Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Dębnie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała NRXXXIX/277/09 Rady Miejskiej w Dębnie z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie: ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Dębno

Traci moc uchwała NRXXXIX/277/09 Rady Miejskiej w Dębnie z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie: ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Dębno, w związku z podjęciem uchwały NR XXXVII/301/2021 Rady Miejskiej Dębna z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali i pomieszczeń tymczasowych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Dębno

 

UCHWAŁA Nr XXXIX/277/2009

 

RADY MIEJSKIEJ w DĘBNIE

z dnia 26 marca 2009 r.

 

 

w sprawie: ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Dębno.

 

 

Na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591) art. 21 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2005r.Nr 31 poz.266 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

 

Rozdział I

 

Postanowienia ogólne

 

§1. Uchwała niniejsza reguluje zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Dębna.

 

§2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

 1. gminie - należy przez to rozumieć gminę Dębno,

 2. Burmistrzu - należy przez to rozumieć Burmistrza Dębna,

 3. ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 21 czerwca 2001 r. ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego,

 4. dochodzie - należy przez to rozumieć dochód, o którym mowa w art. 3 Ust.3 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2001r. Nr 71 poz. 734 z późn. zm.),

 5. gospodarstwie domowym - należy przez to rozumieć gospodarstwo w rozumieniu art. 4 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych Dz.U. z 2001r. Nr 71 poz. 734 z późn. zm.),

 6. najniższej emeryturze - należy przez to rozumieć kwotę najniższej emerytury ogłaszanej przez Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Monitorze Polskim,

 7. powierzchni mieszkalnej lokalu - należy przez to rozumieć łączną powierzchnię pokoi w danym lokalu.

 

§3. W skład mieszkaniowego zasobu gminy wchodzą następujące rodzaje lokali: mieszkalne, zamienne i socjalne - określone w art. 2 ust. 1 pkt 4, 5 i 6 ustawy.

 

§4. Wynajmującym lokale mieszkalne, zamienne i socjalne jest gmina reprezentowana przez Burmistrza lub podmiot przez niego upoważniony.

 

§5. 1.Lokale stanowiące zasób mieszkaniowy gminy mogą być wynajmowane osobom fizycznym.

2. Gmina wynajmuje lokale osobom fizycznym, które przez okres ostatnich 5 lat zamieszkują na terenie gminy Dębno i tu koncentrują się ich interesy życiowe.

3. Gmina w pierwszej kolejności zaspokaja potrzeby mieszkaniowe:

 1. najemcom lokali komunalnych, którzy opróżnią i pozostawią do dyspozycji gminie dotychczasowy zajmowany lokal,

 2. gospodarstw domowych pozbawionych mieszkań w wyniku klęski żywiołowej, katastrofy lub innego zdarzenia losowego,

 3. gospodarstw domowych oczekujących na lokal zamienny (z budynków do rozbiórki i lokali wyłączonych z użytkowania),

 4. gospodarstw domowych, oczekujących na wynajęcie lokalu socjalnego

 5. osobom opuszczającym dom dziecka, rodzinę zastępczą lub inną placówkę opiekuńczo - wychowawczą w wyniku osiągnięcia pełnoletniości, a zamieszkujących na terenie gminy na pobyt stały przed umieszczeniem w domu dziecka, rodzinie zastępczej lub innej placówce opiekuńczo - wychowawczej.

 

§6. Gmina w drugiej kolejności zaspokaja potrzeby osobom, które:

 1. zbyły swoją nieruchomość na rzecz osób trzecich,

 2. dobrowolnie zrezygnowały z uprawnień do zamieszkiwania w lokalu,

 3. zamieszkały w innych lokalach na podstawie odrębnej umowy /podnajem, stancja/, gdy w dotychczasowym miejscu zamieszkania, do którego posiadały uprawnienia nie występowało przegęszczenie, o którym mowa w § 12 ust.1 pkt 1 oraz §15 ust. 1.

 

§7. Lokale stanowiące mieszkaniowy zasób gminy - z wyjątkiem lokali socjalnych i lokali przeznaczonych na wynajem na czas trwania stosunku pracy mogą być wynajmowane tylko na czas nieoznaczony.

 

Rozdział II

 

Tryb rozpatrywania i załatwiania wniosków o najem lokali socjalnych

i mieszkalnych

 

§8. 1. Procedurę ubiegania się o wynajęcie lokalu z mieszkaniowego zasobu gminy rozpoczyna złożenie wniosku do Burmistrza o przydział lokalu przez osobę ubiegającą się o ten przydział.

