herb BIP - Urząd Miejski w Dębnie

www.debno.pl

Zarządzenie nr 90/29/2009 z dnia 4 sierpnia 2009r. w sprawie: wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości.

ZARZĄDZENIE NR 90/29/2009
Burmistrza DĘBNA
z dnia 4 sierpnia 2009 roku
 
w sprawie: wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości.
 
            Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jednolity z 2001 roku Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późń. zm./ i art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /tekst jedn. Dz. U. Nr 261, poz. 2603 z 2004 r, z późn.zm./ oraz uchwały nr XXXI/200/2008r. Rady Miejskiej w Dębnie z dnia 25 września 2008 roku w sprawie określania zasad nabywania, zbywania i obciążania   nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony   z a r z ą d z a się co następuje:
 
§ 1
 
Wyrażam zgodę na zamianę nieruchomości położonych w obrębie 5, m. Dębno w rejonie ulicy Chojeńskiej oznaczonych według ewidencji gruntów działkami nr 7/8 o pow. 0,0053 ha i nr 5/16 o pow. 0,1025 ha - łączna powierzchnia 0,1078 ha, stanowiących własność Gminy Dębno.
Dla powyższych nieruchomości prowadzone są Księgi Wieczyste w Sądzie Rejonowym w Myśliborzu, dla działki 7/8 KW 25644, dla działki 5/16 KW 33050.
Zgodnie z miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego w rejonie ul. Chojeńskiej miasta Dębno zatwierdzonym uchwałą Nr XXXIII/207/2000 Rady Miejskiej w Dębnie z dnia 28.11.2000 roku działki położone są na obszarze oznaczonym symbolem MJ-4 i zapisem – teren przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową.
 
na nieruchomości:
 
nie zabudowane położone w obrębie 5 m. Dębno w rejonie ulicy Chojeńskiej oznaczone według ewidencji gruntów działkami nr 6/1 o pow. 0,0108 ha, 6/3 o pow. 0,0298 ha, nr 6/4 o pow. 0,0122 ha, nr 6/5 o pow. 0,0468 ha, nr 6/6 o pow. 0,0061 ha – o łącznej powierzchni 0,1057 ha, stanowiących własność Pani Teresy Czarna.
Dla powyższej nieruchomości w Sądzie Rejonowym w Myśliborzu prowadzona jest Księga Wieczysta KW 15961. 
Zgodnie z miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego w rejonie ul. Chojeńskiej miasta Dębno zatwierdzonym uchwałą Nr XXXIII/207/2000 Rady Miejskiej w Dębnie z dnia 28.11.2000 roku działki oznaczone nr 6/4, 6/6 położone są na obszarze oznaczonym symbolem KD-7 i KD1 z zapisem – teren przeznaczony na poszerzenie pasów drogowych dróg gminnych, natomiast działki nr 6/1, 6/3, 6/5 położone są na obszarze oznaczonym symbolem MJ-4 i zapisem – teren przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową
§ 3
 
W przypadku wystąpienia różnicy wartości zamienianych nieruchomości różnica ta uregulowana będzie w formie dopłaty jednej ze stron.
§ 4
 
Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Dębnie.
 
§ 5
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Katarzyna Trybel 19-08-2009 14:25
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Sebastian Dąbski 04-08-2009
Ostatnia aktualizacja: - 19-08-2009 14:25