Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Dębnie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

konkurs na realizację zadań publicznych w roku 2005


Zarządzenie Nr 80/50/2004

Burmistrza Miasta i Gminy Dębno

z dnia 2 grudnia 2004 roku

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2005.

Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 96/2003 poz. 873 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§1

Ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizację następujących zadań publicznych:

 • zadanie nr 1 - udzielanie pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej poprzez zapewnienie pomocy i opieki organizacyjnej osobom tego pozbawionym oraz zapewnienie pomocy rzeczowej osobom tego pozbawionym z terenu Gminy Dębno;

 • zadanie nr 2 prowadzenie ognisk wychowawczych i profilaktyki środowiskowej na rzecz dzieci i młodzieży ze środowisk patologicznych;

 • zadanie nr 3 prowadzenie ogniska wychowawczego dla dzieci w wieku przedszkolnym z rodzin ubogich

 • zadanie nr 4 organizacja szkoleń sportowych w tym prowadzenie zajęć treningowych, organizacja przygotowań i uczestnictwo w lokalnych, regionalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych imprezach sportowych w ramach współzawodnictwa sportowego, organizację zajęć, zawodów oraz imprez sportowych i sportowo-rekreacyjnych;

 • zadanie nr 5 działalność samopomocowa organizowana przez osoby chore:

  • organizacja terapii dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin;

  • wzajemna pomoc w leczeniu cukrzycy;

  • pomoc dla osób niewidomych i niedowidzących;

 • zadanie nr 6 ochrona ekosystemu poprzez zakup leków i matek pszczelich;

 • zadanie nr 7 aktywizacja osób starszych;

 • zadanie nr 8 organizacja wypoczynku zimowego dla dzieci i młodzieży z rodzin ubogich

§2

Treść ogłoszenia stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§3

Wykonanie zarządzenia powierzam koordynatorowi ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta i Gminy

mgr inż. Piotr Downar

załącznik nr 1

do Zarządzenia Nr 80/50/2004

z dnia 2 grudnia 2004r.

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001r. z późn. zm.) art. 71 ust. 1 i art. 118 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (tekst jednolity z 2003r. Dz. U. Nr 15 poz. 148 z późn. zm.) w związku z ustawą z dn. 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.) oraz uchwałą Nr XXXVI/227/2004 z dnia 25 listopada 2004r. Rady Miejskiej w Dębnie w sprawie przyjęcia Programu współpracy z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2005.

Ogłasza się:

Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań własnych gminy, na terenie Gminy Dębno na rok 2005 w następującym zakresie:

 1. udzielanie pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej poprzez zapewnienie pomocy i opieki organizacyjnej osobom tego pozbawionym, zapewnienia pomocy rzeczowej osobom tego pozbawionym z terenu Gminy Dębno;

działanie może przyjąć między innymi poniższe formy:

-organizacja wigilii dla ubogich

-przekazywanie darów rzeczowych ubogim

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania w roku 2005 - 4500 PLN

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania w roku 2004- 4000 PLN , w roku 2003 - 4000 PLN

II. prowadzenie ognisk wychowawczych i profilaktyki środowiskowej na rzecz dzieci i młodzieży ze środowisk patologicznych

   • organizacja zajęć opiekuńczo terapeutycznych dla dzieci i młodzieży;

   • pomoc w przygotowaniu do zajęć szkolnych;

   • integracja środowisk rodzinnych ze społecznością lokalną;

   • organizowanie wypoczynku edukacyjno-wychowawczego dla dzieci żyjących w niedostatku;

   • propagowanie zdrowego stylu życia poprzez zajęcia rekreacyjno-sportowe;

   • zapewnienie dożywiania oraz odzieży

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania w roku 2005 - 61500 PLN (wynagrodzenia nie mogą stanowić więcej niż 45% przyznanej kwoty dotacji)

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania w roku 2004-61500PLN , w roku 2003 - 67500 PLN

III. prowadzenie ogniska wychowawczego dla dzieci w wieku przedszkolnym z rodzin ubogich

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania w roku 2005 - 15000 PLN

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania w roku 2004 - 25 644 PLN , )

 1. organizacja szkoleń sportowych w tym prowadzenie zajęć treningowych; organizacja przygotowań i uczestnictwo w lokalnych, regionalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych imprezach sportowych w ramach współzawodnictwa sportowego; organizację zajęć, zawodów oraz imprez sportowych i sportowo- rekreacyjnych.