2. Zaopiniowaniu przez Społeczną Komisję Mieszkaniową podlegają wnioski złożone do 31 października każdego roku. Wnioski o przydział lokalu socjalnego lub mieszkalnego spełniające kryteria niniejszej uchwały są składane w Urzędzie Miejskim w Dębnie. Do wniosków należy dołączyć zaświadczenie o dochodach oraz inne dokumenty, które wykazują spełnienie wymogów określonych uchwałą, w tym oświadczenie o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych. Złożenie w/w wniosków do zaopiniowania przez Społeczną Komisję Mieszkaniową, ma zapewnić społeczną kontrolę nad przydziałem lokali.

3. Wnioski złożone po terminie określonym w ust. 2 rozpatrywane będą w następnym roku kalendarzowym, po dokonaniu ich aktualizacji.

4. Ustalenie osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego lub mieszkalnego następuje w formie rocznych wykazów.

5. Społeczna Komisja Mieszkaniowa - po rozpatrzeniu wniosków i przeprowadzeniu wizji lokalowych - sporządza projekty rocznych wykazów osób zakwalifikowanych do zawarcia umów najmu lokali socjalnych lub mieszkalnych.

6. Społeczna Komisja Mieszkaniowa każdorazowo - do końca roku kalendarzowego - zobowiązana jest przekazać projekty rocznych wykazów do zatwierdzenia Burmistrzowi.

7. Zatwierdzone wstępnie przez Burmistrza projekty rocznych wykazów podawane są do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Dębnie na okres 14 dni.

8. Odwołania i uwagi wnioskodawców do ogłoszonych projektów rocznych wykazów, składane mogą być do Burmistrza w terminie 14 dni od daty podania do publicznej wiadomości.

9. Po rozpatrzeniu odwołań i uwag wnioskodawców - Burmistrz ustala zarządzeniem - ostateczne roczne wykazy osób zakwalifikowanych do zawarcia umów najmu lokali mieszkalnych i socjalnych.

10. Po ustaleniu rocznych wykazów, o których mowa w ust. 9 wnioskodawcy zostają pisemnie poinformowani o sposobie rozpatrzenia ich wniosków.

11. Roczne wykazy udostępnia się do wglądu zainteresowanym w Urzędzie Miejskim w Dębnie - w Wydziale właściwym do spraw mieszkaniowych.

 

§9. 1. W miarę pozyskiwania wolnych lokali Burmistrz realizuje roczne wykazy, o których mowa w §8 ust. 9.

2. Realizacja wykazów, o których mowa w ust. 1 polega na złożeniu zainteresowanemu wnioskodawcy maksymalnie trzech propozycji zawarcia umowy najmu.

3. W przypadku nie przyjęcia przez wnioskodawcę żadnej z trzech propozycji zawarcia umowy najmu, zostaje on skreślony przez Burmistrza z rocznego wykazu.

4. W przypadku wyrażenia przez osobę uprawnioną zgody na zawarcie umowy najmu, Burmistrz lub pracownik przez niego upoważniony, wydaje odpowiednie skierowanie.

5. Skierowanie, o którym mowa w ust. 4 stanowi podstawę do zawarcia umowy najmu.

 

§10. 1. Nie umieszczenie osoby ubiegającej się w danym roku o uwzględnienie w rocznym wykazie, nie powoduje skutków na lata następne.

2. Umieszczenie osoby w rocznym wykazie nie stanowi zobowiązania gminy do przyznania jej lokalu i zawarcia z nią umowy najmu.

3. Przydział lokali następować będzie zgodnie z potrzebami ubiegających się oraz możliwościami lokalowymi gminy.

 

§11. 1. Na każdym etapie procedury rozpatrywania wniosków Burmistrz może przekazać Społecznej Komisji Mieszkaniowej - w celu weryfikacji - wnioski osób ujętych w wykazach, o których mowa w §8 ust. 6 i 7.

2. W przypadku ustalenia przez Społeczną Komisję Mieszkaniową, że:

 1. dane zawarte we wniosku o najem lokalu są nieprawdziwe,

 2. wnioskodawca przestaje spełniać kryteria do ubiegania się o najem lokalu z zasobu gminy,

 3. wnioskodawca lub jego współmałżonek posiada tytuł prawny do innego lokalu, Burmistrz może dokonać skreślenia w wykazie, o którym mowa w ust.1.

