Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Dębnie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Projekt budżetu na 2009 rok

Projekt


UCHWAŁA NR _____ /___ / 2008

RADY MIEJSKIEJ W DĘBNIE

z dnia ___ grudnia 2008 roku

w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Dębno na rok 2009

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 86 ust. 1, art. 165, art. 166a, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1.Uchwala się budżet Gminy Dębno na rok 2009 zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2.Ustala się dochody budżetu w wysokości 83.751.558, zgodnie z załącznikiem Nr 2 i 3 do uchwały, z tego:

1) dochody bieżące 57.991.769 zł,

2) dochody majątkowe 25.759.789 zł.

§ 3.Ustala się wydatki budżetu w wysokości 100.862.570 , zgodnie z załącznikiem Nr 4 i 5 do uchwały.

§ 4. Ustala się planowany deficyt budżetu w wysokości 17.111.012 , który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) zaciąganych kredytów 17 111 012 zł.

§ 5.Ustala się przychody budżetu w wysokości 20 500 000 ,

i rozchody budżetu w wysokości 3 388 988 , zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.

§ 6. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 367 404,

2) celową w wysokości 31653, z przeznaczeniem na:

a. środki do dyspozycji sołectw w wysokości 238 653 zł,

b. środki do dyspozycji sołectwa Barnówko w wysokości 9 200 zł,

c. środki do dyspozycji sołectwa Mostno w wysokości 6 900 zł,

d. środki do dyspozycji sołectwa Więcław w wysokości 6 900 zł,

e. zadania z zakresu zarządzania kryzysowego 50 000 zł.

§ 7. 1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w kwocie 8 016 020, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały.

2. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 5 200 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały.

§ 8. Ustala się:

1) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
w wysokości 370 000 zł,

2) wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości 338 400 zł,

3) wydatki na realizację zadań określonych w Programie Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości 31 600 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały.

§ 9. Ustala się dochody i wydatki rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do uchwały.

§ 10. Ustala się przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zgodnie z załącznikiem Nr 11 do uchwały .

§ 11. Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne określone zgodnie z załącznikiem Nr 12 do uchwały.

§ 12. Ustala się limity wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi zgodnie z załącznikiem Nr 13 do uchwały.

§ 13. Ustala się dotacje celowe dla podmiotów zaliczonych i niezaliczonych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku na realizację zadań własnych gminy w kwocie 658 650 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 14 do uchwały.

§ 14. Ustala się dotacje dla działających na terenie gminy publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowo-wychowawczych w łącznej kwocie 1 403 267, zgodnie z załącznikiem Nr 15 do uchwały.

§ 15. Ustala się dotacje dla instytucji kultury w łącznej kwocie 1 887 834, przeznaczone na cele określone w załączniku Nr16 do uchwały.

§ 16. Ustala się dotacje celowe na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego w łącznej kwocie 43 300, przeznaczone na cele określone w załączniku Nr17 do uchwały.

§ 17. Ustala się dotacje celowe udzielone z budżetu Gminy Dębno na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych w łącznej kwocie 898 275 zł, przeznaczone na cele określone w załączniku Nr18 do uchwały.

§ 18. Wyodrębnia się w budżecie środki do dyspozycji jednostek pomocniczych (sołectw) w wysokości 261 653, zgodnie z załącznikiem Nr 19 do uchwały.

§ 19. Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

  1. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, do kwoty 1 000 000 zł,

  2. sfinansowanie planowanego deficytu budżetu, do kwoty 17 111 012 zł,

  3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów 3 388 988.

§ 20. Upoważnia się Burmistrza do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych przeznaczonych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu,

2) zaciągania zobowiązań:

a. z tytułu finansowania wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi ujętych w załącznikach Nr 12 oraz Nr 13 do uchwały,

b. z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym,

3) dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

4) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym gminy,

5) przekazania uprawnień innym jednostkom do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym,

6) lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach, niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,

7) udzielania pożyczek i poręczeń w roku budżetowym do wysokości łącznej kwoty 50 000 zł.

8) udzielania zaliczek na wydatki do rozliczenia:

a) pracownikom - na koszty podróży oraz na pokrycie drobnych wydatków,

b) jednostkom organizacyjnym - na koszty wykonywanych zadań,

c) w innych wypadkach określonych w odrębnych przepisach.

§ 21. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dębna.

§ 22. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Joanna Trybel 17-11-2008 13:15
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Grzegorz Popławski 17-11-2008
Ostatnia aktualizacja: Joanna Trybel 17-11-2008 13:40