herb BIP - Urząd Miejski w Dębnie

www.debno.pl

Uchwała Nr II/12/2006


UCHWAŁA Nr II/12/2006

R a d y M i e j s k i e j w D ę b n i e

z dnia 05 grudnia 2006 roku

w sprawie: ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy w Dębnie.

Na podstawie art. 6 ust. 1 w związku z art. 8 pkt 2 ustawy z dnia 03 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz.U.Nr 26, poz. 306 z 2000 r., Dz.U.Nr 85, poz. 924 z 2001 r., Dz.U.Nr 154, poz. 1799 z 2002 r., Dz.U.Nr 113, poz. 984 z 2002 r., Dz. U Nr 45, poz. 391 z 2003 r., Dz.U.Nr 60, poz. 535 z 2003 r.; Dz. U. Nr 180, poz. 1759 z 2003 r.; Dz.U.Nr 116, poz. 1207 z 2004 r.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 02 sierpnia 2005 roku w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich (Dz.U.Nr 146, poz. 1223, Dz.U.Nr 39, poz. 272 z 2006 r. ) Rada Miejska w Dębnie uchwala, co następuje:

§ 1

1. Ustala się następujące składniki wynagrodzenia Burmistrza:

- wynagrodzenie zasadnicze w maksymalnej wysokości określonej w tabeli

stanowiącej załącznik nr 3 do rozporządzenia ,

- dodatek funkcyjny w wysokości 1.710,00 złotych ,

- dodatek specjalny w wysokości 20% łącznego wynagrodzenia zasadniczego

i dodatku funkcyjnego,

- dodatek za wieloletnią pracę w wysokości 20% wynagrodzenia zasadniczego,

§ 2

Zawiera się umowę o używanie prywatnego pojazdu do celów służbowych

tj. 300 km (miesięcznie) po terenie gminy Dębno.

§ 3

Wszelkie zmiany wynikające z przepisów o wynagradzaniu oraz obowiązki wynikające z kodeksu pracy nie uregulowane niniejszą uchwałą w stosunku

do Burmistrza podejmuje Przewodniczący Rady Miejskiej jako pracodawca Burmistrza.

§ 4

Traci moc uchwała Nr VII/52/2003 Rady Miejskiej w Dębnie z dnia 27 marca 2003 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy w Dębnie.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ

mgr Helena Sługocka

UZASADNIENIE :

Aktualne wynagrodzenie:

1.wynagrodzenie zasadnicze - 4.530,00 zł

2. dodatek funkcyjny - 1.775,00 zł

3.dodatek za wysł.20% - 906,00 zł

4. dodatek specjalny 20% - 1.261,00 zł

-----------------

RAZEM: 8.472,00 zł

Wynagrodzenie po zmianach:

Wynagrodzenie ustalono na podstawie przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 02 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich.

1.wynagrodz.zasadnicze . - 4.960,00 zł

2. dodatek funkcyjny - 1.710,00 zł

3.dodatek za wysł.20% - 992,00 zł

4. dodatek specjalny 20% - 1.334,00 zł

-----------------

RAZEM: 8.996,00 zł

Różnica w wynagrodzeniu - 524,00 zł

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Arkadiusz Mazepa 03-01-2007 20:29
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 03-01-2007
Ostatnia aktualizacja: - 03-01-2007 20:29