3. O skreśleniu z rocznych wykazów wnioskodawca jest informowany w formie pisemnej.

 

Rozdział III

 

Kryteria wyboru osób, z którymi zawarte zostaną umowy najmu lokalu socjalnego

 

§12. 1. Najemcą lokalu socjalnego może zostać wyłącznie osoba, która nie ma zaspokojonych podstawowych potrzeb mieszkaniowych i osiąga niskie dochody.

2. Przez osoby, które nie mają zaspokojonych podstawowych potrzeb mieszkaniowych, rozumie się osoby spełniające jeden z poniższych warunków:

 1. nie posiadające tytułu prawnego do lokalu i zamieszkujące w lokalu, w którym na jedną osobę uprawnioną przypada mniej niż 5 m2 powierzchni mieszkalnej,

 2. zamieszkujące w pomieszczeniach, które nie są przeznaczone na stały pobyt ludzi,

 3. które utraciły w wyniku klęski żywiołowej, katastrofy budowlanej lub pożaru lokal, do którego nie posiadały tytułu prawnego,

 4. którym na mocy prawomocnego wyroku sądowego nakazującego opróżnienie i opuszczenie lokalu, przyznano prawo do otrzymania lokalu socjalnego,

 5. osoby opuszczające dom dziecka, rodzinę zastępczą lub inną placówkę opiekuńczo - wychowawczą w wyniku osiągnięcia pełnoletności, a zamieszkujące na terenie gminy i zameldowane na pobyt stały przed umieszczeniem w domu dziecka, rodzinie zastępczej lub innej placówce opiekuńczo - wychowawczej,

 6. osoby bezdomne objęte indywidualnym programem wychodzenia z bezdomności, które przez okres ostatnich 5 lat zamieszkują na terenie gminy Dębno.

3. Przez osoby, które osiągają niskie dochody rozumie się osoby, których średni miesięczny dochód brutto na jedną osobę w gospodarstwie domowym wnioskodawcy, w okresie ostatnich sześciu miesięcy poprzedzających złożenie wniosku, nie przekracza:

 1. 75 % najniższej emerytury w gospodarstwie domowym jednoosobowym,

 2. 50 % najniższej emerytury w gospodarstwie domowym wieloosobowym.

Do dochodu miesięcznego wlicza się dochody uzyskiwane przez wnioskodawcę i członków gospodarstwa domowego zgłoszonych do wspólnego zamieszkiwania.

4. Weryfikacja dochodów osób (rodzin) ubiegających się o zawarcie umowy najmu lokalu, odbywa się w chwili składania wniosku oraz bezpośrednio przed zawarciem umowy najmu.

 

§13.1. Kolejność podpisywania umów z osobami określonymi § 12 ust.2 następować będzie z uwzględnieniem:

1) daty zarejestrowania wniosku,

2) powierzchni przeznaczonego do zasiedlenia lokalu socjalnego,

3) wysokości zadłużenia wobec wynajmującego,

4) względów zdrowotnych.

2.Pierwszeństwo w zawieraniu umów najmu lokalu socjalnego mają osoby uprawnione wyrokiem sądu, o którym mowa w § 12 ust. 2 pkt 4.

 

§14. 1. Umowę najmu lokalu socjalnego zawiera się na okres do 2 lat.

2. W uzasadnionych przypadkach, jeżeli najemca spełnia przesłanki do otrzymania lokalu socjalnego, umowę najmu można przedłużyć na dalszy czas oznaczony.

3. Dopuszczalne jest ubieganie się o zamianę lokali socjalnych pomiędzy ich najemcami.

 

Rozdział IV

 

Kryteria wyboru osób, z którymi zawarte zostaną umowy najmu lokalu na czas nieoznaczony

 

§15. 1. Najemcą lokalu mieszkalnego może zostać wyłącznie osoba, zamieszkująca w lokalu, w którym na osobę przypada mniej niż 5 m2 powierzchni mieszkalnej, której średni miesięczny dochód brutto z gospodarstwa domowego nie przekraczał 200 % najniższej emerytury w gospodarstwach jednoosobowych lub 100 % najniższej emerytury w gospodarstwach wieloosobowych, w okresie sześciu miesięcy poprzedzających złożenie wniosku.

2. Ponadto umowy najmu lokalu mieszkalnego mogą być zawarte z osobami:

 1. które do dnia wejścia w życie niniejszej uchwały nabyły uprawnienia do zawarcia umowy najmu lokalu na czas nieoznaczony,

 2. repatriantami.

