012r. Postępowanie w toku.

 4. „Przebudowa ul. Słowackiego na odcinku km 0+380 do km 0+650” - przetarg nieograniczony, otwarcie trzech złożonych ofert dn.23.03.2012r. Postępowanie w toku.

 

Postępowania planowane:

 1. „Budowa chodnika na cmentarzu przy ul. Włościańskiej w Dębnie” - przetarg nieograniczony, otwarcie ofert dn. 03.04.2012r.

 2. „Budowa dróg gminnych wraz z odwodnieniem w m. Cychry i Dargomyśl” - przetarg nieograniczony, otwarcie ofert dn. 11.04.2012r.

 

Informacja Wydziału Przestrzennej i Komunalnej o prowadzonych postępowaniach
o udzielenie zamówienia publicznego od dn. 01.01.2012r. do dn. 28.03.2012r
.

 

1. ,, naprawa dróg gminnych żużlowo-gruntowych na terenie Gminy Dębno w 2012r''

- przetarg nieograniczony z dnia 27.02.2012r

Złożono 4 oferty

- Postępowanie zakończone - umowa z dn. 27.03.2012r, - kwota -70 000 zł.

Wykonawca ,,KOTOWICZ” Józef Kotowicz ul.Prusiec 1; 74-400 Dębno

 

2. ,, remont cząstkowym nawierzchni dróg bitumicznych w Dębnie w 2012r'' z dnia 29.02.2012r

- przetarg nieograniczony,

- złożono 2 oferty .

- umowa z dnia 22.03.12r. - kwota -50 000 zł.

Wykonawca -Prywatne Przedsiębiorstwo Drogowe ,,DROMAX” Kobierski i Spławski Sp.Jawna

ul. Gorzowska 36; 66 - 500 Strzelce Krajeńskie

 

poza ustawą ( do14000 Euro)

 

3. ,, „naprawa nawierzchni ulic i chodników na terenie Dębna z kostki polbruk i płytek betonowych

w 2012r'' z dnia 05.03.2012r

- zapytanie ofertowego

- wysłano do 4 firm

- Złożono 2 oferty.

- Postępowanie zakończone, umowa zawarta w dniu 20.03.2012 r. - kwota 20 000 zł.

Wykonawca: PUK Dębno ul. Droga Zielona 1; 74-400 Dębno

 

 

Informacja dotycząca przetargów Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska

od dnia 23 lutego 2012 roku do 26 marca 2012r.

 

W dniu 22 marca 2012 roku przeprowadzono II rokowania:

 • na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w Dębnie przy ul. Siewnej ob. 5 oznaczonych numerami działek 940/1 o powierzchni 0,0668 ha, nr 940/4 o powierzchni 0,0930 ha oraz 940/6 o powierzchni 0,0919 ha z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną

Cena wywoławcza działki 940/1 - 58.000,00 zł + VAT 23%.

Cena wywoławcza działki 940/4 - 78.000,00 zł + VAT 23%.

Cena wywoławcza działki 940/6 - 76.000,00 zł + VAT 23%.

W wyniku rokowań ustalono nabywcę na działkę nr 940/1 oraz ustalono cenę nabycia działki w wysokości 47.000,00 zł plus podatek VAT 23% w wys. 10.810,00 czyli łącznie 57.810.00 zł płatne jednorazowo gotówką.

 

 

 

W okresie sprawozdawczym byłem:

 

-24.02. -Długoszyn -CZG-12 w sprawie wojewódzkiego planu gospodarki odpadami;

- 27.02.- Szczecin - posiedzenie Zarządu EUROREGIONU POMERANIA;

- 01.03. - Szczecin - Urząd Wojewódzki Wydział Ochrony Środowiska - konsultacje w sprawie planu gospodarki odpadami Województwa Zachodniopomorskiego;

--05.03. - Myślibórz- protest w obronie Sądu Rejonowego,

-07.03 - Szczecin - WFOŚ w sprawie realizacji projektu NATURA2000 oraz w Chojnie w sprawie INTERREG-u

-8.03-09.03.- Karpacz -XXXIII Zgromadzenie Ogólne Związku Miast Polskich

-15.03.- Szczecin- PROW podpisanie umowy- w sprawie szatni w Sarbinowie;

-21.03 - Szczecin-XVI- Zebranie Delegatów EUROREGIONU POMERANIA

 

Informuję, iż uchwały podjęte na poprzednich Sesjach Rady Miejskiej są w trakcie realizacji poza uchwałami, które do nabrania mocy potrzebują publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego, a ponadto informuję, iż Wojewoda wszczął postępowania nadzorcze dotyczące uchwał:
- Nr XX/154/2012 Rady Miejskiej w Dębnie z dnia 23 lutego 2012r w sprawie udzielania bonifikat od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości oraz określania warunków jej stosowania.

Wątpliwości organu budzi zapis § 4 ust 3 w/w uchwały, który mówi o tym, że w przypadku rozłożenia opłaty na raty I wpłata będzie w wysokości nie mniejszej niż 50% ustalonej opłaty. Organ nadzoru podniósł, iż zapis ten tyczy się zasad uiszczania płatności związanych z przekształceniem, nie jest natomiast ogólna zasadą udzielania bonifikat. Wydział Nadzoru i Kontroli uznał, że postanowienia zawarte w § 4 ust 3 nie należą do zasad udzielania bonifikat przy przekształceniu użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości Należą one do postanowień przedmiotowo nieistotnych, których to konkretyzacji dokonuje inny organ gminy (wójt, burmistrz) a nie Rada Miejska podejmując w/w uchwałę.

 

- Nr XX/152/2012 Rady Miejskiej w Dębnie z dnia 23 lutego 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżaw nieruchomości, wątpliwości budzi zapis w § 1 ust 7.

W/w ust dotyczy wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości położonej w Dębnie, obręb 5 o nr ewidencyjnym 625/3 ( części działki o pow. 0,0650 ha na okres 1 roku na rzecz osób, które korzystały jako ostatnie z prawa do nieruchomości na podstawie umowy dzierżawy przez okres 3 lat. W/w uchwale powołano się na art. 18 ust. 2 pkt 9 ustawy o samorządzie gminnym, który daje delegacje do zwolnienia z przetargów zawierania umów w drodze bezprzetargowej na okres dłuższy niż 3 lata. W związku z powyższym błędnie zastosowano ten przepis do wyrażenia zgody na okres krótszy niż 3 lata.

 

 

  Burmistrz Dębna

 

Piotr Downar

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Szymczyk 29-03-2012 09:41
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Piotr Downar 29-03-2012
Ostatnia aktualizacja: Anna Szymczyk 30-03-2012 09:29