Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Dębnie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr XVI/101/2007 w sprawie: uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Dębno w latach 2007-2012


UCHWAŁA Nr XVI/101/2007
Rady Miejskiej w Dębnie
z dnia 30 października 2007r.

w sprawie: uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Dębno w latach 2007-2012.

Na podstawie art. 21 ust.1 ustawy z 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 oraz z 2006 r. Nr 86, poz. 602 Nr 94,poz.657,Nr 167,poz.1193 i Nr 249 poz.1833) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwala się „Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Dębno w latach 2007-2012” w poniższym brzmieniu.WIELOLETNI PROGRAM GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM

ZASOBEM GMINY DĘBNO W LATACH 2007-2012

Rozdział 1

Prognoza dotycząca wielkości oraz stanu technicznego zasobu mieszkaniowego gminy Dębno w poszczególnych latach z podziałem na lokale mieszkalne i socjalne.

§ 2. Wielkość zasobów mieszkaniowych gminy Dębno według stanu na dzień 01.10.2007r.


Zasób mieszkaniowy gminy stanowi 805 lokali w tym:

1/ Lokali mieszkalnych 730

2/ Lokali socjalnych 75

W latach 2007 - 2012 stan zasobu mieszkaniowego gminy będzie ulegał zmniejszeniu ze względu na planową sprzedaż lokali. Przewiduje się zmniejszenie o 21 % stanu lokali komunalnych.


§ 3.Zwiększeniu będzie ulegał stan ilościowy lokali socjalnych, w związku z nałożeniem na gminę obowiązku zaspakajania potrzeb mieszkaniowych gospodarstw domowych o niskich dochodach oraz wyrokami sądowymi nakazującymi zapewnienie przez gminę obowiązku dostarczenia lokali socjalnych. Zwiększenie stanu lokali socjalnych będzie następowało poprzez zmianę kwalifikacji lokalu mieszkalnego o niższym standardzie na lokal socjalny. Gmina w roku 2006 wybudowała budynek socjalny z 42 mieszkaniami i go zasiedliła co w znacznym stopniu zmniejszyło problem mieszkaniowy. W planie wieloletnim gminy zapisano budowę następnego budynku socjalnego w roku 2011. Zarządzeniem Burmistrza Dębna nr 124/46/2005 wyłączono ze sprzedaży budynki na terenie gminy w ilości 19,które docelowo przewidziano jako lokale socjalne i mieszkania dla kadry niezbędnej dla gminy. W roku 2008-2009 przewiduje się budowę budynku mieszkalnego z mieszkaniami na wynajem przez Dębnowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o. o w Dębnie. Wychodząc naprzeciw potrzebom ludzi bezdomnych i rozwiązaniu tego problemu na terenie gminy w roku 2008 będzie wybudowanie schronisko i noclegownia dla bezdomnych co zapewni schronienie osobom bezdomnym ich resocjalizację i wychodzenie z kręgu osób bezdomnych w oparciu o programy, które będą realizowane w schronisku. Na terenie gminy dzięki wydzieleniu terenów pod budownictwo ich uzbrojeniu rozwija się budownictwo jednorodzinne. Sporządzone są plany zagospodarowania przestrzennego związane z budownictwem mieszkaniowym w rejonach ulic Chojeńskiej-Kosynierów, Demokracji - Kolejowej, Nizinnej - Juranda, Kostrzyńskiej- Dargomyskiej, Kosynierów, Wojska Polskiego - Kostrzyńskiej, Spacerowej, Pługowej wsi Ostrowiec, umożliwi to wybudowanie na terenie gminy Dębno około 250 mieszkań. Gmina będzie wspierać poczynania mające na celu poprawę estetyki miasta poprzez dotacje do remontów elewacji budynków bez ocieplenia dla właścicieli budynków i wspólnot mieszkaniowych w oparciu o stosowne uchwały Rady Miejskiej. Będzie również wspierać działania inwestorów chcących budować mieszkania we własnym zakresie i na wynajem. Poprzez wydzielanie działek do sprzedaży pod budownictwo mieszkaniowe, budowę infrastruktury technicznej niezbędnej do funkcjonowania przyszłych domów, mieszkań.

Rozdział 2

Analiza potrzeb oraz plan remontów i modernizacji wynikających ze stanu technicznego
budynków i lokali w latach 2007-2012.