 

§16.1. Najemcą lokalu zamiennego może zostać osoba, która spełnia jeden z następujących warunków:

 1. lokal, w którym zamieszkuje został uznany za niemieszkalny lub wymaga remontu, gdyż dalsze zamieszkiwanie zagraża zdrowiu lub życiu,

 2. zamieszkuje w budynku przeznaczonym do remontu lub rozkwaterowania z uwagi na zły stan techniczny,

 3. utraciła lokal w wyniku klęski żywiołowej, katastrofy budowlanej lub pożaru.

2. Konieczność rozkwaterowania lokalu z uwagi na zły stan techniczny, remont lub uznanie lokalu za niemieszkalny potwierdzone musi zostać przez właściwy organ nadzoru budowlanego.

 

§17. Kryteriów, których mowa w § 12 ust.3 oraz § 15 ust.1 nie stosuje się przy rozpatrywaniu wniosków o lokal:

 1. osób podlegających przekwaterowaniu do lokalu zamiennego,

 2. osób zobowiązanych do opróżnienia zajmowanych lokali na podstawie prawomocnych wyroków sądowych w sprawach o eksmisje lub decyzji administracyjnych,

 3. osób pozbawionych mieszkań w wyniku klęski żywiołowej lub innego zdarzenia losowego uniemożliwiającego zamieszkiwanie w zniszczonym mieszkaniu,

 4. osób zamieszkujących w lokalach przeznaczonych do rozbiórki,

 5. osób opuszczających dom dziecka, rodzinę zastępczą lub inną placówkę opiekuńczo - wychowawczą w wyniku osiągnięcia pełnoletności, a zamieszkujących na terenie gminy na pobyt stały przed umieszczeniem domu dziecka, rodzinie zastępczej lub innej placówce opiekuńczo- wychowawczej.

 

Rozdział V

 

Zamiany mieszkań

 

§18. 1. Najemcy lokali mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób gminy mogą dokonać dobrowolnej zamiany zajmowanych lokali, nawet wtedy, gdy jeden z lokali nie należy do mieszkaniowego zasobu gminy.

2. Warunkiem dokonania zamiany lokalu między najemcami jest posiadanie tytułu prawnego do lokalu stanowiącego przedmiot zamiany i uzyskanie pisemnej zgody wynajmującego. Zgoda może być udzielona na określonych pisemnie warunkach.

3. Nie jest możliwa zamiana lokali mieszkalnych między najemcami, gdy jeden z najemców lub osoba pozostająca z nim w gospodarstwie domowym posiada tytuł prawny do innego lokalu lub jest w trakcie budowy własnego domu.

4. Nie jest możliwe dokonanie zamiany lokali mieszkalnych między najemcami, gdy w jej wyniku na osobę będzie przypadać mniej niż 5m2 powierzchni mieszkalnej lub gdy zamiana taka byłaby sprzeczna z interesem gminy.

5. Najemca, który w wyniku zamiany lokalu mieszkalnego, pogorszył swoje warunki mieszkaniowe, nie może ubiegać się o przydział mieszkania z zasobów gminy.

 

§19. 1. W przypadkach określonych w §18 zamiana może być dokonana, jeżeli spełnione zostaną łącznie następujące warunki:

1) najemca nie posiada żadnych zaległości w opłatach za zajmowany lokal,

2) zwolniony przez najemcę lokal spełnia warunki umożliwiające jego

natychmiastowe zasiedlenie - bez remontu.

2. Warunek określony w ust. 1 pkt 2 potwierdza zarządca budynku.

 

Rozdział VI

 

Zasady postępowania w stosunku do osób, które pozostały w lokalu opuszczonym przez najemcę

 

§20. 1. Wynajmujący może zawrzeć umowę najmu lokalu mieszkalnego stanowiącego własność gminy z osobami pełnoletnimi, które pozostały w lokalu mieszkalnym opuszczonym przez dotychczasowego najemcę lub po jego śmierci, jeżeli są w stosunku do niego pełnoletnimi zstępnymi, rodzicami, rodzeństwem lub osobami przysposobionymi, a najemca:

 1. przeprowadził się do lokalu, do którego nie uzyskał tytułu prawnego, albo

 2. uzyskał tytuł prawny do innego lokalu w wyniku zawarcia związku małżeńskiego, albo

 3. uzyskał tytuł prawny do innego lokalu, w którym - w przypadku przekwaterowania wszystkich osób uprawnionych nastąpiłoby przegęszczenie poniżej 7 m2 powierzchni mieszkalnej na osobę.

