Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Dębnie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych (sport, ochrona ekosystemu, terapia dla uzależnionych)


OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001r. z późn. zm.) art. 71 ust. 1 i art. 118 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (tekst jednolity z 2003r. Dz. U. Nr 15 poz. 148 z późn. zm.) w związku z ustawą z dn. 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.) oraz uchwałą Nr XXXVI/227/2004 z dnia 25 listopada 2004r. Rady Miejskiej w Dębnie w sprawie przyjęcia Programu współpracy z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2005.

Ogłasza się:

Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań własnych gminy, na terenie Gminy Dębno na rok 2005 w następującym zakresie:

 1. organizacja szkoleń sportowych w tym prowadzenie zajęć treningowych; organizacja przygotowań i uczestnictwo w lokalnych, regionalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych imprezach sportowych w ramach współzawodnictwa sportowego; organizację zajęć, zawodów oraz imprez sportowych i sportowo- rekreacyjnych.

zadanie może być realizowane w różnych formach, w szczególności przez:

-szkolenie w zorganizowanej formie dzieci i młodzieży;

-organizowanie imprez sportowych i rekreacyjnych w celu popularyzacji kultury fizycznej, sportu i zdrowego stylu życia;

-udział w rozgrywkach ligowych, turniejach i innych zawodach sportowych;

-zakup sprzętu sportowego oraz usług niezbędnych w procesie realizacji zadania;

-zabezpieczenie kadry szkoleniowej;

-promocję osiągnięć sportowych Gminy

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania w 2005r - 159500 PLN

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania w roku 2004-151300 PLN (zadanie realizowane było przez Kluby sportowe: Dąb Dębno, Myśla Dargomyśl, Pomorzanin Cychry, Sokół Różańsko, Santos Sarbinowo, sekcję brydża sportowego) w roku 2003 - 138000 PLN

 1. w zakresie działalności samopomocowej organizowanej przez osoby chore:

    1. organizacja profesjonalnej terapii dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin - w zakres zadania mogą wchodzić poniższe formy:

   • organizacja zajęć opiekuńczo-terapeutycznych dla dzieci, młodzieży i dorosłych;

   • udzielanie wsparcia i interwencji w sprawach uzależnień i przemocy;

   • wdrażanie profilaktyki uzależnień i przemocy;

   • propagowanie zdrowego stylu życia poprzez organizowanie imprez sportowo-rekreacyjnych

   • organizowanie spotkań integracyjno-edukacyjnych środowiska abstynenckiego (wysokość środków publicznych przeznaczonych na to zadanie w 2005 r. - 15 000 PLN , w roku 2004 - 15000 PLN zadanie realizowane przez Klub Abstynenta Życie)

 1. działań w zakresie ochrony środowiska:

- ochrona ekosystemu poprzez zakup leków i matek pszczelich - wysokość środków publicznych przeznaczonych na zadanie w roku 2005 - 3000 PLN, w roku 2004 -3000 PLN, w roku 2003 - 3000 PLN).

TERMINY I WARUNKI REALIZACJI ZADAŃ:

 1. realizacja zadania winna nastąpić do 31.12.2005 roku

 2. zadanie powinno być realizowane z należytą starannością, przyjętymi standardami oraz zgodnie z postanowieniami znajdującymi się w zawartej ze zwycięzcami konkursu umowie.

 1. UCZESTNICY KONKURSU:

w otwartym konkursie ofert mogą wziąć udział:

-organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie; osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w RP, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego; stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, których teren działania obejmuje Gminę Dębno oraz jednostki organizacyjne podległe organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowane.

 1. ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI:

  1. Podmiot wnioskujący o przyznanie dotacji na realizację zadania własnego gminy zobowiązany jest przedłożyć ofertę wykonania zadania, zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji, gwarantującą wykonanie zadania w sposób efektywny, oszczędny i terminowy.

