Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Dębnie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr XIII/91/2007 w sprawie: ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół funkcjonujących na terenie gminy Dębno


Uchwała Nr XIII/91/2007

Rady Miejskiej w Dębnie

z dnia 28.08.2007r.

w sprawie: ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół funkcjonujących na terenie gminy Dębno.

Na podstawie art.90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty ( Dz.U.

z 2004r., Nr 256, poz.2572,Nr 273,poz 2703 i Nr 281,poz. 2781,z 2005r. Nr17, poz.141,

Nr 94,poz. 788,Nr 122,poz. 1020,Nr 131,poz.1091,Nr 167, poz.1400 i Nr 249, poz. 2104,
z 2006r. Nr 144,poz.1043, Nr 208, poz.1532 i Nr 227,poz.1658 oraz z 2007r. Nr 42, poz. 273,Nr 80,poz. 542,Nr 115,poz.791 i Nr 120, poz.818); Rada Miejska w Dębnie uchwala:

Tryb udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół funkcjonujących na terenie gminy Dębno.

Rozdział I

Postanowienia ogólne.

§ 1. Ilekroć dalej jest mowa bez bliższego określenia o:

 1. ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 września 1991roku o systemie oświaty ( Dz.U. z 2004r., Nr 256, poz.2572 z późn. zm.),

 2. szkołach - należy przez to rozumieć szkoły niepubliczne, posiadające uprawnienia szkoły publicznej, wymienione w art.2 pkt.2a i 2b ustawy funkcjonujące na terenie gminy Dębno.

 3. typie szkoły - należy przez to rozumieć typ szkoły określony w art.9 pkt. 1 i 2 ustawy,

 4. uczniach niepełnosprawnych - należy przez to rozumieć uczniów niepełnosprawnych oznaczonych według symboli w algorytmie podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego na dany rok budżetowy,

 5. organie prowadzącym niepubliczna szkołę - należy przez to rozumieć osoby prawne i fizyczne,

 6. organie właściwym do udzielania dotacji - należy przez to rozumieć Burmistrza Dębna.

Rozdział II

Tryb postępowania o udzielenie dotacji.

§ 2.1. Dotacji udziela się na każdego ucznia, pod warunkiem, że organ prowadzący niepubliczną szkołę, złoży wniosek o udzielenie dotacji i poda organowi właściwemu do udzielenia dotacji planowaną liczbę uczniów nie później niż do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielania dotacji, w formie pisemnej.

2. Wniosek o udzielenie dotacji zawiera:

 1. nazwę i adres szkoły

 2. nazwę i adres organu prowadzącego

 3. numer i datę wydania zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności oświatowej

 4. numer i datę wydania decyzji o uprawnieniach szkoły publicznej.

 5. planowaną liczbę uczniów w okresie styczeń - sierpień oraz wrzesień - grudzień z uwzględnieniem zmian związanych z organizacją roku.

 6. nazwę banku i numer rachunku bankowego, na który ma być przekazana dotacja,

 7. podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu organu prowadzącego,

3. Wzór wniosku o udzielenie dotacji określa załącznik nr 1 do uchwały.

4. Organ prowadzący niepubliczną szkołę zobowiązany jest do przekazania właściwemu ds. oświaty Wydziałowi Urzędu Miejskiego w Dębnie miesięcznej informacji o aktualnej liczbie uczniów, w terminie do 10 dnia każdego miesiąca wg wzoru, o którym mowa w

§ 8 ust 2 uchwały.

§ 3.1. Dotację z budżetu gminy Dębno otrzymują niepubliczne szkoły o uprawnieniach szkół publicznych, o których mowa w art. 2 pkt.2a i pkt.2b ustawy.

2. Dotację przyznaje się na okres jednego roku budżetowego.

3. Burmistrz Miasta Dębno w terminie do dnia 30 października roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji, na podstawie złożonych wniosków, o których mowa w § 2.2. ustala listę szkół z uwzględnieniem planowanej liczby uczniów w formie zarządzenia.

Rozdział III

Wysokość i termin przekazania dotacji.

§ 4.1. Dotacje dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, w których realizowany jest obowiązek szkoły lub obowiązek nauki, przysługują na każdego ucznia w wysokości kwoty przewidzianej na jednego ucznia danego typu i rodzaju szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymanej przez gminę Dębno.

