Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Dębnie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

organizacja przygotowań i uczestnictwo w lokalnych, regionalnych, ogólnopolskich imprezach sportowych w ramach współzawodnictwa sportowego w dziedzinie brydża sportowego


Zarządzenie Nr 77/48/2004

Burmistrza Miasta i Gminy Dębno

z dnia 26 listopada 2004r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego

Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 96/2003 poz. 873 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§1

Ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: organizacja przygotowań i uczestnictwo w lokalnych, regionalnych, ogólnopolskich imprezach sportowych w ramach współzawodnictwa sportowego w dziedzinie brydża sportowego.

§2

Treść ogłoszenia stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§3

Wykonanie zarządzenia powierzam koordynatorowi ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta i Gminy

mgr inż. Piotr Downar

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia nr 77/48/2004

z dnia 26 listopada 2004r.

Na podstawie art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001r. z późn. zm.) art. 71 ust. 1 i art. 118 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (tekst jednolity z 2003r. Dz. U. Nr 15 poz. 148 z późn. zm.) w związku z ustawą z dn. 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.) oraz uchwałą Rady Miejskiej w Dębnie Nr XXIV/165/2004 z dnia 31 marca 2004r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2004.

Ogłasza się:

Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania własnego gminy, na terenie Gminy Dębno na rok 2004 w następującym zakresie:

organizacja przygotowań i uczestnictwo w lokalnych, regionalnych, ogólnopolskich imprezach sportowych w ramach współzawodnictwa sportowego w dziedzinie brydża sportowego

Kwota dotacji na rok 2004 - 1400 PLN (środki publiczne przeznaczone na ten cel w roku 2004 łącznie to 3900 PLN, w poprzednim roku w ramach dotacji przyznanej MKS Dąb Dębno -2500 PLN)

zadanie może być realizowane w różnych formach, w szczególności przez:

-udział w rozgrywkach ligowych, turniejach i innych zawodach sportowych;

-szkolenie młodzieży;

-promocję osiągnięć sportowych Gminy;

terminy i warunki realizacji zadań:

 1. realizacja zadania winna nastąpić w okresie do 31.12.2004 roku

 2. zadanie powinno być realizowane z należytą starannością, przyjętymi standardami oraz zgodnie z postanowieniami znajdującymi się w zawartej ze zwycięzcą konkursu umowie.

 1. Uczestnicy konkursu:

w otwartym konkursie ofert mogą wziąć udział:

-organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie; osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w RP, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego; stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, których teren działania obejmuje Gminę Dębno oraz jednostki organizacyjne podległe organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowane.

 1. zasady przyznawania dotacji:

  1. podmiot wnioskujący o przyznanie dotacji na realizację zadania własnego gminy zobowiązany jest przedłożyć ofertę wykonania zadania, zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji, gwarantującą wykonanie zadania w sposób efektywny, oszczędny i terminowy.

  2. warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie, bądź przesłanie w terminie do 27 grudnia 2004r. oferty zgodnej z wzorem określonym przez Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003 w Rozporządzeniu w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 193 poz. 1891) do Urzędu Miasta i Gminy Dębno ul. Piłsudskiego 5 (w przypadku nadesłania oferty pocztą, liczy się jej data wpływu do Urzędu Miasta i Gminy)

  3. Oferty niekompletne i nieprawidłowo wypełnione albo złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

  4. Na wniosku oferty winna być informacja jakiego zadania i przedsięwzięcia oferta dotyczy .

  5. Ponadto składane wnioski muszą zawierać:

   • szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji;

   • termin i miejsce realizacji zadania publicznego;

   • kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania, uwzględniając udział rzeczowych, kadrowych i finansowych środków własnych,

   • informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych, wskazujących na możliwość wykonania zadania, w tym o wysokości środków finansowych uzyskanych na realizację danego zadania od innych podmiotów i instytucji;

   • informację o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę w zakresie którego dotyczy zadanie;

   • deklarację o zamiarze osiągania lub nie osiągania zysku przy realizacji określonego zadania.

 2. Warunkiem rozpatrzenia ofert o dotację jest w szczególności:

  • zamieszczenie w formularzu oferty o dotację precyzyjnie sporządzonego opisu planowanego działania;

  • przedstawienie aktualnego wyciągu z rejestru sądowego (lub innego), statutu;

  • przedstawienie sprawozdania finansowego i merytorycznego z działalności podmiotu za ubiegły rok lub - w wypadku dotychczasowej krótszej działalności- za miniony okres;

 • Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.

 • Dotowane z budżetu Gminy mogą być tylko te zadania, które realizowane będą na terenie Gminy Dębno lub na rzecz jego mieszkańców;

 • Przy rozpatrywaniu ofert dotyczących realizacji zadania uwzględniać się będzie następujące kryteria:

   1. merytoryczne - zasięg i miejsce wykonywania zadania, cykliczność proponowanego projektu, jego zbieżność z celami zadania, rodzaj zadania, znaczenie zadania dla realizowanych kierunków i celów ( ocena w skali : 0-3)

   2. społeczne (beneficjenci) - dostępność realizowanego przedsięwzięcia dla mieszkańców gminy, przewidywana liczba odbiorców, zapotrzebowanie społeczne na usługi świadczone w ramach projektu ( w skali; 0-2)

   3. finansowe - koszty realizacji planowanego zadania, ocenę przedstawionej we wniosku kalkulacji kosztów realizacji zadania, pod kątem ich celowości, oszczędności i efektywności wykonania, udział środków własnych oraz innych źródeł finansowania- zakładani partnerzy ( w skali 0-2)

   4. organizacyjne- posiadane zasoby kadrowe, rzeczowe. lokalowe, sprzętowe, doświadczenie w realizacji powyższych zadań ( w skali : 0-2)

   5. analiza prawidłowości i terminowości rozliczeń zadań w ubiegłych latach ( w skali: 0-2)

 • Wymagalna minimalna liczba punktów uprawniająca oferentów do otrzymania dotacji wynosi - 5.

 • Rozpatrzenie ofert nastąpi w terminie nie przekraczającym 14 dni od upływu terminu ich składania.

 • Decyzję o udzieleniu dotacji podejmuje Burmistrz Miasta i Gminy Dębno po zapoznaniu się z opinią Komisji Oceniajacej.

 • Skład Komisji oraz regulamin jej pracy ustala Burmistrz Miasta i Gminy Dębno w drodze zarządzenia.

 • Wyniki dokonanego wyboru ofert oraz warunki ich realizacji zostaną podane do publicznej wiadomości.

 • Konkurs jest ważny także wtedy, gdy do konkursu ofert zostanie zgłoszona jedna oferta.

 • Burmistrz Miasta i Gminy Dębno zastrzega możliwość nie rozstrzygnięcia konkursu, o czym zainteresowane podmioty zostaną powiadomione w ogłoszeniu publicznym;

 • Warunkiem zawarcia umowy jest:

  • otwarcie wyodrębnionego rachunku bankowego dla przyjęcia dotacji;

  • w przypadku przyznania dotacji w wysokości innej niż wnioskowana - korekta kosztorysu projektu

  18. Dodatkowych informacji na temat warunków i możliwości uzyskania dotacji udziela Wydział Planowania i Rozwoju - koordynator ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi pok. nr 10, nr tel. 095 76030-01 do 04 wew. 67

  Metadane - wyciąg z rejestru zmian

  Akcja Osoba Data
  Dodanie dokumentu: Arkadiusz Mazepa 26-11-2004 13:21
  Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 26-11-2004
  Ostatnia aktualizacja: - 26-11-2004 13:21