zadanie może być realizowane w różnych formach, w szczególności przez:

-szkolenie w zorganizowanej formie dzieci i młodzieży;

-organizowanie imprez sportowych i rekreacyjnych w celu popularyzacji kultury fizycznej, sportu i zdrowego stylu życia;

-udział w rozgrywkach ligowych, turniejach i innych zawodach sportowych;

-zakup sprzętu sportowego oraz usług niezbędnych w procesie realizacji zadania;

-zabezpieczenie kadry szkoleniowej;

-promocję osiągnięć sportowych Gminy

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania w 2005r - 159500 PLN

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania w roku 2004-151300 PLN, w roku 2003 - 138000 PLN

 1. w zakresie działalności samopomocowej organizowanej przez osoby chore:

    1. organizacja terapii dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin - w zakres zadania mogą wchodzić poniższe formy:

   • organizacja zajęć opiekuńczo-terapeutycznych dla dzieci, młodzieży i dorosłych;

   • udzielanie wsparcia i interwencji w sprawach uzależnień i przemocy;

   • wdrażanie profilaktyki uzależnień i przemocy;

   • propagowanie zdrowego stylu życia poprzez organizowanie imprez sportowo-rekreacyjnych

   • organizowanie spotkań integracyjno-edukacyjnych środowiska abstynenckiego (wysokość środków publicznych przeznaczonych na to zadanie w 2005 r. - 15 000 PLN , w roku 2004 - 15000 PLN, w roku 2003- 15000 PLN)

    1. wzajemna pomoc w leczeniu cukrzycy - wysokość środków publicznych w 2005r. -2500 w roku 2004 - 2500 PLN, w roku 2003 - 2500 PLN.

    2. pomoc dla osób niewidomych i niedowidzących - wysokość środków publicznych w roku 2005 - 2500 PLN w roku 2004 -2500 PLN, w roku 2003 - 2500 PLN .

    1. działań w zakresie ochrony środowiska:

    - ochrona ekosystemu poprzez zakup leków i matek pszczelich - wysokość środków publicznych przeznaczonych na zadanie w roku 2005 - 3000 PLN, w roku 2004 -3000 PLN, w roku 2003 - 3000 PLN).

    1. w zakresie aktywizacji osób starszych:

    -organizacja uroczystości związkowych, państwowych, spotkań integracyjnych, wyjazdów w celu aktywizacji osób starszych - wysokość środków publicznych przeznaczonych na zadanie w roku 2005 -5500 PLN, w roku 2004 - 4850 PLN, w roku 2003 - 3000 PLN

    VIII. zadanie organizacja wypoczynku zimowego dla dzieci i młodzieży z rodzin ubogich

    -zorganizowanie jednego turnusu 7 dniowego w czasie ferii zimowych - (14.02.-28.02.2005r.)- wyjazd poza teren Gminy, zapewnienie rozrywki w formie wyjścia do kina, na basen)- kwota przeznaczona na realizację zadania w roku 2005 to 12 000 PLN w roku 2004 była to suma 3000 PLN

    TERMINY I WARUNKI REALIZACJI ZADAŃ:

    1. realizacja zadania winna nastąpić w okresie od 01.01.2005 do 31.12.2005 roku

    2. zadanie powinno być realizowane z należytą starannością, przyjętymi standardami oraz zgodnie z postanowieniami znajdującymi się w zawartej ze zwycięzcami konkursu umowie.

    1. UCZESTNICY KONKURSU:

    w otwartym konkursie ofert mogą wziąć udział:

    -organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie; osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w RP, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego; stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, których teren działania obejmuje Gminę Dębno oraz jednostki organizacyjne podległe organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowane.

    1. ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI:

     1. Podmiot wnioskujący o przyznanie dotacji na realizację zadania własnego gminy zobowiązany jest przedłożyć ofertę wykonania zadania, zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji, gwarantującą wykonanie zadania w sposób efektywny, oszczędny i terminowy.

