herb BIP - Urząd Miejski w Dębnie

www.debno.pl

Uchwała Nr LII/372/2010 w sprawie: zmiany budżetu i zmian w budżecie Gminy Dębno na 2010 rok


UCHWAŁA NR LII/372/2010

RADY MIEJSKIEJ W DĘBNIE

z dnia 25 lutego 2010 roku

w sprawie: zmiany budżetu i zmian w budżecie Gminy Dębno na 2010 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku Dz. U. Nr 142 poz.1591 z późn. zm.), uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie DOCHODÓW budżetu Gminy Dębno na 2010 rok
zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie WYDATKÓW budżetu Gminy Dębno na 2010 rok
zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Różnica między dochodami i wydatkami w wysokości 29 970,00 zł (słownie: dwadzieścia dziewięć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt złotych) wynikającą z §§ 1 i 2 stanowi powiększenie deficytu, który po zmianie wynosi -16 173 497,42 zł (słownie: szesnaście milionów sto siedemdziesiąt trzy tysiące czterysta dziewięćdziesiąt siedem 42/100 złotych).

§ 4. Dokonuje się zmian w planie PRZYCHODÓW i ROZCHODÓW budżetu
zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 5. Wprowadza się zmiany w Załączniku Nr 11 do uchwały Rady Miejskiej Nr XLVIII/356/2009 z dnia 22 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dębno na rok 2009 zgodne z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dębna.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Dębnie

mgr Helena Sługocka

UZASADNIENIE:

Na powyższe zmiany składa się:

- wniosek kierownika wydziału PIR w związku z aplikowaniem do dofinansowania z zadaniem „Zagospodarowanie terenów wokół hali przy SP1 wraz z jej wyposażeniem” trwa dostosowywanie wniosku do wymogów zadania - kwalifikowalność wydatków, nazwa, harmonogramy finansowania,

- wniosek kierownika wydziału PIR w związku z akceptacja wniosku o dofinansowanie na zadanie „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy” po zwiększeniu puli środków na tego typu zadania przez instytucje wdrażające, trwają prace aktualizacyjne zadania - kosztorysy, harmonogramy; w ubiegłym roku po zawiadomieniu, że zadanie nie uzyskało akceptacji zostało ono usunięte z budżetu, w związku z tym, jeżeli ma być realizowane powinno być wprowadzone do budżetu,

w związku z tym, że prace nad tymi zadaniami są w toku, a terminy składania dokumentów mijają w marcu, ostateczne kwoty mogą być podane nawet w dniu sesji,

- zgodnie z wytycznymi RIO włączenie do Budżetu środków ze zlikwidowanego nową ustawą o finansach publicznych Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (zad GNiOŚ/006),

- wniosek kier. GniOŚ o wprowadzenie dotacji z powiatu na nowe nasadzenia - 50 tys. zł

- przeniesienie środków w § 605 (inwestycyjnego) na 662 (dotacja) w ramach zadania „…Regionalne Centrum Informacji…” w związku z koniecznością pokrycia udziału w kosztach poniesionych przez Powiat przy opracowywaniu wniosku,

- wniosek sekretarza o zabezpieczenie środków na organizację wystawy: Dębno - małe miasto w PRL, realizacja poprzez konkurs i dotację - finansowanie z rezerwy ogólnej - 20 tys. zł,

- wniosek RS w Barnówku o przesunięcie 5 000 zł z rezerwy przeznaczonej dla sołectwa na dotacje dla stowarzyszenia jako wkład własny w ramach małych projektów dofinansowywanych poprzez Lidera Pojezierza, na utworzenie schroniska w szkole w Barnówku.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Emilia Jenda 02-03-2010 08:40
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Helena Sługocka 25-02-2010
Ostatnia aktualizacja: - 02-03-2010 08:40