herb BIP - Urząd Miejski w Dębnie

www.debno.pl

Uchwała Nr IV/ 15 /2011 z dnia 27 stycznia 2011 roku w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dębno na lata 2011-2021.

 

UCHWAŁA NR IV/ 15 /2011

RADY MIEJSKIEJ W DĘBNIE

z dnia 27 stycznia 2011 roku

 

w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dębno na lata 2011-2021.

 

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Dębno na lata 2011-2021, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dębno na lata 2011-2021 zawarto w załączniku nr 2 do uchwały.

§ 3. Ustala się planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Dębno w latach 2011 - 2021, zgodnie z poniższymi załącznikami:

załącznik nr 3 Planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Dębno w latach 2011-2021 w układzie zbiorczym,

załącznik nr 4 Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi
z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
o finansach publicznych,

załącznik nr 5 Wykaz zadań inwestycyjnych wg Wieloletnich Programów Inwestycyjnych bez zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych,

załącznik nr 6 Wieloletnie umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki
i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok,

załącznik nr 7 - Gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego.

§ 4. Upoważnia się Burmistrza Dębna do:

  1. zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załącznikach
    nr 3-7 do niniejszej uchwały;

  2. zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;

  3. przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Dębno
    do zaciągania zobowiązań, o których mowa w pkt 1 i 2.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dębna.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2011r.

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Dębnie

mgr Helena Sługocka

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Joanna Trybel 13-02-2011 21:44
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 13-02-2011
Ostatnia aktualizacja: Joanna Trybel 11-01-2012 10:58