Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Dębnie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci ubogich; udzielenie pomocy osobom w trudnej sytuacji zyciowej poprzez zapewnienie pomocy i opieki organizacyjnej osobom tego pozbawionym i zapewnienie pomocy


Zarządzenie Nr 50/21/2005

Burmistrza Miasta i Gminy Dębno

z dnia 2 maja 2005 roku

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2005.

Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 96/2003 poz. 873 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§1

Ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizację następujących zadań publicznych:

Zadanie nr 1 Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci ubogich

Zadanie nr 2 Udzielenie pomocy osobom w trudnej sytuacji życiowej poprzez zapewnienie pomocy i opieki organizacyjnej osobom tego pozbawionym i zapewnienie pomocy rzeczowej osobom z terenu Gminy Dębno

Zadanie nr 3 Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych, w tym z problemem alkoholowym w formie półkolonii z realizacja programu profilaktycznego

Zadanie nr 4 Organizacja turnieju wędkarskiego podczas obchodów Dni Dębna z okazji 50-lecia istnienia Polskiego Związku Wędkarskiego

§2

Treść ogłoszenia stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§3

Wykonanie zarządzenia powierzam koordynatorowi ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

załącznik nr 1

do Zarządzenia Nr 11/03/2005

z dnia 28 stycznia 2005r.

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001r. z późn. zm.) art. 71 ust. 1 i art. 118 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (tekst jednolity z 2003r. Dz. U. Nr 15 poz. 148 z późn. zm.) w związku z ustawą z dn. 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.) oraz uchwałą Nr XXXVI/227/2004 z dnia 25 listopada 2004r. Rady Miejskiej w Dębnie w sprawie przyjęcia Programu współpracy z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2005.

Ogłasza się:

Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań własnych gminy, na terenie Gminy Dębno na rok 2005 w następującym zakresie:

 1. Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci ubogich:

od oferentów wymagamy

 • Zorganizowanie wypoczynku letniego nad jeziorem dla 45 osób

 • Ubezpieczenie uczestników wypoczynku

 • Organizowanie wypoczynku edukacyjno-wychowawczego dla dzieci żyjących w niedostatku

 • Propagowanie zdrowego stylu życia poprzez zajęcia rekreacyjno- sportowe

 • Integracja dzieci i młodzieży w tym samym wieku pochodzących z różnych miejscowości i środowisk

 • Zapewnienie 3 posiłków dziennie

 • Zapewnienie odpowiedniej liczby opiekunów grupy mających odpowiednie kwalifikacje

 • Zapewnienie ośrodka spełniającego odpowiednie kryteria do przeprowadzenia tego typu wypoczynku

 • Zapewnienie ratownika i pielęgniarki

 • Zapewnienie transportu uczestników

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania w roku 2005 -
8 000,00 PLN

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania w roku 2004-
20 000,00 PLN.

II. Udzielenie pomocy osobom w trudnej sytuacji życiowej poprzez zapewnienie pomocy i opieki organizacyjnej osobom tego pozbawionym i zapewnienie pomocy rzeczowej osobom z terenu Gminy Dębno ;
od oferentów wymagamy

 • Prowadzenie działalności w dziedzinie opieki i pomocy społecznej

 • Niesienie pomocy ofiarom klęsk żywiołowych

 • Propagowanie honorowego krwiodawstwa

 • Prowadzenie szkoleń przedmedycznych

 • Zorganizowanie kolacji wigilijnej dla osób w trudnej sytuacji życiowej

 • Przygotowanie osób w trudnej sytuacji życiowej do samodzielnego życia i pracy

 • Kształtowanie właściwej postawy społecznej

 • Rozbudzenie zainteresowań w młodzieży działalnością charytatywną

2 500,00 PLN Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania w roku 2004 2 500,00 PLN.

III. Organizacja dwutygodniowego wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych, w tym z problemem alkoholowym w formie półkolonii z realizacją programu profilaktycznego

od oferentów wymagamy

 • w przypadku tego zadania uczestnikami projektu mogą być dzieci i młodzież z terenu Miasta i Gminy Dębno, wytypowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej

 • zorganizowanie wypoczynku dla 70 osób koszt 30 100,00 brutto (wyjazd nad morze)

 • Zorganizowanie wypoczynku dla 60 osób koszt 19 900,00zł brutto (wyjazd nad jezioro, miasto powyżej 100 000 mieszkańców)

 • Zapewnienie autokaru

 • Ubezpieczenie uczestników wypoczynku

 • Odpowiednia liczba wychowawców posiadających odpowiednie kwalifikacje do opieki nad dziećmi

 • Realizacja programu profilaktyki przeznaczonego dla dzieci z rodzin patologicznych

 • Zapewnienie ratownika i pielęgniarki

 • 4 posiłki dziennie

 • Zapewnienie dla uczestników wycieczki koca lub kołdry, śpiwora, poduszki

 • Organizacji imprez dodatkowych np.:

  • zwiedzanie muzeum

  • przejazd kolejką

  • zwiedzanie okolic i inne atrakcje

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania w roku 2005 -
50 000 PLN

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania w roku 2004 -
25 000 PLN )

IV. Organizacja turnieju wędkarskiego podczas obchodów Dni Dębna z okazji 50-lecia istnienia Polskiego Związku Wędkarskiego

Od oferentów wymagamy:

 • zorganizowanie turnieju wędkarskiego

 • zorganizowanie konkursu pt. „Wędkarstwo dziś oraz dzieje powstania Koła w Dębnie”

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania w roku 2005 -
1 000,00 PLN

TERMINY I WARUNKI REALIZACJI ZADAŃ:

 1. realizacja zadania- projektów zgłoszonych do konkursu winna odbywać się:

  1. w przypadku zadania pierwszego drugiego i trzeciego w terminie od 15 czerwca do 31 grudnia 2005r.