2. Na niepełnosprawnego ucznia niepublicznej szkoły przysługuje dodatkowa dotacja w wysokości kwoty przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymanej przez gminę Dębno.

§ 5.1. Wysokość dotacji na jednego ucznia ustala Burmistrz Miasta w formie zarządzenia w terminie 21 dni od otrzymania metryczki części oświatowej subwencji ogólnej - dla dotacji ustalonych na podstawie części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez gminę Dębno.

2. Łączną kwotę dotacji dla szkól niepublicznych ustala Rada Miejska w budżecie gminy na dany rok budżetowy.

Rozdział IV

Zasady dokumentowania i rozliczania dotacji.

§ 6.1. Ustala się następujące zasady stwierdzania i dokumentowania stanu aktualnej liczby uczniów w niepublicznych szkołach.

 1. Za „datę początkową” uczęszczania ucznia do szkoły uznaje się:

a) dzień 1 września, gdy uczeń podejmuje naukę z początkiem roku szkolnego.

b) pierwszy dzień danego miesiąca, gdy uczeń podejmuje naukę w trakcie roku szkolnego.

 1. Za „datę końcową” uczęszczania ucznia do szkoły uznaje się:

 1. dzień 31 sierpnia, gdy uczeń uzyskuje promocję do wyższej klasy lub kończy naukę.

 1. ostatni dzień miesiąca, w którym następuje skreślenie ucznia z listy uczniów.

2. W przypadku, w którym „data początkowa” lub „data końcowa” przypada w sobotę lub w dzień świąteczny, w którym nie odbywają się planowane zajęcia, za datę początkowa lub końcową uznaje się pierwszy dzień roboczy następujący po sobocie lub dniu świątecznym.

3. Data początkowa i data końcowa winny być zgodne z datą w dzienniku lekcyjnym i datą w księdze uczniów.

4. W okresie od dnia zakończenia zajęć dydaktyczno - wychowawczych do dnia zakończenia roku szkolnego, przyjmuje się liczbę uczniów wg stanu na dzień zakończenia zajęć dydaktyczno - wychowawczych.

§7.1. Dotacja obliczana jest w każdym miesiącu w oparciu o informację o aktualnej liczbie uczniów, składaną przez organ otrzymujący dotację, w terminie do 10 dnia każdego miesiąca, na druku stanowiącym załącznik nr 2 do uchwały.

2. Przekazywana w każdym miesiącu dotacja ma charakter zaliczkowy, a jej rozliczenie następuje w kolejnym miesiącu.

3.Organ właściwy do udzielenia dotacji, działający poprzez właściwy ds. oświaty Wydział Urzędu Miejskiego w Dębnie uprawniony jest do kontrolowania zgodności ze stanem faktycznym liczby uczniów zgłoszonych i wykazanych w miesięcznych informacjach o aktualnej liczbie uczniów przez organ prowadzący niepubliczną szkołę.

§ 8.1. Wzór wniosku o udzielenie dotacji określa załącznik nr 1 do uchwały.

2.Wzór miesięcznej informacji o aktualnej liczbie uczniów w danym miesiącu stanowi załącznik nr 2 do uchwały.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dębna.

§10. Tracą moc uchwały: Nr XLI/292/2001 Rady miejskiej w Dębnie z dnia 19 lipca 2001r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania dotacji z budżetu gminy Dębno szkołom niepublicznym posiadającym uprawienia szkół publicznych oraz Nr XXXIII/217/2004 Rady Miejskiej w Dębnie z dnia 30 września 2004r. w sprawie : zmian w uchwale Nr XLI/292/2001 Rady Miejskiej w Dębnie z dnia 19 lipca 2001r. w sprawie: ustalenia szczegółowych zasad udzielania dotacji z budżetu gminy Dębno szkołom niepublicznym posiadającym uprawnienia szkół publicznych.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej

mgr Helena Sługocka

Uzasadnienie:

Art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty (Dz. U. z 196r. Nr 67 poz. 329 z późn. zm.) zobowiązuje organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego do ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji, uwzględniające w szczególności podstawy obliczenia dotacji i zakres danych, które powinny być zawarte we wniosku o udzielenie dotacji.

Zasady udzielenia dotacji stanowiące załączniki do niniejszej uchwały opracowane zostały na podstawie przepisów zawartych w art.90 ustawy o systemie oświaty.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Arkadiusz Mazepa 03-10-2007 12:51
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 03-10-2007
Ostatnia aktualizacja: - 03-10-2007 12:51