Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Dębnie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zarządzenie nr 112/51/2007 z dnia 21 listopada 2007 roku w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargowej


ZARZĄDZENIE NR 112/51/2007

BURMISTRZA DĘBNA

z dnia 21 listopada 2007 roku

w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze

przetargowej.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jednolity z 2001 roku Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późń. zm./ i art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami / tekst jedn. Dz. U. Nr 261, poz. 2603 z 2004 r, z późn. zm./ oraz uchwały nr XXXIII/215/2004 r Rady Miejskiej w Dębnie z dnia 30 września 2004 roku w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania, obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata z poźń. zmianami z a r z ą d z a się co następuje:

§ 1

Przeznaczam do sprzedaży w drodze przetargowej nieruchomości wymienione w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia przeznaczone pod zabudowę.

§ 2

Wykaz o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu na okres 3 tygodni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego, podany zostaje do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej a także na stronie internetowej urzędu.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikowi Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Dębnie.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik Nr 1

Do zarządzenia 112/51/2007

Burmistrza Dębna

z dnia 21 listopada 2007 r.

W Y K A Z

nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

1. m. Dębno, rejon ul. Kaliny - Hołdowniczej

Dz. nr 260/6 pow. 0,1790 ha Cena 60.000,00 zł KW 33173

Dz. nr 260/7 pow. 0,2061 ha Cena 69.000,00 zł KW 33173

Dz. nr 260/8 pow. 0,1656 ha Cena 51.000,00 zł KW 33173

Dz. nr 260/10 pow. 0,2076 ha Cena 53.000,00 zł KW 33173

2. Nieruchomości nie zabudowane położone w miejscowości Dębno, w rejonie ul. Kaliny -

Hołdowniczej, obręb 4 Dębno. Kształt działek 260/6, 260/7, 260/8 korzystny w formie prostokąta i

trapezu, działki 260/10 mniej korzystny w formie wydłużonego trapezu. Działki posiadają dostęp do

drogi publicznej, ul. Hołdowniczej i ul. Kaliny.

Sąsiedztwo i otoczenie działek stanowią tereny przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową, tereny

rolne i leśne. Uzbrojenie w oddaleniu: dla dziełek 260/6 i 260/7 zagospodarowanie korzystne, dla

działek 260/8 i 260/10 mniej korzystne i nie korzystne.

Istnieje możliwość przyłączenia działki nr 260/7 do istniejącej kanalizacji sanitarnej i wodociągowej,

natomiast działek 260/6, 260/8, 260/10 do nowo projektowanej sieci kanalizacyjnej i wodociągowej.

Dojazd do działki 260/7 od strony ul. Kaliny, natomiast do działek 260/6, 260/8 i 260/10 od strony

przedłużenia ul. Hołdowniczej.

Działki porośnięte są drzewami i krzewami liściastymi, drzewami owocowymi, na usunięcie których w

przypadku nabycia nieruchomości należy uzyskać odpowiedzenie zezwolenie od Burmistrza Dębna.

3. Sprzedaż nastąpi w drodze przetargu zorganizowanego, ogłoszonego i przeprowadzonego przez

Burmistrza Dębna.

  1. Brak obecnie obowiązującego planu zagospodarowania dla tego terenu.

W studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Dębno

zatwierdzonym uchwałą IV/24/98 Rady Miejskiej w Dębnie z dnia 29.12.1998 oraz zmianie studium

Uchwała XLII/259/2005 z dnia 16 marca 2005 roku teren oznaczony jest kolorem żółtym i zapisem:

tereny rolne, orne.

W/w działki wyłączone są z produkcji rolnej i sklasyfikowane są wg ewidencji gruntów jako Bp.

  1. Cena osiągnięta w przetargu plus podatek VAT w wys.22% płatna jest w całości przed zawarciem aktu notarialnego.

  1. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art.34 ust.1 pkt.1i pkt.2 ustawy o gospodarce nieruchomościami mogą składać wnioski o nabycie w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Arkadiusz Mazepa 20-12-2007 14:56
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 20-12-2007
Ostatnia aktualizacja: - 20-12-2007 14:56