§ 4. Planuje się następujące wielkości nakładów w poszczególnych latach:

ROK

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Nazwa robót wartość w tys. Zł

Roboty elektryczne

15

16

16

17

18

19

Roboty izolacyjne

13

14

14

15

16

17

Roboty malarskie

25

26

28

29

30

32

Roboty dekarskie

80

84

88

93

97

102

Roboty stolarskie

10

11

11

12

12

13

Roboty murarskie

50

52

55

58

61

64

Roboty posadzkowe

10

11

11

12

12

13

Roboty instalacyjno-gazowe

55

58

61

64

67

70

Roboty wodno-kanal.

42

44

46

49

51

54

Stolarka okienna

62

65

68

72

75

79

Roboty awaryjne

110

115

121

127

134

140

Roboty zduńskie

42

44

46

49

51

54

Ogółem:

514

540

565

597

624

657

§ 5.Wydatki określone w § 4 zostaną sfinansowane z dochodów czynszowych, za wynajem lokali użytkowych, ogrodów, działek ogrodowych, placy, garaży, komórek oraz dotacji gminy.


Rozdział 3


Planowana sprzedaż lokali w kolejnych latach.

§ 6.Planuje się sprzedaż lokali w poszczególnych latach według poniższego zestawienia:


1. 2007 - 25 lokali
2. 2008 - 25 lokali
3. 2009 - 20 lokali

4. 2010 - 25 lokali
5. 2011 - 25 lokali

6. 2012 - 20 lokali

Rozdział 4

Zasady polityki czynszowej.

§ 7.1 Stawki czynszu w lokalach wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy ustala Burmistrz z uwzględnieniem poniższych zasad.
Wysokość czynszu oblicza się przy zastosowaniu czynników uzależniających stawki czynszu w zależności od położenia budynku i lokalu, wyposażenia lokalu i ogólnego stanu technicznego budynku:

2.Czynniki obniżające stawki czynszu:

- brak wc lub łazienki - 5 %

- brak wc i łazienki - 10 %

- brak instalacji gazowej - 5%

- wc poza budynkiem - 5%

- ciemna kuchnia - 5%

- poddasze strych( mieszkanie usytuowane w konstrukcji więźby dachowej ) - 5 %

- budynek przeznaczony do rozbiórki na podstawie decyzji nadzoru budowlanego - 50%

- lokal położony na wsi - 5%

3.Ustala się następujące czynniki zwiększające stawki czynszu:

- lokal w budynku z instalacją domofonową - 3%

- lokal w budynku z instalacją antenową - 2%

- lokal wyposażony w dodatkowy punkt świetlny - 2%

- lokal z instalacją c.o dostarczaną przez zewnętrznego dostawcę - 5%


4.Najemca oprócz czynszu obowiązany jest uiszczać inne opłaty związane z korzystaniem z lokalu, a w szczególności opłaty za energię cieplną, energię elektryczną, gaz, wodę zimną, wodę ciepłą, wywóz nieczystości płynnych, wywóz nieczystości stałych zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami,oraz postanowieniami umów o świadczenie w/w usług i dostaw

§ 8.1 Prognozowana wysokość stawki podstawowej czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu w poszczególnych latach wynosi:
1) 2007r. - 2,65 zł
2) 2008r. - 2,92 zł
3) 2009r. - 3,22 zł
4) 2010r. - 3,54 zł
5) 2011r. - 3,89 zł
6.)2012r. - 4,28 zł

2.Maksymalny wzrost czynszu do 10% rocznie w zależności od wzrostu cen towarów, usług, inflacji, podatków w poszczególnych latach.

3.Czynsz za najem lokali socjalnych wynosi 50% stawki najniższego czynszu obowiązującego w gminnym zasobie mieszkaniowym.


§ 9. Ustala się możliwość obniżki czynszu w następującym przypadku:

Jeżeli najemca lokalu przekaże do dyspozycji gminy lokal mieszkalny w, którym występuje nadwyżka powierzchni mieszkalnej stanowiąca jeden pokój na lokal mniejszy może uzyskać zniżkę do 30% na okres od chwili zgłoszenia wniosku o zamianę lokalu do chwili jego uzyskania z gminy.

