Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Dębnie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr XI/77/2007 w sprawie: zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków do kanalizacji miejskiej na terenie Miasta i Gminy Dębno.


UCHWAŁA NR XI/77/07

Rady Miejskiej w Dębnie

z dnia 21 czerwca 2007 roku

w sprawie: zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków do kanalizacji miejskiej na terenie Miasta i Gminy Dębno.

Na podstawie art. 20 i 24 ust. 1 ustawy z dnia 07 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Nr 72, poz. 747 z póź. zm.)

uchwala się co następuje :

§1.1.Rada Miejska zatwierdza przedłożone przez Zarząd Przedsiębiorstwa Wodociągów i

Kanalizacji Spółka z o. o. w Dębnie taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i

odprowadzenie ścieków obowiązujące od 01.09.2007 r. do 31.08.2008 r. następujących

stawek :

a / pobranej wody netto 1,87 zł/m3

b / odprowadzonych ścieków do kanalizacji

miejskiej lub dostarczonych do oczyszczalni

ścieków netto zł 3,28 zł/m3

Do powyższych stawek dolicza się podatek VAT w/g obowiązujących stawek zgodnie z

przepisami.

2. Wszystkich odbiorców usług zakwalifikowano do jednej taryfowej grupy odbiorców

usług.

§ 2. Naliczania odpłatności za zużytą wodę oraz odbiór ścieków dokonuje się zgodnie z

regulaminem dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Dębno

wprowadzonym Uchwałą Nr LXI / 364 / 2006 z dnia 23 lutego 2006 r. ( Dz.Urz.Woj.

Zach. Nr 56, poz. 1030 z 2006 r.)

§ 3. Poinformowanie społeczeństwa o nowych cenach jednostkowych jak w §1 odbywać się

będzie po odjęciu przez Radę Miejską w Dębnie uchwały w tej sprawie poprzez

wywieszenie w miejscach publicznych (na tablicach ogłoszeń) w postaci komunikatów

oraz jednokrotnie w prasie regionalnej lub lokalnej.

§ 4. Traci moc Uchwała Nr LXVII/405/2006 Rady Miejskiej w Dębnie z dnia 28 czerwca

2006 w sprawie ustalania cen jednostkowych za 1 m.3 poboru i dostawy wody oraz 1 m3

przyjętych ścieków do kanalizacji miejskiej na terenie Miasta i Gminy Dębno.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Dębno.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń

Urzędu Miasta i Gminy Dębno.

Przewodnicząca Rady Miejskiej

mgr Helena Sługocka

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 24 ust.2 Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o złożyło Burmistrzowi Miasta i Gminy w Dębnie wniosek o zatwierdzenie taryf w terminie 109 dni przed planowaną datą wejścia taryfy, dnia 15 maja 2007 r.(termin ustawowy 70 dni).

Wniosek został złożony wraz ze szczegółową kalkulacją cen stawek i opłat

( projekt wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowo kanalizacyjnych na terenie gminy Dębno na lata 2006 - 2010 został złożony wraz z wnioskiem o zatwierdzeni taryf) zgodnie z wymaganym wzorem - Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2002 r. w sprawie określenia taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków ( Dz. U. Nr 26 poz. 257 z 2002 r.) w/g następujących stawek :

a/ pobranej wody netto 1,87 zł/m3

brutto 2,00 zł/m3

b/ odprowadzanych ścieków netto 3,28 zł/m3

brutto 3,51 zł/m3

Wnioskowany wzrost stawek za 1m3odprowadzanych ścieków w cenach netto to 0,21 zł oraz na wodzie 0,04 zł spowodowany jest wzrostem cen nośników energii, podatku od nieruchomości, wzrostem kosztów obsługi przepompowni co nastąpiło w związku z budową kanalizacji Dargomyśl oraz Bogusław.

Od wielu lat planowany poziom zadań rzeczowych nie jest wykonywany zarówno w zakresie dostawy wody, jak i odbioru ścieków, co nie pozwala na uzyskanie założonych przychodów (tabela wykonania zadań rzeczowych w zakresie dostawy wody i odbioru ścieków za rok 2005 oraz 2006 w załączeniu).

Zgodnie z art. 24 ust. 4 Burmistrz Miasta i Gminy w Dębnie sprawdził taryfę i plan oraz przeprowadził weryfikację kosztów pod względem celowości ich ponoszenia ustalając stawki opłat za 1m3 obowiązujące od 01.09.2007 do 31.08.2008 r. dla wszystkich kontrahentów na poziomie :

a/ pobranej wody netto 1,87 zł/m3

b/ odprowadzanych ścieków netto 3,28 zł/m3

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Arkadiusz Mazepa 10-09-2007 11:04
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 10-09-2007
Ostatnia aktualizacja: Arkadiusz Mazepa 10-09-2007 11:05