Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Dębnie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

LXI/446/2010 w sprawie: załatwienia skargi Stanisława Jasińskiego na działalność Burmistrza Dębna


Uchwała Nr LXI/446/2010

Rady Miejskiej w Dębnie

z dnia 26 sierpnia 2010

w sprawie: załatwienia skargi Stanisława Jasińskiego na działalność Burmistrza Dębna.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz.1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz.1337, Dz. U. z 2007r. Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218, z 2008 Nr 180 poz. 1111 Nr 223 poz. 1458Dz. U. z 2009 Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241, Dz.U. z 2010 Nr 28 poz.142 i 146, Nr 106, poz. 675 ) w związku z art. 229 pkt 3 ustawy z 14 czerwca 1960r. kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U z 2000 r. nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) po rozpatrzeniu skargi na działalność Burmistrza Dębna złożonej przez Stanisława Jasińskiego a dotyczącej dewastacji środowiska w wyniku, której doszło do uschnięcia wieloletniej lipy, Rada Miejska w Dębnie uchwala, co następuje:

§ 1. Rada uznaje skargę za bezzasadną z przyczyn określonych w uzasadnieniu niniejszej uchwały.

§ 2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Miejskiej w Dębnie do przesłania Skarżącemu odpisu niniejszej uchwały.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

11 czerwca 2010r. wpłynęła do Biura Rady Miejskiej skarga Pana Stanisława Jasińskiego na działalność Burmistrza Dębna, dotycząca dewastacji środowiska w wyniku, której doszło do uschnięcia wieloletniej lipy. Dewastacja ta polegała na zasypaniu rowu odwadniającego na działce gminnej nr 551 sąsiadującej z posesją Skarżącego.

Skargą zajmowała się Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej na posiedzeniu w dniu 6 lipca 2010r., po wysłuchaniu wyjaśnień złożonych przez strony i przedłożonych dostępnych dokumentów, komisja ustaliła, iż na przełomie lat 80/90-tych wykonywane były w tamtym rejonie prace mające na celu zastąpienie rowu ściekowego kolektorem z trzema studniami kontrolnymi prowadzącymi wody z miasta w stronę Oborzan. Część rowu przeznaczono do sprzedaży na poszerzenie działek przy poszczególnych nieruchomościach, a przyszli właściciele wykupione działki zagospodarowali we własnym zakresie zasypując rów, który już nie stanowi urządzenia do odprowadzania wód. W 2008r. do Urzędu Miejskiego wpłynęło pismo, w którym część właścicieli działek z rejonu ulicy Siewnej zwrócili się zprosbą o wykonanie odwodnienia w obrębie działki 551/7 i 551/10. Burmistrz kierując się dobrem i potrzebami mieszkańców skierował ich wniosek do rozpatrzenia przez Komisję Rozwoju Gospodarczego i Finansów RM. Wniosek mieszkańców został pozytywnie rozpatrzony, prace zostały wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami, a zakres prac określono kosztorysem.

Na podstawie przedstawionych dokumentów, wysłuchania wyjaśnień osób związanych z przedmiotową skargą, Komisja Rewizyjna ustaliła, że wykonane prace melioracyjne kilkanaście lat temu w żaden sposób nie mogły wpłynąć na dewastację środowiska w tamtym rejonie, a co za tym idzie nie znalazła żadnych argumentów obciążających działalność Burmistrza w tym temacie.

Biorąc powyższe pod uwagę Komisja Rewizyjna postanowiła uznać skargę za bezzasadną, w związku z powyższym przedstawiono niniejszy projekt uchwały.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Szymczyk 30-08-2010 10:55
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Helena Sługocka 26-08-2010
Ostatnia aktualizacja: - 30-08-2010 10:55