Rozdział 5

Sposób i zasady zarządzania lokalami i budynkami wchodzącymi w skład mieszkaniowego zasobu gminy oraz przewidywane zmiany w zakresie zarządzania gmin
nym zasobem mieszkaniowym

§ 10.Zarządzanie mieszkaniowym zasobem gminy Dębno zostało powierzone dla Dębnowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o. o w Dębnie.
2.Zarządzanie w szczególności obejmuje utrzymanie w stanie nie pogorszonym przejętej w zarzadzanie substancji mieszkaniowej, poprzez prowadzenie remontów kapitalnych, bieżących, konserwacji sieci obsługi finansowo- księgowej, współpracę z wspólnotami mieszkaniowymi i inne czynności określone w umowie cywilnej zawartej pomiędzy gminą a spółką

Rozdział 6

Źródła finansowania gospodarki mieszkaniowej w kolejnych latach i wysokość wydatków

§ 11.Źródłami finansowania gospodarki mieszkaniowej będą dochody z czynszy mieszkaniowych, opłaty za wynajem placów, garaży, komórek, ogrodów, lokali użytkowych. Szacunkowe dane o dochodach z powyższych źródeł są przedstawione w poniższym zestawieniu:


Dochody w tys.

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Czynsze mieszkaniowe

915

964

1 009

1 065

1 014

1 176

Opłaty za place,garaże,komórki

81

84

89

92

100

102

Opłaty za ogrody

6

7

7

8

8

8

Opłaty za wynajem lokali użytkowych

620

626

632

638

644

650

Ogółem:

1 622

1 681

1 737

1 803

1 866

1 936

Rozdział 7

Wysokość wydatków w kolejnych latach


§ 12.Planuje się wysokość wydatków związanych z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych gminy Dębno na lata 2007-2012 wg poniższego zestawienia:

Koszty w tys. Zł

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Zarządu

540

556

570

585

602

620

Remontów lokali

514

540

565

597

624

657

Remontów części wspólnych

320

330

340

350

360

370

Bieżącej eksploatacji

248

255

262

271

280

289

Ogółem:

1 622

1 681

1 737

1 803

1 866

1 936

Rozdział 8

Działania mające na celu poprawę wykorzystania i racjonalizację gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy.

§ 13. Działania mające na celu poprawę wykorzystania i racjonalizacje gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy będą realizowane poprzez:

1.Poprzez wydzielenie w zasobie mieszkaniowym gminy lokali o pogorszonym stanie technicznym, w których wykonanie remontu jest nieopłacalne ze względu na wysokie koszty przekwaterowanie najemców i przeznaczenie tych lokali na socjalne dla rodzin ubogich.

2.Dążenie do sprzedaży tych lokali, które w budynku stanowią jedyne lokale będące własnością gminy co spowoduje obniżenie kosztów utrzymania lokali szczególnie tych w których do czynszu ustalonego przez właściciela (wspólnotę) za najemcę dopłaca gmina.
3.Proponowanie najemcy, który nie wyraża chęci kupna lokalu w którym zamieszkuje lub jego zamiany na lokal równorzędny pod względem standardu a w wypadku odmowy zgodnie z art.21 ust.4 wypowiedzenie umowy najmu z zachowaniem sześciomiesięcznego terminu wypowiedzenia

4.Dokonywanie analizy zaległości czynszowych w lokalach mieszkalnych i proponowanie zadłużonym najemcom, którzy posiadają mieszkania duże a zamieszkuje w nich mała ilość osób zamiany mieszkania na mniejsze o obniżonym standardzie, które będzie w stanie utrzymać.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego

Przewodniczący

Rady Miejskiej

mgr Halina Sługocka

Uzasadnienie:

___________

Zaspakajanie potrzeb mieszkaniowych członków wspólnoty samorządowej jest zadaniem własnym gminy nałożonych na nią przez ustawę z dnia 21 czerwca 2001roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego. O kształcie polityki mieszkaniowej decydują wszelkie działania zmierzające do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych członków wspólnoty samorządowej przy uwzględnieniu lokalnych uwarunkowań społeczno - gospodarczych, a w szczególności finansowych, demograficznych, infrastrukturalnych, urbanistycznych, techniczno-organizacyjnych.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Arkadiusz Mazepa 20-12-2007 14:20
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 20-12-2007
Ostatnia aktualizacja: - 20-12-2007 14:20