  2. w przypadku zadania czwartego w terminie od 30 czerwca do 10 września 2005r.

 2. zadanie powinno być realizowane z należytą starannością, przyjętymi standardami oraz zgodnie z postanowieniami znajdującymi się w zawartej ze zwycięzcami konkursu umowie.

 1. UCZESTNICY KONKURSU:

w otwartym konkursie ofert mogą wziąć udział:

-organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie; osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w RP, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego; stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, których teren działania obejmuje Gminę Dębno oraz jednostki organizacyjne podległe organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowane.

 1. ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI:

  1. Podmiot wnioskujący o przyznanie dotacji na realizację zadania własnego gminy zobowiązany jest przedłożyć ofertę wykonania zadania, zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji, gwarantującą wykonanie zadania w sposób efektywny, oszczędny i terminowy.

  2. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie, bądź przesłanie w terminie do 1 czerwca 2005r. oferty zgodnej z wzorem określonym przez Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003 w Rozporządzeniu w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 193 poz. 1891) do Urzędu Miasta i Gminy Dębno ul. Piłsudskiego 5 (w przypadku nadesłania oferty pocztą, liczy się jej data wpływu do Urzędu Miasta i Gminy)

  3. Oferty niekompletne i nieprawidłowo wypełnione albo złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

  4. Na wniosku oferty winna być informacja jakiego zadania i przedsięwzięcia oferta dotyczy (podać numer).

  5. Ponadto składane wnioski muszą zawierać:

   • szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji;

   • termin i miejsce realizacji zadania publicznego;

   • kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania, uwzględniając udział rzeczowych, kadrowych i finansowych środków własnych,

   • informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych, wskazujących na możliwość wykonania zadania, w tym o wysokości środków finansowych uzyskanych na realizację danego zadania od innych podmiotów i instytucji;

   • informację o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę w zakresie którego dotyczy zadanie;

   • deklarację o zamiarze osiągania lub nie osiągania zysku przy realizacji określonego zadania.

  1. Warunkiem rozpatrzenia ofert o dotację jest w szczególności:

   • zamieszczenie w formularzu oferty o dotację precyzyjnie sporządzonego opisu planowanego działania;

   • przedstawienie aktualnego wyciągu z rejestru sądowego (lub innego), statutu;

   • przedstawienie sprawozdania finansowego i merytorycznego z działalności podmiotu za ubiegły rok lub - w wypadku dotychczasowej krótszej działalności- za miniony okres;

 1. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.

 2. Dotowane z budżetu Gminy mogą być tylko te zadania, które realizowane będą na terenie Gminy Dębno lub na rzecz jego mieszkańców;

 3. Przy rozpatrywaniu ofert dotyczących realizacji zadania uwzględniać się będzie następujące kryteria:

   1. merytoryczne - zasięg i miejsce wykonywania zadania, cykliczność proponowanego projektu, jego zbieżność z celami zadania, rodzaj zadania, znaczenie zadania dla realizowanych kierunków i celów ( ocena w skali : 0-5)

   2. społeczne (beneficjenci) - dostępność realizowanego przedsięwzięcia dla mieszkańców gminy, przewidywana liczba odbiorców, zapotrzebowanie społeczne na usługi świadczone w ramach projektu ( w skali; 0-2)

   3. finansowe - koszty realizacji planowanego zadania, ocenę przedstawionej we wniosku kalkulacji kosztów realizacji zadania, pod kątem ich celowości, oszczędności i efektywności wykonania, udział środków własnych oraz innych źródeł finansowania- zakładani partnerzy ( w skali 0-2)

   4. organizacyjne- posiadane zasoby kadrowe, rzeczowe. lokalowe, sprzętowe, doświadczenie w realizacji powyższych zadań ( w skali : 0-5)

   5. analiza prawidłowości i terminowości rozliczeń zadań w ubiegłych latach ( w skali: 0-2)

 4. Wymagalna minimalna liczba punktów uprawniająca oferentów do otrzymania dotacji wynosi -13.

 5. Rozpatrzenie ofert nastąpi w terminie nie przekraczającym 1 miesiąc od upływu terminu ich składania.

 6. Decyzję o udzieleniu dotacji podejmuje Burmistrz Miasta i Gminy Dębno po zapoznaniu się z opinią Komisji Oceniającej.

 7. Skład Komisji oraz regulamin jej pracy ustala Burmistrz Miasta i Gminy Dębno w drodze zarządzenia.

 8. Wyniki dokonanego wyboru ofert oraz warunki ich realizacji zostaną podane do publicznej wiadomości.

 9. Konkurs jest ważny także wtedy, gdy do konkursu ofert zostanie zgłoszona jedna oferta.

 10. Burmistrz Miasta i Gminy Dębno zastrzega możliwość nierozstrzygnięcia konkursu, o czym zainteresowane podmioty zostaną powiadomione w ogłoszeniu publicznym;

 11. WARUNKIEM ZAWARCIA UMOWY JEST:

 • otwarcie wyodrębnionego rachunku bankowego dla przyjęcia dotacji;

 • w przypadku przyznania dotacji w wysokości innej niż wnioskowana - korekta kosztorysu projektu

18. Dodatkowych informacji na temat warunków i możliwości uzyskania dotacji udziela Wydział Planowania i Rozwoju - koordynator ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi pok. nr 10 nr tel. 760 30-01 do 04 wew. 67

Wzór oferty jest do pobrania na stronie internetowej WWW.debno.pl oraz w Biurze Obsługi Klienta UMIG Dębno lub w pok. nr 10 UMiG.

6

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Arkadiusz Mazepa 06-05-2005 12:59
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 06-05-2005
Ostatnia aktualizacja: - 06-05-2005 12:59