  2. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie, bądź przesłanie w terminie do 21 lutego 2005r. oferty zgodnej z wzorem określonym przez Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003 w Rozporządzeniu w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 193 poz. 1891) do Urzędu Miasta i Gminy Dębno ul. Piłsudskiego 5 (w przypadku nadesłania oferty pocztą, liczy się jej data wpływu do Urzędu Miasta i Gminy)

  3. Oferty niekompletne i nieprawidłowo wypełnione albo złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

  4. Na wniosku oferty winna być informacja jakiego zadania i przedsięwzięcia oferta dotyczy (podać numer).

  5. Ponadto składane wnioski muszą zawierać:

   • szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji;

   • termin i miejsce realizacji zadania publicznego;

   • kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania, uwzględniając udział rzeczowych, kadrowych i finansowych środków własnych,

   • informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych, wskazujących na możliwość wykonania zadania, w tym o wysokości środków finansowych uzyskanych na realizację danego zadania od innych podmiotów i instytucji;

   • informację o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę w zakresie którego dotyczy zadanie;

   • deklarację o zamiarze osiągania lub nie osiągania zysku przy realizacji określonego zadania.

 2. Warunkiem rozpatrzenia ofert o dotację jest w szczególności:

  • zamieszczenie w formularzu oferty o dotację opisu planowanego działania;

  • przedstawienie aktualnego wyciągu z rejestru sądowego (lub innego), statutu;

  • przedstawienie sprawozdania finansowego i merytorycznego z działalności podmiotu za ubiegły rok lub - w wypadku dotychczasowej krótszej działalności- za miniony okres;

 • Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.

 • Dotowane z budżetu Gminy mogą być tylko te zadania, które realizowane będą na terenie Gminy Dębno lub na rzecz jego mieszkańców;

 • Przy rozpatrywaniu ofert dotyczących realizacji zadania uwzględniać się będzie następujące kryteria:

   1. merytoryczne - zasięg i miejsce wykonywania zadania, cykliczność proponowanego projektu, jego zbieżność z celami zadania, rodzaj zadania, znaczenie zadania dla realizowanych kierunków i celów ( ocena w skali : 0-3)

   2. społeczne (beneficjenci, odbiorcy) - dostępność realizowanego przedsięwzięcia dla mieszkańców gminy, przewidywana liczba odbiorców, zapotrzebowanie społeczne na usługi świadczone w ramach projektu ( w skali; 0-2)

   3. finansowe - koszty realizacji planowanego zadania, ocenę przedstawionej we wniosku kalkulacji kosztów realizacji zadania, pod kątem ich celowości, oszczędności i efektywności wykonania, udział środków własnych oraz innych źródeł finansowania- zakładani partnerzy ( w skali 0-2)

   4. organizacyjne- posiadane zasoby kadrowe, rzeczowe. lokalowe, sprzętowe, doświadczenie w realizacji powyższych zadań ( w skali : 0-2)

   5. analiza prawidłowości i terminowości rozliczeń zadań w ubiegłych latach ( w skali: 0-2)

 • Wymagalna minimalna liczba punktów uprawniająca oferentów do otrzymania dotacji wynosi - 8.

 • Rozpatrzenie ofert nastąpi w terminie nie przekraczającym 1 miesiąc od upływu terminu ich składania.

 • Decyzję o udzieleniu dotacji podejmuje Burmistrz Miasta i Gminy Dębno po zapoznaniu się z opinią Komisji Oceniającej.

 • Skład Komisji oraz regulamin jej pracy ustala Burmistrz Miasta i Gminy Dębno w drodze zarządzenia.

 • Wyniki dokonanego wyboru ofert oraz warunki ich realizacji zostaną podane do publicznej wiadomości.

 • Konkurs jest ważny także wtedy, gdy do konkursu ofert zostanie zgłoszona jedna oferta.

 • Burmistrz Miasta i Gminy Dębno zastrzega możliwość nierozstrzygnięcia konkursu, o czym zainteresowane podmioty zostaną powiadomione w ogłoszeniu publicznym;

 • WARUNKIEM ZAWARCIA UMOWY JEST:

  • otwarcie wyodrębnionego rachunku bankowego dla przyjęcia dotacji;

  • w przypadku przyznania dotacji w wysokości innej niż wnioskowana - korekta kosztorysu projektu

  18. Dodatkowych informacji na temat warunków i możliwości uzyskania dotacji udziela Wydział Planowania i Rozwoju - koordynator ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi pok. nr 10 nr tel 76030-01 do 04 wew. 67

  Burmistrz Miasta i Gminy

  mgr inż. Piotr Downar

  Metadane - wyciąg z rejestru zmian

  Akcja Osoba Data
  Dodanie dokumentu: Arkadiusz Mazepa 21-01-2005 15:41
  Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 21-01-2005
  Ostatnia aktualizacja: - 21-01-2005 15:41