2. Warunkiem zawarcia umowy najmu z osobami określonymi w ust. 1 jest stałe zamieszkiwanie z najemcą przez okres, co najmniej 5 lat i nie posiadanie przez nie i przez osoby pozostające z nimi w gospodarstwie domowym tytułu prawnego do innego lokalu.

 

Rozdział VII

 

Kryteria najmu lokali mieszkalnych o powierzchni użytkowej

powyżej 80 m2

 

§21. Lokale mieszkalne przekraczające powierzchnię użytkową powyżej 80 m2 mogą być zbyte w drodze przetargu lub oddane w najem za opłatą czynszu wolnego ustalonego w trakcie negocjacji pomiędzy wynajmującym a najemcą, jeżeli do przetargu zgłosiła się tylko jedna osoba lub nie zgłosił się nikt.

 

Rozdział VIII

 

Społeczna Komisja Mieszkaniowa

 

§22.1. Celem zapewnienia kontroli społecznej w sprawach najmu lokali należących do mieszkaniowego zasobu gminy Burmistrz powołuje Społeczną Komisję Mieszkaniową.

2.Regulamin pracy Komisji oraz zasady wynagrodzenia jej członków ustala Burmistrz.

3.Członkowie spośród swego grona wybierają przewodniczącego.

4.Obsługę Komisji zapewnia Urząd Miejski.

 

§23. 1. Do zadań Społecznej Komisji Mieszkaniowej należy przygotowanie projektów planu przydziału lokali mieszkalnych należących do zasobu gminy, które podlegają zatwierdzeniu przez Burmistrza.

2.Członkowie Społecznej Komisji Mieszkaniowej sprawdzają w miejscu zamieszkania wnioskodawcy jego sytuację rodzinną i bytową sporządzając na tę okoliczność protokół.

 

Rozdział IX

 

Postanowienia końcowe

 

§24.1. Burmistrz - na wniosek najemcy, po zaopiniowaniu przez Społeczną Komisję Mieszkaniową - może przydzielić dodatkowo, do obecnie zajmowanego lokalu lub sprzedać w drodze przetargu wolne pomieszczenie niespełniające warunków samodzielnego lokalu mieszkalnego lub socjalnego.

2. Nie spełnienie warunków, o których mowa w ust. 1 potwierdzone musi być przez odpowiednie służby techniczne zarządcy budynku.

 

§25. Wynajmujący może wyrazić zgodę na podział lokalu zajmowanego przez najemcę na dwa odrębne, samodzielne lokale po spełnieniu łącznie następujących warunków:

 1. uzyskania pozytywnej opinii wydanej przez służby techniczne zarządcy budynku,

 2. wykonania odrębnych pomieszczeń sanitarnych i kuchennych oraz niezbędnego remontu na koszt własny najemcy.

 

§26. Wynajmujący może zawrzeć umowy najmu z osobami, które przed wejściem w życie uchwały uzyskały pozwolenie na adaptację lokalu niemieszkalnego na mieszkalny.

 

§27.1. Wynajmujący może zawrzeć umowę najmu lokalu z osobami, które nie wstąpiły w stosunek najmu po śmierci najemcy, jeżeli były zameldowane

w lokalu i zamieszkiwały z najemcą przez okres co najmniej 10 lat.

2. Wynajmujący może zawrzeć umowę najmu lokalu z osobami, z którymi nie zawarto umowy najmu na podstawie §20 ust.1, jeżeli były zameldowane

w lokalu i zamieszkiwały z najemcą przez okres co najmniej 10 lat.

 

§28. Wynajmujący - po pozytywnym zaopiniowaniu przez Społeczną Komisję Mieszkaniową - może, zawrzeć umowę najmu z osobami, które przed wejściem w życie uchwały zajmowały lokal bez tytułu prawnego.

§29. W stosunku, do osób, które nie spełniają warunków określonych w §27oraz §28, zarządca budynku zobowiązany jest wystąpić na drogę sądową z pozwem o eksmisję.

 

§30. Traci moc Uchwała Nr LII/378/2002 Rady Miejskiej w Dębnie z dnia 23 maja 2002r. w sprawie zasad gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy oraz kryteriów wyboru osób, z którymi umowy najmu powinny być zawierane w pierwszej kolejności. ( Dz. Urz. Woj. Zach. Nr 51 poz. 1076)

 

§31. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

 

§32. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

 

mgr Helena Sługocka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Emilia Jenda 01-04-2009 14:45
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 26-04-2009
Ostatnia aktualizacja: Monika Gubała 02-06-2021 09:22