Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Dębnie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

sprawozdanie za okres 22.12.2009r.-28.01.2010r.


S P R A W O Z D A N I E
z działalności Burmistrza Dębna
za okres od 22.12.2009 r. do 28.01.2010 r.

W okresie sprawozdawczym podjąłem zarządzenia w następujących sprawach:

1. Wprowadzenia zmian do układu wykonawczego budżetu Gminy Dębno na 2009 rok;

2. Zmian budżetu, zmian w budżecie i wprowadzenia zmian do układu wykonawczego budżetu Gminy Dębno oraz zmiana w planie finansowym zadań z zakresu administracji samorządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2009 rok,

3. Powołania składu oraz określenia Regulaminu prac Komisji Oceniającej opiniującej  oferty na realizację zadania publicznego zlecanego na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;

4. Przeznaczenia do sprzedaży na rzecz użytkownika wieczystego prawa własności nieruchomości działki nr 36 o powierzchni 0,0695 ha położonej przy ul. Baczewskiego oraz działki nr 28/2 o powierzchni 0,0603 ha, położonej przy ul. Mickiewicza w m. Dębno, obręb 6.;

5. Ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargowej / m. Dębno, obręb 5 ul. Ofiar Katynia : Dz. nr 902/7 pow. 0,0018ha KW 32153, Dz. nr 902/8 pow. 0,0018ha ,KW 32153, Dz. nr 902/16 pow. 0,0018ha ,KW 32153 , Dz. nr 902/24 pow. 0,0018ha, KW 32153 - wszystkie za cenę wywoławczą 2.000,00 zł/ ;

6. Ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej / obręb Dargomyśl, Gmina Dębno Dz. nr 446/3 pow. 0,0283 ha KW 28754 Cena 6.500,00 zł w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych działki 446/2 stanowiących współwłasność osób, które zamierzają nieruchomość nabyć./;

7. Ogłoszenia wykazu nieruchomości lokalowych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej / Dębno ul. Pułaskiego 6 /2 pow. 30,06 m? wraz z pomieszczeniem gospodarczym - cena 41.536zł, Pułaskiego 6/3, pow. 30,17m? wraz z pomieszczeniem gospodarczym cena 41.688zł; Pułaskiego 6/4, pow. 40,42 m? wraz z pomieszczeniem gospodarczym - cena 53.521zł, Pułaskiego 6/5 pow. 23,60 m? wraz z pomieszczeniem gospodarczym - cena 31.081zł, Pułaskiego 6/6, pow. 46,67 m? wraz z pomieszczeniem gospodarczym- cena 61.741zł/

8. Ogłoszenia wykazu nieruchomości lokalowych przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargowej budynek po byłym Sanepidzie / lokal nr 1 o pow. 51,01m? cena wywoławcza 53 000zł, 2- 48,07 m? cena wywoławcza 50 000zł, 3-54,93 m? cena wywoławcza 70000zł, 4-54,49 m? cena wywoławcza 60000zł, 5-48,55 m? cena wywoławcza 52000 zł, 6 - 55,53m? cena wywoławcza - 74500 zł, 7- 52,06m? cena wywoławcza 49000zł, 8- 47,89 m? cena wywoławcza 45000 zł, do lokali 3 i 6 przypisane są garaże/

9. Układu wykonawczego do budżetu Gminy Dębno na 2010r;

10. Ustalenia regulaminu organizacyjnego Urzędu Miejskiego na czas zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny;

11.. Przyznania dotacji na realizację zadań publicznych.- rozwój sportu kwalifikowanego- MKS Dąb Dębno 150.000 zł ULKS Pomorzanin Cychry - 4.000zł, cykliczne imprezy interdyscyplinarne-organizacja imprez turystycznych -PTSM Zarząd Oddziału Zachodniopomorskiego Koło w Dębnie -2.500 zł;

12. Ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej/ Dębno ul. Słowackiego 54/10- o pow. 31,47m? wartość lokalu 42.396,00 zł, ul.Konopnickiej4/2- pow. 45,22m? wartość lokalu 68.645,00zł, ul. Konopnickiej 4/4- pow. 44,94m? wartość lokalu -68.222,00zł, ul. Słowackiego 22A/2- pow. 72,96 m?, wartość lokalu 110.179,00zł, ul.Kościuszki 19/3- pow. 55,82m?, wartość lokalu -81.975,00 zł, ul.Mickiewicza 17/2- pow. 51,12m?- wartość lokalu 80.319,00zł, ul. Chrobrego 3/1 -pow. 39,62m?, wartość lokalu 55.298,00zł, ul. Piłsudskiego 1/12- pow. 85,16m?, wartość lokalu 109.220,00zł, ul. Boh. Września 13/8- pow. 41,01m?, wartość lokalu 79.261,00zł - szczegółowe warunki nabycia nieruchomości określone zostaną w drodze rokowań;

13. Przyjęcia regulaminu podziału środków na doskonalenie zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach miasta i gminy Dębno oraz ustalenia na rok 2010 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół prowadzonych przez Gminę Dębno, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie może być przyznane;

14. Regulaminu kontroli wewnętrznej;

15. Ustalenia wysokości dotacji dla niepublicznych przedszkoli na 2010 rok;

16. Zmiany składu kolegium redakcyjnego Samorządowego Biuletynu Informacyjnego „Merkuriusz Dębnowski”

17. Przyznania dotacji na realizację zadań publicznych.

Informacja Wydziału Realizacji Inwestycji o przeprowadzonych i planowanych

postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego w ramach ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych

od dn. 22.12.2009r. do dn. 22.01.2010r.

