herb BIP - Urząd Miejski w Dębnie

www.debno.pl

Ogłoszenie o przetargu


Burmistrz Dębna

o g ł a s z a

II publiczny przetarg ustny

I. Na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w rejonie ul. Zielonej, miasta Dębna,

obręb 2, oznaczonej według ewidencji gruntów - dz. 13/1.

Brak obecnie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego dla tego terenu. Zgodnie z poprzednio obowiązującym planem ogólnym zagospodarowania przestrzennego Gminy Dębno działka znajdowała się na terenie oznaczonym symbolem E13 RP, RO, MR, MJ: tereny rolne z siedliskami - utrzymanie dotychczasowej funkcji; dopuszcza się uzupełniającą zabudowę zagrodowa i jednorodzinną.

W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Dębno teren oznaczony kolorem żółtym i zapisem: istniejące tereny upraw polowych.

Kształt działki korzystny, w formie prostokąta. Posiada dostęp do drogi publicznej, asfaltowej. Sąsiedztwo i otoczenie działek stanowi zabudowa mieszkaniowa oraz tereny przeznaczone pod funkcję mieszkaniową.

Działka porośnięta jest w części kilu letnimi samosiejkami drzew na usunięcie, których będzie wymagane uzyskanie odpowiedniego zezwolenia od Burmistrza Dębna..

Uzbrojenie w pobliżu: sieć wodociągowa, kanalizacyjna, elektroenergetyczna i gazowa. Zagospodarowanie korzystne.

Powyższa nieruchomość stanowi użytki rolne i podlega wyłączeniu z produkcji rolnej.

Dębno, obręb 2 ul. Zielona

Dz. nr 13/1 pow. 0,3386 ha Cena wywoławcza 88.500,00 zł KW 35505

nieruchomości są wolne od obciążeń i nie są przedmiotem zobowiązań

Przetarg odbędzie się w dniu 20 grudnia 2007 roku o godz. 1000 w sali posiedzeń Miejskiego w Dębnie.

Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej należy wpłacić 14 grudnia 2007 roku na konto w GBS o/Dębno nr 50 8355 0009 0007 7028 2000 0001.

  • Przystępujący do przetargu obowiązany jest przedłożyć dowód wpłaty wadium oraz dokument tożsamości.

  • Cena osiągnięta w przetargu plus podatek VAT w wysokości 22% płatna jest w całości w terminie 30 dni , nie później jednak niż przed zawarciem aktu notarialnego.

  • Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia.

  • Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy.

  • Niedotrzymanie terminu zapłaty powoduje przepadek wadium, a przetarg czyni niebyłym

Nikt z osób, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami nie złożył wniosku o nabycie w ustawowym terminie.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Arkadiusz Mazepa 12-11-2007 15:57
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 12-11-2007
Ostatnia aktualizacja: - 12-11-2007 15:57