     2. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie, bądź przesłanie w terminie do 3 stycznia 2005r. oferty zgodnej z wzorem określonym przez Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003 w Rozporządzeniu w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 193 poz. 1891) do Urzędu Miasta i Gminy Dębno ul. Piłsudskiego 5 (w przypadku nadesłania oferty pocztą, liczy się jej data wpływu do Urzędu Miasta i Gminy)

     3. Oferty niekompletne i nieprawidłowo wypełnione albo złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

     4. Na wniosku oferty winna być informacja jakiego zadania i przedsięwzięcia oferta dotyczy (podać numer).

     5. Ponadto składane wnioski muszą zawierać:

      • szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji;

      • termin i miejsce realizacji zadania publicznego;

      • kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania, uwzględniając udział rzeczowych, kadrowych i finansowych środków własnych,

      • informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych, wskazujących na możliwość wykonania zadania, w tym o wysokości środków finansowych uzyskanych na realizację danego zadania od innych podmiotów i instytucji;

      • informację o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę w zakresie którego dotyczy zadanie;

      • deklarację o zamiarze osiągania lub nie osiągania zysku przy realizacji określonego zadania.

    2. Warunkiem rozpatrzenia ofert o dotację jest w szczególności:

     • zamieszczenie w formularzu oferty o dotację precyzyjnie sporządzonego opisu planowanego działania;

     • przedstawienie aktualnego wyciągu z rejestru sądowego (lub innego), statutu;

     • przedstawienie sprawozdania finansowego i merytorycznego z działalności podmiotu za ubiegły rok lub - w wypadku dotychczasowej krótszej działalności- za miniony okres;

   • Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.

   • Dotowane z budżetu Gminy mogą być tylko te zadania, które realizowane będą na terenie Gminy Dębno lub na rzecz jego mieszkańców;

   • Przy rozpatrywaniu ofert dotyczących realizacji zadania uwzględniać się będzie następujące kryteria:

     1. merytoryczne - zasięg i miejsce wykonywania zadania, cykliczność proponowanego projektu, jego zbieżność z celami zadania, rodzaj zadania, znaczenie zadania dla realizowanych kierunków i celów ( ocena w skali : 0-3)

     2. społeczne (beneficjenci) - dostępność realizowanego przedsięwzięcia dla mieszkańców gminy, przewidywana liczba odbiorców, zapotrzebowanie społeczne na usługi świadczone w ramach projektu ( w skali; 0-2)

     3. finansowe - koszty realizacji planowanego zadania, ocenę przedstawionej we wniosku kalkulacji kosztów realizacji zadania, pod kątem ich celowości, oszczędności i efektywności wykonania, udział środków własnych oraz innych źródeł finansowania- zakładani partnerzy ( w skali 0-2)

     4. organizacyjne- posiadane zasoby kadrowe, rzeczowe. lokalowe, sprzętowe, doświadczenie w realizacji powyższych zadań ( w skali : 0-2)

     5. analiza prawidłowości i terminowości rozliczeń zadań w ubiegłych latach ( w skali: 0-2)

   • Wymagalna minimalna liczba punktów uprawniająca oferentów do otrzymania dotacji wynosi - 8.

   • Rozpatrzenie ofert nastąpi w terminie nie przekraczającym 1 miesiąc od upływu terminu ich składania.

   • Decyzję o udzieleniu dotacji podejmuje Burmistrz Miasta i Gminy Dębno po zapoznaniu się z opinią Komisji Oceniającej.

   • Skład Komisji oraz regulamin jej pracy ustala Burmistrz Miasta i Gminy Dębno w drodze zarządzenia.

   • Wyniki dokonanego wyboru ofert oraz warunki ich realizacji zostaną podane do publicznej wiadomości.

   • Konkurs jest ważny także wtedy, gdy do konkursu ofert zostanie zgłoszona jedna oferta.

   • Burmistrz Miasta i Gminy Dębno zastrzega możliwość nierozstrzygnięcia konkursu, o czym zainteresowane podmioty zostaną powiadomione w ogłoszeniu publicznym;

   • WARUNKIEM ZAWARCIA UMOWY JEST:

    • otwarcie wyodrębnionego rachunku bankowego dla przyjęcia dotacji;

    • w przypadku przyznania dotacji w wysokości innej niż wnioskowana - korekta kosztorysu projektu

    18. Dodatkowych informacji na temat warunków i możliwości uzyskania dotacji udziela Wydział Planowania i Rozwoju - koordynator ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi pok. nr 10 nr tel 76030-01 do 04 wew. 67

    6

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Arkadiusz Mazepa 02-12-2004 13:50
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 02-12-2004
Ostatnia aktualizacja: - 02-12-2004 13:50