Postępowania w toku:

  1. „Rozbudowa cmentarza komunalnego w Dębnie przy ul.Włościańskiej - etap I” - przetarg nieograniczony z dnia 21.12.2009r. - złożono sześć ofert oraz protest. Postępowanie w toku.

  2. „Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach Włościańskiej, Pułaskiego i Piasecznej w Dębnie” - przetarg nieograniczony dnia 29.12.2009r. Złożono cztery oferty, wszystkie ważne. Na wykonawcę robót wybrano Firmę „EKO-BUDOWA” Grzegorz Oniszczuk z Międzyrzecza za kwotę 387.000,-zł.brutto.

  3. „Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu w rejonie ul.Pługowej w Dębnie” - przetarg nieograniczony dnia 29.12.2009r. Złożono cztery oferty, wszystkie ważne. Na wykonawcę robót wybrano Spółdzielnię Rzemieślniczą Budownictwa Ogólnego i Usług Różnych „UNIWERSAL” z Dębna, za kwotę 72.000,-zł.brutto.

Informacja Wydziału Planowania i Rozwoju o przeprowadzonych i planowanych

postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego .

w ramach ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych

od dn. 22.12.2009r. do dn. 22.01.2010r.

1.Wdrożenie modelu CAF w 11 jednostkach samorządu terytorialnego - termin otwarcia ofert 26 stycznia 2010r. Złożono 1 ofertę. Postępowanie w toku.

2. Wdrożenie Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z ISO 9001 w 11 jednostkach samorządu terytorialnego - termin otwarcia ofert 26 stycznia 2010r. Złożono 1 ofertę. Postępowanie w toku.

Informacja dotycząca przetargów

Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska

od dnia 23 grudnia 2009r. do 27 stycznia 2010r.

W dniu 15 stycznia 2010 roku przeprowadzono:

I publiczny przetarg ustny:

  • na sprzedaż nieruchomości gruntowej nie zabudowanej położonej przy ul. Siewna-Jaśminowa, obręb 5 m. Dębno oznaczonej działką nr 549/4 o pow. 0,0713 ha z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

Cena wywoławcza 55.000,00 zł + VAT 22%.

W wyniku przetargu wyłoniony został nabywca, który zaoferował cenę 90.000,00 zł +podatek VAT 22%

  • na sprzedaż nieruchomości gruntowej nie zabudowanej położonej przy ul. Dargomyskiej, obręb 7 m. Dębno oznaczonej działką nr 45/36 o pow. 0,6186 ha z przeznaczeniem na zakłady produkcyjne, rzemieślnicze, bazy transportowe, bazy budowlane, składy i hurtownie oraz usługi komercyjne, techniczne, rzemieślnicze, drobną wytwórczość a także usługi handlu.

Cena wywoławcza 181.000,00 zł + VAT 22%.

Przetarg na sprzedaż działki nr 45/36 zakończył się wynikiem negatywnym ponieważ nikt z dopuszczonych do przetargu osób nie przebił ceny wywoławczej o minimalne postąpienie.

II publiczny przetarg ustny

  • na sprzedaż nieruchomości gruntowej nie zabudowanej położonej przy ul. Parkowej, obręb 4 m. Dębno oznaczonej działką nr 413 o pow. 0,0337 ha z przeznaczeniem pod budowę budynku usługowego zakładu fryzjerskiego 1 kondygnacyjnego i budynku lub budynków garażowo-gospodarczych.

Cena wywoławcza 28.500,00 zł + VAT 22%.

Przetarg na sprzedaż działki nr 45/36 zakończył się wynikiem negatywnym ponieważ nikt z dopuszczonych osób nie przebił ceny wywoławczej o minimalne postąpienie.

Kolejny publiczny przetarg ustny

  • na sprzedaż nieruchomości gruntowych rolnych nie zabudowanych położonych we wsi Sarbinowo, oznaczonych dz. nr 22/1 o powierzchni 1,1907 ha, nr 22/3 o powierzchni 0,3785 ha z przeznaczeniem na cele rolne.

Cena wywoławcza dz. 22/1 16.000,00 zł

Cena wywoławcza dz. 22/3 5.000,00 zł

W wyniku przetargu wyłoniony został nabywca, który zaoferował cenę 16.160,00 zł za działkę 22/1 oraz cenę 5.050,00 zł za działkę 22/3.

W okresie sprawozdawczym byłem:

- 13 stycznia w Strausbergu na spotkaniu noworocznym,

-20 stycznia w Groß Pinnow na rozmowach z partnerem w celu realizacji przyszłych wspólnych projektów,

- 26 stycznia w Löknitz - na Radzie Euroregionu „Pomerania”

Informuję, iż uchwały podjęte na poprzedniej Sesji Rady Miejskiej są w trakcie realizacji

                                                                                                                          Burmistrz Dębna

                                                                                                                          Piotr Downar

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Szymczyk 29-01-2010 15:09
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Piotr Downar 28-01-2010
Ostatnia aktualizacja: Anna Szymczyk 29-01-2010 15:10